BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 06 02 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Izaijo knygaSkyrius: 12

 Izaijo knyga
  
 Padėkos giesmė
  
Iz 12

1 Tą dieną tu sakysi:

„Dėkoju tau, VIEŠPATIE!

Nors buvai įpykęs ant manęs,

nugręžei savo įniršį

ir paguodei mane.

2 Dievas tikrai yra mano išganymas.

Aš juo pasitikiu ir esu be baimės,

nes jis mano tvirtybė ir mano giesmė,

jis mano gelbėtojas!“

3 Džiaugdamiesi semsitės vandens iš išganingųjų versmių. 4 Tą dieną sakysite:

4 „Dėkokite VIEŠPAČIUI, šaukitės jo vardo!

Garsinkite tautoms jo darbus,

skelbkite, koks iškilus jo vardas!

5 Giedokite VIEŠPAČIUI šlovės giesmę,

nes jis padarė nuostabų darbą.

Težino tai visa žemė!

6 Krykštauk ir džiūgauk, Siono mieste,

nes iškilus tarp jūsų

yra Izraelio Šventasis!“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 12

Izaijo knygaSkyrius: 13

 Izaijo knyga
  
 Babilonas
  
Iz 13

1 Ištarmė apie Babiloną. Amoco sūnaus Izaijo regėjimas.

2 Ant plikos kalvos iškelkite ženklą,

garsiai šaukite jiems,

mokite ranka;

tegu jie eina prie Didžiūnų vartų.

3 Savo pašventintiems kariams daviau įsakymą,

savo šauniuosius gynėjus galiūnus pašaukiau,

kad įgyvendintų mano įniršį.

4 Įsiklausykite! Dundesys kalnuose,

tarsi plauktų minios žmonių!

Įsiklausykite! Ūžesys karalysčių,

renkasi tautos!

Galybių VIEŠPATS rikiuoja pulkus karui!

5 Jie atžygiuoja iš tolimo krašto,

iš anapus akiračio,

VIEŠPATS ir jo pykčio įrankiai

nuniokoti visai žemei.

6 Vaitokite, nes VIEŠPATIES diena jau arti;

ji ateis kaip sunaikinimas iš Visagalio.

7 Todėl visų rankos svyra,

kiekvieno širdis tirpsta

8 iš siaubo. Skausmai ir kančios juos apims,

jie raitysis kaip gimdyvės.

Apstulbę žvelgs vienas į kitą,

ir jų veidai degs iš gėdos.

9 Tikrai ateina VIEŠPATIES diena,

pilna įniršio ir degančio pykčio;

ji pavers kraštą tyrlaukiais,

sunaikins jame nusidėjėlius!

10 Dangaus žvaigždės ir žvaigždynai

nebeduoda šviesos,

teka užtemusi saulė,

nebešvyti mėnulis.

11 Nubausiu pasaulį už jo blogį

ir nedorėlius už jų kaltę.

Sutramdysiu įžūliųjų išdidumą,

pažeminsiu tironų įžūlumą.

12 Mariuosius padarysiu retesnius už gryną auksą,

žmones ­ retesnius už auksą iš Ofyro.

13 Tada sudrebinsiu dangų,

ir žemė bus išjudinta iš savo vietos

nuo Galybių VIEŠPATIES įniršio

tą jo degančio pykčio dieną.

14 Tada lyg gazelė, medžiotojo vejama,

lyg banda be kerdžiaus, kuris ją ganytų,

kiekvienas atsigręš į savo tautą,

kiekvienas bėgs į savo kraštą.

15 Kas tik bus pagautas, tas bus nudurtas;

visi, kurie bus pagauti, kris nuo kalavijo.

16 Jų kūdikiai bus sutraiškyti jų akyse,

namai išplėšti,

žmonos išniekintos.

17 Štai aš kurstau prieš juos medus;

jiems sidabras neturi vertės,

auksu jie nesidžiaugia.

18 Jų lankai išguldys jaunus vyrus;

jiems nebus gaila kūdikių,

jie nepaliks gyvų vaikų.

19 Babilonas, karalysčių pažiba,

chaldėjų šlovė ir pasididžiavimas,

bus Dievo sunaikintas

kaip Sodoma ir Gomora.

20 Niekas jame nebeįsikurs,

niekas nebegyvens per kartų kartas.

Ten joks arabas neskleis palapinės,

ten piemenys neguldys savo kaimenių.

21 Vien dykumų žvėrys ten gulsis,

o namai bus pilni pelėdų.

Ten veisis stručiai,

ten šokinės satyrai.

22 Dykumų žvėrys stūgaus jo rūmuose,

šakalai kauks jo puošniose menėse.

