BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 03 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Izaijo knygaSkyrius: 10

 Izaijo knyga
  
Iz 10

1 Vargas neteisingų įstatų leidėjams,

kurie rašo neteisėtus potvarkius,

2 užkirsdami skurdžiams kelią į teismą,

varžydami vargdienių teises mano tautoje,

paversdami našles savo grobiu

ir našlaičius ­ savo laimikiu!

3 Ką darysite bausmės dieną,

kai pražūtis ateis iš toli?

Pas ką bėgsite ieškoti pagalbos

ir kur paliksite savo turtus?

4 Belieka tik vilktis su belaisviais

arba tįsoti tarp užmuštųjų.

Todėl jo pyktis neatlyžo,

jo ranka vis dar pakelta!

5 „Vargas Asirijai,

mano pykčio spragilui,

mano įniršio lazdai!

6 Prieš bedievę tautą ją siunčiu,

prieš tautą, kuri mane pykdo;

pavedu jai grobti ir plėšti,

trypti ją kaip gatvių purvą.“

7 Bet jai ne tai galvoje,

ne apie tai ji mąsto širdimi.

Ji užsimojusi naikinti,

nušluoti nuo žemės daug tautų

8 ir sako:

„Argi visi mano karo vadai nėra karaliai?

9 Argi Kalnojas ne toks kaip Karkemišas?

Argi Hamatas ne kaip Arpadas,

o Samarija ne kaip Damaskas?

10 Kaip mano ranka pasiekė

stabmeldes karalystes,

turėjusias daugiau stabų

negu Jeruzalė ir Samarija,

11 kaip aš pasielgiau su Samarija ir jos stabais,

argi taip nepadarysiu su Jeruzale ir jos stabais?“

12 Įvykdęs savo užmojį prieš Sioną,

Viešpats nubaus Asirijos karalių už jo širdies

išpuikimą ir įžūlų išdidumą.

13 Jis juk sako:

„Savo rankų jėga tai padariau,

savo išmintimi,

nes esu sumanus.

Nušlaviau sienas tarp tautų,

išplėšiau jų turtus,

ištrėmiau daug jų gyventojų.

14 Mano rankos galėjo plėšti tautų turtus

lyg paukščių lizdą.

Kaip tas, kuris susirenka paliktus kiaušinius,

aš susirinkau visą žemę.

Nebuvo kam ginti sparnais,

niekas nepražiojo snapo ir neklykė.“

15 Argi kirvis pūsis prieš tą,

kuris juo kerta?

Argi pjūklas didžiuosis prieš tą,

kuris juo pjauna?

Nejau lazda mosuos tuo,

kuris paima ją į ranką?

Nejau pagalys pakels tą,

kas nėra medis?

16 Todėl Viešpats, Galybių DIEVAS,

suliesins liga jo rubuilius

ir po jo garbe pakurs ugnį, gaisro ugnį.

17 Izraelio Šviesa virs ugnimi,

o jo Šventasis ­ liepsna.

Per vieną dieną ji sudegins ir surys

jo usnis ir erškėčius.

18 Jo puikieji miškai ir derlingieji sodai

bus visiškai sunaikinti,

jie sutirps, kaip sutirpsta lydinys.

19 Medžių likutis jo miške

bus toks menkas,

jog net vaikas pajėgs juos suskaityti.

20 Tą dieną Izraelio likutis ir Jokūbo namų bėgliai nebesikliaus ta tauta, kuri jų vos nesunaikino, bet sudės viltis į VIEŠPATĮ, Izraelio Šventąjį. 21 Likutis sugrįš, Jokūbo likutis sugrįš pas galingąjį Dievą. 22 Nors tavo tauta, Izraeli, būtų tokia gausi kaip marių smiltys, sugrįš tik jos likutis. Pražūtis nulemta, ji atplūs teisumo potvyniu. 23 Taip! Viešpats, Galybių DIEVAS, naikinte sunaikins visą kraštą. 24 Todėl Viešpats, Galybių DIEVAS, ir sako:

„O mano tauta, kuri gyveni Sione!

