BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 09 23 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Jeremijo knygaSkyrius: 6

 Jeremijo knyga
  
 Jeruzalės apgula
  
Jer 6

16 Taip kalba VIEŠPATS:

„Stokitės ant kryžkelių ir pasižvalgykite!

Pasiklauskite senovės takų,

kur yra gerasis kelias!

Eikite juo ir rasite ramybę.

Bet jie atsakė: ‘Mes neisime juo!’

17 Daviau jums ir sargybinių:

‘Paklausykite rago garso!’

Bet jie atsakė: ‘Neklausysime!’

18 Todėl išgirskite, tautos,

ir žinok, bendrija, kas jų laukia!

19 Girdėk, žeme!

Šiai tautai štai siunčiu nelaimę,

jų pačių piktų pinklių vaisių,

nes jie neklausė mano žodžių,

atmetė mano Įstatymą.

20 Kam gi man smilkalai iš Šebos

ir kvapieji meldai iš tolimo krašto?

Man ne prie širdies jūsų deginamosios aukos,

nemalonios man jūsų atnašos.

21 Todėl, ­ taip kalba VIEŠPATS, ­

padėsiu štai kliūčių ant šios tautos kelio,

kad ji ant jų sukluptų.

Tėvai ir vaikai,

kaimynai ir bičiuliai drauge pražus.“

22 Taip kalba VIEŠPATS:

„Štai atžygiuoja tauta iš šiaurės krašto,

didelė tauta, pažadinta nuo žemės pakraščių.

23 Ginkluoti lankais ir ietimis,

žiaurūs ir negailestingi; jų ūžesys ­ tarsi jūros šniokštimas.

Raiti ant žirgų, išsirikiavę mūšiui,

prieš tave, dukterie Sione!“

24 „Išgirdome pranešimą apie juos

ir nuleidome rankas,

pagavo mus baimė

ir kančios kaip gimdyves.

25 Neik iš namų į laukus,

nesileisk į kelionę vieškeliu,

nes priešo kalavijas ­ siaubas visur!

26 Ak, dukterie, mano tauta, vilkis ašutinę,

voliokis pelenuose,

gedėk kaip vienturčio sūnaus,

liek gailias ašaras,

nes staiga mus užklumpa žudikas.

27 Vertintoju savo tautoje paskyriau tave,

valytoju,

kad ištirtum ir vertintum jų elgesį.

28 Jie ­ varis ir geležis;

visi jie ­ užkietėję maištininkai,

šmeižtų nešiotojai ­ elgiasi nedorai.

29 Dumplės šniokščia,

šviną suryja ugnis.

Veltui valytojas valė;

nedorieji nebuvo atskirti.

30 „Atmestuoju sidabru“ jie bus vadinami,

nes VIEŠPATS juos atmetė.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 6

Jeremijo knygaSkyrius: 7

 Jeremijo knyga
  
 Nepagrįsta viltis
  
Jer 7

1 Jeremiją pasiekė VIEŠPATIES žodis: 2 „Atsistok VIEŠPATIES Namų vartuose ir ten paskelbk šį žodį: ‘Visi judėjai, kurie einate pro vartus pagarbinti VIEŠPATIES, išgirskite VIEŠPATIES žodį!’“ 3 Taip kalba Galybių VIEŠPATS, Izraelio Dievas: „Taisykite savo kelius ir darbus, kad galėčiau būti su jumis šioje vietoje. 4 Nepasitikėkite nepagrįsta viltimi, 5 sakydami: ‘Tai VIEŠPATIES Šventykla! Tai VIEŠPATIES Šventykla!’ Tik tuomet, jei jūs visiškai pakeisite savo kelius ir darbus, jei vykdysite teisingumą tarp žmonių, 6 jei neskriausite svetimšalio, našlaičio ir našlės, jei nepraliesite nekalto kraujo šioje vietoje ir nedarysite sau žalos, sekdami paskui svetimus dievus, 7 aš būsiu su jumis šioje vietoje ­ krašte, kurį senovėje amžinai atidaviau tavo tėvams.

8 Štai jūs pasitikite nepagrįsta viltimi ­ beverčiu melu! Iš to turėsite tik žalos! 9 Kaip? Jūs vagiate ir žudote, svetimaujate ir kreivai prisiekiate, aukojate Baalui atnašas ir sekate paskui kitus dievus, kurių net nepažįstate, 10 o paskui ateinate pas mane į šiuos Namus, kurie vadinasi mano vardu, ir sakote: ‘Mes apsaugoti! Galime vėl daryti visus nedorus darbus!’ 11 Argi tie Namai, kurie vadinasi mano vardu, netapo jūsų akyse plėšikų lindyne? Žiūrėkite, juk ir aš matau, kas darosi! ­ tai VIEŠPATIES žodis. ­ 12 Taip! Nueikite, jei norite, į Šiloją, kurį buvau padaręs savo vardo vieta pradžioje. Pasižiūrėkite, ką aš padariau jam už nedorus darbus, kurių pridarė mano tauta Izraelis. 13 Ir dabar, kadangi jūs padarėte visas šias nuodėmes, ­ tai Galybių VIEŠPATIES žodis, ­ kadangi neklausėte, nors ir kalbėjau jums taip primygtinai, kadangi neatsiliepėte, nors ir šaukiau jus, 14 su šiais Namais, vadinamais mano vardu, o jais jūs pasitikite, ir su vieta, kurią daviau jums ir jūsų tėvams, pasielgsiu taip, kaip su Šiloju. 15 Atstumsiu jus nuo savęs, kaip atstūmiau visus jūsų giminaičius, visus Efraimo palikuonis.

