BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 01 27 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Nehemijo knygaSkyrius: 5

 Nehemijo knyga
  
 Nehemijas padeda vargšams
  
Neh 5

14 Be to, nuo tos dienos, kai buvau paskirtas jų valdytoju Judo krašte ­ nuo dvidešimtų iki trisdešimt antrų karaliaus Artakserkso metų, iš viso dvylika metų, ­ nei aš, nei mano broliai niekada nevalgėme valdytojo maisto davinio. 15 Ankstesnieji valdytojai, mano pirmtakai, ėmė iš jų maistą bei vyną ir pinigais keturiasdešimt sidabro šekelių. Net jų tarnai šiurkščiai elgėsi su žmonėmis. Bet aš iš Dievo baimės taip nedariau. 16 Iš tikrųjų, būdamas atsidavęs sienos atstatymo darbams, neįsigijau jokios žemės, bet įdėjau savo dalį į sienos atstatymą. Visi mano vyrai buvo sutelkti prie šio darbo. 17 Be to, prie mano stalo būdavo šimtas penkiasdešimt žmonių ­ žydų bei pareigūnų ir atėjusių pas mus iš aplinkinių tautų. 18 Nors kasdien buvo paruošiamas mano lėšomis jautis, šeši rinktiniai avinai, paukštiena, neskaitant gausybės visokio vyno kas dešimt dienų, nereikalavau valdytojo davinio, nes darbo našta slėgė žmones. 19 O mano Dieve, atsimink mano labui visa, ką esu padaręs šiai tautai!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Nehemijo knygaSkyrius: 5

Nehemijo knygaSkyrius: 6

 Nehemijo knyga
  
 Sienos užbaigimas
  
Neh 6

1 Kai buvo pranešta Sanbalatui, Tobijai ir arabui Gešemui bei kitiems mūsų priešams, kad aš atstačiau sieną, ir neliko jokių spragų, nors durų į vartus iki to laiko dar nebuvau įstatęs, 2 Sanbalatas ir Gešemas atsiuntė man tokį žodį: „Eikš, susitikime Kefirimuose, Onojo slėnyje.“ Jie manė padaryti man pikta. 3 Tad nusiunčiau pas juos pasiuntinius pasakyti: „Esu užsiėmęs dideliu darbu ir negaliu atvykti. Kodėl turėtų sustoti darbas, man jį palikus ir vykstant pas jus?“ 4 Keturis sykius jie atsiuntė tą patį žodį, o aš daviau jiems tokį pat atsakymą. 5 Sanbalatas atsiuntė man tą patį žodį penktą kartą per savo tarną su neantspauduotu laišku rankoje. 6 Jame buvo parašyta: „Tautose sklinda gandas ­ ir Gešemas tai patvirtina, ­ kad tu ir žydai ketinate sukilti. Užtat ir sieną atstatai. Pasak šio pranešimo, tu ketini tapti jų karaliumi. 7 Be to, tu net pranašus paskyrei, kad Jeruzalėje apie tave skelbtų: ‘Jude yra karalius!’ Žodis apie šiuos dalykus tikrai pasieks karalių. Todėl eikš, pasitarkime.“ 8 Tada nusiunčiau jam tokį atsakymą: „Dalykų, kuriuos mini, nėra buvę. Tu juos iš savo vaizduotės prasimanai.“ 9 Mat visi jie norėjo mus išgąsdinti, manydami: „Jie nuleis rankas ir darbas nebus užbaigtas.“ O dabar, Dieve, sustiprink mano rankas!

10 Kartą, man užėjus aplankyti Mehetabelio sūnaus Delajos sūnaus Šemajos, negalėjusio pas mane ateiti, šis tarė: „Susitikime Dievo Namuose, šventyklos viduje, ir uždarykime šventyklos duris, nes jie ateina tavęs nužudyti. Iš tikrųjų šiąnakt jie ateina tavęs nužudyti.“

11 Bet aš atsakiau: „Nejau žmogus, kaip aš, turėtų pabėgti? Argi vyras, kaip aš, eitų į šventyklą gelbėti savo gyvasties? Ne, aš neisiu!“ 12 Tada aš suvokiau, ir man buvo aišku, kad ne Dievas buvo jį siuntęs, bet tą pranašavimą apie mane jis ištarė dėl to, kad Tobija ir Sanbalatas buvo jį pasamdę, 13 idant elgčiausi iš baimės ir padaryčiau nuodėmę. Tada, turėdami ką gėdinga pasakoti, jie būtų galėję mane apšmeižti.

14 Atsimink Tobiją ir Sanbalatą, mano Dieve, už šiuos jų darbus, taip pat pranašę Noadiją bei kitus pranašus, norinčius įvaryti man baimės!

