BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 02 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Pradžios knygaSkyrius: 8

 Pradžios knyga
  
Pr 8

1 Tuomet Dievas atsiminė Nojų ir visus žvėris, ir visus galvijus, buvusius su juo laive. Dievas pasiuntė vėją pūsti virš žemės, ir vandenys atslūgo. 2 Bedugnės šaltiniai ir dangaus skliauto užtūros buvo uždarytos, liūtis iš dangaus sulaikyta, 3 ir vandenys pamažu traukėsi nuo žemės. Praslinkus šimtui penkiasdešimt dienų, vandenys buvo taip nusekę, 4 kad septinto mėnesio septynioliktą dieną laivas sustojo Ararato kalnuose. 5 O vandenys vis labiau ir labiau seko iki dešimto mėnesio. Dešimto mėnesio pirmą dieną pasirodė kalnų viršūnės.

6 Praslinkus keturiasdešimt dienų, Nojus atidarė laivo langą, kurį buvo įtaisęs, 7 ir išleido varną. Jis skraidžiojo šen ir ten, laukdamas, kol žemėje išdžius vandenys. 8 Tuomet jis išleido iš laivo balandį pažiūrėti, ar vandenys buvo nusekę žemės paviršiuje. 9 Bet balandis negalėjo rasti vietos kojoms pailsėti ir sugrįžo pas jį į laivą, nes vandenys dar tebebuvo ant viso žemės paviršiaus. Jis ištiesė ranką, paėmė balandį ir įkėlė į savo laivą. 10 Palaukęs dar septynias dienas, jis vėl išleido iš laivo balandį. 11 Vakare balandis sugrįžo pas jį, ir jo snape buvo nuskintas alyvmedžio lapas! Dabar Nojus žinojo, kad vandenys žemėje jau buvo nusekę. 12 Tuomet jis palaukė dar septynias dienas ir vėl išleido balandį. Šį kartą tasai pas jį nebesugrįžo.

13 Šeši šimtai pirmų metų pirmo mėnesio pirmą dieną vandenys žemėje pradėjo sekti. Nojus nukėlė laivo dangą, apsižvalgė ir pamatė, kad žemės paviršius džiūsta. 14 Antro mėnesio dvidešimt septintą dieną žemė buvo sausa. 15 Tuomet Dievas tarė Nojui: 16 „Eik iš laivo drauge su savo žmona, sūnumis ir sūnų žmonomis. 17 Išlaipink kartu visus su tavimi esančius gyvūnus, visas gyvas būtybes: paukščius, gyvulius ir visus žemės roplius. Teužplūsta jie žemę, tebūna vaisingi ir tesidaugina žemėje.“ 18 Išlipo tat Nojus drauge su sūnumis ir žmona bei sūnų žmonomis. 19 Visi gyvuliai, visi ropliai ir visi paukščiai ­ visa, kas juda žemėje ­ išlipo iš laivo šeimomis.

20 Tuomet Nojus pastatė VIEŠPAČIUI aukurą ir, parinkęs iš visų švariųjų gyvulių ir visų švariųjų paukščių, paaukojo ant aukuro deginamąsias atnašas. 21 Užuodęs malonų kvapą, VIEŠPATS tarė sau: „Niekada daugiau nebepasmerksiu žemės už žmonių kaltes, nes žmogaus širdies polinkiai pikti nuo pat jaunumės. Niekada daugiau nebenaikinsiu visų gyvūnų, kaip esu padaręs.

