BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Izaijo knygaSkyrius: 19

 Izaijo knyga
  
 Egiptas
  
Iz 19

1 Ištarmė apie Egiptą. Žiūrėk! VIEŠPATS, keliaudamas ant greito debesies,

ateina į Egiptą.

Egipto stabai dreba prieš jį,

apmiršta širdis krūtinėje egiptiečiams.

2 Sukelsiu egiptiečius prieš egiptiečius;

jie stos į kovą vienas prieš kitą:

brolis prieš brolį, kaimynas prieš kaimyną,

miestas prieš miestą, karalystė prieš karalystę.

3 Blėsta drąsa egiptiečių širdyse;

jų planus aš paversiu niekais.

Jie kreipsis į stabus ir kerėtojus,

iššaukiančius mirusiųjų vėles

ir buriančius žmogui ateitį.

4 Egiptą atiduosiu nuožmiam valdovui į rankas,

žiaurus karalius jiems viešpataus. ­

Tai Viešpaties, Galybių DIEVO, žodis. ­

5 Jūros vandenys nuseks, išdžius nuslūgęs Nilas.

6 Dvoks jo kanalai, Egipto upės nuseks ir išdžius.

Nuvys nendrės ir meldai,

7 liūnsargės Nilo pakrantėse,

pasėliai laukuose palei Nilą;

viskas nudžius, pakils su vėjais ir išnyks.

8 Dejuos ir aimanuos žvejai;

visi, kas merkia meškeres į Nilą

ir meta tinklus į vandenis,

vilties netekę skųsis.

9 Ir linų apdirbėjai bus nevilties pagauti,

linų plūkėjos ir audėjai išblykš.

10 Audėjai bus sužlugdyti,

visi samdiniai prislėgti.

11 Tikri pakvaišėliai ­ tie Coano valdovai!

Išmintingiausi faraono patarėjai

duoda kvailą patarimą.

Kaip drįstate sakyti faraonui:

„Aš ­ sūnus išminčių,

aš ­ sūnus senovės karalių“?

12 Kur jie? Kur tie tavo išminčiai?

Tepasako jie tau, kad žinotumėte,

ką Galybių VIEŠPATS Egiptui yra lėmęs.

13 Coano valdovai tapo pakvaišėliais,

Nofo valdovai patys save prigavo.

Kilčių vadai nuvedė Egiptą į klystkelius.

14 VIEŠPATS juos apkvaišino svaigulio dvasia;

jie padarys, kad Egiptas šlitinės savo žygiuose,

kaip girtas šlitinėja savo vėmale.

15 Egipte nebus ką daryti

nei galvai, nei uodegai,

nei palmei, nei nendrei.

16 Tą dieną egiptiečiai bus lyg moterys, jie drebės iš baimės, kai Galybių VIEŠPATS pakels ranką prieš juos. 17 Ir Judo kraštas kels egiptiečiams siaubą. Kai tik prisimins Judą, sudrebės iš baimės dėl užmojo, kurį Galybių VIEŠPATS bus jiems sumanęs.

18 Tą dieną Egipto krašte bus penki miestai, kurie kalbės Kanaano kalba ir duos priesaikas Galybių VIEŠPATIES vardan. Vienas jų vadinsis Ir Haheresas ­ Saulės miestas.

19 Tą dieną Egipto krašto viduryje stovės aukuras Galybių VIEŠPAČIUI, o prie krašto sienų ­ akmens stulpas VIEŠPAČIUI. 20 Tai bus ženklas ir liudijimas Galybių VIEŠPAČIUI, kai jie šauksis VIEŠPATIES prieš savo engėjus, kad atsiųstų gelbėtoją ir gynėją jiems išvaduoti. 21 VIEŠPATS apsireikš Egipte, ir tą dieną egiptiečiai pripažins VIEŠPATĮ. Jie tarnaus jam aukomis bei atnašomis, duos įžadus VIEŠPAČIUI ir vykdys juos. 22 Tada VIEŠPATS, nors ir smarkiai nuplakęs Egiptą, jį išgydys. Egiptiečiai kreipsis į VIEŠPATĮ, jis išgirs jų maldas ir juos išgydys.

23 Tą dieną iš Egipto į Asiriją eis vieškelis; asirai juo keliaus į Egiptą, o egiptiečiai ­ į Asiriją. Tada egiptiečiai su asirais drauge garbins [VIEŠPATĮ].