15 Taigi siena buvo užbaigta elulo mėnesio dvidešimt penktą dieną, per penkiasdešimt penkias dienas. 16 Apie tai išgirdę, visi mūsų priešai ­ visos aplinkinės tautos ­ išsigando ir nustojo drąsos, nes suprato, kad tas darbas buvo atliktas padedant mūsų Dievui. 17 Be to, tomis dienomis Judo didikai siuntė laišką po laiško Tobijai, o juos pasiekdavo Tobijos laiškai. 18 Mat daugelis Jude buvo susiję su juo, nes jis buvo Aracho sūnaus Šechanijos žentas, ir jo sūnus Johananas buvo vedęs Berechijos sūnaus Mešulamo dukterį. 19 Jie kalbėdavo mano akivaizdoje apie jo gerus darbus ir pranešdavo jiems mano žodžius. Tobija siuntė laiškų ir man, norėdamas mane įbauginti.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Nehemijo knygaSkyrius: 6

Nehemijo knygaSkyrius: 7

 Nehemijo knyga
  
Neh 7

1 Kai siena buvo atstatyta ir durys įstatytos, buvo paskirstytos užduotys vartininkams, giesmininkams ir levitams. 2 Savo brolį Hananį paskyriau valdyti Jeruzalę kartu su tvirtovės valdytoju Hananija, nes jis buvo ištikimesnis vyras ir Dievo bijantis labiau, negu daugelis kitų. 3 Jiems įsakiau: „Jeruzalės vartai neturi būti atidaryti, kol neįkaista diena, o saulei dar tebešviečiant vartininkai turi duris uždaryti ir užsklęsti. Paskirkite sargus iš Jeruzalės gyventojų, vienus ­ prie jų sargybos vietų, o kitus ­ prie jų namų.“

Grįžusių tremtinių sąrašas

4 Miestas buvo platus ir didelis, bet žmonių jame buvo mažai ir namai dar nebuvo atstatyti.

5 Tada mano Dievas įkvėpė mane sutelkti didikus, pareigūnus ir žmones, kad jie būtų įtraukti į kilmės sąrašą. Aš užtikau kilmės sąrašo knygą tų, kurie buvo pirmi sugrįžę. Joje radau parašyta:

6 „Štai srities gyventojai, sugrįžę iš nelaisvės, kuriuos Babilono karalius Nebukadnecaras buvo išvaręs į tremtį ir kurie sugrįžo į Jeruzalę ir Judą, kiekvienas į savo miestą. 7 Jie parėjo drauge su Zerubabeliu, Jozue, Nehemija, Azarija, Raamija, Nahamaniu, Mordechaju, Bilšanu, Misperetu, Bigvaju, Nehumu, Baana.

Izraelio tautos vyrų skaičius: 8 Parošo palikuonių du tūkstančiai šimtas septyniasdešimt du, 9 Šefatijos palikuonių trys šimtai septyniasdešimt du, 10 Aracho palikuonių šeši šimtai penkiasdešimt du, 11 Pahat Moabo palikuonių, būtent Ješūvos ir Joabo palikuonių, du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniolika, 12 Elamo palikuonių tūkstantis du šimtai penkiasdešimt keturi, 13 Zatuvo palikuonių aštuoni šimtai keturiasdešimt penki, 14 Zakajo palikuonių septyni šimtai šešiasdešimt, 15 Binujo palikuonių šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni, 16 Bebajo palikuonių šeši šimtai dvidešimt aštuoni, 17 Azgado palikuonių du tūkstančiai trys šimtai dvidešimt du, 18 Adonikamo palikuonių šeši šimtai šešiasdešimt septyni, 19 Bigvajo palikuonių du tūkstančiai šešiasdešimt septyni, 20 Adino palikuonių šeši šimtai penkiasdešimt penki, 21 Atero palikuonių, būtent Ezekijo palikuonių, devyniasdešimt aštuoni, 22 Hašumo palikuonių trys šimtai dvidešimt aštuoni, 23 Becajo palikuonių trys šimtai dvidešimt keturi, 24 Harifo palikuonių šimtas dvylika, 25 Gibeono palikuonių devyniasdešimt penki, 26 žmonių iš Betliejaus ir Netofos šimtas aštuoniasdešimt aštuoni, 27 žmonių iš Anatoto šimtas dvidešimt aštuoni, 28 žmonių iš Bet Azmaveto keturiasdešimt du, 29 žmonių iš Kirjat Jearimų, Kefyros ir Beerotų septyni šimtai keturiasdešimt trys, 30 žmonių iš Ramos ir Gebos šeši šimtai dvidešimt vienas, 31 žmonių iš Michmašo šimtas dvidešimt du, 32 žmonių iš Betelio ir Ajo šimtas dvidešimt trys, 33 žmonių iš kito Nebojo penkiasdešimt du, 34 kito Elamo palikuonių tūkstantis du šimtai penkiasdešimt keturi, 35 Harimo palikuonių trys šimtai dvidešimt, 36 Jericho palikuonių trys šimtai keturiasdešimt penki, 37 Lodo, Hadido ir Onojo palikuonių septyni šimtai dvidešimt vienas, 38 Senavos palikuonių trys tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt.

