BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 01 27 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Jobo knygaSkyrius: 23

 Jobo knyga
  
 Jobui nesiseka rasti Dievo
  
Job 23

1 Tada Jobas atsakydamas tarė:

2 „Mano skundas vis dar kartus.

Nepaisant mano dejonės, jo ranka sunki.

3 O, kad žinočiau, kur jį rasti,

kaip nueiti į jo buveinę!

4 Su juo bylinėčiausi,

išdėčiau jam visas savo kančias.

5 Noriu žinoti, kokiais žodžiais jis man atsakytų,

ir pasvarstyti, ką jis man sakytų.

6 Nejau byloje su manimi jis savo didžią jėgą naudotų?

Ne! Man kalbant, jis klausytųsi.

7 Ten doras žmogus galėtų su juo svarstyti,

ir mano Teisėjas amžinai išteisintų.

8 Eidamas į priekį, jo nerandu,

o atgal ­ negaliu pastebėti.

9 Kairėje jis slepiasi, tik negaliu rasti;

gręžiuosi į dešinę, bet negaliu jo matyti.

10 Bet jis žino kiekvieną mano žingsnį!

Teištiria mane ugnimi, išeisiu tarsi grynas auksas.

11 Koja kojon ėjau su juo, nenukrypdamas į šalį,

ir laikiausi jo parodyto kelio.

12 Nepasitraukiau nuo jo ištartų įsakymų,

branginau širdyje jo žodžius.

13 Nusprendžia jis vienas, ir kas gali jį atkalbėti?

Ką tik nori, tą jis ir daro.

14 Jis įvykdys, ką man lemia;

daug tokių užmojų jis gali turėti.

15 Užtat sutrinku nuo jo Artumo;

kai pamąstau, drebu iš baimės.

16 Dievas atėmė man drąsą,

Visagalis sukėlė man baimę.

17 O, kad galėčiau pradingti tamsybėje,

ir tamsus debesis uždengtų man veidą!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 23

Jobo knygaSkyrius: 24

 Jobo knyga
  
 Jobo skundai
  
Job 24

1 Kodėl Visagalis nepasakė atpildo meto

ir kodėl jo ištikimieji nemato jo dienų?

2 Žmonės perkelia ežiaženklius,

pagrobia kaimenes ir kerdžius.

3 Nusiveda našlaičių asilą,

paima našlės jautį užstatu.

4 Beturčius nustumia nuo kelio,

priverčia visus vargšus slėptis.

5 Kaip laukiniai asilai dykumoje

jie išeina plušėti, ieškodami maisto tyruose savo vaikams.

6 Jie derlių nuima ne savo lauke,

vėlyvas vynuoges nurenka nedorėlio vynuogyne.

7 Naktį praleidžia nuogi, be drabužių,

šaltyje antklodės neturėdami.

8 Kalnų lietaus permerkti,

jie glaudžiasi prie uolos, nes neturi pastogės.

9 Nedori žmonės pagrobia našlaitį nuo motinos krūtinės,

paima vargšo žmogaus kūdikį užstatu.

10 Jie vaikščioja nuogi, be apdaro;

nors alkani, bet turi nuimti derlių;

11 tarp alyvmedžių eilių jie spaudžia aliejų;

mina vynuoges spaudykloje, bet kenčia troškulį.

12 Miestuose mirštantieji dejuoja,

sužeistųjų gyvastis šaukiasi pagalbos,

tačiau Dievas negirdi jų maldos.

13 Yra žmonių, kurie maištauja prieš šviesą,

nežino nieko apie jos kelius

ir eiti jos takais atsisako.

14 Kai visur tamsu, žmogžudys keliasi

užmušti vargšo ir beturčio;

naktį jis eina vogti.

15 Ir svetimautojo akys laukia sutemos:

‘Niekas manęs nematys’, ­ murma jis,

gobtuvu slėpdamas veidą.

16 Tamsoje vagys įsilaužia į namus,

bet dieną jie nesirodo;

kas yra šviesa, jie nežino.

17 Mirties tamsa jiems visiems rytas,

nes jie mirties tamsos draugai.

18 Jie ­ ant vandens plūduriuojantis šiaudas.

Prakeikta jų dalis žemėje;

tenepasuka joks darbininkas jų vynuogyno link!

19 Kaip sausra ir kaitra sunaikina sniego vandenis,

taip Šeolas tepraryja tuos, kurie nusidėjo!

20 Net motina juos užmiršta, bet kirmėlėms jie saldūs;

užmirštas jų vardas. Nedorybė palaužta tarsi medis.

21 Jie skriaudžia bevaikę moterį

ir nepadeda našlei.

22 Dievas savo jėga suvaldo engėjus;

jis pakyla, ir nedoras žmogus miršta.

23 Dievas gali leisti jiems saugiai gyventi,

bet stebi visus jų kelius.

24 Išaukštinti trumpą valandėlę, jie vėl pranyksta;

nuvysta ir supleišėja kaip dedešvos žiedas,

nusvyra kaip javų varpos.

