BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 01 27 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Nahumo knygaSkyrius: 1

 Nahumo knyga
  
Nah 1

1 Ištarmė Ninevei.

Nahumo Elkošiečio regėjimo knyga.

Himnas Viešpačiui

2 Pavydulingas ir keršijantis Dievas

yra VIEŠPATS;

VIEŠPATS

keršija ir dega pykčiu;

VIEŠPATS keršija savo nedraugams

ir niršta ant savo priešų.

3 Kantrus yra VIEŠPATS,

bet didis galybe;

VIEŠPATS niekada nepalieka

nenubausto kaltojo.

Viesulu ir audra jis keliauja,

debesys ­ jo kojų dulkės.

4 Jis sudraudžia jūrą

ir ją nusausina,

išdžiovina visas upes.

Nuvyto Bašanas ir Karmelis,

vysta Libano žiedai.

5 Prieš jį dreba kalnai,

nyksta kalvos;

nuo jo veido krūpčioja žemė,

pasaulis ir visa,

kas jame gyvena.

6 Kas gali atsilaikyti prieš jo įniršį?

Kas gali pakelti jo degantį pyktį?

Jo pyktis liepsnoja kaip ugnis;

nuo jo skeldėja uolos.

7 Geras yra VIEŠPATS,

tvirtovė nelaimės dieną.

Jis apsaugo, kas juo pasitiki,

8 net potvyniui ištikus.

Jis padarys visišką galą savo nedraugams

ir priešus nuvys į tamsybes.

Kreipimaisi į Judą ir Ninevę

Kreipimaisi į Judą ir Ninevę

9 Kokių priekaištų turite VIEŠPAČIUI?

Jis padarys galą,

ir nelaimės nebesikartos!

10 Tarsi susipynę erškėčiai,

tarsi įkaušę girtuokliai,

jie deginami kaip sausi šiaudai.

11 Iš tavęs iškilo

rezgantis piktus kėslus prieš VIEŠPATĮ

niekšybės patarėjas.

12 Taip kalba VIEŠPATS:

„Nors ir labai stiprūs bei gausūs,

jie bus sunaikinti ir išnyks.

Nors ir nuplakiau tave,

daugiau nebeplaksiu.

13 O dabar nuimsiu nuo tavęs jungą

ir sutraukysiu tavo pančius.“

14 Apie tave VIEŠPATS ištarė:

„Savo vardo palikuonių daugiau nebeturėsi;

iš tavo dievų namų išmesiu

ir drožtą stabą, ir liedintą stabą;

supilsiu tau kapą, nes tu niekam nebetinki.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Nahumo knygaSkyrius: 1

Nahumo knygaSkyrius: 2

 Nahumo knyga
  
Nah 2

1 Žiūrėk! Kalnais žengia šauklys,

nešantis gerą žinią,

skelbiantis taiką!

„Švęsk, Judai, savo šventes,

vykdyk savo įžadus,

nes niekada daugiau

niekšas per tave nebežengs;

jis visiškai sunaikintas!“

Ninevės sunaikinimas

2 Griovėjas pakilo prieš tave.

Budėk ant pylimų,

stebėk kelią,

juoskis kalaviją ant strėnų,

sutelk visas savo jėgas!

3 Juk VIEŠPATS grąžina ne tik Jokūbo didybę,

bet ir Izraelio didybę,

nors plėšikai juos nuniokojo

ir sunaikino jų atžalas.

4 Jo galiūnų skydai dažyti raudonai,

kariai aprengti purpuru.

Karo vežimai, tą dieną

apžiūrimi prieš mūšį, ­

tarsi liepsnojantys deglai.

Kovos žirgai stojasi piestu!

5 Gatvėmis pasiutusiai daužosi vežimai,

aikštėmis darda šen ir ten.

Jie atrodo lyg deglai,

jie tvyksi lyg žaibai.

6 Jis šaukia savo drąsuolius,

ir klupinėdami jie žengia pirmyn,

skuba miesto mūrų link;

skydų priedanga jau parengta.

7 Atsiveria upės vartai,

ir tirpsta iš siaubo rūmai.

8 Jų valdovė varoma į nelaisvę;

tarnaitės lydi ją,

dejuodamos kaip balandžiai

ir mušdamosi krūtinėn.

9 Nuo seniausių laikų

Ninevė buvo tarsi vandenų tvenkinys.

Dabar jie tvinsta.

„Sustokite! Sustokite!“ ­

bet nė vienas negrįžta.

10 „Grobkite sidabrą,

grobkite auksą!

Lobiams nėra galo!

