BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 11 30 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Jozuės knygaSkyrius: 15

 Jozuės knyga
  
 Judo giminės paveldas
  
Joz 15

1 Paveldo dalis, burtų keliu atitekusi Judo giminės žmonėms pagal jų kiltis, tęsėsi labai toli į pietus iki pat Edomo ribos ­ Cino dykumos. 2 Jų pietinė riba prasideda prie Druskos jūros pakraščio, nuo jos liežuvio, iškišto pietų link. 3 Iš ten ji eina į pietus nuo Akrabimų šlaito, pereina į Ciną ir, pakilusi į pietus nuo Kadeš Barnėjos, pereina į Hecroną, pakyla į Adarą ir suka į Karką. 4 Iš ten riba, apėjusi Acmoną ir eidama Egipto upės vaga, pasiekia Jūrą. Tai pietinė riba.

5 Rytinė riba ­ Druskos jūra iki Jordano žiočių. Šiaurės pusėje riba prasideda nuo Jūros įlankos prie Jordano žiočių. 6 Riba kyla į Bet Hoglą ir eina į šiaurę nuo Bet Arabos. Iš ten riba pakyla prie Rubeno sūnaus Bohano akmens. 7 O iš Achoro slėnio riba kyla į Debyrą ir suka šiaurėn Gilgalo link, priešais Adumimų šlaitą pietinėje slėnio pusėje. Iš ten riba, apėjusi En Šemešo vandenis, pasiekia En Rogelį. 8 Ben Hinomo slėniu kyla palei pietinį jebusiečių, tai yra Jeruzalės, šlaitą. Tada riba kyla į viršūnę kalvos vakariniame Ben Hinomo slėnio pakraštyje, prie šiaurinio Refajų slėnio galo. 9 Nuo tos kalvos viršūnės riba nuvingiuoja prie Neftoacho vandenų šaltinio, o iš ten eina prie Efrono kalno miestų. Po to riba atvingiuoja prie Baalos, tai yra Kirjat Jearimų. 10 Nuo Baalos riba suka į vakarus Seyro kalno link, eina palei Jearimo kalno, tai yra Kesalono šlaito, šiaurinį šoną, nusileidžia į Bet Šemešą ir eina į Timną. 11 Tada riba leidžiasi kalvos šlaito link į šiaurę nuo Ekrono, suka į Šikaroną ir, praėjusi palei Baalos kalną, leidžiasi į Jabneelį. Šiaurinė riba baigiasi prie Jūros. 12 O vakarinė riba yra Didžiosios jūros pakrantė. Tokios yra Judo giminės ribos pagal jos kiltis.

13 VIEŠPATIES įsakymu, Jozuė davė Jefunės sūnui Kalebui dalį tarp Judo giminės ­ Kirjat Arbą, tai yra Hebroną. (Arba buvo Anako tėvas.) 14 Kalebas išvarė iš ten tris Anako sūnus: Šešają, Ahimaną ir Talmają ­ Anako palikuonis. 15 Iš čia jis išžygiavo prieš Debyro gyventojus. Debyras seniau buvo vadinamas Kirjat Seferu. 16 Kalebas paskelbė: „Kas puls ir užims Kirjat Seferą, tam duosiu savo dukterį Achsą žmona.“ 17 Kalebo brolio Kenazo sūnus Otnielis jį užėmė, ir Kalebas davė jam savo dukterį Achsą žmona. 18 Parėjusi pas vyrą, ji ragino prašyti jos tėvo ariamos žemės. O jai nulipus nuo asilo, Kalebas paklausė: „Ko tu nori?“ 19 Ji atsakė: „Duok man dovaną! Kadangi atidavei mane į Negebo kraštą, duok man ir vandens šaltinių!“ Tad Kalebas davė, ko ji prašė: aukštutinius ir žemutinius vandens šaltinius.

20 Štai Judo giminės žmonių paveldas pagal jų kiltis. 21 Miestai, priklausantys Judo giminės žmonėms prie Edomo ribos Negebe, buvo Kabceelis, Ederas, Jagūras, 22 Kina, Dimona, Adada, 23 Kedešas, Hacoras, Itnanas, 24 Zifas, Telemas, Bealotai, 25 Hacor Hadata, Kerijot Hecronas, tai yra Hacoras, 26 Amamas, Šema, Molada, 27 Hacar Gada, Hešmonas, Bet Peletas, 28 Hacar Šualas, Beer Šeba, Biziotija, 29 Baala, Ijimai, Ecemas, 30 Eltoladas, Kesilas, Horma, 31 Ciklagas, Madmana, Sansana, 32 Lebaotai, Šilhimai, Ainas ir En Rimonas. Iš viso ­ dvidešimt devyni miestai su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis;

33 miestai Šefeloje: Eštaolas, Cora, Ašna, 34 Zanoachas, En Ganimai, Tapuachas, Enamas, 35 Jarmutas, Adulamas, Sochojas, Azeka, 36 Šaaraimai, Aditaimai, Gedera ir Gederotaimai ­ keturiolika miestų su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis;

37 Cenanas, Hadaša, Migdal Gadas, 38 Dilanas, Micpė, Jokteelis, 39 Lachišas, Bockatas, Eglonas, 40 Kabonas, Lachmasas, Kitlišas, 41 Gederotai, Bet Dagonas, Naama ir Makeda ­ šešiolika miestų su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis;

42 Libna, Eteras, Ašanas, 43 Iftachas, Ašna, Necibas, 44 Keila, Achzibas ir Mareša ­ devyni miestai su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis;

45 Ekronas ir jam pavaldūs miestai bei gyvenvietės; 46 nuo Ekrono į vakarus visi miestai Ašdodo apylinkėje su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis ­ 47 Ašdodas ir jam pavaldūs miestai bei gyvenvietės, Gaza ir jai pavaldūs miestai bei gyvenvietės iki pat Egipto slėnio ir Didžiosios jūros pakrantės;

48 miestai aukštumų srityje: Šamyras, Jatyras, Sochojas, 49 Dana, Kirjat Sana, tai yra Debyras, 50 Anabas, Eštemoja, Animai, 51 Gošenas, Holonas ir Gilojas ­ vienuolika miestų su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis;

52 Arabas, Dūma, Ešanas, 53 Janumas, Bet Tapuachas, 54 Humta, Kirjat Arba, tai yra Hebronas, ir Cioras ­ dešimt miestų su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis;

55 Maonas, Karmelis, Zifas, Juta, 56 Jezreelis, Jorkoamas, Zanoachas, 57 Kainas, Gibėja ir Timna ­ dešimt miestų su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis;

58 Halhulas, Bet Cūras, Gedoras, 59 Maaratas, Bet Anotas ir Eltekonas ­ šeši miestai su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis;

60 Kirjat Baalas, tai yra Kirjat Jearimai, ir Raba ­ du miestai su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis;

61 miestai dykumoje: Bet Araba, Midinas, Sechacha, 62 Nibšanas, Ir Melachas ir En Gedis ­ šeši miestai su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis;

63 Tačiau Judo žmonės nepajėgė išvaryti jebusiečių ­ Jeruzalės gyventojų. Užtat jie tebegyvena su Judo giminės žmonėmis Jeruzalėje iki šios dienos.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jozuės knygaSkyrius: 15