BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 07 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Izaijo knygaSkyrius: 45

 Izaijo knyga
  
 Kyras ­ Dievo pateptasis
  
Iz 45

11 Taip kalba VIEŠPATS,

Izraelio Šventasis ir Kūrėjas:

„Ar man priekaištausite dėl mano vaikų likimo

ir nurodysite, koks turi būti mano rankų darbas?

12 Aš sukūriau žemę,

žmoniją sukūriau žemėje.

Dangus savo rankomis išskleidžiau,

suteikiau darną visoms jų galybėms.

13 Aš jį dėl teisumo pergalės išjudinau,

visus kelius jam padariau lygius.

Ne dėl algos ar dovanų

jis mano miestą atstatys

ir mano tremtinius išlaisvins,“ ­

sako Galybių VIEŠPATS.

14 Taip kalba VIEŠPATS:

„Egipto turtai, Kušo prekės

ir aukštaūgiai Sebos žmonės

ateis pas tave ir tau priklausys.

Paskui tave jie eis grandinėmis apkalti,

parpuls priešais tave maldaudami:

„Tik su jumis yra Dievas, niekur kitur!

Kitų dievų nėra!“

15 Tikrai tu esi pasislėpęs Dievas,

Izraelio Dieve, Išvaduotojau!

16 Gėda ir nemalonė kris ant jų visų;

stabų dirbėjai pražus nemalonėje.

17 Izraeli, tu VIEŠPATIES išvaduotas

amžinu išganymu!

Gėda ir nemalonė niekada nekris ant jūsų

per amžių amžius.

18 Taip kalba VIEŠPATS,

kuris sukūrė dangų,

jis, Dievas,

kuris paruošė ir padarė žemę,

davė jai pradžią,

jis,

kuris nesukūrė jos dykos,

bet padarė gyvenamą:

„Aš esu VIEŠPATS, ir be manęs nėra kito!

19 Nekalbėjau nei paslapčiomis,

nei iš buveinės tamsybės šalyje

ir Jokūbo palikuonims nesakiau:

‘Ieškokite manęs dykvietėje.’

Aš, VIEŠPATS, apreiškiu teisumą,

paskelbiu, kas dora.

20 Susirinkite ir ateikite,

prieikite arčiau, tautų likučiai!

Neišmano nieko tie,

kurie nešiojasi stabus iš medžio

ir meldžiasi dievui,

negalinčiam išgelbėti.

21 Eikite šen, drauge pasitarę, ir pasakykite,

kas paskelbė tai kadaise,

išpranašavo tai iš anksto?

Argi ne aš, VIEŠPATS,

be kurio nėra kito dievo?

Tik aš vienas ­ teisingas ir išvaduojantis Dievas!

22 Gręžkitės manin ir būsite išgelbėti,

visi žemės pakraščiai,

nes aš Dievas, ir kito nėra!

23 Prisiekiau savimi,

mano lūpos ištarė tiesą,

neatšaukiamą žodį:

‘Kiekvienas kelis klaupsis prieš mane,

manimi prisieks kiekvienas liežuvis.’

24 Man sakys: ‘Tik per VIEŠPATĮ rasime pergalę ir jėgą.’

Gėdydamiesi ateis pas jį visi,

kurie ant jo niršta.

25 Tik per VIEŠPATĮ visi Izraelio palikuonys

ras teisumą ir šlovę.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 45

Izaijo knygaSkyrius: 46

 Izaijo knyga
  
 Babilono dievai
  
Iz 46

1 Belis sukiužo, Nebojas susigūžia;

jų stabai sukrauti ant asilų ir galvijų.

Tie, kurie turėtų nešti jus,

dabar kaip naštos kraunami ant nuvargusių gyvulių.

2 Gūžiasi, kiūžta ir jie drauge,

nuo naštos išsigelbėti negali;

jie patys eina į nelaisvę.

3 Klausykitės manęs, Jokūbo namai,

ir jūs, kas likote gyvi iš Izraelio namų!

