BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 01 27 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Izaijo knygaSkyrius: 60

 Izaijo knyga
  
 Naujojo Siono šlovė
  
Iz 60

1 Kelkis, nušvisk! Tavo šviesa atėjo,

VIEŠPATIES šlovė virš tavęs sušvito!

2 Nors žemę gaubia sutemos

ir tautas dengia tamsybės,

virš tavęs šviečia VIEŠPATS,

virš tavęs apsireiškia jo šlovė.

3 Tautos ateis prie tavo šviesos

ir karaliai prie tavo tekančio spindesio.

4 Pakelk akis, pažvelk aplinkui!

Visi renkasi eiti pas tave;

tavo sūnūs ateis iš toli,

tavo dukterys bus atneštos ant rankų.

5 Tai matydama, spindėsi iš džiaugsmo,

tavo širdis virpės ir džiūgaus,

nes tau bus išpilti jūros lobiai,

pas tave suplūs tautų turtai.

6 Apguls tave kupranugarių vilkstinės,

Midjano ir Efos vienkupriai.

Atvyks visi Šebos žmonės, auksu ir smilkalais nešini,

ir skelbs VIEŠPATIES šlovingus darbus.

7 Visos Kedaro kaimenės bus tau surinktos,

Nebajoto avinai tau tarnaus; kaip maloni atnaša jie žengs ant mano aukuro,

išpuošiu jais šlovinguosius savo Namus.

8 Kas gi ten atskrenda kaip debesis,

kaip karveliai į savo karvelides?

9 Tai laivai plaukia pas mane,

Taršišo didlaiviai priekyje,

pargabendami tavo sūnus iš toli

drauge su jų auksu ir sidabru

dėl VIEŠPATIES, tavo Dievo,

ir Izraelio Šventojo, kuris tave išaukštino.

10 Svetimšaliai tau atstatys mūrus,

jų karaliai tau tarnaus,

nes pykčio valandą tave nuplakiau,

tačiau malonės valandą parodysiu tau gailestį.

11 Tavo vartai visuomet bus atverti;

jie nebus užkelti nei dieną, nei naktį,

kad galėtų įeiti nešantys tau tautų turtus

ir jų karaliai per eitynes.

12 Tauta ir karalystė,

kuri tau netarnauja, pražus;

tókios tautos tikrai bus sunaikintos.

13 Libano šlovė ateis pas tave

drauge su kiparisais, klevais ir pušimis,

kad papuoštų mano Šventyklą

ir suteiktų grožį vietai,

kur ilsėsis mano kojos.

14 Žemai lenkdamiesi, ateis pas tave tavo engėjų sūnūs;

visi, kas niekino tave, parpuls tau po kojų.

Jie vadins tave „VIEŠPATIES miestu“

ir „Izraelio Šventojo Sionu“.

15 Dėl to, kad kadaise buvai apleistas,

nekenčiamas ir bejėgis,

dabar aš tave padarysiu

amžių pasididžiavimu, džiugesiu kartų kartoms.

16 Tu maitinsiesi tautų pienu,

žįsi karališkas krūtis.

Tuomet tu žinosi, kad aš, VIEŠPATS,

esu tavo Išvaduotojas, tavo Atpirkėjas,

Jokūbo Galingasis.

17 Vietoj žalvario teiksiu auksą,

vietoj geležies ­ sidabrą,

vietoj medžių ­ žalvarį,

o vietoj akmenų ­ geležį.

Taiką paskirsiu tavo prižiūrėtoju,

o teisumą­ tavo valdytoju.

18 Nebebus girdėti nei apie smurtą tavo šalyje,

nei apie niokojimą ar griovimą tavo valdose.

Savo mūrus tu vadinsi „Išganymu“,

o savo vartus ­ „Šlove“.

19 Tau dienos šviesa nebebus saulė

nei naktį nebešvies mėnulis,

bet VIEŠPATS bus tau amžina šviesa,

tavo Dievas ­ tavo spindesys.

20 Tavo saulė niekada nebenusileis

nei tavo mėnulis nesudils,

nes VIEŠPATS bus tau amžina šviesa,

ir tavo gedulo dienos pasibaigs.