24 Tą dieną Izraelis bus su Egiptu ir Asirija kaip trečioji šalis, kaip palaima žemėje, 25 nes Galybių VIEŠPATS laimins ją, sakydamas: „Tebūna palaiminta mano tauta Egiptas, mano rankų darbas Asirija ir mano paveldas Izraelis.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 19

Izaijo knygaSkyrius: 20

 Izaijo knyga
  
Iz 20

1 Buvo metai, kai tartanas atžygiavo į Ašdodą, pasiųstas Asirijos karaliaus Sargono, puolė ir užėmė jį. 2 Pirma VIEŠPATS buvo kalbėjęs Amoco sūnui Izaijui: „Eik, nusijuosk ašutinę nuo juosmens ir nusiauk sandalus nuo kojų.“ Taip šis ir padarė ­ vaikščiojo nuogas ir basas. 3 Dabar VIEŠPATS tarė: „Tai ženklas ir įspėjimas Egiptui ir Kušui. Kaip mano tarnas Izaijas trejus metus vaikščiojo nuogas ir basas, 4 taip ir Asirijos karalius varys belaisvius iš Egipto bei tremtinius kušitus, jaunus bei senus, nuogus ir basus, plikais užpakaliais ­ Egipto gėdai!“ 5 Tada jūs patirsite išgąstį ir gėdą dėl Kušo, į kurį buvote sudėję viltis, ir dėl Egipto, kuriuo didžiavotės. 6 Tą dieną šio pajūrio gyventojai sakys: „Žiūrėkite, kas nutiko tiems, kuriais pasitikėjome ir pas kuriuos bėgome, ieškodami išgelbėjimo nuo Asirijos karaliaus! Kaip išsigelbėti dabar?“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 20

Izaijo knygaSkyrius: 21

 Izaijo knyga
  
 Babilono žlugimas
  
Iz 21

1 Ištarmė apie tyrus prie jūros. Kaip vėtros, šėlstančios Negebe,

taip negandos atūžia iš dykumos,

iš siaubo krašto.

2 Rūstus regėjimas buvo man duotas:

išdavikas išduoda, niokotojas niokoja.

„Pakilk, Elame!

Pirmyn, Medija! Pradėk apsiaustį!

Vaitojimams aš padarysiu galą!“

3 Todėl man dreba strėnos,

sopuliai suremia mane,

skausmai kaip gimdyvę nudiegia mane.

Esu taip sukrėstas,

kad nebegaliu girdėti,

taip pritrenktas,

kad nebegaliu matyti.

4 Mano širdis virpa, mane krečia drebulys.

Sutemų vėsuma, kurios troškau, man kraupi.

5 Stalas padengtas, kilimai pakloti.

Jie valgo, jie geria.

Kelkitės, vadai! Patepkite aliejumi skydus!

6 Šitaip man kalbėjo Viešpats:

„Eik ir pastatyk sargybinį.

Tegu praneša, ką mato.“

7 Kai pamatys vežimą, kinkytą pora žirgų,

raitelius ant asilų ar raitelius ant kuprių,

teatkreipia dėmesį ir testebi atidžiai.“

8 Ir sargybinis ėmė šaukti: „Viešpatie!

Stoviu sargybos bokšte nuolat dienos metu,

sargyboje praleidžiu naktį po nakties.

9 Štai atskuba vyras vežime, kinkytame pora žirgų.

Girdėti šauksmas: ‘Krito, krito Babilonas!

Guli sudaužytos ant žemės visų jų dievų statulos!’“

10 Mano tauta, tu buvai iškulta

ir išvėtyta ant mano kluono grendymo!

Ką girdėjau iš Galybių VIEŠPATIES, Izraelio Dievo,

tai paskelbiau jums.

Edomas

11 Ištarmė apie Dūmą.

Iš Seyro šaukiama man:

„Sarge, kiek ilgai dar truks naktis?

Sarge, kiek ilgai dar truks naktis?“

12 Sargas atsiliepia:

„Ateina rytas, paskui vėl naktis.

Jei norite paklausti, klauskite.

Ateikite vėl!“

Arabija

13 Ištarmė apie Arabiją.

Brūzgyne, klajoklių žemėje, nakvokite,

Dedano karavanai.

14 Ištroškusius pasitikite su vandeniu,

bėgančius pasitikite su duona,

Temos šalies gyventojai.

15 Nuo kalavijų jie bėga, nuo išgaląsto kalavijo,

nuo įtempto lanko, nuo karo pavojų.

16 Mat šitaip man pasakė Viešpats: „Dar metai, vieneri samdinio metai, ir visa Kedaro šlovė prieis liepto galą. 17 Kedaro šauniųjų kilpininkų mažai beliks.“ Taip kalbėjo VIEŠPATS, Izraelio Dievas.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 21