BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 01 27 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Skaičių knygaSkyrius: 10

 Skaičių knyga
  
 Sidabro trimitai
  
Sk 10

1 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 2 „Pasidirbk du trimitus; padirbsi juos iš kalstyto sidabro. Panaudosi juos bendrijai sušaukti ir stovyklų gretoms kelionei parengti. 3 Sugaudus abiem trimitams, visa bendrija rinksis pas tave prie Susitikimo Palapinės įėjimo. 4 Sugaudus tik vienam, pas tave rinksis vadai ­ Izraelio giminių galvos. 5 Kai pirmąkart sutrimituosite pavojų, pakils į kelionę stovyklų gretos rytų pusėje; 6 kai antrąkart sutrimituosite pavojų, pakils į kelionę stovyklų gretos pietų pusėje. Pavojus turi būti skelbiamas, kai tik jie turi leistis į kelionę. 7 O kai turi būti sušaukta bendrija, trimituosite, bet pavojaus neskelbsite. 8 Aarono sūnūs, kunigai, pūs trimitus. Tai bus amžinas įstatas visoms jūsų kartoms. 9 Kai žygiuosite į karą savo krašte su jus engiančiu priešu, trimitais skelbsite pavojų, kad būtumėte prisiminti VIEŠPATIES, jūsų Dievo, ir išgelbėti nuo priešų. 10 Taip pat ir džiugesio dienomis ­ jūsų nustatytomis šventėmis, jaunaties dienomis ­ pūsite trimitus prie savo deginamųjų atnašų ir bendravimo aukų. Jie primins jus VIEŠPAČIUI, jūsų Dievui. Aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas.“

Iškeliavimas iš Sinajaus

11 Antrųjų metų antro mėnesio dvidešimtą dieną debesis pakilo nuo Sandoros Padangtės, 12 ir izraelitai, tarpais sustodami, leidosi į kelionę iš Sinajaus dykumos. Debesis sustojo Parano dykumoje.

13 Pirmąkart jie leidosi į kelionę, vykdydami VIEŠPATIES įsakymą, duotą per Mozę. 14 Judo stovykla su savo ženklu greta po gretos pajudėjo pirmoji. Aminadabo sūnus Nachšonas vedė jos gretas. 15 Cuaro sūnus Netanelis vedė Isacharo giminės gretas; 16 o Helono sūnus Eliabas ­ Zabulono giminės gretas.

17 Išardžius Padangtę, į kelionę leidosi Geršono ir Merario žmonės, Padangtės nešėjai. 18 Po to pajudėjo Rubeno stovykla su savo ženklu greta po gretos. Šedeūro sūnus Elicūras vedė jos gretas. 19 Cūrišadajo sūnus Šelumielis vedė Simeono giminės gretas, 20 o Reuelio sūnus Eljasafas ­ Gado giminės gretas.

21 Tada leidosi į kelionę Kehato žmonės, šventųjų daiktų nešėjai. Dar jiems neatkeliavus, Padangtė vėl buvo pastatyta. 22 Po to pajudėjo Efraimo stovykla su savo ženklu greta po gretos. Amihudo sūnus Elišama vedė jos gretas. 23 Pedacūro sūnus Gamelielis vedė Manaso giminės gretas, 24 o Gideonio sūnus Abidanas ­ Benjamino giminės gretas.

25 Galop kaip visų stovyklų užnugaris pajudėjo su savo ženklu greta po gretos Dano stovykla. Amišadajo sūnus Ahiezeras vedė jos gretas. 26 Ochrano sūnus Pagielis vedė Ašero giminės gretas, 27 o Enano sūnus Ahyra ­ Naftalio giminės gretas.

28 Tokia buvo izraelitų žygio tvarka greta po gretos, kai jie leidosi į kelionę.

29 Mozė tarė Hobabui, savo uošvio Reuelio Midjaniečio sūnui: „Keliaujame ton vieton, apie kurią VIEŠPATS yra pasakęs: ‘Duosiu ją jums.’ Eikš su mumis! Mes būsime tau dosnūs, nes VIEŠPATS pažadėjo būti dosnus Izraeliui.“ 30 Bet šis atsakė: „Ne, aš neisiu. Verčiau grįšiu į gimtąjį kraštą pas savo gimines.“ 31 Mozė tarė: „Prašau mūsų nepalikti, nes tu žinai, kur dykumoje turėtume įsirengti stovyklą. Būsi mūsų akys! 32 Be to, jeigu eisi su mumis, ką gero VIEŠPATS mums daro, tą pat mes tau darysime.“

33 Tad jie nužygiavo nuo VIEŠPATIES kalno trejeto dienų kelią. Sandoros Skrynia keliavo jų priekyje per tą trejeto dienų kelionę, ieškodama vietos sustoti poilsio. 34 Jiems iškeliavus, dieną VIEŠPATIES debesis buvo viršum jų.

35 Kai tik Sandoros Skrynia būdavo pakeliama kelionei, Mozė sakydavo:

„Pakilk, VIEŠPATIE!