Tauta neklauso

16 O tu nesimelsk už šitą tautą, neužtark jų maldavimu! Neįtikinėk manęs, nes aš tavęs neišklausysiu. 17 Argi nematai, ką jie daro Judo miestuose ir Jeruzalės gatvėse? 18 Vaikai rankioja malkas, tėvai kuria ugnį, o motinos minko tešlą paplotėliams Dangaus karalienei. Mane įskaudinti norėdami, jie aukoja liejamąsias atnašas svetimiems dievams. 19 Argi mane jie įskaudina? ­ tai VIEŠPATIES žodis. ­ Ne! Argi ne save pačius, savo pačių gėdai? 20 Tikrai taip kalba Viešpats DIEVAS: mano liepsnojantis pyktis išsilies ant šitos vietos, ant žmonių ir ant gyvulių, ant lauko medžių ir ant dirvų derliaus. Jis degins, ir nebus kam jį užgesinti“.

21 Taip kalba Galybių VIEŠPATS, Izraelio Dievas: „Dėkite savo deginamąsias aukas ant skerstinių atnašų ir valgykite paaukotą mėsą! 22 Kalbėdamas jūsų tėvams tą dieną, kai išvedžiau juos iš Egipto žemės, nieko jiems neįsakiau dėl deginamųjų ar skerstinių aukų. 23 Bet daviau jiems vieną įsakymą: ‘Klausykite mano balso! Tada aš būsiu jūsų Dievas, o jūs būsite mano tauta. Eikite visur tik tuo keliu, kuriuo jums įsakau, idant jums sektųsi.’

24 Bet jie nei paklausė, nei paisė. Jie sekė paskui savo pačių užmačias, savo nedorų širdžių užsispyrimą, atsukdami man nugarą, o ne veidą. 25 Nuo tos dienos, kai jūsų tėvai išėjo iš Egipto žemės, ligi šiandien primygtinai vis siunčiau ir siunčiau jums savo tarnus pranašus. 26 Tačiau manęs jie nepaklausė ir nepaisė, darėsi dar atkaklesni kietasprandžiai ir elgėsi dar pikčiau negu jų tėvai.

27 Nors ir sakysi jiems visus šiuos dalykus, jie tavęs neklausys, nors juos ir šauksi, jie neatsilieps. 28 Todėl pasakyk jiems: ‘Štai tauta, kuri neklausė VIEŠPATIES, savo Dievo, balso ir nesileido jo mokoma. Ištikimybė mirusi, net pats žodis dingęs nuo jų lūpų.’

Žudynių slėnis

29 Nusikirpk nazyro plaukus ir mesk juos šalin!

Kalvose užtrauk liūdną raudą!

Juk VIEŠPATS atmetė ir paliko kartą,

sukėlusią jo pyktį.

30 Judėjai padarė nedorybę mano akyse, ­ tai VIEŠPATIES žodis. ­ Jie suteršė Namus, kurie vadinami mano vardu, statydami juose savo šlykščius stabus. 31 Ben Hinomo slėnyje jie pasistatė tofetą ­ aukurą deginti savo sūnums ir dukterims kaip aukai. To aš niekuomet neįsakiau, tai man niekuomet neatėjo į galvą. 32 Todėl, tikėkite manimi, ­ tai VIEŠPATIES žodis,­ ateis dienos, kai bebus minimas ne tofetas ir Ben Hinomo slėnis, o Žudynių slėnis. Tofete bus kapinės, nes kitur nebebus vietos laidoti. 33 Tada šios tautos žuvusiųjų lavonai bus mitalas padangių paukščiams ir laukų žvėrims; nebus kam jų nuvaikyti. 34 Judo miestuose ir Jeruzalės gatvėse aš nutildysiu džiaugsmo ir iškilmių garsus, jaunikio balsą ir nuotakos balsą, nes visas kraštas taps tyrlaukiais.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 7

Jeremijo knygaSkyrius: 8

 Jeremijo knyga
  
Jer 8

1 Tuo metu, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­ Judo karalių, didžiūnų, kunigų, pranašų ir Jeruzalės gyventojų kaulai bus iškasti iš kapų 2 ir išbarstyti ant žemės prieš saulę, mėnulį, visas dangaus Galybes, kurias jie mylėjo, tarnavo ir sekė, į kurias kreipėsi ir kurias garbino, puldami kniūbsti ant žemės. Jie nebus surinkti ir palaidoti, bet gulės kaip mėšlas dirvoms tręšti. 3 Visi, kurie išliko iš tos nedoros šeimos, kad ir kur juos ištremčiau, labiau norės mirti, negu gyventi, ­ tai Galybių VIEŠPATIES žodis.

Nusikaltimas ir bausmė

4 Pasakyk jiems: ‘Taip kalba VIEŠPATS.

Kai žmonės pargriūva, argi jie nesikelia?

Kai žmonės paklysta, argi negrįžta atgal?

5 Tad kodėl ši tauta ­ Jeruzalė ­ amžinai neklusni?

Kodėl jie laikosi apgaulingų stabų

ir atsisako sugrįžti?

6 Klausiausi atidžiai ir neišgirdau

nė vieno tiesos žodžio.

Niekas neapgaili savo nedorumo,

nesako: ‘Ką aš padariau!’

Visi puola į priekį savo neklusniuoju keliu

tarsi ristūnai, besiveržiantys į mūšį.

7 Net gandras padangėse žino, kada keliauti,

burkuolis, kregždė ir gervė nujaučia laiką,

kada sugrįžti,

bet mano tauta nežino

VIEŠPATIES teisingumo!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 8