Nebijok asiro, nors muša jis tave spragilu,

kelia prieš tave lazdą,

kaip kadaise darė Egiptas,

25 nes tik trumpą valandėlę truks

mano įniršis ant tavęs,

greitai aš juos sunaikinsiu savo pykčiu.“

26 Tada Galybių VIEŠPATS kirs jiems botagu, kaip kirto Midjanui ties Orebo uola, ir išties savo lazdą viršum jūros, kaip padarė Egiptui. 27 Tą dieną jo našta bus nuimta nuo tavo pečių, jo jungas ­ nuo tavo sprando.

Sanheribo įsiveržimas

28 ir užėmė Ajatą!

Jis pražygiavo per Migroną!

Jis paliko savo gurguoles prie Michmašo!

Jis atžygiavo nuo Rimono29 Jis įveikė kalnų perėją:

„Geba bus mūsų nakties būstinė!“

Ramos gyventojai pastiro iš siaubo,

Sauliaus miesto Gibėjos žmonės išbėgiojo.

30 Šauk visu balsu, Galimų dukterie!

Įsiklausyk, Laiša! Atsiliepk jai, Anatote!

31 Ištuštėjo Madmena, Gebimų gyventojai

gelbėdamiesi pasipustė padus.

32 Šiandien pat priešas apsistos prie Nobo,

grūmos kumščiais Siono kalnui,

Jeruzalės miestui!

33 Štai baisia jėga nublokš juos

Viešpats, Galybių DIEVAS,

kaip nukirstas šakas nuo medžio.

Išdidžiausi ir aukščiausi

bus nukirsti ir pažeminti.

34 Miško tankynes iškirs kirvis,

ir didingieji Libano medžiai kris.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 10

Izaijo knygaSkyrius: 11

 Izaijo knyga
  
 Mesijo valdymas
  
Iz 11

1 Iš Jesės kelmo išaugs atžala,

iš jo šaknies pražys pumpuras.

2 Ant jo ilsėsis VIEŠPATIES dvasia:

išminties ir įžvalgos dvasia,

patarimo ir narsumo dvasia,

pažinimo ir VIEŠPATIES baimės dvasia;

3 jo džiugesys bus VIEŠPATIES baimė.

Jis teis ne pagal išorę,

spręs ne pagal nuogirdas.

4 Pagal teisumą jis teis vargšus,

nešališkai spręs krašto vargdienių bylas.

Savo burnos rykšte nuplaks žemę,

savo lūpų pūstelėjimu atneš mirtį nedorėliui.

5 Teisumas bus jo juosmens diržas,

ištikimybė ­ strėnų juosta.

6 Tada vilkas viešės pas avinėlį,

leopardas guls greta ožiuko.

Veršis ir liūtukas maitinsis kartu:

juos prižiūrės mažas vaikas.

7 Karvė ir lokė ganysis šalia,

kartu gulės jų jaunikliai.

Liūtas ės šiaudus kaip jautis.

8 Kūdikis žais prie angies landynės,

mažylis kiš ranką į gyvatės urvą.

9 Visame mano šventajame kalne

nebus vietos jokiai skriaudai

nė jokiai niekšybei,

nes žemė bus kupina VIEŠPATIES pažinimo,

kaip jūra kupina vandenų.

Efraimo ir Judo susijungimas

10 Tą dieną Jesės šaknies, padarytos ženklu tautoms, ieškos pagonys, nes jos buveinė bus šlovinga. 11 Tą dieną Viešpats vėl išties ranką atsiimti savo tautos likučio, išlikusio Asirijoje ir Egipte, Patrose, Kuše, Etiopijoje, Elame, Šinare, Hamate ir jūros salose.

12 Jis duos ženklą tautoms,

surinks Izraelio tremtinius.

Sutelks Judo išblaškytuosius

iš keturių pasaulio šalių.

13 Išgaruos Efraimo pavydas,

Judo priešai bus sunaikinti.

Efraimas nebepavydės Judui,

o Judas nebebus priešas Efraimui.

14 Jie petys į petį puls filistinus vakaruose,

kartu apiplėš kedemiečius.

Edomas ir Moabas bus jų valdos,

o Amonas ­ jų valdiniai.

15 VIEŠPATS nusausins Egipto jūros liežuvį,

grūmos kumščiu Eufratui,

ir savo deginančiu vėju

padalys jį į septynias vagas.

Jį bus galima pereiti su sandalais.

16 O mano tautos likučiui,

išlikusiam Asirijoje,

bus vieškelis, kaip buvo Izraeliui,

kai jis atėjo iš Egipto žemės.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 11