39 Kunigų: Jedajos palikuonių, būtent iš Jozuės namų, devyni šimtai septyniasdešimt trys, 40 Imero palikuonių tūkstantis penkiasdešimt du, 41 Pašhūro palikuonių tūkstantis du šimtai keturiasdešimt septyni, 42 Harimo palikuonių tūkstantis septyniolika.

43 Levitų: Jozuės palikuonių, būtent Hodvos palikuonių iš Kadmielio, septyniasdešimt keturi.

44 Giesmininkų: Asafo palikuonių šimtas keturiasdešimt aštuoni.

45 Vartininkų: Šalumo, Atero, Talmono, Akubo, Hatitos, Šobajo palikuonių šimtas trisdešimt aštuoni.

46 Šventyklos tarnų: Cihos palikuonys, Hasufos palikuonys, Tabaoto palikuonys, 47 Keroso palikuonys, Sijos palikuonys, Padono palikuonys, 48 Lebanos palikuonys, Hagabos palikuonys, Šalmajo palikuonys, 49 Hanano palikuonys, Gidelio palikuonys, Gaharo palikuonys, 50 Reajos palikuonys, Recino palikuonys, Nekodos palikuonys, 51 Gazamo palikuonys, Uzos palikuonys, Paseacho palikuonys, 52 Besajo palikuonys, Meunimo palikuonys, nefišsiečių palikuonys, 53 Bakbuko palikuonys, Hakufos palikuonys, Harhūro palikuonys, 54 Bacluto palikuonys, Mehidos palikuonys, Haršos palikuonys, 55 Barkoso palikuonys, Siseros palikuonys, Temacho palikuonys, 56 Neciaho palikuonys, Hatifos palikuonys.

57 Saliamono vergų palikuonių: Sotajo palikuonys, Sofereto palikuonys, Peridos palikuonys, 58 Jaalos palikuonys, Darkono palikuonys, Gidelio palikuonys, 59 Šefatijos palikuonys, Hatilo palikuonys, Pocheret Cebaimo palikuonys, Amono palikuonys.

60 Iš viso Šventyklos tarnų ir Saliamono vergų palikuonių buvo trys šimtai devyniasdešimt du.

61 O tai sugrįžusieji iš Tel Melacho, Tel Haršos, Kerub Adono ir Imero, bet negalėjusieji įrodyti, kad jų protėvių namai ar kilmė izraelitiška: 62 Delajos palikuonys, Tobijos palikuonys, Nekodos palikuonys, iš viso šeši šimtai keturiasdešimt du;

63 iš kunigų: Hobajos palikuonys, Hakoco palikuonys, Barzilajo palikuonys; šis buvo vedęs vieną iš Barzilajo Gileadiečio dukterų ir buvo vadinamas jų vardu. 64 Jie ieškojo savo šeimos kilmės įrašo, bet negalėjo surasti, todėl pripažinti netinkami kunigo tarnybai. 65 Valdytojas įsakė jiems nevalgyti švenčiausiųjų valgių, kol nekils kunigas, nešiojantis Urimus ir Tumimus.

66 Visõs bendrijos skaičius buvo keturiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt, 67 neskaitant jų tarnų ir tarnaičių, kurių buvo septyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt septyni. Jie turėjo ir du šimtus keturiasdešimt penkis giesmininkus bei giesmininkes. 68 Jų arklių buvo septyni šimtai trisdešimt šeši, mulų ­ du šimtai keturiasdešimt penki, kupranugarių ­ keturi šimtai trisdešimt penki ir asilų ­ šeši tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt.

69 Kai kurie kilčių galvos aukojo statybos iždui. Valdytojas paaukojo iždui tūkstantį aukso darikų, penkiasdešimt dubenų ir penkis šimtus trisdešimt kunigiškų apdarų. 70 Keletas iš kilčių galvų paaukojo statybos iždui dvidešimt tūkstančių aukso darikų ir du tūkstančius du šimtus sidabro minų. 71 O tai, ką kiti žmonės paaukojo, sudarė dvidešimt tūkstančių aukso darikų, du tūkstančiai sidabro minų ir šešiasdešimt septyni kunigiški apdarai.

72 Kunigai, levitai, vartininkai, giesmininkai, Šventyklos tarnai ir visas Izraelis apsigyveno savo miestuose.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Nehemijo knygaSkyrius: 7