BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Jozuės knygaSkyrius: 19

 Jozuės knyga
  
Joz 19

1 Antroji dalis burtų keliu atiteko Simeonui. Simeono giminės žmonių paveldas pagal jų kiltis buvo viduryje Judo giminės paveldo. 2 Jų paveldas apėmė Beer Šebą, Šemą, Moladą, 3 Hacar Šualą, Balą, Ecemą, 4 Eltoladą, Betulą, Hormą, 5 Ciklagą, Bet Markabotus, Hacar Susą, 6 Bet Lebaotus ir Šaruheną ­ trylika miestų ir jiems pavaldžias gyvenvietes; 7 Ainą, En Rimoną, Eterą ir Ašaną ­ keturis miestus ir jiems pavaldžias gyvenvietes 8 drauge su visomis gyvenvietėmis šių miestų apylinkėse iki pat Baalat Beero ir Ramato pietuose. Tai Simeono giminės paveldas pagal jos kiltis. 9 Simeono giminės paveldas buvo Judo žemės dalis; kadangi Judo giminės dalis buvo per didelė, Simeono giminės žmonės gavo dalį jų dalyje.

10 Trečioji dalis burtų keliu atiteko Zabulono giminės žmonėms pagal jų kiltis. Paveldo riba siekė iki pat Sarido. 11 Iš čia riba kyla vakarų link į Maralą, siekdama Dabešetą ir liesdama slėnį, esantį šalia Jokneamo. 12 Iš Sarido ji eina į kitą pusę ­ į rytus, kur teka saulė, pro Kislot Taboro žemę, o iš ten nueina į Daberatą ir po to pakyla į Jafiją. 13 Iš čia ji vėl suka į rytus ­ saulėtekio link, į Gat Heferą bei Et Kaciną ir, eidama Rimono kryptimi, daro vingį į Nėją. 14 Tada ji daro posūkį ­ tai riba šiaurėje ­ į Hanatoną ir baigiasi prie Iftach Elio slėnio. 15 Taigi su Katatu, Nahalalu, Šimronu, Idala ir Betliejumi ­ dvylika miestų su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis. 16 Tai Zabulono giminės žmonių paveldas pagal jų kiltis, tie miestai ir jiems pavaldžios gyvenvietės.

17 Ketvirtoji dalis burtų keliu atiteko Isacharui ­ Isacharo giminės žmonėms pagal jų kiltis. 18 Jų žemė apėmė Jezreelį, Kesulotus, Šunemą, 19 Hafaraimus, Šioną, Anaharatą, 20 Rabitą, Kišjoną, Ebecą, 21 Remetą, En Ganimus, En Hadą ir Bet Pacecą. 22 Riba prieina prie Taboro, Šahacimų bei Bet Šemešo ir baigiasi prie Jordano ­ šešiolika miestų su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis. 23 Tai Isacharo giminės žmonių paveldas pagal jų kiltis, tie miestai ir jiems pavaldžios gyvenvietės.

24 Penktoji dalis burtų keliu atiteko Ašero giminės žmonėms pagal jų kiltis. 25 Jų žemė apėmė Helkatą, Halį, Beteną, Achšafą, 26 Alamelechą, Amadą ir Mišalą. Vakarų pusėje riba liečia Karmelį ir Šihor Libnatą. 27 Po to ji suka į rytus, eina į Bet Dagoną, atsimuša į Zabuloną ir eina Iftach Elio slėniu šiaurės link į Bet Emeką ir Nejelį. Nuo čia ji eina toliau šiaurėn į Kabulą, 28 Ebroną, Rehobą, Hamoną, Kaną iki pat Didžiojo Sidono. 29 Tada riba suka Ramos link, pasiekdama įtvirtintą Tyro miestą, užlinksta į Hosą ir ateina iki pat Jūros prie Mahalebo, Achzibo, 30 Umos, Afeko ir Rehobo ­ dvidešimt du miestai su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis. 31 Tai Ašero giminės žmonių paveldas pagal jų kiltis, tie miestai ir jiems pavaldžios gyvenvietės.

