BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 03 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Jozuės knygaSkyrius: 21

 Jozuės knyga
  
Joz 21

1 Levitų protėvių šeimų galvos atėjo pas kunigą Eleazarą, Nūno sūnų Jozuę ir kitų izraelitų giminių protėvių šeimų galvas 2 į Šiloją Kanaano krašte ir taip jiems kalbėjo: „VIEŠPATS įsakė per Mozę, kad būtų mums duoti miestai gyventi su ganyklomis mūsų galvijams.“ 3 Tad izraelitai, paklusdami VIEŠPATIES įsakymui, davė levitams iš savo paveldo šiuos miestus ir jų ganyklas.

4 Pirmas burtų metimas teko Kehato žmonių kiltims. Kunigo Aarono palikuonims burtų keliu atiteko trylika miestų iš Judo, Simeono ir Benjamino giminių. 5 O likusioms Kehato žmonių kiltims burtų keliu atiteko dešimt miestų iš Efraimo giminės kilčių, Dano giminės ir pusės Manaso giminės.

6 Geršono žmonėms burtų keliu atiteko trylika miestų iš Isacharo giminės kilčių, Ašero ir Naftalio giminių bei pusės Manaso giminės Bašane.

7 Merario žmonėms pagal jų kiltis atiteko dvylika miestų iš Rubeno, Gado ir Zabulono giminių.

8 Šiuos miestus ir jų ganyklas izraelitai davė levitams burtų keliu, kaip VIEŠPATS buvo įsakęs per Mozę.

9 Iš Judo ir Simeono giminių buvo duoti toliau išvardyti miestai. 10 Jie atiteko Aarono palikuonims ­ vienai levitams priklausančiai Kehato žmonių kilčiai, nes jiems buvo tekęs pirmas burtų metimas. 11 Jiems buvo duota Judo aukštumų srityje Kirjat Arba, tai yra Hebronas, drauge su gretimomis ganyklomis; Arba buvo Anoko tėvas. 12 Tačiau miesto laukai ir jam pavaldžios gyvenvietės jau buvo atiduotos Jefunės sūnui Kalebui kaip jo nuosavybė.

13 Kunigo Aarono palikuonims jie davė Hebroną ­ prieglaudos miestą žudikams ­ su ganyklomis, Libną su ganyklomis, 14 Jatyrą su ganyklomis, Eštemoją su ganyklomis, 15 Holoną su ganyklomis, Debyrą su ganyklomis, 16 Ainą su ganyklomis, Jutą su ganyklomis ir Bet Šemešą su ganyklomis ­ devynis miestus iš šių dviejų giminių, 17 o iš Benjamino giminės ­ Gibeoną su ganyklomis, Gebą su ganyklomis, 18 Anatotą su ganyklomis ir Almoną su ganyklomis, keturis miestus. 19 Kunigo Aarono palikuonių miestų su ganyklomis iš viso buvo trylika.

20 O kitoms Kehato žmonių kiltims ­ likusiems levitams, kilusiems iš Kehato ­ burtų keliu atiduoti miestai iš Efraimo giminės. 21 Jiems atiteko Sichemas, prieglaudos miestas žudikams, su ganyklomis Efraimo aukštumų srityje, Gezeras su ganyklomis, 22 Kibcaimai su ganyklomis ir Bet Horonas su ganyklomis ­ keturi miestai. 23 Iš Dano giminės ­ Eltekė su ganyklomis, Gibetonas su ganyklomis, 24 Ajalonas su ganyklomis ir Gat Rimonas su ganyklomis, keturi miestai. 25 Iš pusės Manaso giminės ­ Taanachas su ganyklomis ir Gat Rimonas, du miestai. 26 Kitoms Kehato žmonių kiltims duotų miestų su ganyklomis iš viso buvo dešimt.

27 Geršono žmonėms iš levitų kilčių buvo duota: iš pusės Manaso giminės ­ Golanas, prieglaudos miestas žudikams, su ganyklomis ir Beeštera su ganyklomis, du miestai; 28 iš Isacharo giminės ­ Kišjonas su ganyklomis, Daberatas su ganyklomis, 29 Jarmutas su ganyklomis ir En Ganimai su ganyklomis, keturi miestai; 30 iš Ašero giminės ­ Mišalas su ganyklomis, Abdonas su ganyklomis, 31 Helkatas su ganyklomis ir Rehobas su ganyklomis, keturi miestai; 32 iš Naftalio giminės ­ Kedešas Galilėjoje, prieglaudos miestas žudikams, su ganyklomis, Hamot Doras su ganyklomis ir Kartanas, trys miestai. 33 Miestų su ganyklomis, atitekusių Geršono žmonėms pagal jų kiltis, iš viso buvo trylika.

34 Likusiems levitams ­ Merario kiltims ­ buvo duota: iš Zabulono giminės ­ Jokneamas su ganyklomis, Karta su ganyklomis, 35 Dimna su ganyklomis ir Nahalalas su ganyklomis, keturi miestai; 36 iš Rubeno giminės ­ Beceras su ganyklomis, Jahca su ganyklomis, 37 Kedemotai su ganyklomis ir Mefaatas su ganyklomis, keturi miestai; 38 iš Gado giminės ­ Ramot Gileadas, prieglaudos miestas žudikams, su ganyklomis, Mahanaimai su ganyklomis, 39 Hešbonas su ganyklomis ir Jazeras su ganyklomis, keturi miestai. 40 Miestų su ganyklomis, burtų keliu atitekusių Merario žmonėms pagal jų kiltis, tai yra likusiems levitams, iš viso buvo dvylika.

