BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 06 02 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Jeremijo knygaSkyrius: 49

 Jeremijo knyga
  
 Pranašavimas Amonui
  
Jer 49

23 Hamatas ir Arpadas priblokšti,

nes juos pasiekė bloga žinia.

Jie blaškosi, tirpdami iš baimės,

kaip negalinti nurimti jūra.

Pranašavimas Damaskui

Apie Damaską.24 Damaskas nusilpo, apsigręžė bėgti,

jį apėmė siaubas.

Jį pagavo nerimas

ir skausmai kaip gimdančią moterį.

25 Koks apleistas tas mano šlovės miestas,

ta mano linksmybės tvirtovė!

26 „Tikrai jo jauni vyrai kris jo aikštėse,

ir visi jo kariai bus nutildyti tą dieną, ­

tai Galybių VIEŠPATIES žodis. ­

27 Ant Damasko sienų užkursiu ugnį,

ji prarys Ben Hadado tvirtoves.“

Pranašavimas Kedarui ir Hacorui

28 Apie Kedarą ir Hacoro karalystes, kurias nugalėjo Babilono karalius Nebukadnecaras, taip kalba VIEŠPATS:

„Pakilkite, žygiuokite prieš Kedarą,

sunaikinkite rytiečius!

29 Pasigrobkite jų palapines ir kaimenes,

palapinių dangas ir reikmenis.

Išsiveskite jų kupranugarius ir šaukite:

‘Siaubas visur!’

30 Bėkite! Sprukite toli, slėpkitės giliai olose,

Hacoro gyventojai, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­

nes Babilono karalius Nebukadnecaras užsimojo prieš jus,

apsisprendė prieš jus!

31 Pakilkite! Žygiuokite prieš tautą,

gyvenančią jaukiai ir saugiai, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­

ji neturi nei vartų, nei velkių,

ji gyvena viena nuošaliai.

32 Jų kupranugariai taps grobiu,

jų gausios galvijų bandos ­ karo laimikiu.

Atiduosiu vėjams tuos vyrus skustais smilkiniais,

siųsiu jiems pražūtį iš visų pusių! ­ tai VIEŠPATIES žodis. ­

33 Hacoras taps šakalų lindyne,

amžina dykyne.

Niekas ten nebegyvens,

joks žmogus nebesikurs ten gyventi.“

Pranašavimas Elamui

34 VIEŠPATIES žodis pranašui Jeremijui apie Elamą Judo karaliaus Zedekijo valdymo pradžioje.

35 Taip kalba Galybių VIEŠPATS:

„Tikėk manimi! Sulaužysiu Elamo lanką,

jų galybės pagrindą.

36 Atvesiu Elamui keturis vėjus

iš keturių dangaus skliauto kraštų.

Vėtysiu juos visais šiais vėjais,

kol nebeliks tautos,

neturinčios Elamo benamių.

37 Padarysiu, kad elamitai drebės nuo savo priešų,

nuo ieškančių jų gyvybės.

Užtrauksiu jiems nelaimę,

savo degantį įniršį, ­ tai VIEŠPATIES žodis. ­

Siųsiu jiems iš paskos kalaviją,

kol visiškai juos sunaikinsiu.

38 Elame pasistatysiu sostą,

sunaikinsiu jų karalių ir didžiūnus, ­

tai VIEŠPATIES žodis. ­

39 Bet dienų pabaigoje aš sugrąžinsiu Elamo tremtinius“, ­

tai VIEŠPATIES žodis.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 49

Jeremijo knygaSkyrius: 50

 Jeremijo knyga
  
 Pranašavimas Babilonui
  
Jer 50

1 VIEŠPATIES žodis Babilonui, chaldėjų kraštui, per pranašą Jeremiją.

2 „Praneškite ir paskelbkite tautoms,

iškelkite ženklą, paskelbkite!

Neslėpkite, bet sakykite:

‘Babilonas paimtas,

Belis sugėdintas,

Merodachas sudaužytas,

Babilono dievų statulos sugėdintos,

sudaužyti jo stabai.’

3 Mat iš šiaurės prieš jį atžygiavo tauta,

kuri pavers jo kraštą ty´rais.

Niekas jame nebegyvens,

žmonės ir gyvuliai išlakstys.

