BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Jozuės knygaSkyrius: 16

 Jozuės knyga
  
 Efraimo ir Manaso paveldas
  
Joz 16

1 Paveldo dalis, burtų keliu atitekusi Juozapo giminės žmonėms, tęsėsi nuo Jordano prie Jericho į rytus nuo Jericho vandenų iki dykumos. Nuo Jericho riba kyla per aukštumų sritį Betelio link. 2 Eidama nuo Betelio į Lūzą, ji pereina archų žemę prie Atarotų, 3 leidžiasi žemyn vakarų link į jafletų žemę iki pat Žemutinio Bet Horono ribos, po to į Gezerą ir baigiasi prie Jūros.

4 Juozapo giminės žmonės ­ Manasas ir Efraimas ­ gavo savo paveldą.

5 Efraimo žmonių žemė pagal jų kiltis buvo tokia. Jų paveldo riba ėjo nuo Atrot Adaro rytuose iki pat Aukštutinio Bet Horono, 6 o nuo čia siekė Jūrą. Šiaurėje riba vingiuoja nuo Michmetato į rytus už Taanat Šilojo ir, praėjusi ją, eina į rytus nuo Janoacho. 7 Nuo Janoacho riba leidžiasi į Atarotus bei Naaratą ir, paliesdama Jerichą, baigiasi prie Jordano. 8 Nuo Tapuacho riba eina vakarų link į Kanos slėnį ir baigiasi prie Jūros. Toks buvo Efraimo giminės žmonių paveldas pagal jų kiltis, 9 įskaitant miestus, kurie buvo priskirti Efraimo giminės žmonėms Manaso giminės žemėje, visus tuos miestus su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis. 10 Bet kanaaniečių, gyvenusių Gezere, jie nepajėgė išvaryti. Taigi kanaaniečiai pasiliko tarp Efraimo giminės žmonių ligi šios dienos, bet turi eiti lažą.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jozuės knygaSkyrius: 16

Jozuės knygaSkyrius: 17

 Jozuės knyga
  
Joz 17

1 O štai paveldo dalis, burtų keliu atitekusi Manaso kaip Juozapo pirmagimio giminei. Kadangi Manaso pirmagimis ir Gileado tėvas Machyras buvo narsus galiūnas, jam paveldu paskirtas Gileadas ir Bašanas. 2 Ir kitiems Manaso giminės žmonėms buvo paskirtos paveldo dalys pagal jų kiltis ­ Abiezero, Heleko, Asrielio, Šechemo, Hefero ir Šemidos palikuonims. Tai Juozapo sūnaus Manaso vyriškieji palikuonys.

3 O Manaso sūnaus Machyro sūnaus Gileado sūnaus Hefero sūnus Celofhadas neturėjo sūnų, tik dukteris. Dukterų vardai buvo Machla, Noja, Hogla, Milka ir Tirca. 4 Jos atėjo pas kunigą Eleazarą, Nūno sūnų Jozuę ir vadus pasakyti: „VIEŠPATS įsakė Mozei duoti mums paveldą tarp mūsų vyriškų giminaičių.“ Tad VIEŠPATIES įsakymu jis davė joms paveldą tarp jų tėvo giminaičių. 5 Vadinasi, Manasui atiteko dešimt dalių, be Gileado ir Bašano krašto Užjordanėje, 6 nes Manaso dukterys gavo paveldą su jo sūnumis. Gileado kraštas buvo atiduotas kaip paveldas kitiems Manaso giminės žmonėms.

7 Manaso riba ėjo nuo Ašero į Michmetatą, netoli Sichemo. Iš ten riba ėjo dešinėn En Tapuacho gyventojų link. ( 8 Tapuachosritis priklausė Manasui, bet Tapuachas ant Manaso ribos priklausė Efraimo žmonėms.) 9 Toliau riba ėjo, leisdamasi į Kanos slėnį. Miestai į pietus nuo slėnio priklausė Efraimui kaip jo valdos tarp Manaso miestų. Manaso riba ėjo į šiaurę nuo slėnio ir baigėsi prie Jūros. 10 Vadinasi, žemė pietų pusėje priklausė Efraimui, šiaurės pusėje ­ Manasui, o Jūra buvo riba. Ši žemė šiaurėje ribojasi su Ašeru, o rytuose su Isacharu. 11 Isacharo ir Ašero žemėje Manasas turėjo Bet Šeaną ir jam pavaldžias gyvenvietes, Ibleamą ir jam pavaldžias gyvenvietes, Doro gyventojus ir jam pavaldžias gyvenvietes, En Doro gyventojus ir jam pavaldžias gyvenvietes, Taanacho gyventojus ir jam pavaldžias gyvenvietes bei Megido gyventojus ir jam pavaldžias gyvenvietes. (Tretysis Doras yra Nafetas.) 12 Bet Manaso žmonės šių miestų paveldėti neįstengė, ir kanaaniečiai liko tame krašte toliau gyventi. 13 Tapę stiprūs, izraelitai privertė kanaaniečius eiti lažą, bet visiškai jų neišvarė.