Jo valanda jau čia pat,

jo dienos jau suskaitytos.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 13

Izaijo knygaSkyrius: 14

 Izaijo knyga
  
 Babilono karalius
  
Iz 14

1 Pasigailėjęs Jokūbo, VIEŠPATS vėl išsirinks Izraelį ir apgyvendins juos jų pačių žemėje. Tada prie jų dėsis svetimšaliai ir glausis prie Jokūbo namų. 2 Izraelis juos pasiims, parsives į savo tėviškę ir laikys juos kaip vergus bei verges VIEŠPATIES žemėje, paims į nelaisvę tuos, kurie juos laikė belaisviais, valdys savo engėjus. 3 Tą dieną, kai VIEŠPATS suteiks tau atilsį nuo kančios ir baimių, nuo nuožmios vergijos, kurioje vergavai, 4 tu užtrauksi patyčių giesmę Babilono karaliui:

Tai priėjo liepto galą engėjas!

Tai nutilo jo įnirtis!

5 VIEŠPATS sutrupino nedorėlių lazdą,

tironų skeptrą,

6 kuris pliekė žmones įnirtingai be perstojo,

smaugė tautas žiauria priespauda.

7 Visa žemė ramiai ilsisi,

linksmai valiuoja.

8 Dėl tavo likimo džiūgauja

net kiparisai ir Libano kedrai:

„Nuo tada, kai buvai parblokštas,

niekas nebeateina mūsų kirsti.“

9 Šeolas po žeme ruošiasi tave priimti,

žadina visų žemės valdovų šešėlius tave pasveikinti

ir kelia iš sostų visų tautų karalius.

10 Visi prabyla ir sako tau:

„Dabar tu bejėgis, kaip ir mes!

Tu toks pat, kaip mes!

11 Tavo didybė ir visa tavo arfų muzika

nugramzdinta į Šeolą.

Tavo guolis ­ lervos,

o tavo apklotas ­ kirmėlės.“

12 Tai nupuolei iš dangaus,

Aušrini, aušros sūnau!

Kaip tave sukniubdė ant žemės,

tave, kuris išguldei tautas!

13 Kadaise manei savo širdyje:

„Užlipsiu į dangų,

viršum Dievo žvaigždžių

iškelsiu savo sostą.

Atsisėsiu ant kalno, kur renkasi dievai,

pačiuose Šiaurės pakraščiuose.

14 Užlipsiu ant aukščiausių debesų

ir prilygsiu Aukščiausiajam!“

15 Bet buvai nugramzdintas žemyn

į Šeolą,

į pačias kapo gelmes.

16 Visi, pamatę tave, sutriks;

žvelgs į tave ir klaus:

„Nejaugi čia tas žmogus,

kuris sudrebino žemę

ir sunaikino karalystes;

17 kuris pavertė pasaulį dykuma,

išgriovė miestus,

savo belaisviams niekuomet

neatvėrė kalėjimo vartų?

18 Visi tautų karaliai guli garbingai,

kiekvienas savo kape.

19 Bet tu neturi kapo;

tavo lavonas išmestas pūti,

užverstas kūnais karių, kritusių mūšyje,

įmestas su jais į uolėtą duobę ir sutryptas.

20 Kadangi siaubei savo kraštą

ir žudei savo žmones,

tu nebūsi palaidotas kaip kiti karaliai!

Per amžius tenebūna minimi

nedorėlio palikuonys!

21 Renkitės išžudyti jo sūnus

už tėvo kaltes,

kad nebepakiltų ir neužvaldytų žemės,

neužstatytų pasaulio miestais!

22 „Pakilsiu prieš juos, ­ kalba Galybių VIEŠPATS, ­ sunaikinsiu Babilono ir vardą, ir jo likutį, ir vaikus, ir palikuonis, ­ kalba VIEŠPATS! ­ 23 Paversiu jį ežių valda, pažliugusia bala, nušluosiu jį pražūties šluota!“ ­ kalba Galybių VIEŠPATS.

Asirija

24 Galybių VIEŠPATS prisiekė, sakydamas:

„Ką sumaniau, tai ir bus,

ką nusprendžiau, tai ir įvyks.

25 Sutriuškinsiu Asiriją savo krašte,

sutrypsiu ją savo kalnuose.

Tada nukris jos jungas nuo jų,

našta nuo jų pečių.“

26 Tai užmojis, pateiktas

visai žemei,

tai ranka, pakelta

prieš visas tautas.

27 Ką Galybių VIEŠPATS nusprendė,

kas galės panaikinti?

Kai jo ranka pakelta,

kas galės ją atitraukti?

Filistija

28 Tais metais, kai mirė karalius Ahazas, buvo paskelbta ši ištarmė:

29 Filistijos gyventojai,

jus plakęs vėzdas sulaužytas,

bet jums nėra ko džiūgauti.

Iš nugaišusio žalčio šaknies išdygs

dar piktesnė angis,

jo palikuonis ­ skrajojantis slibinas!

30 Vargšai ras mano ganyklose sau peno,

saugią užeigą ras vargšai,

bet tavo palikuonis išmarinsiu badu;

badas sunaikins net tavo likutį.

31 Vaitokite, vartai! Šaukis pagalbos, mieste!

Drebėk, visa Filistijos žeme!

Iš šiaurės kyla dūmai;

jo gretose nerasi atsilikusio kario.

32 O kokį atsakymą gaus tos tautos pasiuntiniai?

„Sionas ­ VIEŠPATIES įkurtas,

jame randa prieglobstį jo tautos varguoliai.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 14