BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 12 02 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Jeremijo knygaSkyrius: 2

 Jeremijo knyga
  
 Neištikimoji tauta
  
Jer 2

31 O jūs, ši karta,

imkite į širdį VIEŠPATIES žodį:

„Argi Izraeliui aš buvau lyg dykuma,

lyg tamsybių šalis?

Kodėl mano tauta sako: ‘Esame laisvi!

Daugiau pas tave nebeateisime’?

32 Ar gali pamiršti mergaitė savo puošmenas

ir nuotaka savo kaspinus?

Tačiau mano tauta mane pamiršo

jau nebesuskaitomas dienas.

33 Kaip lengvai tu surandi kelią,

kai ieškai meilužių!

Savo nedorumu tu mokei kaip elgtis

net pačias nedoriausias moteris!

34 Net tavo drabužių kraštai apskretę

nuo nekaltų varguolių kraujo!

Jie ­ ne vagys, pagauti įsilaužiant,

35 o tu vis dėlto sakai: ‘Aš nekalta!

Jo pyktis tikrai manęs nepalietė!’

Štai ir teisiu tave dėl to,

kad sakei: ‘Nenusidėjau’.

36 Ko taip bėgioji,

kaitaliodama savo kelius?

Tu būsi ir Egipto apvilta,

kaip turėjai apsivilti Asirija.

37 Ir iš ten išeisi, susiėmusi rankomis galvą,

nes VIEŠPATS atmetė tuos, kuriais tu pasitiki.

Gerovės su jais nesulauksi!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 2

Jeremijo knygaSkyrius: 3

 Jeremijo knyga
  
Jer 3

1 Jeigu vyras paleistų savo žmoną

ir jeigu ji, nuo jo išėjusi, ištekėtų už kito,

tai ar galėtų pirmasis vyras grįžti pas ją?

Argi tas kraštas nebūtų teršte suterštas?

Juk tu svetimavai su tiek meilužių

ir dar norėtum sugrįžti pas mane! ­

Tai VIEŠPATIES žodis. ­

2 Pakelk akis į aukštas, plikas kalvas ir pagalvok,

ar dar yra vieta, kur vyrai nebūtų mėgavęsi su tavimi.

Laukdama jų, sėdėjai pakelėse kaip arabas dykumoje.

Savo nedoru svetimavimu suteršei kraštą.

3 Todėl buvo sulaikyti lietaus būriai,

nebeužėjo vėlyvieji lietūs.

Bet kadangi tavo kakta įžūli it kekšės,

tu nematei reikalo rausti iš gėdos.

4 Net dabar argi nesišauki manęs:

‘Tėve mano! Tu ­ mano jaunystės sužadėtinis!

5 Nejau jis neapykantą jaus amžinai,

niekuomet nesiliaus pykti?’

Šitaip tu kalbėjai, bet darei pikta,

kiek įstengei!“

Judo ir Izraelio karalystės

6 Karaliaus Jošijo dienomis VIEŠPATS sako man: „Ar matei, ką padarė maištingoji Izraelio karalystė? Ji lipo ant kiekvieno aukšto kalno ir ten po bet kokiu kupliu medžiu elgėsi kaip ištvirkėlė! 7 Aš maniau: ‘Po to, kai visa tai padarė, galop ji sugrįš pas mane.’ Bet ji negrįžo. Ana neištikimoji jos sesuo, Judo karalystė, tai matė. 8 Dar ji matė, kad Izraelį, tą maištingąją karalystę, paleidau kaip tik dėl svetimavimo, duodamas skyrybų raštą. Tačiau tai neištikimosios Judo karalystės neišgąsdino; ji ėjo sau ir elgėsi kaip ištvirkėlė. 9 Iš tikrųjų savo palinkimu ištvirkauti ji suteršė kraštą, svetimaudama su akmenimis ir medžio gabalais. 10 Viso to nepaisydama, ta neištikimoji sesuo, Judo karalystė, grįžo pas mane ne iš tikros širdies, o apsimetusi,“ ­ tai VIEŠPATIES žodis.

Izraelio atkūrimas

11 VIEŠPATS sako man: „Maištingoji Izraelio karalystė ne tokia kalta, kaip neištikimoji Judo karalystė. 12 Eik, paskelbk šiaurei šiuos žodžius ir tark:

‘Sugrįžk, maištingoji Izraelio tauta, ­

tai VIEŠPATIES žodis, ­

nebūsiu tau piktas,

nes esu maloningas, ­

tai VIEŠPATIES žodis, ­

neapykantos amžinai aš nejaučiu.

13 Tik prisipažink, kad esi kalta,

nes prieš VIEŠPATĮ, savo Dievą, maištavai,

savo palankumą švaistei svetimiems dievams

po bet kokiu kupliu medžiu

ir mano balso klausyti nenorėjai’“, ­ tai VIEŠPATIES žodis.

14 „Sugrįžkite, atsimetėliai vaikai, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­

nes aš esu jūsų Viešpats.

Paimsiu jus po vieną iš miesto,

po du iš kilties ir atvesiu į Sioną.

15 Ten duosiu jums ganytojų pagal savo širdį;

jie ganys jus išmintingai ir protingai.

16 Kai tapsite gausūs ir būsite vaisingi krašte, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­

tomis dienomis žmonės daugiau nebesakys:

‘VIEŠPATIES Sandoros Skrynia!’

Į galvą niekam ji nebeateis,

niekas jos nebeminės,

nepasiges ir naujos nebedarys.

