BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 07 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Pradžios knygaSkyrius: 35

 Pradžios knyga
  
 Jokūbas grįžta į Betelį
  
Pr 35

1 Dievas tarė Jokūbui: „Pakilk, eik į Betelį ir ten apsistok. Padaryk ten aukurą Dievui, kuris tau pasirodė, kai tu bėgai nuo savo brolio Ezavo.“ 2 Užtat Jokūbas savo šeimai ir visiems buvusiems su juo įsakė: „Atsikratykite svetimų dievų, kuriuos turite prie savęs, nusiplaukite ir apsivilkite šviežiais drabužiais. 3 Tuomet ateikite, kilsime į Betelį. Ten aš padarysiu aukurą Dievui, kuris išklausė mane pavojaus dieną ir buvo su manimi, kur tik ėjau.“ 4 Jie atidavė Jokūbui visus svetimus dievus, kuriuos turėjo, ir auskarus iš ausų. Jokūbas užkasė juos po ąžuolu prie Sichemo.

5 Kai jie vėl leidosi kelionėn, didžiulė Dievo baimė taip apėmė visus aplinkinius miestus, kad jie nesivijo Jokūbo sūnų. 6 Taigi Jokūbas atkeliavo į Lūzą, tai yra Betelį, Kanaano krašte, jis ir visi su juo buvę žmonės. 7 Ten jis pastatė aukurą ir pavadino tą vietą El Beteliu, nes ten, jam bėgant nuo savo brolio, buvo apsireiškęs Dievas.

8 Rebekos žindyvė Debora numirė ir buvo palaidota po ąžuolu žemiau Betelio. Užtat jis buvo pavadintas Verksmo ąžuolu.

9 Dievas vėl pasirodė Jokūbui, jam sugrįžus iš Padan Aramo, ir palaimino jį. 10 Dievas tarė jam:

„Tavo vardas yra Jokūbas.

Nebebūsi daugiau vadinamas Jokūbu,

nes tik Izraelis bus tavo vardas.“

Taip jis pavadino jį Izraeliu. 11 Dievas tarė jam:

„Aš esu Dievas Visagalis.

Būk vaisingas ir auk!

Tauta, netgi tautų bendrija, išaugs iš tavęs,

ir iš tavęs kils karaliai. 12 Kraštą, kurį daviau Abraomui ir Izaokui,

dabar duodu tau.

Ir tavo būsimiems palikuonims

aš duosiu šį kraštą.“

13 Tuomet Dievas pranyko nuo jo toje vietoje, kur buvo su juo kalbėjęsis. 14 Toje vietoje, kur buvo su juo kalbėjęs, Jokūbas pastatė paminklinį akmenį, atnašavo ant jo liejamąją auką ir apliejo jį aliejumi. 15 Vietą, kurioje Dievas su juo kalbėjosi, Jokūbas pavadino Beteliu.

16 Tada jie iškeliavo iš Betelio. Jiems dar tebesant netoli nuo Efratos, Rachelė gimdė, ir jos gimdymas buvo sunkus. 17 Kai gimdymo skausmai tapo nebepakeliami, pribuvėja tarė jai: „Nebijok, nes dabar turėsi kitą sūnų.“ 18 Paskutiniu atsikvėpimu, nes jau merdėjo, ji pavadino jį Ben Oniu. Tačiau jo tėvas pavadino jį Benjaminu. 19 Rachelė numirė ir buvo palaidota prie kelio į Efratą, tai yra Betliejų. 20 Ant jos kapo Jokūbas pastatė paminklinį akmenį. Tai Rachelės kapo paminklinis akmuo, esantis ten iki šios dienos. 21 Izraelis keliavo toliau ir pasistatė palapinę už Migdal Edero.

22 Izraeliui gyvenant tame krašte, Rubenas nuėjo ir sugulė su savo tėvo sugulove Bilha. Izraelis apie tai išgirdo.

Jokūbo sūnų buvo dvylika. 23 Lėjos sūnūs: Jokūbo pirmagimis Rubenas, Simeonas, Levis, Judas, Isacharas ir Zabulonas. 24 Rachelės sūnūs: Juozapas ir Benjaminas. 25 Rachelės tarnaitės Bilhos sūnūs: Danas ir Naftalis. 26 Lėjos tarnaitės Zilpos sūnūs: Gadas ir Ašeras. Tokie tat buvo Jokūbo sūnūs, gimę jam Padan Arame.

Izaoko mirtis

27 Jokūbas parėjo namo pas savo tėvą Izaoką į Mamrę, prie Kirjat Arbos, tai yra Hebrono, kur Abraomas ir Izaokas buvo gyvenę kaip ateiviai. 28 Izaokas buvo šimto aštuoniasdešimt metų, 29 kai atsiduso paskutinį kartą. Jis mirė, ir žiloje senatvėje, turėdamas daug metų, buvo sujungtas su savo gimine. Jo sūnūs Ezavas ir Jokūbas palaidojo jį.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 35

Pradžios knygaSkyrius: 36

 Pradžios knyga
  
 Ezavo palikuonys
  
Pr 36

1 Štai Ezavo, tai yra Edomo, palikuonys. 2 Ezavas paėmė sau žmonas iš kanaaniečių: Elono Hetito dukterį Adą, Cibeono Hivo sūnaus Anos dukterį Oholibamą 3 ir Izmaelio dukterį bei Nebajoto seserį Basmatą. 4 Ada Ezavui pagimdė Elifazą, Basmata pagimdė Reuelį, 5 o Oholibama pagimdė Jeušą, Jalamą ir Korahą. Tokie tat yra sūnūs, gimę jam Kanaano krašte.

