BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 04 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Izaijo knygaSkyrius: 48

 Izaijo knyga
  
 Naujas pažadas Izraeliui
  
Iz 48

12 Išgirsk mane, Jokūbai,

Izraeli, kurį pavadinau vardu!

Aš esu tas pats,

aš pirmas, aš ir paskutinis!

13 Mano rankos padėjo žemės pamatus,

mano dešinė išskleidė dangus.

Kai juos pašaukiu, jie tuojau pat ateina.

14 Sueikite visi ir klausykitės!

Kas iš jų kada paskelbė ką nors panašaus?

VIEŠPATIES bičiulis įvykdys jo valią prieš Babiloną

ir Chaldėjos palikuonis.

15 Aš, aš tai paskelbiau,

aš jį pašaukiau,

aš jį atvedžiau;

jam seksis kelyje!

16 Prieikite arčiau prie manęs

ir klausykitės, ką sakau!

Nuo pat pradžios aš nekalbėjau apie tai paslapčiomis;

nuo to laiko, kai tai pradėjo vykti, aš esu čia.“

Dabar Viešpats DIEVAS ir jo Dvasia pasiuntė mane.

17 Taip kalba VIEŠPATS, tavo Atpirkėjas,

Izraelio Šventasis:

„Aš, VIEŠPATS, tavo Dievas,

mokau tave, kas tau naudinga,

ir vedu tave keliu,

kuriuo tau dera eiti.

18 O, kad klausytum mano Įsakymų!

Tavo gerovė būtų kaip upė,

o tavo teisumas ­ kaip marių bangos.

19 Tavo palikuonių būtų kaip smilčių,

o gimusių iš tavo giminės ­ kaip smėlio grūdelių.

Jų vardas nežūtų ir neišdiltų mano akyse.“

Išėjimas iš Babilono

20 Eikite iš Babilono, bėkite iš Chaldėjos!

Džiaugsmingai ir garsiai tai skelbkite,

kad būtų žinoma;

neškite žinią ligi žemės pakraščių,

sakykite:

„Jokūbą, savo tarną, VIEŠPATS išpirko!

21 Troškulio jie nekentėjo,

vedami per sausas dykynes.

Jis liepė vandeniui ištrykšti iš uolos,

praskėlė uolą, ir tryško vandenys.“

22 „Nedorėliai neturės ramybės“, ­ sako VIEŠPATS.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 48

Izaijo knygaSkyrius: 49

 Izaijo knyga
  
 Viešpaties tarnas
  
Iz 49

1 Išgirskite mane, salos,

atkreipkite dėmesį, tolimosios tautos!

Mane VIEŠPATS pašaukė dar negimusį,

dar motinos įsčiose tebesantį;

jis ištarė mano vardą.

2 Jis padarė iš manęs aštrų kalaviją

ir paslėpė savo rankos šešėlyje.

Jis padarė mane aštria strėle

ir įsidėjo į savo strėlinę.

3 „Tu mano tarnas, ­ pasakė man, ­

Izraeli, per tave apreikšiu savo šlovę!“

4 Bet aš pagalvojau: „Veltui aš triūsiau,

tuščiai ir be naudos jėgas eikvojau;

mano byla ­ pas VIEŠPATĮ,

ir mano atlygis ­ mano Dievo rankoje.

5 Dabar tvirtai nusprendė VIEŠPATS,

kuris mane padarė savo tarnu dar motinos įsčiose,

kad jam parvesčiau Jokūbą,

kad Izraelis pas jį būtų surinktas.

Aš pagerbtas VIEŠPATIES akyse,

mano Dievas ­ mano jėga!“

6 „Per maža, ­ sako jis, ­ tau būti mano tarnu,

prikelti Jokūbo gimines

ir sugrąžinti Izraelio likutį.

Aš padarysiu tave ir tautų šviesa,

kad mano išganymas pasiektų žemės pakraščius.“

7 Taip kalba VIEŠPATS,

Izraelio Atpirkėjas, jo Šventasis, paniekintajam,

kuriuo bjaurisi tautos,

valdovų tarnui:

„Karaliai atsistos, tave pamatę,

didžiūnai ir tie lenksis iki žemės

dėl VIEŠPATIES, kuris yra ištikimas,

dėl Izraelio Šventojo, kuris tave išrinko.“

Siono atstatymo pažadas

8 Taip kalba VIEŠPATS: „Malonės metu tave išklausau,

išganymo dieną tau padedu.

Sukūriau tave, paskyriau tave Sandora tautai,

kad atstatytum kraštą ir

išdalytum nuniokotus paveldus.

9 Sakyk kaliniams: ‘Išeikite!’

ir tiems, kurie tamsybėse: ‘Eikite į šviesą!’

Pakelėse jie ganysis,

ant plikų kalvų visur ras ganyklų.

10 Nekęs nei alkio, nei troškulio,

nekenks jiems nei dykumų vėjas, nei saulė,

nes gailestingasis juos veda

ir nuveda prie čiurlenančių šaltinių.

11 Padarysiu jiems kelią per visus savo kalnus,

mano vieškeliai bus nulyginti.

12 Žiūrėk! Jie ateina iš toli,

vieni iš šiaurės ir vakarų,

o kiti iš Sienės šalies.“

13 Džiūgaukite dangūs!

Iš džiaugsmo šokinėk, žeme!

Tegu plyšta kalnai nuo džiaugsmo giesmės!

