BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Sofonijo knygaSkyrius: 1

 Sofonijo knyga
  
 Viešpaties teismo diena
  
Sof 1

1 VIEŠPATIES žodis Ezekijo sūnaus Amarijos sūnaus Gedalijos sūnaus Kušio sūnui Sofonijui, Judo karaliaus Amono sūnaus Jošijo dienomis.

2 Šluote nušluosiu visa nuo žemės paviršiaus, ­

tai VIEŠPATIES žodis. ­

3 Nušluosiu žmones ir gyvulius,

nušluosiu padangių paukščius ir jūros žuvis.

Parblokšiu nedorėlius,

išnaikinsiu žmoniją nuo žemės paviršiaus, ­

tai VIEŠPATIES žodis. ­

4 Pakelsiu ranką prieš Judą

ir prieš visus Jeruzalės gyventojus.

Išnaikinsiu iš šios vietos

visas Baalo liekanas

ir patį stabmeldžių kunigų vardą,

5 visus, kurie ant stogų garbina

dangaus Galybes,

visus, kurie garbina ir prisiekia VIEŠPAČIUI,

bet prisiekia ir Melechui,

6 visus, kurie paliko VIEŠPATĮ

ir nei VIEŠPATIES ieško, nei jo paiso.

7 Tylėk Viešpaties DIEVO akivaizdoje!

Juk VIEŠPATIES diena arti;

VIEŠPATS parengė kruviną auką,

pašventė savo svečius.

8 VIEŠPATIES kruvinos aukos dieną

nubausiu didžiūnus bei karaliaus sūnus ir visus,

kurie rengiasi svetimšalių apdarais.

9 Tą dieną nubausiu visus,

kurie šoka per slenkstį,

pripildo savo valdovo namus

smurto ir apgavysčių.

10 Ir tą dieną, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­

bus girdėti šauksmai nuo Žuvų vartų,

aimanos iš Antrojo kvartalo,

didelis bildesys nuo kalvų.

11 Aimanuoja Machtešo gyventojai,

nes žuvo visi pirkliai;

visi, kas sveria sidabrą, sunaikinti.

12 Tą dieną išnaršysiu Jeruzalę su žiburiu

ir nubausiu žmones,

kurie patenkinti ilsisi ant savo nuosėdų,

manydami savo širdyse:

„VIEŠPATS nedarys gero,

bet nedarys nė pikto.“

13 Bus išplėšti jų turtai

ir sunaikinti jų namai.

Nors jie statosi namus,

juose negyvens,

nors jie veisia vynuogynus,

jų vyno negers.

14 Didžioji VIEŠPATIES diena jau arti,

arti ir sparčiai artėja.

Klausykis, VIEŠPATIES diena!

„Ji karti!“ ­

galiūnas ten klykia!

15 Tai bus pykčio diena,

sielvarto ir skausmo diena,

pražūties ir siaubo diena,

tamsos ir sutemų diena,

juodų debesų diena,

16 diena rago garsų ir kovos šauksmų

prie įtvirtintų miestų

ir didingų tvirtovių bokštų.

17 Sukelsiu žmonėms tokį sielvartą,

kad jie vaikščios lyg akli.

Kadangi jie nusidėjo VIEŠPAČIUI,

jų kraujas bus išpilamas kaip dulkės

ir jų viduriai išverčiami kaip mėšlas.

18 VIEŠPATIES pykčio dieną

nepajėgs jų išgelbėti

nei auksas, nei sidabras.

Jo pavydo ugnyje

bus sunaikinta visa žemė.

Visišką ir baisų galą jis padarys

visiems žemės gyventojams.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Sofonijo knygaSkyrius: 1

Sofonijo knygaSkyrius: 2

 Sofonijo knyga
  
 Tautų teismas
  
Sof 2

1 Susieikite, susirinkite,

begėde tauta,

2 kol nesate išpustyti

kaip pelai pavėjui,

kol jūsų neištiko

degantis VIEŠPATIES pyktis,

kol neatėjo

VIEŠPATIES įniršio diena.

3 Ieškokite VIEŠPATIES, visi krašto nuolankieji,

kurie vykdote jo teisingumą;

siekite teisumo, siekite nuolankumo,

kad galėtumėte rasti prieglobstį

VIEŠPATIES įniršio dieną.

4 Gaza bus apleista,

Aškelonas virs dykyne,

Ašdodo gyventojai viduryje dienos bus išvaryti,

Ekronas išgriautas iki pamatų.

5 Vargas jums, pajūrio gyventojai,

keretų tauta!

VIEŠPATIES žodis prieš jus,

Kanaane, filistinų šalie!

Naikinsiu tave, ir tu liksi be gyventojų.

6 Tu, keretų pajūri, virsi ganyklomis,

piemenų lankomis ir kaimenių aptvarais.

7 Pajūris priklausys

Judo namų likučiui.

Prie jūros jie ganys,

o vakare Aškelono namuose

guldys savo kaimenes,

nes VIEŠPATS, jų Dievas, juos aplankys

ir sugrąžins iš nelaisvės.

8 Girdėjau Moabo patyčias

ir Amono užgaules,

kai jie tyčiojosi iš mano tautos

ir užgauliojo jų kraštą.

9 Todėl, kaip aš gyvas, ­

tai Galybių VIEŠPATIES, Izraelio Dievo žodis, ­

Moabas bus kaip Sodoma,

o Amonas kaip Gomora:

dilgėlių laukas, druskos dauba,

amžina dykynė.

Mano tautos likutis juos plėš,

mano genties išlikusieji juos paveldės.

