BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 07 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Jobo knygaSkyrius: 20

 Jobo knyga
  
 Cofaro atsakas Jobui
  
Job 20

1 Tada Cofaras Naamatietis atsakydamas tarė:

2 „Mano mintys verčia į tai atsakyti,

todėl tiesiog nekantrauju.

3 Girdžiu priekaištą, kuris mane užgauna,

bet žinau, kaip tau atsakyti.

4 Argi nežinai, jog nuo senovės,

nuo to laiko, kai žemėje buvo sukurtas žmogus,

5 nedorėlių laimė trumpa

ir nusidėjėlių džiaugsmas ­ tik akimirka?

6 Net jeigu ūgiu dangų pasiektų

ir galva debesis liestų,

7 jis pražus amžinai kaip dulkės.

Tie, kurie jį pažinojo, klaus: ‘Kur jis dabar?’

8 Kaip sapnas išnyks nedorėlis, ir jo neberasi,

jis bus nuvytas kaip nakties regėjimas.

9 Akis, kuri jį matydavo, daugiau jo nebematys,

niekada nebeišvys jo savo buveinėje.

10 Vargšams atsiteisti turės jo sūnūs,

jų rankos sugrąžins jo turtus.

11 Jo kaulai, kadaise pilni jaunystės jėgų,

atguls su juo į dulkes.

12 Nors blogis jam saldus,

nors jis ir laiko jį paslėpęs po liežuviu,

13 nors ir nenori jo atsisakyti

ir visa laiko savo burnoje,

14 maistas jo pilve keičiasi

ir pavirsta angių tulžimi.

15 Turtus nedorėlis prarijo ir vėl išvemia;

Dievas priverčia juos išvemti iš pilvo.

16 Angių nuodus nedorėlis čiulpia,

ir gyvatės geluonis jį gelia.

17 Ne jam matyti aliejaus upes,

medumi ir pienu tekančius srautus.

18 Jis turės grąžinti savo triūso vaisius,

jų neparagavęs; savo verslo pelnu jis nepasinaudos.

19 Juk jis engdavo ir blogai elgdavosi su vargšais,

užgrobdavo namus, kurių nebuvo statęs.

20 Nors jis buvo gobšus be soties,

turtais savęs neišgelbės.

21 Kadangi niekas neišvengė jo gobšumo,

jo laimė neišsilaikys.

22 Kai tik turės visko, ko nori,

užklups jį skurdas, apniks visokios nelaimės.

23 Tevalgo jis viską, ką tik nori!

Dievas siunčia jam savo pykčio liepsnas,

leidžia į jį strėlių lietų.

24 Bėgdamas nuo geležies kalavijo,

jis bus pervertas strėlės smaigalio.

25 Iš jo nugaros kyšo strėlė,

blizgantis strėlės smaigalys pervėrė tulžį.

Apims jį siaubas,

26 visiška tamsybė jo laukia,

žmogaus neįžiebta ugnis jį prarys.

27 Dangus atidengs jo kaltę,

ir žemė prieš jį stosis piestu.

28 Potvynis nuneš jo namus vandens srautais,

kurie teka Dievo rūstybės dieną.

29 Tokia Dievo duota dalis nedoram žmogui,

toks jam skirtas Dievo paveldas.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 20

Jobo knygaSkyrius: 21

 Jobo knyga
  
 Jobo samprotavimai
  
Job 21

1 O Jobas atsakydamas tarė: 2 „Dėkitės į širdį mano žodžius,

ir tebūna tai jūsų paguoda man.

3 Man kalbant, pakęskite mane,

o kai pakalbėsiu, galėsite tyčiotis!

4 Argi mano skundas nukreiptas prieš žmogų?

Kodėl neturėčiau netekti kantrybės?

5 Pažvelkite į mane ir apstulbkite,

užsiimkite rankomis burnas!

6 Kai apie tai pagalvoju, išsigąstu;

drebulys apima mano kūną.

7 Kodėl nedorėliai ilgai gyvena,

sulaukia žilos senatvės ir tampa galingi?

8 Jų vaikai įsikuria jiems gyviems esant

ir mato savo vaikų vaikus.

9 Jų namai saugūs, be baimės;

Dievo rykštė jų neištinka.

10 Jų jautis sėkmingai apvaisina,

karvės neišsimeta ir atsiveda.

11 Savo mažylius jie siunčia bėgioti kaip avių kaimenę;

jų vaikai šoka,

12 dainuoja, pritariant būgneliui su žvangučiais ir lyrai,

linksminasi, aidint fleitos garsams.

13 Nedorėliai užbaigia savo dienas gerovėje

ir į Šeolą nužengia ramūs.

14 Dievui jie sako: ‘Atstok nuo mūsų!

Mes nenorime tavo kelių pažinti.

15 Kas tas Visagalis, kad jam tarnautume?

Kokia mums nauda, jei melsimės jam?’

16 Argi jų gerovė iš tikrųjų nėra jų rankose?

Nedorėlių galvosena mane atstumia.

17 Ar dažnai atsitinka,

kad nedorėlių žibintas būtų užgesintas,

ar kad neganda juos ištiktų,

arba supykęs Dievas juos kančia apdalytų?