14 Juozapo giminės žmonės skundėsi Jozuei, sakydami: „Kodėl mums davei tik vieną burtų metimą ir vieną dalį kaip paveldą, nors ir matai, kad esame gausi tauta, kurią VIEŠPATS visą laiką laimino?“ ­ 15 „Jei esate gausi tauta, ­ atsakė jiems Jozuė, ­ eikite į miškingąsias aukštumas ir išsikirskite sau sritį perizų ir refajų žemėje, jeigu matote, kad Efraimo aukštumos jums per ankštos.“ 16 Bet Juozapo giminės žmonės tikino: „Mūsų aukštumų žemės mums neužtenka! Be to, visi kanaaniečiai, gyvenantys lygumoje, tiek Bet Šeane ir jam pavaldžiose gyvenvietėse, tiek Jezreelio slėnyje, turi geležinius kovos vežimus!“ 17 Todėl Jozuė pareiškė Juozapo namams ­ Efraimui ir Manasui: „Esate iš tikrųjų gausi tauta, turinti didelę jėgą. Jums vienos dalies tikrai negana. 18 Aukštumų sritis bus jūsų. Tiesa, ten dabar miškai, bet išsikirsite ir visą paveldėsite. Jūs ir kanaaniečius išvarysite, nors jie turi geležinius kovos vežimus ir yra stiprūs.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jozuės knygaSkyrius: 17

Jozuės knygaSkyrius: 18

 Jozuės knyga
  
Joz 18

1 Kitų giminių paveldas Visa izraelitų bendrija susirinko Šilojyje ir pasistatė ten Susitikimo Palapinę. Dabar visas kraštas buvo jų rankose.

2 Bet buvo likusios septynios izraelitų giminės, dar nepaveldėjusios savo dalies. 3 Todėl Jozuė tarė izraelitams: „Kiek ilgai delsite įžengti ir paveldėti kraštą, kurį VIEŠPATS, jūsų protėvių Dievas, yra jums atidavęs? 4 Pasitelkite po tris vyrus iš kiekvienos giminės. Pasiųsiu juos pereiti visą kraštą ir sužymėti jį pagal paveldą. Po to jie sugrįš pas mane. 5 Paveldą padalys į septynias dalis. Judo giminė pasiliks savo žemėje pietuose, o Juozapo namai liks jų žemėje šiaurėje. 6 Kai būsite baigę skirstyti kraštą į septynias dalis, suskirstymą atneškite man. Tada mesiu burtą čia, VIEŠPATIES, mūsų Dievo, akivaizdoje. 7 Levitai neturi dalies tarp jūsų, nes VIEŠPATIES kunigystė yra jų dalis. O Gadas ir Rubenas bei pusė Manaso giminės yra gavę paveldo dalį rytuose, Užjordanėje. VIEŠPATIES tarnas Mozė jiems ją paskyrė.“

8 Vyrai leidosi į kelionę. Išeinantiems sužymėti krašto Jozuė įsakė: „Eikite, pereikite visą kraštą ir sužymėkite. Tada sugrįžkite pas mane. Aš mesiu jums burtą VIEŠPATIES akivaizdoje čia, Šilojyje“. 9 Tad vyrai išėjo, perėjo kraštą ir sudalijo jį knygoje miestą po miesto į septynias dalis. Po to sugrįžo pas Jozuę į stovyklą prie Šilojo. 10 O Jozuė metė burtą VIEŠPATIES akivaizdoje Šilojyje. Čia Jozuė padalijo kraštą izraelitams pagal jų padalas.

11 Pirmoji dalis burtų keliu atiteko Benjamino giminės žmonėms pagal jų kiltis. Žemė, atitekusi jiems burtų keliu, buvo tarp Judo giminės ir Juozapo giminės palikuonių. 12 Šiaurėje riba prasidėjo prie Jordano. Iš čia riba kilsteli į šiaurinį Jericho šlaitą, pakyla vakarų link į aukštumų kraštą ir išeina į Bet Aveno dykumą. 13 Iš ten riba suka į pietus nuo Lūzo ­ į Lūzo šlaitą, tai yra Betelį, o paskui leidžiasi žemyn į Atrot Adarą prie kalno į pietus nuo Žemutinio Bet Horono. 14 Dabar riba suka ir įvingiuoja į vakarinį šoną: riba nuo kalno pietinėje Bet Horono pusėje eina į pietus, kol baigiasi prie Kirjat Baalo, tai yra Kirjat Jearimų, Judo giminės žmonių miesto. Tai vakarinis pakraštys. 15 Pietinis pakraštys prasideda prie Kirjat Jearimų. Iš čia riba eina į Efroną, Neftoacho vandenų šaltinį, 16 paskui leidžiasi į kalno papėdę priešais Ben Hinomo slėnį prie pietinio Refajų slėnio galo, paskui eina žemyn Hinomo slėniu palei pietinį Jebusiečių šlaitą iki En Rogelio. 17 Tada, pasisukusi šiaurės link, ji pasiekia En Šemešą, o iš čia nueina į Gelilotus priešais Adumimų perėją ir nusileidžia prie Rubeno sūnaus Bohano akmens. 18 Paėjusi į šiaurę iki Arabos kranto, nusileidžia į Arabą. 19 Iš čia riba eina šiauriau nuo Bet Hoglos ir baigiasi prie Druskos jūros šiaurinės įlankos, prie Jordano žiočių. Tai pietinė riba. 20 Galop Jordanas sudaro ribą jų rytiniame pakraštyje. Tai Benjamino giminės paveldas jo kiltims su visomis ribomis.

21 O miestai, priklausę Benjamino giminei pagal jos kiltis, buvo Jerichas, Bet Hogla, Emek Kecicas, 22 Bet Araba, Cemaraimai, Betelis, 23 Avimai, Para, Ofra, 24 Kefar Amona, Ofnis ir Geba ­ dvylika miestų ir jiems pavaldžios gyvenvietės, 25 taip pat Gibeonas, Rama, Beerotai, 26 Micpė, Kefyra, Moca, 27 Rekemas, Irpeelis, Tarala, 28 Cela, Elefas, Jebusas, tai yra Jeruzalė, Gibėja ir Kirjat Jearimai ­ keturiolika miestų ir jiems pavaldžios gyvenvietės. Tai Benjamino giminės paveldas pagal jos kiltis.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jozuės knygaSkyrius: 18