BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Jeremijo knygaSkyrius: 22

 Jeremijo knyga
  
Jer 22

1 Taip kalba VIEŠPATS: „Nueik į Judo karaliaus rūmus ir ten perduok šį žodį. 2 Sakyk: ‘Judo karaliau, sėdintis Dovydo soste, klausykis VIEŠPATIES žodžio tu pats, tavo dvariškiai ir valdiniai, įeinantys pro šiuos vartus!“ 3 Taip kalba VIEŠPATS: „Darykite, kas teisinga ir teisu! Gelbėkite iš skriaudiko nagų nuskriaustąjį! Nesielkite neteisingai ir neskriauskite svetimšalio, našlaičio ir našlės, nepraliekite nekalto kraujo šioje vietoje. 4 Jei tikrai jūs vykdysite šį įsakymą, tai pro šiuos rūmų vartus visuomet žygiuos karaliai, sėdintys Dovydo soste. Važiuoti karietose, raiti ant žirgų jie patys, jų dvariškiai ir valdiniai. 5 Bet jei šių žodžių neklausysite, ­ prisiekiu pats savimi! ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­ šie rūmai pavirs griuvėsių krūva.’“

6 Taip kalba VIEŠPATS apie Judo karaliaus rūmus:

„Nors tu esi man kaip Gileadas,

kaip Libano kalnų viršūnė,

paversiu tave dykuma,

negyvenamu miestu.

7 Prieš tave pasiųsiu naikintojus,

ginkluotus savo įnagiais;

jie iškirs tavo geriausius kedrus

ir sumes juos į liepsnas.

8 Kai daug pagonių pro šitą miestą eidami klausinės vieni kitus: ‘Kodėl gi taip padarė VIEŠPATS tokiam puikiam miestui?’ ­ 9 jiems bus atsakyta: ‘Todėl, kad jie atsimetė nuo Sandoros su VIEŠPAČIU, savo Dievu, garbino kitus dievus ir jiems tarnavo.’“

10 Neverkite mirusiojo,

neraudokite jo!

Geriau verkite to, kuris išeina,

nes jis niekuomet nebegrįš

nei savo gimtojo krašto nebematys.

11 Taip kalba VIEŠPATS apie Jošijo sūnų Judo karalių Šalumą, kuris buvo savo tėvo Jošijo sosto įpėdinis: „Jis išėjo iš tos vietos ir niekada nebegrįš. 12 Toje vietovėje, į kurią buvo ištremtas, jis mirs. Šio krašto jis niekada nebematys.

13 Vargas tam, kuris statosi namus neteisumu,

menes ­ neteisingumu,

kuris verčia savo bičiulį jam dirbti be atlygio

ir neatiduoda jam jo algos,

14 kuris sako: ‘Pasistatysiu erdvius rūmus

su vėsiomis menėmis‘, ­

platina jų langus, apmuša jų sienas kedro lentomis

ir nudažo juos skaisčiai raudonai.

15 Argi esi karališkesnis,

kai kedru varžaisi su karaliais?

O tavo tėvas argi nevalgė ir negėrė?

Tačiau jis vykdė ir tai, kas teisu ir teisinga,

todėl ir lydėjo jį sėkmė.

16 Jis gynė vargšų ir skurdžių teises,

todėl jam ir sekėsi.

Ar tai nebuvo tikras manęs pažinimas? ­

tai VIEŠPATIES žodis. ­

17 O tavo akims ir širdžiai rūpi vien ieškoti naudos,

tiktai lieti nekaltųjų kraują,

prievartauti ir smurtauti.“

18 Todėl taip kalba Galybių VIEŠPATS apie Jošijo sūnų, Judo karalių Jehojakimą:

„Vargas šiam vyrui!

Jo niekas neraudos:

‘Ak, mano broli! Ak, seserie!’

Jo niekas neapverks:

‘Ak, valdove! Ak, didenybe!’

19 Jo laidotuvės bus kaip asilo;

jis bus išvilktas ir išmestas už Jeruzalės vartų.

20 Užlipk ant Libano kalnų ir klyk,

tebūna girdėti tavo balsas Bašane!

Klyk nuo Abarimų,

nes visi tavo meilužiai sunaikinti!

21 Kai klestėjai, kreipiausi į tave,

tačiau tu atsakei: ‘Neklausysiu!’

Toks buvo tavo kelias nuo pat tavo jaunystės;

mano balso tu neklausei!

22 Visus tavo ganytojus vėjas ganys,

o tavo meilužiai eis į tremtį.

Tada tikrai būsi sugėdinta ir pažeminta

už visus savo nedorus darbus.

23 Tupėdama Libane, kedruose lizdą susisukusi,

tu vaitosi, kai užpuls tave kančios,

kai surems tave skausmai, kaip suremia gimdyvę!

24 Kaip aš gyvas, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­ net jeigu Jehojakimo sūnus Konijas, Judo karalius, būtų antspaudo žiedas ant mano dešinės, net nuo ten jį nuplėščiau. 25 Atiduosiu tave į rankas tiems, kurie ieško tavo gyvybės, į rankas tiems, kurie tau kelia siaubą, į rankas Babilono karaliui Nebukadnecarui ir chaldėjams. 26 Nublokšiu tave drauge su tavo motina, kuri tave pagimdė, į kitą kraštą, kuriame negimėte, ir ten jūs mirsite. 27 Į kraštą, į kurį trokš grįžti, jie nebesugrįš.