21 Tavo tauta bus vien iš teisiųjų;

jie amžinai paveldės žemę.

Jie ­ mano daigyno pumpurai,

mano rankų kūrinys, sukurtas man papuošti.

22 Mažiausias taps tūkstančiu,

jauniausias ­ galinga tauta.

Aš, VIEŠPATS, padarysiu tą bemat,

kai ateis laikas.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 60

Izaijo knygaSkyrius: 61

 Izaijo knyga
  
 Išvadavimo geroji žinia
  
Iz 61

1  Viešpaties DIEVO dvasia su manimi,

nes VIEŠPATS patepė mane,

kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams.

Jis pasiuntė mane guosti prislėgtųjų,

skelbti belaisviams laisvę

ir atidaryti kalėjimo duris kaliniams,

2 skelbti VIEŠPATIES malonės metų,

mūsų Dievo atpildo dienos,

guosti visų liūdinčiųjų

3 ir suteikti liūdintiems Sione

vainiką vietoj pelenų,

džiugesio aliejaus vietoj gedulo,

šlovės skraistę vietoj bailumo,

kad galėtų vadintis teisumo ąžuolais ­ daigynu,

VIEŠPATIES sodintu, idant apreikštų jo šlovę.

4 „Jie prikels senuosius griuvėsius,

atstatys seniai apleistas gyvenvietes,

atnaujins nuniokotus miestus,

tuščius nuo neatmenamų laikų.

5 Svetimieji jums tarnaus

ir gins ganyklon jūsų kaimenes,

svetimšaliai bus jūsų artojai ir vynuogininkai.

6 O jūs būsite pavadinti VIEŠPATIES kunigais,

jums į akis bus sakoma: „Mūsų Dievo tarnai.“

Jūs naudositės tautų nuosavybe,

mėgausitės jų turtais.

7 Kadangi jų gėda buvo dviguba,

o užgaulės ir pajuoka buvo jų dalis,

savo šalyje jie gaus dvigubą paveldą

ir patirs amžiną džiaugsmą,

8 nes aš, VIEŠPATS, myliu teisingumą

ir nekenčiu grobimo ir nusikaltimo.

Ištikimai atiduosiu jų atlygį,

sudarysiu su jais amžiną Sandorą.

9 Jų giminė bus įžymi tarp tautų, o jų palikuonys ­ tarp žmonių.

Kas tik juos regės,

tas suvoks, jog tai giminė,

kurią palaimino VIEŠPATS.“

10 Visa širdimi džiaugsiuosi VIEŠPAČIU,

džiūgausiu savo Dievu,

nes jis mane aprengė išganymo drabužiais

ir apsupo teisumo skraiste

lyg jaunikį, besipuošiantį vainiku,

lyg nuotaką, besidabinančią vėriniais.

11 Kaip žemė išaugina savo ataugas,

kaip sodas suželdina savo sėklas,

taip Viešpats DIEVAS suželdins teisumą ir šlovę

visų tautų akivaizdoje.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 61

Izaijo knygaSkyrius: 62

 Izaijo knyga
  
 Viešpats atmena Jeruzalę
  
Iz 62

1 Dėl Siono aš netylėsiu,

dėl Jeruzalės nenurimsiu,

kol jos teisumas nesušvis kaip aušra

ir jos pergalė nesuliepsnos kaip deglas.

2 Išvys tuomet tautos tavo teisumą,

o visi karaliai ­ tavo šlovę.

Tu būsi vadinama nauju vardu,

kurį tau suteiks pats VIEŠPATS.

3 Tu būsi puošni karūna VIEŠPATIES rankoje,

karališka diadema savo Dievo dešinėje.

4 Tavęs daugiau nebevadins „Paliktąja“,

tavo šalies ­ „Nuniokotąja“,

bet būsi vadinama „Ji mano žavesys“,

o tavo šalis ­ “Ištekėjusia“,

nes VIEŠPATS žavisi tavimi,

už jo yra ištekėjusi tavo šalis.

5 Kaip tuoktųsi vaikinas su mergele,

taip tavo Statytojas susituoks su tavimi.

Kaip nuotaka džiaugiasi jaunikis,

taip tavimi džiaugsis tavo Dievas.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 62