25 Argi ne taip? Kas paneigs, ką sakau,

arba įrodys, kad mano žodžiai nieko verti?“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 24

Jobo knygaSkyrius: 25

 Jobo knyga
  
 Bildado samprotavimai
  
Job 25

1 Tada Bildadas Šuachas atsakydamas tarė:

2 „Viešpatavimas ir pagarbus šiurpulingumas jam priklauso;

jis palaiko ramybę savo aukštajame danguje.

3 Kas gali suskaičiuoti jo pulkus?

Kam neužteka jo šviesa?

4 Tad kaip gali žmogus būti teisus Dievo akivaizdoje?

Kaip gali gimusis iš moters būti tyras?

5 Štai net mėnulis nėra šviesus

ir žvaigždės nėra tyros jo akyse.

6 Tad ką sakyti apie kirminą žmogų,

apie kirmį žmogaus sūnų!“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 25

Jobo knygaSkyrius: 26

 Jobo knyga
  
 Jobo atsakas Bildadui
  
Job 26

1 Tada Jobas atsakydamas tarė:

2 „Kaip tu padėjai bejėgiam žmogui

ir palaikei ranką netekusiam jėgų!

3 Kaip tu patarinėjai neišmintingam žmogui

ir davei daug gerų patarimų!

4 Kieno patariamas tu tarei žodžius

ir kieno alsavimas išėjo iš tavęs?

5 Mirusiųjų šešėliai dreba po žeme,

vandenys ir jų gyvūnai apimti baimės.

6 Nuogas guli prieš Dievą Šeolas,

uždangos neturi Prapulties vieta.

7 Dievas išskleidžia šiaurinį skliautą virš tuštumos,

pakabina žemę ant nieko.

8 Jis uždaro lietaus vandenis savo debesyse,

tačiau nuo jų debesys neperplyšta.

9 Jis paslepia mėnulio veidą,

išskleisdamas virš jo savo debesį.

10 Jis nubrėžė ratą ant vandenų paviršiaus,

užbrėžė ribą tarp šviesos ir tamsos.

11 Dangaus skliauto stulpai dreba,

apstulbinti griausmingo jo pagrūmojimo.

12 Savo galybe jis nutildė jūrą,

savo sumanumu sunaikino pabaisą Rahabą.

13 Jo vėjas iššlavė padanges,

jo ranka pervėrė suktąjį slibiną.

14 Tai tik jo galybės užuominos,

mes tik jos šnabždesį teišgirstame.

Kas gali suprasti jo galybės griausmą?“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 26

Jobo knygaSkyrius: 27

 Jobo knyga
  
Job 27

1 Tada Jobas toliau tęsė savo kalbą ir sakė:

2 „Prisiekiu Dievu, atėmusiu man teisę,

Visagaliu, apkartinusiu man gyvenimą!

3 Kol dar turiu gyvastį

ir Dievo alsavimas mano šnervėse,

4 nekalbės mano lūpos netiesos,

neištars mano burna melo.

5 Jokiu būdu nelaikysiu jūsų teisiais;

kol mirsiu, neatsisakysiu savo nekaltumo.

6 Savo teisumą ginsiu ir to neatsisakysiu;

mano širdis iki gyvos galvos neprikiš man nieko.

7 Teištinka mano priešą nedorėlio likimas,

mano užpuoliką piktadario likimas!

8 Kokią viltį turi nedoras žmogus tą valandą,

kai Dievas pareikalauja jo gyvasties?

9 Ar išgirs Dievas jo šauksmą,

kai ištiks jį nelaimė?

10 Ar jis ras džiaugsmo Visagalyje

ir visada šauksis Dievo?

11 Pamokysiu jus apie Dievo galybę,

Visagalio užmojo neslėpsiu.

12 Štai visi jūs tai matėte,

tad kodėl tauškiate niekus?!

13 Tokia nedoro žmogaus dalis pas Dievą,

engėjų paveldas, gautas iš Visagalio:

14 nors jis turėtų daug sūnų, jie teks kalavijui,

o jo palikuonys niekada neturės užtektinai duonos.

15 Pergyvenusius jo vaikus palaidos maras,

o jų našlės neraudos dėl jų mirties.

16 Nors jis susikrautų sidabro kaip dulkių,

pasirūpintų stirtą drabužių,

17 nors jis ir apsirūpintų, juos nešios teisusis,

sidabrą dalys nekaltasis.

18 Namai, kuriuos jis stato, ­ kaip voratinklis,

kaip vynuogyno sargo statytoji būdelė.

19 Jis atsigula su turtais paskutinį kartą,

o kai atveria akis, jie jau dingę.

20 Siaubas ištinka jį kaip staigus potvynis;

naktį jį nupučia vėtra.

21 Rytų vėjas pakelia jį ir nuneša toli,

išplėšia jį iš buveinės.

22 Be pasigailėjimo puola,

nors jis dar bando galvotrūkčiais gelbėtis.

23 Jam bėgant, iš paniekos staugia,

nušvilpia jį iš savo buveinės.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 27