Tebūna išsklaidyti tavo priešai,

tebėga nuo tavo veido tie, kurie tavęs neapkenčia!“

36 O kai tik ji būdavo padedama poilsio, jis sakydavo:

„Sugrįžk, VIEŠPATIE,

prie nesuskaitomų Izraelio tūkstančių!“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 10

Skaičių knygaSkyrius: 11

 Skaičių knyga
  
Sk 11

1 Atsitiko taip, kad žmonės pradėjo karčiai murmėti prieš VIEŠPATĮ dėl savo nelaimių. VIEŠPATS tai išgirdo ir užsidegė pykčiu. Tada VIEŠPATIES ugnis suliepsnojo prieš juos, sunaikindama stovyklos pakraščius. 2 Žmonės šaukėsi Mozės. Mozė meldėsi VIEŠPAČIUI, ir ugnis užgeso. 3 Ta vieta buvo pavadinta Tabera, nes ten VIEŠPATIES ugnis buvo užsidegusi prieš juos.

4 Tarp jų buvę valkatos buvo apimti godaus alkio. Ir izraelitai vėl ėmė verkti ir kalbėti: „Kas duos mums mėsos pavalgyti? 5 Atsimename žuvis, kurias Egipte dykai valgydavome, agurkus, melionus, porus, svogūnus ir česnakus. 6 Mūsų stemplės susitraukė! Visiškai nieko nėra! Vien maną temato mūsų akys.“

7 Mana buvo panaši į koriandro sėklą, ir jos spalva buvo tarsi bdelio sakų. 8 Žmonės vaikščiodavo po apylinkę, rinkdavo ją, maldavo girnomis ar trindavo grūstuve, virdavo puode ir darydavo plokštainius. Jos skonis buvo panašus į plokštainių su aliejumi. 9 Naktį, krintant rasai, su ja iškrisdavo ir mana.

10 Mozė girdėjo žmones verkiant, šeimą po šeimos, visus prie savo palapinių angos. VIEŠPATS užsidegė pykčiu, o Mozė kamavosi. 11 „Kodėl taip blogai elgiesi su savo tarnu? ­ klausė Mozė VIEŠPATĮ. ­ Kodėl neradau malonės tavo akyse, kad užkrovei ant manęs visų šių žmonių naštą? 12 Argi aš pradėjau visą šią tautą? Nejau aš juos pagimdžiau, kad turėtum man sakyti: ‘Nešk juos ant rankų, kaip kad žindyvė nešioja nenujunkytą kūdikį’, ­ į kraštą, kurį prisiekdamas pažadėjai jų protėviams? 13 Iš kurgi imsiu mėsos visiems šiems žmonėms? Juk jie pas mane eina, verkia ir sako: ‘Duok mums mėsos pavalgyti!’ 14 Aš vienas nepajėgiu nešti visų šių žmonių, nes jie man per sunkūs. 15 Jei tu taip su manimi elgsiesi, verčiau užmušk mane; maldauju ­ jei radau malonę tavo akyse, ­ kad daugiau nebematyčiau savo nelaimės.“

Septyniasdešimt seniūnų

16 Tada VIEŠPATS tarė Mozei: „Parink man septyniasdešimt Izraelio seniūnų ­ vyrų, kuriuos laikai žmonių seniūnais ir apskaitininkais, ­ ir atvesk juos prie Susitikimo Palapinės. Teužima jie ten savo vietą drauge su tavimi. 17 Aš nužengsiu ir su tavimi kalbėsiuosi, paimsiu tave gaubiančios dvasios ir suteiksiu jos jiems. Jie neš žmonių naštą su tavimi, kad tau nebereikėtų visą vienam nešti. 18 O žmonėms sakyk: ‘Pašvęskite save rytojui ir turėsite mėsos valgyti, nes verkšlenote, VIEŠPAČIUI girdint, sakydami: ‘Kas duos mums mėsos pavalgyti? Egipte tikrai mums buvo geriau!’ Todėl VIEŠPATS duos jums mėsos valgyti. 19 Valgysite ne tik vieną ar dvi, ar penkias, ar dešimt, ar dvidešimt dienų, 20 bet visą mėnesį, kol nebenorėsite nė pauostyti ir kol jums neįgris, nes atmetėte VIEŠPATĮ, esantį tarp jūsų, ir verkšlenote prieš jį, sakydami: ‘Ak, kam mes išėjome iš Egipto!’“ 21 Bet Mozė tarė: „Tauta, kuri yra su manimi, turi šešis šimtus tūkstančių pėsčių vyrų, o tu sakai: ‘Aš duosiu jiems pakankamai mėsos valgyti visą mėnesį.’ 22 Argi yra tiek avių kaimenių ir galvijų bandų jiems paskersti? Argi yra jūroje tiek žuvų jiems pagauti?“ 23 VIEŠPATS Mozei atsakė: „Nejau VIEŠPATIES ranka tokia trumpa? Tu tuojau pamatysi, ar mano žodis įvyks ar ne.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 11