BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 02 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 107

 Psalmynas
  
 Penkta knyga
  
Ps 107

1 „Dėkokite VIEŠPAČIUI, nes jis geras,

nes jo ištikimoji meilė amžina.“

2 Taip tesako VIEŠPATIES atpirktieji,

kuriuos jis atpirko iš vargo,

3 surinko iš svetimų šalių,

iš Rytų ir Vakarų, iš Šiaurės ir Pietų.

4 Vieni klajojo dykumoje ir tyruose,

bet miesto, kuriame galėtų įsikurti, nerado.

5 Alkani ir ištroškę,

jie tik gyvastį nešiojo.

6 Tada, būdami varge, jie šaukėsi VIEŠPATIES,

ir jis gelbėjo juos iš bėdų,

7 vedė tiesiu keliu,

kol jie pasiekė gyvenamą miestą.

8 Tedėkoja jie VIEŠPAČIUI už jo ištikimąją meilę,

už nuostabius darbus žmonijai,

9 nes jis patenkino trokštančius

ir alkstančius pripildė gėrybių.

10 Kiti sėdėjo niūrioje tamsoje,

belaisviai skurde ir grandinėse,

11 nes buvo maištavę prieš VIEŠPATIES žodžius

ir paniekinę Aukščiausiojo užmojį.

12 Jų širdį sutramdė kančia,

jie sukniubo, ir nebuvo kas padėtų.

13 Tada, būdami varge, jie šaukėsi VIEŠPATIES,

ir jis išvadavo juos iš bėdų,

14 išvedė juos iš niūriosios tamsos

ir sutraukė jų pančius.

15 Tedėkoja jie VIEŠPAČIUI už jo ištikimąją meilę,

už nuostabius darbus žmonijai,

16 nes jis pralaužia vario vartus

ir sunaikina geležies velkes.

17 Vieni buvo pasiligoję dėl savo nuodėmingo kelio

ir už savo kaltes turėjo kentėti.

18 Į maistą jie negalėjo net pažiūrėti

ir buvo netoli mirties vartų.

19 Tada, būdami varge, jie šaukėsi VIEŠPATIES,

ir jis išvadavo juos iš bėdų,

20 siuntė savo žodį jiems išgydyti

ir išgelbėti nuo pražūties.

21 Tedėkoja jie VIEŠPAČIUI už jo ištikimąją meilę,

už nuostabius darbus žmonijai.

22 Teatnašauja bendravimo aukas

ir teskelbia jo darbus džiugesio giesmėmis.

23 Kiti plaukė laivais į jūrą

ir uždarbiavo didžiuose vandenyse.

24 Jie matė VIEŠPATIES darbus,

jo nuostabius veiksmus gelmėse.

25 Jam paliepus, kilo audros

ir sukėlė aukštas jūros bangas.

26 Jie kilo aukštyn ligi dangaus, nėrė žemyn į gelmes,

ir širdis jiems stiro iš baimės.

27 Tarsi girti jie svirduliavo ir svyravo,

suglumę nebežinodami, ką daryti.

28 Tada, būdami varge, jie šaukėsi VIEŠPATIES,

ir jis ištraukė juos iš bėdų,

29 šėlstančią audrą nuramino,

ir jūros bangos buvo nutildytos.

30 Jie džiaugėsi nurimusia jūra,

ir jis nuvedė juos į jų prekybos uostą.

31 Tedėkoja jie VIEŠPAČIUI už jo ištikimąją meilę,

už nuostabius darbus žmonijai.

32 Teaukština jį tautos sueigoje,

tešlovina seniūnų taryboje.

33 Jis pavertė upes dykuma,

vandens šaltinius ­ išdžiūvusia žeme,

34 vešlų kraštą ­ druskingais pelkynais

dėl jo gyventojų nedorumo.

35 Jis pavertė dykumą vandens tvenkiniais,

išdžiūvusią žemę ­ srūvančiais šaltiniais.

36 Alkanus žmones ten apgyvendino,

ir jie pasistatė miestą.

37 Jie sėjo laukus, veisė vynuogynus

ir nuėmė gausų derlių.

38 Jis laimino juos, ir jų labai daugėjo,

ir jų galvijų skaičiui jis neleido sumažėti.

39 Jie sumenko ir buvo pažeminti

per priespaudą, skurdą ir kančią.

40 Bet tas, kuris lieja panieką ant didžiūnų

ir varo juos klajoti po neįžengiamą dykynę,

41 išgelbėjo beturčius iš skurdo

ir jų šeimas pagausino lyg kaimenes.

42 Dorieji tai mato ir džiaugiasi,

o visų nedorėlių burnos užsičiaupia.

43 Išmintingas žmogus pastebės šiuos dalykus,

ir mąstys apie VIEŠPATIES ištikimąją meilę.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 107