Visokiausių brangenybių gausybė!“

11 Ninevė nusiaubta, nuniokota

ir sunaikinta!

Širdis alpsta, keliai linksta,

visų strėnos pakirstos,

visų veidai mirtinai išbalę!

12 Kas nutiko liūtų olai,

liūtukų urvui,

kur būvodavo liūtas

bei liūtukai

ir nebūdavo kam jų baidyti?

13 Gana pridraskė liūtas savo mažyliams

ir prismaugė grobio savo liūtėms;

jis pripildė savo olas grobio,

savo urvus draskytos mėsos.

14 „Tikėk manimi, aš tavo priešas, ­ tai Galybių VIEŠPATIES žodis, ­ aš paversiu tavo karo vežimus dūmais, o tavo liūtukus surys kalavijas. Padarysiu galą tavo grobikavimui žemėje, nebebus girdėti daugiau tavo pasiuntinių balso.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Nahumo knygaSkyrius: 2

Nahumo knygaSkyrius: 3

 Nahumo knyga
  
Nah 3

1 Ak! Kruvinasis miestas skendi apgaulėje,

kupinas grobio; nėra galo jo grobimui!

2 Botagai pliaukši, ratai darda,

žirgai šuoliuoja, karo vežimai tarška!

3 Raiteliai puola,

švytruoja kalavijai, žaibuoja ietys!

Šūsnys žuvusiųjų,

krūvos lavonų, nesuskaičiuojami užmuštieji;

klumpama ant kūnų!

4 Dėl gausiai ištvirkaujančios kekšės,

patrauklios kerėjimo valdovės,

tautas pavergusios savo ištvirkavimais,

o gentis ­ kerėjimu,

5 tikėk manimi, atėjau prieš tave, ­

tai Galybių VIEŠPATIES žodis. ­

Užversiu tau sijoną ant galvos,

parodysiu tavo nuogumą tautoms

ir tavo gėdą karalystėms.

6 Apmėtysiu tave nešvarumais,

sudarkysiu tave

ir paversiu tave siaubo reginiu.

7 Kas tik pamatys tave,

tas trauksis nuo tavęs ir sakys:

‘Sunaikinta Ninevė! Kas ją apraudos?’

Kur rasiu, kas tave paguostų?

8 Argi tu geresnė už No Amoną,

sėdėjusį prie Nilo,

apsuptą iš visų pusių vandenų?

Jūra buvo jo pylimai,

o vandenys ­ sienos.

9 Kušas buvo jo stiprybė

ir Egiptas, ir nesuskaičiuojami kiti.

Jam padėjo Putas ir libiai.

10 Tačiau jis buvo ištremtas ir išėjo į nelaisvę;

net jo mažyliai buvo ištaškyti

prie kiekvieno gatvės kampo;

burtai buvo mesti ir dėl jo kilmingųjų,

ir visi didikai buvo surakinti grandinėmis.

11 Ir tu būsi girta,

visiškai apsvaigusi;

ir tu ieškosi apsaugos nuo priešo.

12 Visos tavo tvirtovės ­ kaip figmedžiai

su ankstyvosiomis figomis;

kam nors juos papurčius,

figos krinta į valgančiojo burną.

13 Žiūrėk! Tavo kariai

kaip moterys.

Tavo krašto vartai

patys atsivėrė tavo priešams,

ugnis surijo tavo vartų velkes.

14 Prisisemk vandens apgulos metui,

sustiprink įtvirtinimus;

lipk į purvą, mink molį,

pasidirbk kietų plytų!

15 Ten surys tave ugnis,

paguldys tave kalavijas;

jie surys tave kaip skėrių vikšrus.

Dauginkitės kaip skėrių vikšrai,

dauginkitės kaip skėriai!

16 Prisidarei sau pirklių daugiau

negu danguje yra žvaigdžių.

Skėriai išsirita

ir nuskrenda.

17 Tavo didžiūnai ­ kaip skėriai,

tavo raštvedžiai ­ kaip skėrių spiečiai,

nutupiantys ant tvorų šaltą dieną.

Saulei patekėjus, jie nuskrenda,

ir nėra, kas žinotų,

kur jie dingo.

18 Snaudžia tavo ganytojai,

Asirijos karaliau,

atgulė poilsio tavo kilmingieji.

Tavo žmonės išblaškyti kalnuose,

ir nėra kam jų surinkti.

19 Nepagydomas tavo sužalojimas,

mirtina tavo žaizda.

Kas tik girdi šią žinią apie tave,

tas ploja rankomis.

Juk kas nėra patyręs

tavo negailestingo žiaurumo?“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Nahumo knygaSkyrius: 3