BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 06 02 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Izaijo knygaSkyrius: 51

 Izaijo knyga
  
 Raginimas pasitikėti Viešpačiu
  
Iz 51

1 „Klausykitės manęs, kurie siekiate teisumo

ir ieškote VIEŠPATIES!

Pagalvokite apie uolą, iš kurios buvote iškirsti,

apie žvyrduobę, iš kurios buvote iškasti.

2 Pagalvokite apie Abraomą, savo tėvą,

ir Sarą, jus pagimdžiusią.

Jis buvo tik vienas, kai jį pašaukiau,

laiminau ir padariau iš jo daugybę.

3 VIEŠPATS užjaučia Sioną,

visiems jo griuvėsiams jis maloningas.

Jo dykumą jis paverčia Edenu

ir jo tyrlaukius ­ VIEŠPATIES sodu.

Linksmybės ir džiaugsmo,

padėkos giesmių ir muzikos skambesio čia pilna.

4 Klausykitės manęs, tautos,

atkreipkite dėmesį, gentys,

nes aš duosiu mokymą ir teisingumą,

šviesą tautoms!

Vienu akimirksniu

5 įvykdysiu savo pergalę;

mano išganymas ateis kaip šviesa,

ir mano rankos teis tautas;

salos manimi pasitikės,

jos lauks mano rankos.

6 Pakelkite akis į dangus,

pagalvokite apie žemę po kojomis!

Nors dangūs išnyktų kaip dūmas,

žemė susidėvėtų kaip drabužis,

o žmonės mirtų kaip musės,

mano išganymas tvers per amžius,

ir mano teisumas niekada nesusidėvės.

7 Klausykitės manęs, išmanantieji teisumą,

tauta, imanti mano mokymą širdin:

nebijokite žmonių užgaulės,

neišsigąskite jų patyčių!

8 Juos kaip drabužį suės kirminai,

kaip vilną sukapos kandys.

O mano teisumas tvers per amžius,

ir mano išganymas plūs iš kartos į kartą.“

9 Pabusk, pabusk,

apsivilk tvirtybe, VIEŠPATIES ranka!

Pabusk, kaip senovės dienomis,

praėjusiais amžiais!

Argi ne tu sukapojai Rahabą,

nudūrei slibiną?

10 Argi ne tu išdžiovinai jūrą,

didžiosios bedugnės vandenis?

Kas padarė kelią iš jūros dugno,

kad išpirktieji galėtų pereiti?

11 VIEŠPATIES išpirktieji sugrįš ir,

amžinu džiaugsmu vainikuoti,

įžengs į Sioną.

Juos lydės džiaugsmas ir linksmybė,

o liūdesys ir aimanos pasitrauks.

12 „Tai aš, tai aš esu tas, kuris jus guodžia!

Ko tu bijai?

Žmogaus? Jis marus!

Žmogaus sūnaus? Jis ne daugiau kaip žolė!

13 Kodėl užmiršai VIEŠPATĮ, savo Kūrėją,

kuris išskleidė dangus ir padėjo žemės pamatus?

Kiaurą dieną tave kankina baimė

dėl engėjo įtūžio,

norinčio tave sunaikinti.

Bet kurgi tas engėjo įtūžis?

14 Pančiais surakintieji greitai bus išvaduoti,

nemirs ir neis į kapą,

nė duonos nestokos.

15 Aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas,

kuris taip įaudrina jūrą,

jog bangos ima šėlti.“

Galybių VIEŠPATS yra jo vardas!

16 „Savo žodžius įdėjau tau į lūpas

ir savo rankos šešėliu apdengiau tave.

Aš ­ tas, kuris išskleidė dangus ir padėjo žemės pamatus.

Aš sakiau Sionui: ‘Tu mano tauta!’“

17 Atsibusk, atsibusk!

Atsikelk, Jeruzale!

Tu gėrei pykčio taurę, kurią laikė VIEŠPATIES ranka,

išgėrei iki dugno indą, svaigiąją taurę!

18 Iš visų jos pagimdytų sūnų

nėra kam ja rūpintis,

iš visų jos išaugintų sūnų

nėra kam paimti ją už rankos!

19 Abi šios nelaimės prislėgė tave!

Kas tave užjaus?

Nuniokojimas ir sunaikinimas,

badas ir kalavijas!

Kas tave paguos?

20 Tavo sūnūs nualpę,

jie guli visur gatvių kampuose,

kaip stirnos medžiotojo pinklėse,

apsvaigę nuo VIEŠPATIES pykčio,

įveikti tavo Dievo įniršio.

21 Bet dabar klausykis, nelaimingoji!

Tu apsvaigusi, bet ne nuo vyno!

22 Taip kalba VIEŠPATS, tavo Valdovas ir Dievas,

ginantis savo tautą:

„Žiūrėk, aš imu tau iš rankos svaigiąją taurę.

Iš mano pykčio indo tu daugiau nebegersi.

23 Paduosiu ją į rankas tavo kankintojams, sakiusiems tau:

‘Gulk ant žemės, kad galėtume sutrypti tave!’

Savo nugarą tu pavertei grindiniu, gatve praeiviams.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 51

Izaijo knygaSkyrius: 52

 Izaijo knyga
  
 Tedžiūgauja Sionas
  
Iz 52

1 Atsibusk, atsibusk!

Apsivilk savo stiprybe, Sione!