Juk VIEŠPATS paguodė savo tautą,

pasigailėjo savo varguolių.

14 Bet Sionas sako: „Paliko mane VIEŠPATS,

užmiršo mane Dievas.“

15 Ar gali moteris užmiršti savo mažylį,

būti nešvelni savo įsčių sūnui?

Net jeigu ji ir užmirštų,

aš tavęs niekada neužmiršiu.

16 Žiūrėk! Įrėžiau tavo vardą savo rankos delne;

tavo mūrus nuolat turiu prieš akis.

17 Tavo atstatytojai čionai atskuba,

o tie, kurie niokojo ir alino tave,

pasitraukė nuo tavęs.

18 Pakelk akis ir apsidairyk aplinkui:

jie renkasi draugėn ir eina pas tave.

Kaip gyvas aš, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­

visais jais pasidabinsi kaip puošmenomis,

pasidabinsi jais lyg nuotaka.

19 Tikrai tu buvai nualinta ir nusiaubta,

griuvėsių kraštas,

bet dabar būsi per ankšta savo naujakuriams,

nors tavo engėjai ir bus pasitraukę toli.

20 Vaikai, kurių buvai netekusi,

tau sakys:

‘Čia man per ankšta, man reikia daugiau vietos,

kad galėčiau įsikurti!’

21 Tada tu sakysi savo širdyje:

‘Kas man pagimdė juos?

Juk aš buvau bevaikė ir bevaisė,

ištremta ir atstumta;

kas juos man išaugino?

Juk aš buvau likusi vienų viena,

tad iš kur jie?’“

22 Taip kalba Viešpats DIEVAS:

„Štai pakelsiu ranką tautoms, duosiu ženklą gentims,

ir jos pargabens ant rankų tavo sūnus,

o dukteris parneš ant pečių.

23 Karaliai bus tavo vaikų įtėviai,

jo karalienės ­ įmotės.

Veidu į žemę puldami, jie tave pagerbs

ir laižys dulkes nuo tavo kojų.

Tuomet tu tikrai žinosi, kad aš esu VIEŠPATS;

tie, kurie pasitiki manimi, nebus sugėdinti.“

24 Ar išplėšia kas nors grobį iš galiūno?

Ar galima belaisvius atimti iš tirono?

25 VIEŠPATS šitaip atsako: „Žinoma!

Belaisviai bus atimti iš galiūno

ir grobis išplėštas iš tirono!

Aš pats esu tavo reikalo gynėjas,

aš pats išvaduosiu tavo vaikus.

26 Priversiu tavo engėjus maitintis savo pačių kūnu,

pasigers jie savo pačių krauju kaip saldžiu vynu.

Visa žmonija žinos, kad aš esu VIEŠPATS,

tavo Išvaduotojas, tavo Atpirkėjas,

Jokūbo Galingasis.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 49

Izaijo knygaSkyrius: 50

 Izaijo knyga
  
 Viešpaties tarno klusnumas
  
Iz 50

1 Taip kalba VIEŠPATS:

„Kur jūsų motinos skyrybų raštas,

kuriuo ją paleidau?

Kuriam gi skolintojui pardaviau jus?

Tik dėl savo nuodėmių buvote parduoti,

tik dėl savo nusižengimų buvo paleista jūsų motina.

2 Kodėl nebuvo nė vieno, kai atėjau?

Kodėl niekas neatsiliepė, kai šaukiau?

Nejau mano ranka per trumpa, kad išpirkčiau?

Argi man stinga jėgų, kad išvaduočiau?

Štai vien pagrūmojimu išdžiovinu jūrą,

dykuma paverčiu upes!

Jose žuvys, netekusios vandens,

dvokia ir gaišta nuo troškulio.

3 Apgaubiu dangus tamsybe,

apvelku juos ašutine.“

4 Viešpats DIEVAS davė man iškalbų liežuvį,

kad gebėčiau žodžiu stiprinti nuvargusius.

Kas rytą jis žadina mano ausį,

kad klausyčiausi tarsi mokinys.

5 Viešpats DIEVAS atvėrė man ausis.

Aš nemaištavau, atgal nesitraukiau.

6 Atsukau nugarą mane plakantiems,

atkišau žandus raunantiems man barzdą,

nuo užgauliojimo ir spjūvių neslėpiau veido.

7 Viešpats DIEVAS man padeda,

todėl aš nesu pažemintas.

Nutaisiau veidą, kietą kaip titnagas,

ir žinau, kad nebūsiu sugėdintas.

8 Mano gynėjas arti;

kas drįs su manimi bylinėtis?

Stokime vienas prieš kitą teisman!

Kas kelia bylą prieš mane?

Tegu man prisistato!

9 Štai Viešpats DIEVAS man padeda;

kas gi mane pasmerks?

Jie visi sutrūnys kaip drabužis,

kandys juos sugrauš.“

10 Kas iš jūsų bijo VIEŠPATIES

ir paklūsta jo tarno balsui?

Kas gyvena naktyje be šviesos,

pasitikėdamas VIEŠPATIES vardu

ir neabejodamas savo Dievu?

11 Visi jūs, kurie kuriatės ugnį

ir žiebiatės deglus,

gyvenkite pagal savo ugnies šviesą

ir pagal deglus, kuriuos įsižiebėte!

Nuo mano rankos tai pareina: jūs gulsite į skausmo patalą.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 50