BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 01 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Jobo knygaSkyrius: 34

 Jobo knyga
  
 Dievo teisingumas
  
Job 34

1 Tada Elihuvas toliau sakė: 2 „Klausykitės, išminčiai, mano žodžių,

ištempkite, žinovai, savo ausis.

3 Juk ausis taip svarsto žodžius,

kaip gomurys ragauja maistą.

4 Pažinkime, kas teisinga,

nuspręskime tarpusavy, kas gera.

5 Juk Jobas sakė: ‘Esu teisus,

bet Dievas nepripažino mano teisumo.

6 Nepagrįstai esu laikomas melagiu;

nepagydomai žaizdotas, nors esu be kaltės.’

7 Kas per žmogus tas Jobas?

Jis gurkšnoja pajuoką kaip vandenį,

8 bendrauja su piktadariais

ir susideda su nedorais vyrais.

9 Juk jis sako: ‘Žmogui nėra jokios naudos

patikti Dievui.’

10 Taigi, protingieji vyrai, klausykitės manęs!

Ne Dievui daryti tai, kas nedora,

ne Visagaliui daryti tai, kas pikta!

11 Juk jis atlygina pagal žmogaus darbus,

su kiekvienu elgiasi pagal jo elgesį.

12 Juk Dievas iš tikrųjų nedaro, kas nedora,

Visagalis nėra neteisingas.

13 Argi kas nors kitas patikėjo jam žemę

ir pavedė jam visą pasaulį?

14 Jei tik jis panorėtų

atšaukti savo dvasią ir gyvybės alsavimą,

15 visi gyvūnai tuoj pražūtų,

ir žmonija sugrįžtų į dulkes.

16 Tad jei turi supratimo, išgirsk!

Klausykis, ką sakau.

17 Argi nekenčiantis teisingumo galėtų valdyti?

Nejau tu pasmerksi Teisųjį ir Galingąjį,

18 kuris karaliui sako: ‘Tu niekšas!’

ir kilmingiesiems: ‘Jūs nedori!’ ­

19 kuris nerodo šališkumo nei didžiūnams,

nei gerbia turtuolį labiau už vargšą?

Juk jie visi ­ jo rankų kūriniai.

20 Akies mirksniu jie miršta vidurnaktį;

žmonės parbloškiami ir išnyksta,

galingieji pašalinami ne žmogaus ranka.

21 Juk jo akys stebi mirtingojo kelią

ir mato kiekvieną jo žingsnį.

22 Nėra tamsos ar juodos nakties,

kurioje galėtų slėptis nedorėliai.

23 Nereikia jam šaukti

nė vieno į teismą.

24 Jis sutriuškina galinguosius be tardymo

ir kitus pasodina jų vieton.

25 Kadangi pažįsta jų darbus,

jis parbloškia juos ir sutriuškina naktį.

26 Parbloškia juos dėl jų nedorumo

viešoje vietoje kaip nusikaltėlius,

27 nes jie buvo neištikimi jam

ir nė kiek nepaisė jo įsakymų.

28 Taip jie privertė vargšus šauktis Dievo,

ir jis išgirdo prislėgtųjų pagalbos šauksmą.

29 Jei jis tyli, kas gali jį smerkti?

Jei jis slėptų savo veidą, kas galėtų jį matyti ­

už tai būtų tauta ar žmogus, ­

30 kad neviešpatautų nedoras žmogus,

nė tie, kurie suvilioja žmones?“

31 Tarkime, kas nors sakė Dievui:

‘Iškentėjau bausmę, daugiau nenusižengsiu;

32 pamokyk mane, kad galėčiau matyti;

jei pikta padariau,

daugiau to nedarysiu.’

33 Argi jis turėtų atlyginti, kaip tau patinka,

dėl to, kad tu atmeti ką jis daro?

Juk tu turi rinktis, o ne aš;

užtat sakyk, ką žinai.

34 Protingi žmonės man sakys,

ir išmintingas vyras, mane išgirdęs, tars:

35 ‘Jobas kalba nežinodamas,

jo žodžiai neapgalvoti.’

36 O, kad Jobas būtų iki galo išmėgintas,

nes jis kalba kaip nedoras vyras!

37 Juk jis savo nuodėmę papildo maištu,

mūsų akyse skeryčiojasi

ir vis daugiau burnoja prieš Dievą.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 34

Jobo knygaSkyrius: 35

 Jobo knyga
  
Job 35

1 Tada Elihuvas toliau sakė: 2 „Argi manai, kad teisinga sakyti:

‘Aš teisus Dievo akyse?’

3 Jei tu klausi: ‘Kokia man iš to nauda?

Ką laimėjau nenusidėdamas?’ ­

4 turiu tau ką atsakyti,

tau ir tavo bičiuliams drauge.

5 Pasižiūrėk į dangų ir pamatysi,

pastebėsi, kokie aukštesni už tave debesys!

6 Jeigu nusidedi, tai kaip jam pakenki?

Net jeigu tavo kalčių daug, tai kaip jį paveiki?