Nuo pat gimimo esate mano našta,

išlaikiau jus nuo pat vaikystės.

4 Liksiu vis tas pats,

kai jūs pasensite;

kai jūs pražilsite,

nešiosiu ir tada.

Aš ­ tas, kuris nešiojau,

aš ­ tas, kuris nešios,

aš ­ tas, kuris jus neš ir išgelbės.

5 Su kuo palyginsite mane

ir su kuo sulyginsite mane?

Arba su kuo sugretinsite mane,

kad būtume panašūs?

6 Dosnieji iš kapšio išpila auksą,

svarstyklėmis atsveria sidabrą

ir pasisamdo auksakalį,

kad iš to jiems padarytų dievą,

kurį jie garbintų, žemėn kniūbsti puldami.

7 Dedasi jį ant pečių,

nešiojasi visur;

kai pastato jį vieton,

jis stovi ten sustingęs

ir nepajuda iš vietos.

Nors jie šaukiasi,

jis negali atsiliepti

nei išgelbėti jų iš nelaimės.

8 Atminkite tai ir būkite ryžtingi,

dėkitės į širdį, nusidėjėliai!

9 Atminkite, kas buvo anksčiau,

senų senais laikais:

aš esu Dievas,

ir nėra kito;

aš ­ Dievas,

ir nėra tokio kaip aš.

10 Apreiškiu pabaigą nuo pat pradžios,

iš anksto paskelbiu,

kas dar įvyks.

Tariu: „Mano užmojis bus įvykdytas!“

Aš įvykdysiu visa,

kas sumanyta.

11 Šaukiu iš rytų plėšrų paukštį,

iš tolimos šalies žmogų,

kad įvykdytų mano užmojį.

Kaip kalbėjau, taip ir įvykdysiu,

ką užsimojau, tą ir padarysiu.

12 Klausykitės manęs, užsispyrėliai;

jūs esate toli nuo teisumo pergalės.

13 Aš pats įgyvendinu savo teisumą;

jis nebetoli, mano išganymas nevėluos.

Aš pats suteiksiu išganymą Sione,

Izraeliui suteiksiu savo šlovę.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 46

Izaijo knygaSkyrius: 47

 Izaijo knyga
  
 Babilono teismas
  
Iz 47

1 „Lipk žemyn, sėskis dulkėse,

mergele, Babilono dukterie!

Tau nebėra sosto,

sėsk ant žemės, chaldėjų dukterie!

Dailiąja ir gašliąja nebūsi daugiau vadinama.

2 Imk girnas ir malk grūdus!

nusidenk nuo veido šydą!

Nusimesk skraistę, apsinuogink blauzdas,

braidyk po vandenį upėse.

3 Tavo nuogumas bus iškeltas aikštėn,

bus matyti tavoji gėda.

Atkeršysiu ir nepagailėsiu“, ­

4 sako mūsų Atpirkėjas.

Jo vardas ­ Galybių VIEŠPATS, Izraelio Šventasis.

5 Sėdėk tyli, pasitrauk į patamsį,

chaldėjų dukterie!

Karalysčių viešpate nebūsi daugiau vadinama.

6 Buvau įpykęs ant savo tautos,

savo paveldą buvau išniekinęs,

tau į rankas buvau jį atidavęs.

O tu jam neparodei pagailos

ir krovei ant senelių labai sunkų jungą.

7 Sakei sau: „Amžinai viešpatausiu!“

Neėmei šių dalykų į širdį,

negalvojai, kuo tai galės baigtis.

8 Dabar išgirsk, išlepintoji,

besijaučianti jaukiai, galvojanti sau širdyje:

„Aš, ir niekas kitas!

Niekada netapsiu našle

ir neišgyvensiu vaikų netekties.“

9 Bet ir viena, ir kita ištiks tave

staiga, tą pačią dieną;

vaikų netektis ir našlystė

užgrius ant tavęs visu svoriu,

nepaisant tavo užkeikimų gausybės

ir visų tavo grasių kerėjimų galios.