6 Tuomet Ezavas pasiėmė savo žmonas, sūnus, dukteris ir visus namiškius, galvijus ir visus gyvulius, visą nuosavybę, kurią buvo įsigijęs Kanaane, ir nusikėlė į kraštą, buvusį šiek tiek toliau nuo jo brolio Jokūbo. 7 Mat jų nuosavybė buvo tapusi per didelė jiems kartu gyventi. Kraštas, kuriame jie buvo ateiviai, negalėjo jų išlaikyti su tokiomis kaimenėmis. 8 Taigi Ezavas apsigyveno Seyro aukštumose. Ezavas yra Edomas.

9 Štai edomitų protėvio Ezavo palikuonys Seyro aukštumose. 10 Štai Ezavo sūnų vardai: Ezavo žmonos Ados sūnus Elifazas, Ezavo žmonos Basmatos sūnus Reuelis. 11 Elifazo sūnūs buvo Temanas, Omaras, Cefojas, Gatamas ir Kenazas. 12 (Timna buvo Ezavo sūnaus Elifazo sugulovė; ji pagimdė Elifazui Amaleką.) Tokie tat buvo Ezavo žmonos Ados sūnūs. 13 Reuelio sūnūs: Nahatas, Zerachas, Šama ir Miza. Tokie tat buvo Ezavo žmonos Basmatos sūnūs. 14 Cibeono sūnaus Anos dukters Oholibamos sūnūs: Jeušas, Jalamas, Korahas; juos ji pagimdė Ezavui.

15 Štai Ezavo sūnų gentys. Ezavo pirmagimio Elifazo palikuonys: Temano gentis, Omaro gentis, Cefojo gentis, Kenazo gentis, 16 Koraho gentis, Gatamo gentis ir Amaleko gentis. Elifazo gentys Edomo krašte kilusios iš Ados sūnų. 17 Ezavo sūnaus Reuelio palikuonys: Nahato gentis, Zeracho gentis, Šamos gentis ir Mizos gentis. Reuelio gentys Edomo krašte kilusios iš Ezavo žmonos Basmatos. 18 Ir štai Ezavo žmonos Oholibamos palikuonys: Jeušo gentis, Jalamo gentis ir Koraho gentis. Šios gentys kilusios iš Ezavo žmonos Oholibamos, Anos dukters. 19 Tokie tat yra Ezavo, tai yra Edomo, sūnūs ir jų gentys.

20 Štai Seyro Horo sūnūs, čiabuviai krašto gyventojai: Lotanas, Šobalas, Cibeonas, Ana, 21 Dišonas, Eceras ir Dišanas. Tai horų gentys ­ Seyro sūnūs Edomo krašte. 22 Lotano sūnūs buvo Horis ir Hemamas, o Lotano sesuo ­ Timna. 23 Šobalo sūnūs: Alvanas, Manahatas, Ebalas, Šefojas ir Onamas. 24 Cibeono sūnūs: Aja ir Ana. (Pastarasis yra tas Ana, kuris aptiko karšto vandens šaltinius dykumoje, ganydamas savo tėvo Cibeono asilus.) 25 Anos vaikai: Dišonas ir duktė Oholibama. 26 Dišano sūnūs: Hemdanas, Ešbanas, Itranas ir Keranas. 27 Ecero sūnūs: Bilhanas, Zavanas ir Akanas. 28 Dišano sūnūs: Ūcas ir Aranas. 29 Horų gentys: Lotano gentis, Šobalo gentis, Cibeono gentis, Anos gentis, 30 Dišono gentis, Ecero gentis ir Dišano gentis. Tokie tat yra horų vadai, pagal jų kiltis Seyro krašte.

31 Štai karaliai, valdę Edomo krašte pirma negu bet koks karalius valdė izraelitus. 32 Beoro sūnus Bela karaliavo Edome ir jo miestas buvo Dinhaba. 33 Bela mirė, ir Zeracho iš Bocros sūnus Jobabas vietoj jo tapo karaliumi. 34 Jobabas mirė, ir Hušamas iš temanų krašto vietoj jo tapo karaliumi. 35 Hušamas mirė, ir Bedado sūnus Hadadas ­ tas, kuris nugalėjo midjaniečius Moabo krašte ­ vietoj jo tapo karaliumi; jo miesto vardas buvo Avitas. 36 Hadadas mirė, ir Samla iš Masrekos vietoj jo tapo karaliumi. 37 Samla mirė, ir Saulius iš Rehobotų ant Upės kranto vietoj jo tapo karaliumi. 38 Saulius mirė, ir Achboro sūnus Baal Hananas vietoj jo tapo karaliumi. 39 Achboro sūnus Baal Hananas mirė, ir Hadaras tapo vietoj jo karaliumi; jo miesto vardas buvo Pavas. Jo žmona, Me Zahabo dukters Matredos duktė, vadinosi Mehetabelė.

40 Štai Ezavo genčių vardai pagal jų kiltis ir vietovių vardus: Timnos gentis, Alvos gentis, Jeteto gentis, 41 Oholibamos gentis, Elos gentis, Pinono gentis, 42 Kenazo gentis, Temano gentis, Mibcaro gentis, Magdielio gentis ir Iramo gentis. Tokios tat yra Edomo, tai yra Edomo tėvo Ezavo, gentys pagal gyvenvietes jų užvaldytame krašte.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 36