7 Jeigu esi teisus, tai ką jam duodi?

Ką jis gauna iš tavo rankų?

8 Tavo nedorumas paveikia tik panašius į tave,

o tavo teisumas padeda tik žmonėms.

9 Ir jie dejuoja sunkios priespaudos slegiami,

šaukiasi pagalbos galingųjų engiami.

10 Bet nė vienas nesako: ‘Kur Dievas, mano Kūrėjas,

kuris duoda jėgų naktyje,

11 kuris pamoko mus daugiau negu žemės žvėris,

daro mus išmintingesnius už padangių paukščius?’

12 Jie šaukiasi, bet jis neatsako,

nes tai išdidūs ir nedori žmonės.

13 Iš tiesų Dievas nesiklauso tuščių žodžių,

Visagalis nekreipia dėmesio į juos.

14 Nors tu sakai, kad jo nematai,

bylinėtis turi su juo ir jo laukti!

15 Bet dabar tu manai, kad Dievas nebaudžia

ir mažai dėmesio tekreipia į nuodėmę.

16 Tuščia tau, Jobai, aušinti burną;

aišku, kad nežinai, ką sakai.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 35

Jobo knygaSkyrius: 36

 Jobo knyga
  
 Jobo kančios prasmė
  
Job 36

1 Paskui Elihuvas tęsė kalbą sakydamas:

2 „Pakęsk mane dar šiek tiek, pamokysiu tave,

nes dar turiu šį tą pasakyti Dievo vardu.

3 Savo žinojimą atsinešu iš toli

ir pateisinsiu savo Kūrėją.

4 Iš tikrųjų mano žodžiai ­ ne melas;

prieš save matote žmogų, kuris tikrai žino.

5 Štai Dievas yra galingas, bet neniekina nė vieno;

jis galingos jėgos ir širdies.

6 Nedorėliui gyventi jis neleidžia,

bet kenčiantiems yra teisingas.

7 Nuo teisiųjų jis nenugręžia akių,

į sostą su karaliais juos amžiams sodina

ir išaukština juos.

8 Įsipainiojusiems į grandines

ir skausmo pinklių pagautiems

9 jis parodo, ką jie padarė ­

ir kaip nusikalto, įžūliai pasielgę.

10 Jis atveria jų ausis perspėjimo žodžiui,

įsako jiems gręžtis nuo pikta.

11 Jeigu paklauso ir jam tarnauja,

savo dienas jie užbaigia laimingai

ir savo metus prabangiai.

12 Bet jei nepaklauso, žūva nuo kalavijo

ir miršta nieko nesuvokę.

13 Nedorieji tik tūžta širdyje,

kai jis ištinka juos, ir pagalbos nesišaukia.

14 Jie miršta dar savo jaunystėje,

baigdami gyvenimą tarp apeigoms skirtų kekšių.

15 Bet kenčiantįjį Dievas išgelbsti per jo kančią

ir jo ausį atveria per nelaimę.

16 Ir tave jis viliojo iš nežinios nasrų

į erdvią vietą, kur niekas nevaržo,

o stalas nukrautas geriausiais valgiais.

17 Bet jei tu spręsi kaip nedorėlis,

patį tave ištiks teismas ir teisingumas.

18 Saugokis, kad nebūtum pertekliaus suviliotas

ir kyšių dydis tavęs neišvestų iš kelio.

19 Argi ištikus bėdai tau padės tavo turtai

ir visos galingos pastangos?

20 Nelauk, kad ateitų naktis,

kai tautos staiga pranyks.

21 Saugokis, kad nesigręžtum į pikta!

Juk dėl to turėjai kentėti skausmą.

Dievo didybė

22 Atmink, kokia didinga Dievo galybė!

Kas gali taip pamokyti, kaip daro jis?

23 Kas gali pasakyti Dievui, kaip elgtis,

arba prikišti jam: ‘Tu neteisingai pasielgei’?

24 Atmink, kad turi šlovinti jo darbus,

apie kuriuos mirtingieji giedojo giesmes.

25 Visa žmonija mato Dievo darbus,

kiekvienas žvelgia į jį iš toli.

26 Iš tikrųjų Dievas ­ didis, ir viršija mūsų pažinimą;

jo metų skaičius neištiriamas.

27 Juk savo buveinėje jis sukuria vandens lašus,

ir iš gausybės jie susiburia į lietų,

28 kurį debesys

gausiai išlieja ant mirtingųjų.

29 Ar gali kas suprasti debesų išskleidimą

ir perkūno griausmus iš jo buveinės?

30 Štai jis žaibuoja per visą padangę,

jūros gelmės yra jo sostas.

31 Juk taip jis maitina tautas

ir parūpina apsčiai maisto.

32 Savo rankose jis laiko žaibą,

nurodo jam, kur trenkti.

33 Už jį kalba jo perkūnija

ir uždega pyktį dėl nedorybės.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 36