10 Kadangi nedora būdama jauteisi saugi

ir sakei sau: „Niekas manęs nemato!“ ­

tavo išmintis ir išmanymas išvedė tave iš kelio.

Užtat ir sakei sau: „Aš, ir niekas kitas!“

11 Užguls tave vargas,

ir nemokėsi jo šalin nužavėti;

užpuls tave nelaimė,

ir nepajėgsi jos nuvyti.

Staiga užklups tave galas,

apie kurį nepagalvojai.

12 O dabar smaginkis savo kerėjimais

ir gausybe savo užkeikimų,

kuriais varginai save nuo pat jaunystės.

Gal vis dar galvoji, kad jie bus tau naudingi?

Gal jais įvarysi baimę!

13 Prisidarei daug vargo, turėdama tiek patarėjų!

Teateina ir tegelbėja dabar tave

dangaus tyrinėtojai ir žvaigždžių stebėtojai,

kurie per kiekvieną jaunatį numato, kas tau atsitiks.

14 Štai jie jau pavirto šiaudais,

ugnis juos ryja;

neišgelbės jie nė savęs nuo rajų liepsnų.

Tai ne žarijos, prie kurių galėtum pasišildyti,

tai ne židinys, prie kurio susėstų žmonės!

15 Šitaip tau tarnauja tavo kerėtojai,

su kuriais prekiavai nuo pat jaunystės.

Kiekvienas jų klajoja savo keliu;

nėra nė vieno, kuris tave išgelbėtų.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 47

Izaijo knygaSkyrius: 48

 Izaijo knyga
  
 Naujas pažadas Izraeliui
  
Iz 48

1 Klausykitės štai ko, Jokūbo namai,

vadinami Izraelio vardu,

kilę iš Judo sėklos,

prisiekiantys VIEŠPATIES vardu

ir besišaukiantys Izraelio Dievo

be ištikimybės ir be teisumo,

2 nors vadinatės šventąja tauta

ir kliaujatės Izraelio Dievu,

kurio vardas yra Galybių VIEŠPATS!

3 Kas jau įvyko, seniai buvau apreiškęs;

iš mano lūpų tai išėjo,

aš pats tai paskelbiau.

Nelauktai ėmiau vykdyti, ir visa įvyko.

4 Žinau, kad esi užsispyręs,

nes tavo sprandas ­ tarsi sausgyslė iš geležies,

o tavo kakta ­ iš vario,

5 todėl tai iš anksto tau apreiškiau

ir paskelbiau pirmiau, negu įvyko,

idant nesakytum: „Mano stabas visa tai padarė,

mano statula ­ drožtinė ar liedinta ­ tai sutvarkė.“

6 Dabar, kai visa išgirdai, pagalvok!

Ar neturi visa tai pripažinti?

Nuo dabar kai ką visiškai nauja skelbiu tau,

paslaptingus įvykius, kurių tu nežinai.

7 Dabar, o ne seniai, prieš dienų dienas, jie prasidėjo;

anksčiau apie juos negirdėjai,

kad nesakytum: „Aš jau žinojau apie juos!“

8 Tu apie juos nebūsi nei ką nors girdėjęs,

nei žinojęs,

nes tavo ausys nuo seno buvo kurčios.

Žinojau, koks tu apgaulingas,

nes nuo motinos įsčių buvai vadinamas sukčiumi.

9 Bet dėl savo vardo aš valdau pyktį,

savo šlovės dėlei susilaikau,

kad tavęs nesunaikinčiau.

10 Štai išgryninau tave,

tačiau ne kaip sidabrą;

išmėginau tave skausmo žaizdre.

11 Dėl savęs, savo paties dėlei,

kad mano vardas nebūtų paniekintas, dabar tai darau.

Savo šlovės neperleisiu kitam!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 48