18 Ar dažnai jie būna kaip šiaudai vėjyje

arba kaip vėtros nešami pelai?

19 Sakote: ‘Dievas savo bausmę jo sūnums tausoja.’

Tebūna atmokėta jam pačiam,

kad jis iš to pasimokytų!

20 Tepamato jo paties akys savo žūtį,

tegeria jis pats Visagalio pykčio vaisius!

21 Juk kas jam rūpi jo namai po mirties,

kai jo mėnesių skaičius bus pasibaigęs?

22 Argi gali kas išminties pamokyti Dievą ­

tą, kuris teisia iš tokių aukštybių?

23 Vienas žmogus miršta pilnas jėgų,

visiškai ramus ir saugus;

24 jo šlaunys aptekusios taukais,

o kaulų smegenys sultingos.

25 Kitas žmogus miršta apkartusia siela,

niekada neragavęs laimės.

26 Jiedu drauge atgula į dulkes,

ir kirmėlės juos abu apninka.

27 O, gerai žinau, ką jūs mąstote

ir kad ketinate mane įskaudinti!

28 Juk sakote: ‘Kur to didiko namai?

Kur ta palapinė, kurioje gyveno nedorėlis?’

29 Argi niekad nesiteiravote keleivių?

Nejau netikite jų liudijimu,

30 kad nedoras žmogus negandos dieną apsaugomas,

o pykčio dieną išvaduojamas?

31 Kas jį apkaltins į akis už jo elgesį,

kas atmokės jam už jo darbus?

32 Jis nunešamas į kapines,

ir budima prie jo kapo.

33 Jam lengvas slėnio žvirgždas,

tūkstančiai eina jo laidotuvių eisenoje.

34 Tad kaip mane paguosite savo tauškalais?

Jūsų atsakymai ­ tik melo likučiai.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 21

Jobo knygaSkyrius: 22

 Jobo knyga
  
 Elifazo kaltinimai
  
Job 22

1 Tada Elifazas Temanas atsakydamas tarė:

2 „Argi gali žmogus būti Dievui naudingas?

Žinoma, išmintingas žmogus gali būti naudingas sau.

3 Ką Visagalis gauna, jei tu teisus?

Kokia jam nauda, jei tu gyveni be priekaištų?

4 Argi jis dėl tavo pamaldumo tave kaltina

ir stoja su tavimi į teismą?

5 Argi ne dėl to, kad didelis tavo nedorumas,

kad tavo nuodėmėms nėra galo?

6 Juk tu neteisingai pasilaikydavai savo brolių užstatą,

apnuogindavai juos, nuvilkdavai jiems drabužius.

7 Pavargusiam neduodavai vandens atsigerti,

išalkusiam atsisakydavai duoti duonos.

8 Tarsi stipriajam priklausytų žemė

ir tik išrinktieji joje tegyventų!

9 Išvarydavai našles tuščiomis rankomis,

atstumdavai našlaičių rankas.

10 Todėl spąstai ir supa tave iš visų pusių,

tave apima ūmus siaubas

11 arba tokia tamsa, kad negali matyti,

ir potvynis tave skandina.

12 Argi Dievas negyvena dangaus aukštybėse?

Pažvelk į aukščiausias žvaigždes! Kokios jos didingos!

13 O tu sakai: ‘Ką Dievas gali žinoti?

Jį slepia tamsus debesis. Kaip jis gali mus teisti?

14 Debesys jį taip dengia, kad jis nebemato,

ir vaikšto jis ant dangaus skliauto.’

15 Argi laikysiesi senojo kelio,

kurį nedori vyrai pramynė?

16 Pirma laiko juos pagavo mirtis,

tarsi potvynis nunešė pastatą.

17 Dievui jie sakė: ‘Atstok nuo mūsų!’

ir: ‘Ką gali Visagalis mums padaryti?’

18 Tačiau jis pripildė jų namus gėrybių!

(Nedorėlių galvosena man atstumianti!)

19 Teisieji, tai matydami, džiaugiasi;

nekaltieji iš jų tyčiojasi:

20 ‘Iš tikrųjų jų turtai sunaikinti,

o likučius prarijo ugnis.’

21 Susitaikyk su Dievu ir būk ramus;

šitaip sulauksi gero.

22 Priimk pamokymą iš jo lūpų

ir dėkis jo žodžius į širdį.

23 Sugrįžk nusižeminęs pas Visagalį,

pašalink neteisingumą iš savo palapinių,

24 elkis su auksu kaip su dulkėmis

ir su Ofyro auksu kaip su upės vagos akmenėliais.

25 Tebūna Visagalis tavo auksas,

tebūna jis tau brangus sidabras!

26 Tada džiūgausi Visagalyje

ir pakelsi veidą į Dievą.

27 Kai melsiesi jam, jis tave išklausys,

ir savo įžadus įvykdysi.

28 Ką nuspręsi daryti, tai įvyks,

ir tavo takas bus apšviestas.

29 Juk Dievas pažemina išdidžiuosius,

bet išgelbsti kukliuosius.

30 Net kaltąjį jis gelbės;

dėl savo rankų švarumo jis bus išgelbėtas.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 22