32 Šeštoji dalis burtų keliu atiteko Naftalio giminei ­ Naftalio giminės žmonėms pagal jų kiltis. 33 Riba ėjo nuo Helefo, nuo Caananimo ąžuolo, Adami Nekebo bei Jabneelio iki pat Lakumo ir baigėsi prie Jordano. 34 Vakarų pakraštyje riba suka į Aznot Taborą ir iš ten eina į Hukoką, liesdama pietuose Zabuloną, vakaruose Ašerą ir rytuose Jordaną. 35 O įtvirtinti miestai buvo Cidimai, Ceras, Hamatas, Rakatas, Kineretas, 36 Adama, Rama, Hacoras, 37 Kedešas, Edrėjas, En Hacoras, 38 Ironas, Migdal Elis, Horemas, Bet Anatas ir Bet Šemešas ­ devyniolika miestų su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis. 39 Tai Naftalio giminės žmonių paveldas pagal jų kiltis, tie miestai ir jiems pavaldžios gyvenvietės.

40 Septintoji dalis burtų keliu atiteko Dano giminės žmonėms pagal jų kiltis. 41 Jų paveldo žemė apėmė Corą, Eštaolą, Ir Šemešą, 42 Šaalabiną, Ajaloną, Itlą, 43 Eloną, Timną, Ekroną, 44 Eltekę, Gibetoną, Baalatą, 45 Jehudą, Bene Beraką, Gat Rimoną, 46 Me Jarkoną ir Rakoną ties riba priešais Jafą. 47 Tačiau Dano giminės žmonių žemė išslydo jiems iš rankų. Todėl Dano giminės žmonės pakilo ir užpuolė Lešemą. Užėmę jį ir išnaikinę kalaviju gyventojus, paveldėjo jį ir, pavadinę Lešemą savo protėvio Dano vardu, įsikūrė jame. 48 Tai Dano giminės žmonių paveldas pagal jų kiltis, tie miestai ir jiems pavaldžios gyvenvietės.

Miestai

49 Baigę dalyti tas krašto žemes kaip paveldą, izraelitai nuo savęs davė paveldą Nūno sūnui Jozuei. 50 VIEŠPATIES įsakymu jie davė jam miestą, kurio jis prašė, ­ Timnat Serachą Efraimo aukštumose. Jis atstatė miestą ir įsikūrė jame.

51 Tokios yra paveldo dalys, kurias kunigas Eleazaras, Nūno sūnus Jozuė ir izraelitų giminių protėvių namų galvos VIEŠPATIES akivaizdoje prie Susitikimo Palapinės įėjimo Šilojyje padalijo burtų keliu. Taip jie baigė dalyti kraštą.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jozuės knygaSkyrius: 19

Jozuės knygaSkyrius: 20

 Jozuės knyga
  
Joz 20

1 Tada VIEŠPATS tarė Jozuei: 2 „Sakyk izraelitams: ‘Pasirinkite prieglaudos miestus, apie kuriuos esu jums kalbėjęs per Mozę, 3 kad žudikas, užmušęs žmogų per neapsižiūrėjimą ir netyčiomis, galėtų ten pabėgti. Jie bus prieglauda nuo keršytojo už kraują. 4 Žudikas turės bėgti į vieną šių miestų ir, sustojęs prie miesto vartų, pateikti savo bylą to miesto seniūnams. Tada jie turės įleisti bėglį į miestą ir duoti jam vietos pas juos gyventi. 5 Nors keršytojas už kraują ir atsivytų jį, žudiko jie jam neišduos, nes jis netyčiomis užmušė savo artimą, su kuriuo niekada nėra buvęs priešas. 6 Žudikas turės gyventi tame mieste iki teismo bendrijos akivaizdoje ir pasilikti iki tuometinio vyriausiojo kunigo mirties. Po to žudikas gali grįžti į savo namus mieste, iš kurio buvo pabėgęs.’“

7 Taigi jie parinko Kedešą Galilėjoje, Naftalio aukštumų dalyje, Sichemą Efraimo aukštumų dalyje ir Kirjat Arbą, tai yra Hebroną, Judo aukštumų dalyje. 8 O Užjordanėje, į rytus nuo Jericho, jie parinko dykumoje ant plokščiakalnio Becerą iš Rubeno giminės, Ramot Gileadą iš Gado giminės ir Bašane Golaną iš Manaso giminės. 9 Tie miestai buvo parinkti visiems izraelitams ir tarp jų gyvenantiems ateiviams, kad bet kas, netyčia užmušęs žmogų, galėtų ten pabėgti, idant nemirtų nuo keršytojo už kraują rankos, kol nebus teistas bendrijos akivaizdoje.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jozuės knygaSkyrius: 20