17 Tuo metu Jeruzalė bus vadinama ‘VIEŠPATIES sostu’; visos tautos ten susirinks, kad pašlovintų VIEŠPATIES vardą Jeruzalėje. Savo nedorų širdžių potraukiams jos daugiau nebepasiduos. 18 Tomis dienomis Judo namai susijungs su Izraelio namais, ir abeji drauge ateis iš šiaurės šalies į kraštą, kurį jūsų tėvams daviau kaip paveldą.

19 Tuomet sau maniau,

kaip būtų smagu įsūnyti tave kaip vaiką,

duoti tau malonų kraštą,

gražiausią palikimą tarp tautų!

Vadintum mane: ‘Mano Tėve!’ ­ maniau,

ir nuo manęs nenusigręžtum.

20 Tačiau kaip moteris dėl meilužio darosi neištikima,

taip tu buvai man neištikima, Izraelio tauta“, ­ tai VIEŠPATIES žodis.

Kvietimas grįžti

21 Girdėti balsas nuo plikų aukštumų!

Maldaujantis Izraelio vaikų verksmas,

nes jie paklydo, eidami savo keliais,

ir pamiršo VIEŠPATĮ, savo Dievą.

22 „Sugrįžkite, maištingieji vaikai,

aš pagydysiu jūsų atsimetimą.“

„Mes čia! Dabar einame pas tave,

nes tu esi VIEŠPATS, mūsų Dievas!

23 Išties apgaulė ­ kalvose,

klegesys ­ aukštumose!

Tik VIEŠPATYJE, mūsų Dieve, tėra Izraelio išganymas.

24 Toji Gėda nuo mūsų jaunų dienų rijo visa,

ką pelnė mūsų tėvai:

avis ir galvijus,

sūnus ir dukteris.

25 Mes gėdą pasiklojome ir nešlove apsiklojome,

nes VIEŠPAČIUI, mūsų Dievui, nusidėdavome

nuo pat jaunystės iki šios dienos

ir mes, ir mūsų tėvai;

neklausėme VIEŠPATIES, mūsų Dievo, balso.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 3

Jeremijo knygaSkyrius: 4

 Jeremijo knyga
  
Jer 4

1 „Jei nori sugrįžti, Izraeli, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­

turi sugrįžti pas mane.

Jei pašalintum tavo šlykštybes iš mano akivaizdos

ir neišklystum iš doro kelio,

2 ir prisiektum: ‘Kaip gyvas VIEŠPATS!’

pagal teisybę, teisingumą ir teisumą,

tautos jo vardu linkėtų sau palaimos

ir pačios juo didžiuotųsi.“

3 Taip kalba VIEŠPATS Judo vyrams ir Jeruzalei:

„Išarkite dirvonus, nesėkite tarp erškėčių!

4 Apipjaustykite savo širdis VIEŠPAČIUI,

pašalinkite iš savo širdžių surambėjimą,

Judo vyrai ir Jeruzalės gyventojai,

idant mano pyktis neprasiveržtų kaip ugnis

ir nedegtų neužgesinamas dėl jūsų nedorų darbų.

Grėsmė Judo karalystei

5 Paskelbkite Judo karalystėje,

praneškite Jeruzalėje!

Sakykite: ‘Pūskite ragą visame krašte!’

Šaukite ir sakykite:

‘Rinkitės! Žygiuokime į miestus su mūrais!’

6 Iškelkite ženklą: ‘Į Sioną!’

Bėkite į saugią vietą! Negaišuokite!

Mat nelaimę siunčiu iš šiaurės,

didį nuniokojimą.

7 Pakilo liūtas iš tankmės,

tautų naikintojas atžygiavo,

atėjo iš savo namų

tavo kraštą paversti dykuma.

Tavo miestai bus sugriauti ir liks be gyventojų.

8 Todėl apsivilkite ašutine,

dejuokite ir aimanuokite:

‘Liepsnojantis VIEŠPATIES pyktis nenusigręžė nuo mūsų.’

9 Tą dieną, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­

apstulbs nusigandęs karalius, apmirs širdis didžiūnams,

kunigai pastirs iš baimės,

ir pranašai bus priblokšti.

10 ‘Deja! Viešpatie DIEVE, ­ sakys jie, ­

kaip baisiai apgavai šią tautą ir Jeruzalę,

sakydamas jiems: „Visa išeis jums į gera!“ ­

tuo tarpu kalavijas mums jau prie gerklės.’“

11 Tuo metu šiai tautai ir Jeruzalei bus sakoma:

„Nuo nuožmių aukštumų per dykumą

kyla deginantis vėjas prieš dukterį, mano tautą.

Ne vėtymo, ne dulkių vėjas;

12 man paliepus, papučia stipresnis už juos vėjas.

Dabar aš pats juos apkaltinsiu!“

13 Štai jis pakyla tarsi audros debesis.

Jo vežimai tarsi viesulas,

greitesni už erelius jo žirgai:

„Vargas mums! Esame žuvę!“

14 Jeruzale, nuplauk nedorumą nuo savo širdies,

kad dar galėtum būti išgelbėta!

Kiek ilgai tu puoselėsi savo pražūtingas užmačias?

15 Klausykis! Ateina žinia iš Dano,

neganda skelbiama iš Efraimo kalnų:

16 „Praneškite tautoms, garsinkite Jeruzalėje:

‘Apgulėjai ateina iš tolimo krašto,

žygiuoja prieš Judo miestus, karingai šaukdami.’

17 Kaip laukų sargai jie apsupo ją iš visų pusių,

nes ji maištavo prieš mane“, ­ tai VIEŠPATIES žodis.

18 Tavo elgesys, tavo darbai tai padarė, ­

tavo nedorumas kaltas, kartėlis

gula tau ant širdies!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 4