BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Evangelija pagal MatąSkyrius: 1

 Evangelija pagal Matą
  
 Jėzaus kilmė
  
Mt 1

1 Jėzaus Kristaus, sūnaus Dovydo, sūnaus Abraomo, kilmės knyga.

2 Abraomui gimė Izaokas,

Izaokui gimė Jokūbas,

Jokūbui gimė Judas ir jo broliai.

3 Judui gimė Faras ir Zara iš Tamaros,

Farui gimė Esromas,

Esromui gimė Aramas.

4 Aramui gimė Aminadabas,

Aminadabui gimė Naasonas,

Naasonui gimė Salmonas.

5 Salmonui gimė Boozas iš Rahabos,

Boozui gimė Jobedas iš Rūtos,

Jobedui gimė Jesė.

6 Jesei gimė karalius Dovydas.

Dovydui gimė Saliamonas iš Ūrijos žmonos.

7 Saliamonui gimė Roboamas,

Roboamui gimė Abija,

Abijai gimė Asa.

8 Asai gimė Juozapatas;

Juozapatui gimė Joramas,

Joramui gimė Ozijas.

9 Ozijui gimė Joatamas,

Joatamui gimė Achazas,

Achazui gimė Ezekijas.

10 Ezekijui gimė Manasas,

Manasui gimė Amonas,

Amonui gimė Jozijas.

11 Jozijui gimė Jechonijas ir jo broliai ištrėmimo į Babiloną laikais.

12 Po ištrėmimo į Babiloną Jechonijui gimė Salatielis,

Salatieliui gimė Zorobabelis.

13 Zorobabeliui gimė Abijudas,

Abijudui gimė Eliakimas,

Eliakimui gimė Azoras.

14 Azorui gimė Sadokas,

Sadokui gimė Achimas,

Achimui gimė Elijudas.

15 Elijudui gimė Eleazaras,

Eleazarui gimė Matanas,

Matanui gimė Jokūbas.

16 Jokūbui gimė Juozapas ­ vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi.

17 Taigi nuo Abraomo iki Dovydo iš viso keturiolika kartų, nuo Dovydo iki ištrėmimo į Babiloną ­ keturiolika kartų ir nuo ištrėmimo į Babiloną iki Kristaus ­ keturiolika kartų.

Jėzaus gimimas

18 Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia. 19 Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. 20 Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. 21 Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių.“ 22 Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti per pranašą:

23 Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų,

ir jis vadinsis Emanuelis,

o tai reiškia: „Dievas su mumis.24 Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save. 25 Jis negyveno su ja kaip vyras, iki ji pagimdė sūnų, ir jis pavadino jį Jėzumi.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MatąSkyrius: 1

Evangelija pagal MatąSkyrius: 2

 Evangelija pagal Matą
  
 Rytų išminčių apsilankymas
  
Mt 2

1 Jėzui gimus Judėjos Betliejuje

karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies 2 ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti.“ 3 Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. 4 Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. 5 Tie jam atsakė: „Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs:

6 Ir tu, Judo žemės Betliejau,

anaiptol nesi menkiausias tarp žymiųjų Judo miestų,

nes iš tavęs išeis vadas,

kuris ganys mano tautą ­ Izraelį.

7 Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą 8 ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: „Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau.“ 9 Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. 10 Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. 11 Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros. 12 Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitu keliu pasuko į savo kraštą.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Evangelija pagal MatąSkyrius: 2