22 Ligi tik žemė tvers,

sėja ir pjūtis,

šaltis ir šiluma,

vasara ir žiema,

diena ir naktis

nesiliaus.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 8

Pradžios knygaSkyrius: 9

 Pradžios knyga
  
 Dievo Sandora su Nojumi
  
Pr 9

1 Dievas palaimino Nojų bei jo sūnus ir tarė jiems: „Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę. 2 Bijos jūsų ir drebės prieš jus visi žemės gyvuliai, visi padangių paukščiai ­ visa, kas juda žemėje, ir visos jūrų žuvys. Į jūsų rankas jie atiduoti. 3 Kas juda ir yra gyva, bus jums maistui. Duodu juos visus jums, lygiai kaip daviau jums žaliuosius augalus. 4 Tiktai mėsos su jos gyvybe, su krauju joje, nevalgysite. 5 Taip pat ir už jūsų kraują, jūsų gyvybę, reikalausiu atsiskaityti: iš kiekvieno gyvulio to reikalausiu ir iš žmonių ­ iš kiekvieno už artimo kraują ­ reikalausiu atsiskaityti už žmogaus gyvybę.

6 Kas pralieja žmogaus kraują,

to kraują taip pat pralies žmogus,

nes pagal savo paveikslą

Dievas sukūrė žmogų. 7 O jūs būkite vaisingi ir dauginkitės,

pliskite žemėje ir užvaldykite ją!“

8 Tuomet Dievas tarė Nojui ir su juo buvusiems sūnums: 9 „Štai sudarau Sandorą su jumis ir jūsų būsimais palikuonimis, 10 su visais gyvūnais, esančiais su jumis, ­ paukščiais, galvijais ir visais su jumis buvusiais žemės gyvuliais, kurie tik išlipo iš laivo. 11 Aš palaikysiu Sandorą su jumis: niekada daugiau visi mirtingieji gyvūnai nebebus tvano vandenų išnaikinti, niekada daugiau nebebus tvano žemei nuniokoti. 12 Ir tai, ­ pridūrė Dievas, ­ bus ženklas, kurį duodu visiems amžiams, mano Sandoros tarp manęs ir jūsų bei visų su jumis esančių gyvūnų: 13 savo lanką padėjau į debesis, ir jis bus ženklas Sandoros tarp manęs ir žemės. 14 Kai supūsiu viršum žemės debesis ir pasirodys debesyje mano lankas, 15 aš atsiminsiu savo Sandorą tarp manęs ir jūsų bei visų mirtingųjų gyvūnų, ir vandenys niekada daugiau nebetaps tvanu visiems mirtingiesiems sunaikinti. 16 Kai lankas bus debesyje, aš pažvelgsiu į jį ir atsiminsiu Sandorą tarp Dievo ir visų gyvūnų ­ visų žemėje esančių mirtingųjų.“ 17 Dievas sakė Nojui: „Tai bus ženklas Sandoros tarp manęs ir visų žemėje esančių mirtingųjų“.

18 Nojaus sūnūs, išlipusieji iš laivo, buvo Semas, Chamas ir Jafetas. Chamas buvo Kanaano tėvas. 19 Tai buvo Nojaus sūnūs, ir iš jų buvo apgyvendinta visa žemė.

20 Nojus, žemės artojas, pirmas įsiveisė vynuogyną. 21 Jis gėrė vyno, pasigėrė ir gulėjo nuogas palapinėje. 22 Chamas, Kanaano tėvas, pamatė savo tėvo nuogumą ir papasakojo savo dviem broliams lauke. 23 Tuomet Semas ir Jafetas paėmė drabužį, užsidėjo jį ant pečių ir, eidami atbuli, uždengė savo tėvo nuogumą. Kadangi jų veidai buvo nugręžti į kitą pusę, nuogo savo tėvo jie nematė. 24 Išsiblaivęs nuo vyno ir sužinojęs, ką jo jauniausias sūnus buvo jam padaręs, 25 Nojus tarė:

„Tebūna prakeiktas Kanaanas!

Jis bus žemiausias vergas

savo broliams.“ 26 Ir pridūrė:

„Šlovė VIEŠPAČIUI,

Semo Dievui!