10 Tai bus už jų išdidumą,

nes jie tyčiojosi ir didžiavosi

prieš Galybių VIEŠPATIES tautą.

11 VIEŠPATS sukels jiems siaubą,

padaręs bejėgius visus žemės dievus.

Tuomet jį pagarbins,

kiekvienas savo vietoje,

visi tautų pajūriai ir salos.

12 Ir jūs, kušitai,

būsite mano kalavijo išžudyti.

13 Jis pakels ranką

šiaurės link

ir sunaikins Asiriją;

jis pavers Ninevę dykyne,

tokia išdžiūvusia kaip dykuma.

14 Joje ilsėsis bandos

ir visi laukiniai žvėrys;

ant stulpų tūps kuosos ir pelėdos;

bus girdėti ūbavimas lange,

o varnas kranks ant slenksčio,

nes bus nuplėštos kedro lentelės.

15 Ar tai tas linksmasis miestas,

kuris gyveno saugiai ir manė širdyje:

„Aš esu, ir be manęs nėra kito“?

Kokia dykyne jis virto,

laukinių gyvūnų guoliu!

Kas tik praeina pro šalį,

tas švilpia ir grūmoja kumščiu.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Sofonijo knygaSkyrius: 2

Sofonijo knygaSkyrius: 3

 Sofonijo knyga
  
 Jeruzalės ateitis
  
Sof 3

1 Vargas maištaujančiam, užterštam,

valdingam miestui!

2 Jis neklausė jokio balso,

nepriėmė jokio pamokymo.

Jis nepasitikėjo VIEŠPAČIU,

nesiartino prie savo Dievo.

3 Jo pareigūnai ­ lyg riaumojantys liūtai,

teisėjai ­ lyg vakaro vilkai,

kurie nieko nepalieka rytui.

4 Jo pranašai ­ įžūlūs,

klastingi bičiuliai;

jo kunigai suteršia, kas šventa,

ir iškraipo Įstatymą.

5 Bet VIEŠPATS jame teisus,

jis nedaro, kas neteisinga.

Savo teisingumą jis atskleidžia

kas rytą taip ištikimai,

kaip ištikima aušra,

bet nedorėlis nepažįsta gėdos.

6 Sunaikinau tautas,

jų gynybos bokštai sugriauti.

Kalaviju taip iššlaviau jų gatves,

kad nebėra kam jomis vaikščioti.

Jų miestai sunaikinti,

be žmonių, be gyventojų.

7 Tariau: „Tikrai tas miestas bijos manęs,

priims pamoką

ir neišleis iš akių nieko,

ką jam padariau.“

Tačiau jie su dar didesniu noru darė tai,

kas suteršia visus jų darbus.

8 Todėl laukite manęs, ­

tai VIEŠPATIES žodis, ­

laukite dienos,

kai pakilsiu kaip kaltintojas.

Aš nusprendžiau surinkti gentis,

sutelkti karalystes

ir išlieti ant jų savo pyktį,

visą mano įniršio karštį,

nes mano pavydo ugnyje

bus sudeginta visa žemė.

9 Tuomet pakeisiu ir nuvalysiu tautų lūpas,

kad jos visos galėtų šauktis VIEŠPATIES vardo

ir sutartinai jam tarnauti.

10 Iš anapus Kušo upių

mano garbintojai,

mano išblaškytieji,

atneš man atnašas.

11 Tą dieną nebebūsi sugėdinta

dėl visų savo darbų,

kuriais maištavai prieš mane,

nes pašalinsiu iš tavęs

išdidžiuosius pagyrūnus.

Nebeaukštinsi daugiau savęs

ant mano šventojo kalno.

12 Paliksiu tavo viduryje

nuolankią ir kuklią tautą.

VIEŠPATIES vardas bus jiems prieglauda,

13 ir aš išsaugosiu Izraelio likutį.

Jie blogai nebesielgs

ir nebekalbės netiesos.

Apgaulingam liežuviui

jų burnose nebebus vietos.

Tuomet jie ganysis ir ilsėsis,

ir nebebus kam jų gąsdinti.

14 Krykštauk iš džiaugsmo, Siono dukterie,

šauk, Izraeli!

Visa širdimi džiaukis ir džiūgauk,

dukterie Jeruzale!

15 VIEŠPATS atšaukė tau skirtą nuosprendį,

jis nušlavė šalin tavo priešus.

Izraelio karalius, pats VIEŠPATS, yra tavyje;

tau daugiau nebereikės bijoti nelaimės.

16 Tą dieną Jeruzalei bus sakoma:

„Nebijok, Sione, nenuleisk rankų!“

17 VIEŠPATS, tavo Dievas,

pergalę teikiantis galiūnas, yra tavyje:

jis noriai džiaugsis tavimi,

atnaujins tave mylėdamas

ir džiūgaus dėl tavęs giedodamas,

18 kaip džiūgaujama iškilmių dieną.

Atitolinsiu nuo tavęs nelaimę,

dėl kurios tu kentėjai pajuoką.

19 Tikėk manimi!

Tuo metu padarysiu galą visiems,

kurie tave engė.

Išgelbėsiu raišuosius,

surinksiu paklydusiuosius

ir permainysiu jų gėdą

į gyrių ir garbę visoje žemėje.

20 Tuo metu parvesiu jus namo

ir tuo laiku jus surinksiu.

Padarysiu jus garbingus ir giriamus

visose žemės tautose,

kai sugrąžinsiu, jums matant, tremtinius, ­

sako VIEŠPATS.

AGĖJO KNYGA

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Sofonijo knygaSkyrius: 3