4 Tomis dienomis ir tuo metu, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­

Izraelio tauta drauge su Judo tauta ateis

ir verkdami eis ieškoti VIEŠPATIES, savo Dievo.

5 Jie klaus kelio į Sioną,

gręš savo veidus ten link.

Jie ateis ir glausis prie VIEŠPATIES

amžinąja Sandora, kuri niekada nebus užmiršta.

6 Mano tauta buvo paklydusios avys;

jų piemenys juos paklaidino,

išgindami į kalnus klajoti.

Klajodami nuo kalno prie kalvos,

jie užmiršo savo avidę.

7 Rijo juos visi, kas tik sutiko,

o jų priešai sakė:

‘Mes nenusikalstame;

jie nusidėjo VIEŠPAČIUI, teisumo buveinei,

VIEŠPAČIUI, savo tėvų vilčiai.’

8 Bėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto,

būkite kaip ožiai kaimenės priekyje!

9 Štai sukelsiu ir atvesiu prieš Babiloną

būrį galingų tautų iš šiaurės krašto.

Jos išsirikiuos mūšiui,

ir jis bus paimtas.

Jų strėlės kaip įgudusio galiūno,

kuris niekada negrįžta tuščiomis rankomis.

10 Chaldėja virs grobiu,

ir visi jos grobėjai bus sotūs, ­ tai VIEŠPATIES žodis. ­

11 Nors jūs džiaugiatės, nors jūs džiūgaujate,

mano paveldo grobikai,

nors jūs laigote kaip veršiai pievoje

ir žvengiate kaip eržilai,

12 jūsų motina bus labai sugėdinta,

jus pagimdžiusioji raudonuos iš gėdos.

Tikėk manimi! Ji bus paskutinė tarp tautų,

išdžiūvusi ir nevaisinga dykuma!

13 Dėl VIEŠPATIES pykčio Babilonas taps negyvenamas

ir visas virs tyrais.

Kas tik eis pro Babiloną, tas baisėsis,

neteks žado, pamatęs jo žaizdas.

14 Rikiuokitės aplink Babiloną mūšiui, kilpininkai,

leiskite į jį strėles, netaupykite,

nes jis nusidėjo VIEŠPAČIUI.

15 Iš visų pusių rėkite kovos šūkius!

Jis pasidavė,

krito jo pylimai,

nugriauti jo sienų mūrai!

Juk tai VIEŠPATIES kerštas:

keršykite jam,

darykite, kaip jis jums darė!

16 Atimkite iš Babilono sėjėją

ir laikantį pjautuvą pjūties metu!

Bijodami niokojančio kalavijo,

visi grįš pas savo tautas,

ir kiekvienas bėgs į savo kraštą.

17 Izraelis ­ išblaškyta kaimenė, vaikoma liūtų. Pirma jį rijo Asirijos karalius, galop Babilono karalius Nebukadnecaras graužė jo kaulus. 18 Todėl, ­ taip kalba Galybių VIEŠPATS, Izraelio Dievas, ­ tikėk manimi! Nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių. 19 Bet Izraelį sugrąžinsiu į jo ganyklą; jis ganysis ant Karmelio ir Bašane, numalšins savo alkį Efraimo kalvose ir Gileade. 20 Tomis dienomis ir tuo metu, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­ bus ieškoma Izraelio kaltės, tačiau jos nebebus, ir Judo nuodėmių, tačiau jų nebeatsiras, nes atleisiu tam likučiui, kurį išgelbėjau.

21 Žygiuok į Merataimų kraštą,

žygiuok į jį,

pulk Pekodo gyventojus!

Žudyk ir paskirk sunaikinti, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­

padaryk visa, ką tau įsakiau!

22 Krašte mūšio sąmyšis,

baisus sunaikinimas!

23 Koks sumažintas ir sutrupintas visos žemės kūjis!

Kokiu siaubo reginiu tapo Babilonas tautoms!

24 Tu sau pačiam pasistatei spąstus

ir buvai pagautas, Babilone,

bet to nesuvokei.

Tu buvai pastebėtas ir pagautas,

nes drįsai mesti iššūkį VIEŠPAČIUI.

25 VIEŠPATS atidarė savo ginklų sandėlį

ir pasiėmė savo rūsčio ginklus,

nes Viešpats, Galybių DIEVAS,

turi darbo chaldėjų krašte.

