BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 03 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 9

 Psalmynas
  
Ps 9

1א Choro vadovui. „Sūnaus mirties“ melodija. Dovydo psalmė.

2 Dėkosiu tau, VIEŠPATIE, iš visos širdies,

apsakysiu visus tavo nuostabius darbus.

3 Krykštausiu ir džiūgausiu tavyje,

šlovės giesmę giedodamas tavo vardui, Aukščiausiasis. 4ב į Tau pasirodžius, mano priešai traukiasi,

parpuola ir miršta.

5 Mat tu gini mano teisę ir bylą,

sėdėdamas soste kaip teisusis teisėjas.

6ג Tu grūmoji pagonims ir sunaikini nedorėlius,

jų vardą ištrini amžiams.

7 Priešo neliko ­ amžini griuvėsiai;

tu sugriovei jų miestus,

dingo net jų vardai.

8ה O VIEŠPATS lieka amžinai;

savo sostą jis pastatė teismui.

9 Jis teisia pasaulį teisumu;

tautas jis teisia bešališkai.

10ו VIEŠPATS ­ nuengtųjų tvirtovė,

tvirtovė nelaimės metu!

11 Kas brangina tavo vardą, pasitiki tavimi,

nes tu, VIEŠPATIE, niekada neatmeti tų,

kurie ieško tavo pagalbos.

12ז Giedokite šlovės giesmę VIEŠPAČIUI,

kuris gyvena Sione!

Skelbkite tautoms jo darbus!

13 Juk jis neužmiršta varguolių šauksmo,

rūpinasi jais nekalto kraujo gynėjas.

14ח Pasigailėk manęs, VIEŠPATIE!

Žiūrėk, ką aš kenčiu nuo tų,

kurie manęs neapkenčia.

Išgelbėk mane, VIEŠPATIE, nuo mirties,

15 kad Siono vartuose

galėčiau skelbti visus tavo šlovės darbus

ir džiaugtis tavo išganymu.

16ט Tautos įgriuvo į savo iškastą duobę,

jų kojos įkliuvo į jų pačių paspęstas pinkles.

17 VIEŠPATS apsireiškia teisdamas,

nedorą žmogų jis apraizgo jo paties kėslais.

Higaionas. Sela.

18י Visi nedori žmonės yra pakeliui į Šeolą,

ir visi pagonys, kurie užmiršta Dievą.

19כ Ne visuomet varguolis bus užmirštas,

ir skurdžiai ne visai praras viltį.

20 Pakilk, VIEŠPATIE!

Neleisk mirtingajam paimti viršų!

Tebūna tautos teisiamos tavo akivaizdoje.

21 Įvaryk jiems baimės,

VIEŠPATIE! Težino tautos, kad jos ­ tik žmonės! Sela.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 9

PsalmynasSkyrius: 10

 Psalmynas
  
Ps 10

1ל  Kodėl tu, VIEŠPATIE, taip nuošaliai laikaisi?

Kodėl slepiesi, kai esu nelaimėje?

2 Nedorėliai kankina įžūliai varguolius;

teįkliūva jie patys į savo sumanytas pinkles!

3 Nedorėlis puikuojasi savo širdies kėslais,

o gobšuolis keikia ir atmeta VIEŠPATĮ.

4 Įniršęs iš įžūlumo, nedorėlis sako:

„Atsiskaityti jis nešauks.“

Anot jo širdies kėslų: „Dievo nėra!“

5 Nedorėliui visada gerai klojasi;

tavo nuosprendžiai jam tolimi,

jis šaiposi iš visų savo priešų.

6 Sako sau: „Nebūsiu parblokštas,

per kartų kartas vargo nepatirsiu.“

7פ Jo lūpose pilna keiksmų, melo ir grasinimų,

vargas ir piktumas jam ant liežuvio.

8 Pasaloje jis tyko už aptvaro

ir slapta žudo nekaltą žmogų.

Jo akys vogčiomis seka nelaimingąjį,

9ע jis slapta sėlina lyg liūtas tankmėje.

Jis tyko pagrobti vargšą,

čiumpa vargdienį ir velka į savo tinklą.

10 Jis prisišlieja prie žemės, puola pagūžom

ir nelaimingąjį prislegia savo svoriu.

11 Nedorėlis mano sau: „Dievui tai nerūpi.

Jis slepia savo veidą, jis niekada nežiūri.“

12ק Pakilk, VIEŠPATIE!

Pakelk ranką, Dieve, ir neužmiršk skriaudžiamųjų!

13 Kodėl nedorėlis turėtų tyčiotis iš Dievo

ir širdyje sakyti: „Atsiskaityti tu nešauksi!“

14ר Juk tu matai!

Tikrai imi į širdį vargą ir skausmą,

esi visada pasirengęs padėti!

Nelaimingasis tau gali save patikėti, ­

tu visada našlaičiui padedi.

15ש Palaužk nedoro ir blogo žmogaus jėgą,

nubausk jų nedorumą, neleisk jiems išlikti!

16 VIEŠPATS ­ Karalius per amžių amžius.

Pagonys išnyks iš jo krašto.

17ת VIEŠPATIE, tu išgirsi skriaudžiamųjų troškimą,

paguosi jų širdį, pakreipsi į juos savo ausį.

18 Našlaičio ir skriaudžiamojo bylą apginsi,

kad joks žemės mirtingasis nebekeltų baimės.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 10