Tebūna Kanaanas jiems vergas! 27 Tepadaro Dievas vietos Jafetui,

teleidžia jam gyventi Semo palapinėse,

o Kanaanas tebūna jų vergas.“

28 Po tvano Nojus gyveno tris šimtus penkiasdešimt metų.

29 Iš viso Nojus gyveno devynis šimtus penkiasdešimt metų. Po to jis mirė.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 9

Pradžios knygaSkyrius: 10

 Pradžios knyga
  
 Tautų sąrašas
  
Pr 10

1 Štai palikuonys Nojaus sūnų ­ Semo, Chamo ir Jafeto; vaikai jiems gimė po tvano.

2 Jafeto palikuonys: Gomeras, Magogas, Madajas, Javanas, Tubalas, Mešechas ir Tyras. 3 Gomero palikuonys: Aškenazas, Rifatas ir Togarma. 4 Javano palikuonys: Eliša, Taršišas, Kitimai ir Rodanimas. 5 Iš jų pasklido salų tautos savo kraštuose su savo kalba pagal kiltis ir tautas.

6 Chamo palikuonys: Kušas, Egiptas, Putas ir Kanaanas. 7 Kušo palikuonys: Seba, Havila, Sabta, Rama ir Sabtecha. Ramos palikuonys: Šeba ir Dedanas. 8 Kušui gimė Nimrodas, pirmasis galiūnas žemėje. 9 VIEŠPATIES malone jis buvo galingas medžiotojas, todėl sakoma: „Kaip Nimrodas VIEŠPATIES malone galingas medžiotojas“. 10 Jo karalystės pradžia buvo Babelis, Erechas ir Akadas ­ miestai Šinaro krašte. 11 Iš to krašto jis išėjo į Asiriją, ten pastatė Ninevę, Rehobot Irą, Kelachą 12 bei Reseną tarp Ninevės ir Kelacho. Pastarasis miestas buvo sostinė. 13 Egiptui gimė ludai, anamimai, lehabiečiai, naftoachai, 14 patrosiečiai, kasluhai ir kaftoriečiai. Iš pastarųjų kilo filistinai.

15 Kanaanui gimė pirmagimis Sidonas ir Hetas, 16 taip pat jebusiečiai, amoritai, girgašai, 17 hivai, arkai, sinai, 18 arvadiečiai, cemarai ir hamatiečiai. Po to kanaaniečių kiltys pasklido. 19 Kanaaniečių žemė nuo Sidono driekėsi Geraro kryptimi iki pat Gazos, o Sodomos, Gomoros, Admos ir Ceboimų kryptimi ­ iki pat Lešos. 20 Tokie tat Chamo palikuonys pagal jų kiltis ir kalbas, kraštus ir tautas.

21 Taip pat ir Semui, visų Ebero vaikų protėviui ir vyresniam Jafeto broliui, gimė vaikų. 22 Semo palikuonys: Elamas, Asūras, Arpachšadas, Ludas ir Aramas. 23 Aramo palikuonys: Ucas, Hulas, Geteras ir Mašas. 24 Arpachšadui gimė Šelachas, o Šelachui ­ Eberas. 25 Eberui gimė du sūnūs: pirmasis buvo vardu Pelegas, nes jo dienomis buvo padalyta žemė, o jo brolis ­ Joktanas. 26 Joktanui gimė Almodadas, Šelefas, Hacarmavetas, Jerachas, 27 Hadoramas, Uzalas, Dikla, 28 Obalas, Abimaelis, Šeba, 29 Ofyras, Havila ir Jobabas. Tai vis Joktano palikuonys. 30 Jų gyvenvietės driekėsi nuo Mešos iki pat Sefaro, iki kalnų krašto rytuose. 31 Tokie tat Semo palikuonys pagal jų kiltis ir kalbas, kraštus ir tautas.

32 Tokios tat Nojaus sūnų kiltys pagal jų šeimas ir tautas. Po tvano iš jų pasklido tautos žemėje.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 10