26 Žygiuokite į jį iš visų pusių,

atidarykite jo svirnus!

Supilkite jį tarsi grūdus į krūvas

ir visiškai sunaikinkite!

Nepalikite jam nė likučio!

27 Išpjaukite visus jo jaučius,

tebūna jie visi paskersti!

Vargas jiems, nes atėjo jų diena,

jų bausmės metas!

28 Klausykitės!

Bėgliai ir pabėgėliai iš Babilono krašto atskuba

skelbti VIEŠPATIES, mūsų Dievo, keršto,

keršto už jo Šventyklą.

29 Sušaukite kilpininkus į Babiloną,

visus pajėgiančius įtempti lanką.

Apsupkite jį iš visų pusių,

niekam neleiskite ištrūkti.

Atlyginkite jam pagal jo darbus,

elkitės su juo, kaip jis elgėsi su kitais,

nes jis įžeidė VIEŠPATĮ, Izraelio Šventąjį.

30 Taip jo aikštėse kris jo jauni vyrai,

ir tą dieną bus sunaikinti visi jo kariai, ­

tai VIEŠPATIES žodis.

31 Žiūrėk! Aš priešingas tau, įžūlusis žmogau, ­

tai Viešpaties, Galybių DIEVO, žodis, ­

nes atėjo tavo diena,

tavo bausmės metas.

32 Įžūlusis žmogus svirduliuos ir parkris,

niekas jo nepakels.

Užkursiu ugnį jo miestuose,

ir ji surys visa aplink jį.“

33 Taip kalba Galybių VIEŠPATS:

„Izraelio žmonės engiami,

drauge su jais ir Judo žmonės.

Visi, išvariusieji į nelaisvę, tvirtai juos laikė,

atsisakė paleisti.“

34 Galingas jų Atpirkėjas,

jo vardas ­ Galybių VIEŠPATS!

Jis tikrai juos gins,

kad duotų ramybę žemei

ir sąmyšį Babilono gyventojams.

35 „Kalavijas chaldėjams, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­

Babilono gyventojams,

didžiūnams ir išminčiams!

36 Kalavijas jo žiniuoniams; tesukvailėja!

Kalavijas jo galiūnams; teapima juos siaubas!

37 Kalavijas jo žirgams ir vežimams,

samdiniams jo gretose; tebūna jie kaip moterys!

Kalavijas jo turtams; tebūna jie išgrobstyti!

38 Kalavijas jo vandenims; teišdžiūva!

Tas kraštas pilnas stabų,

dėl pamėklių jie sukvailėjo.

39 Tad gyvens ten laukiniai žvėrys su hienomis,

ten kursis ir stručiai.

Niekada jame nebegyvens žmonės,

niekas nebesikurs jame per amžius.

40 Kaip Dievas sugriovė Sodomą ir Gomorą bei jų kaimynus, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­ taip ir ten nebegyvens nei žmogus, nei apsistos jame marusis.

41 Žiūrėk! Ateina tauta iš šiaurės,

galinga tauta,

ir daug karalių pašaukiama iš žemės pakraščių.

42 Ginkluoti lankais ir ietimis,

jie žiaurūs ir kietaširdžiai.

Jų ūžesys kaip jūros šniokštimas;

jie joja ant ristūnų,

išsirikiavę mūšio gretomis

prieš tave, dukterie Babilone!

43 Babilono karalius išgirdo žinią apie juos

ir nuleido rankas;

jį pagavo išgąstis ir skausmai

tarsi gimdančią moterį.

44 Žiūrėk! Kaip liūtas, kuris ateina

iš tankmės palei Jordaną į saugią ganyklą,

aš staiga juos iš ten išvaikysiu

ir pavesiu ją savo išrinktajam.

Juk kas man prilygs?

Kas patrauks mane į teismą?

Kur tas ganytojas, kuris galėtų prieš mane atsilaikyti?

45 Todėl klausykitės apie VIEŠPATIES užmojį,

kaip jis užsimojo prieš Babiloną,

ką nusprendė dėl chaldėjų krašto:

‘Ak, tikrai jie išvarys net kaimenės mažylius,

net jų pačių avidė apstulbs dėl jų likimo!’

46 Nuo riksmo: ‘Babilonas paimtas!’ drebės žemė,

šauksmas nuaidės tarp tautų.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 50