41 Levitų miestų su ganyklomis izraelitų žemėje iš viso buvo keturiasdešimt aštuoni. 42 Kiekvienas šių miestų apėmė patį miestą ir gretimas ganyklas. Tokie pat buvo visi šie miestai.

43 Taip VIEŠPATS davė Izraeliui visą kraštą, kurį duoti buvo prisiekęs jų protėviams. Paveldėję kraštą, jie įsikūrė jame. 44 O VIEŠPATS davė jiems ramybę iš visų pusių, kaip buvo prisiekęs jų protėviams. Nė vienas priešas nepajėgė jiems pasipriešinti, nes visus priešus VIEŠPATS buvo atidavęs jiems į rankas. 45 Nė vienas iš gerųjų pažadų, kuriuos VIEŠPATS buvo davęs Izraelio namams, neliko tuščias. Visa buvo įvykdyta.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jozuės knygaSkyrius: 21

Jozuės knygaSkyrius: 22

 Jozuės knyga
  
 Užjordanės giminės grįžta
  
Joz 22

1 Tada Jozuė pasišaukė Rubeno ir Gado giminių ir pusės Manaso giminės žmones 2 ir tarė jiems: „Jūs laikėtės visko, ką VIEŠPATIES tarnas Mozė jums įsakė, ir klausėte visko, ką aš jums įsakiau. 3 Jūs nepalikote savo giminių per tą ilgą laiką, bet ligi šios dienos ištikimai laikėtės VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymo. 4 Dabar, kai VIEŠPATS, jūsų Dievas, yra suteikęs, kaip buvo pažadėjęs, ramybę jūsų giminėms, apsigręžkite ir eikite į savo palapines, į savo nuosavybės kraštą, kurį VIEŠPATIES tarnas Mozė davė jums Užjordanėje. 5 Tik labai stenkitės laikytis įsakymo ir Įstatymo, kurį VIEŠPATIES tarnas Mozė davė jums anapus Jordano: mylėti VIEŠPATĮ, savo Dievą, eiti visais jo keliais, laikytis jo įsakymų, nesitraukti nuo jo ir tarnauti jam visa savo širdimi ir visa savo siela.“ 6 Tada Jozuė palaimino juos, atsisveikino, ir jie leidosi kelionėn į savo palapines.

7 (Mozė buvo davęs pusei Manaso giminės žemę Bašane, o kitai pusei ­ tarp kitų giminių žemę į vakarus nuo Jordano.)

Be to, Jozuė, siųsdamas juos į palapines ir laimindamas, 8 sakė: „Grįžtate į palapines labai turtingi ­ su labai daug galvijų, sidabro, aukso, vario bei geležies ir daugybe drabužių. Dalykitės priešų grobiu su savo giminaičiais.“ 9 Taigi Rubeno ir Gado giminių žmonės bei pusės Manaso giminės žmonės paliko izraelitus prie Šilojo Kanaano krašte ir keliavo į Gileado kraštą ­ savo nuosavybę, kurią buvo įsigiję VIEŠPATIES įsakymu, duotu per Mozę.

Aukuras prie Jordano

10 Rubeno ir Gado giminių žmonės bei pusės Manaso giminės žmonės, atėję į Jordano sritį Kanaano krašte, pastatė ten prie Jordano aukurą ­ į akis krintantį aukurą! 11 Žinia pasiekė izraelitus: „Žiūrėkite! Rubeno ir Gado giminių žmonės bei pusės Manaso giminės žmonės pastatė aukurą priešais Kanaano kraštą, Jordano srityje, anapus izraelitų.“ 12 Kai Izraelio žmonės apie tai išgirdo, visa izraelitų bendrija susirinko į Šiloją eiti į karą su jais. 13 Bet pirma izraelitai pasiuntė Eleazaro sūnų Finehasą pas Rubeno ir Gado giminių žmones bei pusės Manaso giminės žmones Gileado krašte, 14 lydimą dešimties vadų, po vieną vadą iš kiekvienų Izraelio giminių protėvių namų. Kiekvienas jų buvo savo protėvių namų galva ir Izraelio karinių gretų vadas. 15 Atėję pas Rubeno ir Gado giminių žmones bei pusės Manaso giminės žmones, jie tarė jiems: 16 „Taip kalba visa VIEŠPATIES bendrija: ‘Ką reiškia ši išdavystė, kurią padarėte Izraelio Dievui? Šiandien atsimetėte nuo VIEŠPATIES ir pakėlėte prieš jį maištą, statydamiesi aukurą! 17 Nejau Peoro nuodėmė, atnešusi marą VIEŠPATIES bendrijai, toks mažas dalykas? Juk nuo jos mes ligi šios dienos dar nesame apsivalę, 18 o jūs norite atsimesti nuo VIEŠPATIES! Jūs maištaujate prieš VIEŠPATĮ šiandien, o rytoj jis supyks ant visos Izraelio bendrijos. 19 Tačiau jei kraštas, kuriame įsikūrėte, yra nešvarus, tai pereikite į kraštą, kuriame įsikūręs VIEŠPATS ­ ten, kur dabar stovi VIEŠPATIES Padangtė, ir kurkitės tarp mūsų. Bet prieš VIEŠPATĮ ar mus nemaištaukite, statydamiesi kitą aukurą vietoj VIEŠPATIES, mūsų Dievo, aukuro. 20 Zeracho sūnui Achanui nusikaltus sunaikinti skirtų daiktų įstatymui, argi visos Izraelio bendrijos neištiko pyktis? Juk ne vien Achanas žuvo dėl savo kaltės!’“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jozuės knygaSkyrius: 22