Vilkis savo šlovės drabužiais,

Jeruzale, šventasis mieste,

nes neapipjaustytieji ir netyrieji

nebemindžios daugiau tavęs!

2 Nusipurtyk dulkes,

ir sėsk į savo sostą, Jeruzale!

Nusimesk grandinę nuo kaklo,

belaisve, Siono dukterie!

3 Juk VIEŠPATS taip sako:

„Ne už kainą buvote parduoti ir

ne už pinigus būsite atpirkti.“

4 Taip Viešpats DIEVAS kalba:

„Kadaise mano tauta išėjo į Egiptą,

kad gyventų ten kaip svetimšaliai.

Asirija juos apiplėšė,

nieko už tai neduodama.

5 O dabar ką aš turiu daryti? ­

Tai VIEŠPATIES žodis. ­

Mano tauta buvo pagrobta už nieką,

o jų engėjai staugia iš džiaugsmo. ­

Tai VIEŠPATIES žodis. ­ Mano vardas užgauliojamas kasdien be paliovos.

6 Todėl mano tauta patirs mano šlovę tą dieną,

nes aš tas, kuris tai sako: ‘Štai aš esu!’“

7 O kokios dailios kalnuose šauklio kojos,

to, kuris ateina su linksmąja žinia,

skelbdamas ramybę, nešdamas gerąją naujieną,

garsindamas išganymą, sakydamas Sionui:

„Tavo Dievas viešpatauja!“

8 Klausykis! Tavo sargybiniai šaukia

ir džiūgauja drauge,

nes jie mato savo pačių akimis

VIEŠPATĮ, grįžtantį į Sioną.

9 Drauge praplyškite džiaugsmo giesme,

Jeruzalės griuvėsiai,

nes VIEŠPATS paguodė savo tautą,

atpirko Jeruzalę!

10 VIEŠPATS iškėlė savo šventąją ranką

visų tautų akyse.

Visi žemės pakraščiai išvys

mūsų Dievo išganymą.

11 Išeikite, išeikite!

Palikite tą vietą, nelieskite nieko nešvaraus!

Lauk iš ten!

Jūs, kurie nešate VIEŠPATIES rykus,

išlikite švarūs!

12 Tačiau neskubėkite eidami,

neišeikite kaip bėgliai,

nes VIEŠPATS eina jūsų priešakyje,

o jūsų užnugaris ­ Izraelio Dievas.

Viešpaties tarno kančiair pergalė

13 „Iš tikrųjų mano tarnui seksis,

jis bus aukštai iškeltas ir didžiai išaukštintas.

14 Kaip daugelis juo baisėjosi,

nes jis atrodė nežmoniškai sudarkytas,

ir buvo nebepanašus į žmogų,

15 taip daugelis tautų bus jo nustebintos,

o karaliai stovės netekę žado.

Jie išvys, ko niekada nebuvo jiems apsakyta,

ir suvoks, ko niekada nebuvo girdėję.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 52

Izaijo knygaSkyrius: 53

 Izaijo knyga
  
Iz 53

1 Kas galėtų patikėti tuo, kąmes girdėjome?

Kam buvo apreikšta VIEŠPATIES ranka?

2 Jis išaugo kaip atžala jo akivaizdoje,

kaip šaknis sausoje žemėje.

Jis buvo nei patrauklus, nei gražus:

matėme jį, bet nepamėgome.

3 Jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas,

skausmų vyras, apsipratęs su negalia,

toks, kuris prieš žmones užsidengia veidą.

Jis buvo paniekintas, ir mes jį laikėme nieku.

4 Tačiau jis prisiėmė mūsų negalias,

sau užsikrovė mūsų skausmus.

O mes laikėme jį raupsuotu,

Dievo nubaustu ir nuvargintu.

5 Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų,

ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes.

Bausmė ant jo krito mūsų išganymui,

ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis.

6 Visi mes pakrikome lyg avys,

kiekvienas eidamas savo keliu,

o VIEŠPATS užkrovė jam mūsų visų kaltę.

7 Nors buvo žiauriai kankinamas,

jis pakluso ir burnos nepravėrė.

Kaip tyli ėriukas, vedamas pjauti,

kaip tyli avis kerpama,

taip jis nepratarė nė žodžio.

8 Prievarta ir teismu jis buvo nušalintas,

ir kas bebūtų galvojęs apie jo likimą?

Kai jis buvo atskirtas nuo gyvybės krašto

ir pasmerktas mirti už mano tautos nuodėmę,

9 jam buvo skirtas kapas tarp nedorėlių,

laidojimo vieta su piktadariais,

nors jis nebuvo padaręs nieko bloga,

nei ištaręs melagingo žodžio.

10 Bet VIEŠPATS norėjo, kad jis kentėtų negalią.

Atidavęs save kaip atnašą už kaltę,

jis matys palikuonis ir gyvens ilgą laiką.

Per jį klestės VIEŠPATIES užmojis.

11 Už savo vargus jis matys šviesą dienų pilnatvėje,

per savo kančią mano tarnas nuteisins daugelį,

prisiėmęs bausmę už jų kaltes.

12 Aš duosiu jam dalią tarp didžiūnų,

su galiūnais jis dalysis grobiu,

nes atidavė save mirčiai

ir buvo priskirtas nusidėjėliams.

Jis prisiėmė daugelio nuodėmes

ir užsistojo už nusidėjėlius.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 53