28 Ar šis žmogus, Konijas, nėra puodas,

šlamštas, skirtas sudaužyti,

indas, kurio niekas nenori?

Tai kodėl jis ir jo palikuoniai išbloškiami?

Kodėl nubloškiami į kraštą,

kurio jie nepažįsta?

29 O, šalie, šalie, šalie!

Išgirski VIEŠPATIES žodį!“

30 Taip kalba VIEŠPATS:

„Įrašykite šį žmogų kaip bevaikį,

nevykėlį per visą gyvenimą!

Nė vienam iš jo palikuonių nebepavyks

vėl atsisėsti į Dovydo sostą

ir valdyti Judo karalystę.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 22

Jeremijo knygaSkyrius: 23

 Jeremijo knyga
  
 Mesijo karalystė
  
Jer 23

1 Vargas ganytojams, kurie klaidina ir išblaško mano ganyklos avis!“ ­ tai VIEŠPATIES žodis. 2 Todėl taip kalba VIEŠPATS, Izraelio Dievas, ganytojams, ganantiems jo tautą: „Jūs išblaškėte mano kaimenę ir ja nesirūpinote! Tikėkite manimi, aš bausiu jus už jūsų nedorus darbus, ­ tai VIEŠPATIES žodis. ­ 3 Aš pats surinksiu savo kaimenės likutį iš visų kraštų, į kuriuos buvau išbloškęs, ir sugrąžinsiu į jų ganyklą. Čia jie bus vaisingi ir dauginsis. 4 Paskirsiu jiems ganytojus, kurie juos ganys. Nebereikės jiems daugiau bijoti ir nuogąstauti; nė vienas jų nepradings“, ­ tai VIEŠPATIES žodis.

5 „Tikėkite manimi, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­

ateina metas, kai išauginsiu Dovydui teisią Atžalą.

Kaip karalius jis viešpataus ir sumaniai

vykdys krašte, kas teisinga ir teisu.

6 Jo dienomis Judas bus išgelbėtas,

ir Izraelis saugiai gyvens.

Jis bus vadinamas šitokiu vardu:

‘VIEŠPATS ­ mūsų teisumas.’

7 Todėl žiūrėkite, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­ ateina metas, kai nebebus sakoma: ‘Kaip gyvas VIEŠPATS, kuris išvedė izraelitus iš Egipto!’ ­ 8 Bet mieliau bus tariama: ‘Kaip gyvas VIEŠPATS, kuris parvedė Izraelio namų palikuonis iš šiaurės krašto ir iš visų kraštų, kuriuose buvau juos išblaškęs, kad jie vėl gyventų savo pačių žemėje.“

Klaidingi pranašai

9 Apie pranašus.

Plyšta man širdis krūtinėje,

dreba visi mano kaulai.

Esu kaip girtas,

kaip žmogus, įveiktas vyno,

dėl VIEŠPATIES ir dėl jo šventų žodžių.

10 Kraštas pilnas svetimautojų;

dėl jų suskirdo žemė,

išdžiūvo tyrlaukių ganyklos.

Jie eiklūs daryti, kas nedora,

ir savo narsa piktnaudžiauja.

11 „Net kunigai ir pranašai ­ bedieviai!

Net savo Namuose atradau jų nedorybes, ­

tai VIEŠPATIES žodis. ­

12 Todėl jų kelias pavirs jiems slidžiu šunkeliu.

Tamsoje jie slidinės ir pargrius,

nes aš siųsiu jiems nelaimę,

kai ateis jų atpildo metas, ­

tai VIEŠPATIES žodis. ­

13 Tarp Samarijos pranašų mačiau šlykštų dalyką:

jie pranašavo Baalo vardu

ir vedė iš kelio mano tautą Izraelį.

14 Bet ką matau tarp Jeruzalės pranašų,

tai tikrai baisu:

jie svetimauja, veidmainiauja,

drąsina nedorėlius, daro visa,

kad niekas nesigręžtų nuo savo nedorumo.

Man jie visi kaip Sodoma,

jos gyventojai kaip Gomora.“

15 Todėl taip kalba Galybių VIEŠPATS apie pranašus:

„Štai maitinsiu juos metėlėmis

ir girdysiu juos vandeniu su nuodais,

nes iš Jeruzalės pranašų

bedievybė pasklido po visą kraštą.“

16 Taip kalba Galybių VIEŠPATS:

„Neklausykite, ką tie pranašai jums pranašauja!

Jie jus apgaudinėja!

Savo pačių vaizduotės regėjimus jie skelbia,

o ne žodžius iš VIEŠPATIES lūpų.

17 Be perstojo kartoja mane niekinantiems:

‘VIEŠPATS kalbėjo: Taika garantuota!’ ­

visiems, sekantiems savavalę širdį, teigia:

‘Neištiks jūsų jokia nelaimė!’“

18 Bet kas dalyvavo VIEŠPATIES taryboje, kad jį regėtų ir jo žodžio klausytųsi? Kas rūpestingai klausėsi jo žodžio, kad jį paskelbtų?

19 Žiūrėkite! Atūžia VIEŠPATIES audra!

Jo įniršis prasiveržia baisiu viesulo siautuliu,

kad išsilietų ant nedorėlių galvų.

20 VIEŠPATIES įnirtis nesulėtės,

kol savo užmojų jis neįvykdys ir neužbaigs.

Kai ta diena praeis,

jūs aiškiai tai suvoksite.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 23