BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 07 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Izaijo knygaSkyrius: 1

 Izaijo knyga
  
 Izraelio nuodėmingumas
  
Iz 1

1 Regėjimas, kurį patyrė Amoco sūnus Izaijas, apie Judą ir Jeruzalę Judo karalių Uzijo, Jotamo, Ahazo ir Ezekijo dienomis.

2 Klausykitės, dangūs! Išgirsk, žeme!

Tai VIEŠPATS kalba:

„Užauginau, išauklėjau vaikus,

o jie sukilo prieš mane!

3 Jautis pažįsta savo savininką, ir asilas ­ savo šeimininko ėdžias;

tik Izraelis nežino,

mano tauta nesupranta.“

4 Ak nuodėminga tauta,

žmonės, apsikrovę nedorybėmis,

piktadarių palikuonys,

ištvirkę vaikai!

Jie paliko VIEŠPATĮ,

atmetė Izraelio Šventąjį,

atsuko jam nugarą.

5 Kodėl vis dar norite būti mušami,

kodėl nesiliaujate erzinti?

Visa galva pasiligojusi,

visa širdis alpstanti.

6 Nuo kojų padų iki viršugalvio

neturite jūs sveikos vietos.

Mėlynės, randai ir pūliuojančios žaizdos,

nevalytos, netvarstytos, aliejumi nepateptos.

7 Jūsų šalis ­ tyrai,

jūsų miestai sunaikinti ugnies;

svetimieji jums regint ryja jūsų žemės derlių;

ji ­ tyrai, lyg sunaikintoji Sodoma.

8 Siono duktė dabar

lyg trobelė vynuogyne,

lyg pašiūrė moliūgų sklype,

lyg priešų apgultas miestas.

9 Jeigu Galybių VIEŠPATS

nebūtų palikęs mums skurdaus likučio,

mes būtume tarsi Sodoma,

būtume panašūs į Gomorą.

10 Klausykitės VIEŠPATIES žodžio,

Sodomos valdovai,

išgirskite, ko mūsų Dievas moko,

Gomoros žmonės!

11 „Negi man reikia jūsų aukų gausybės? ­

sako VIEŠPATS. ­

Man jau įgriso jūsų deginami avinai

ir penimų veršių taukai;

neteikia man malonumo

jaučių, avių ir ožių kraujas.

12 Kai ateinate pamatyti mano veido,

ar to kas prašo iš jūsų?

13 Netrypkite daugiau mano prieangių!

Liaukitės aukoti bevertes atnašas,

smilkalai kelia man pasibjaurėjimą.

Jaunaties ir šabo, sueigų šaukimo,

iškilmių su piktais darbais aš negaliu pakęsti.

14 Jūsų jaunatimis ir iškilmėmis aš šlykščiuosi;

jie man našta,

kurią pailsau nešti.

15 Kai jūs tiesite rankas,

aš nukreipsiu savo akis nuo jūsų.

Net jei ilgai melsitės,

aš jūsų negirdėsiu.

Jūsų rankos kruvinos!

16 Nusiplaukite ir būkite švarūs!

Pašalinkite savo darbų blogį man iš akių,

liaukitės darę pikta,

17 mokykitės daryti gera.

Atsidėkite teisingumui,

padėkite engiamajam,

užstokite našlaitį,

ginkite našlės bylą.“

18 VIEŠPATS sako:

„Eikite šen, ir drauge pasvarstykime.

Esate paraudę nuo nuodėmių, bet aš išbalinsiu jus kaip sniegą.

Jūsų nuodėmės raudonos it kraujas,

bet jos gali tapti baltos it vilna.

19 Jeigu dėsitės į širdį ir paklusite,

tai valgysite krašto gėrybes,

20 bet jeigu atsisakote paklusti,

tai jus sudoros kalavijas.“

Pats VIEŠPATS kalbėjo!

21 Deja, ištikimasis miestas, kupinas teisingumo,

tapo kekše!

Kur teisumas klestėjo,

ten dabar žmogžudžiai.

22 Tavo sidabras pavirto išdagomis,

tavo vynas atskiestas vandeniu.

23 Tavo vadai sukčiai,

vagių bičiuliai;

kiekvienas jų mėgsta kyšius

ir vaikosi dovanų.

Jie negina našlaičio,

našlės byla niekuomet jų nepasiekia.

24 Todėl sako Viešpats, Galybių DIEVAS, Izraelio Galingasis:

„Ak, atsiskaitysiu su priešgynomis,

išgiešiu apmaudą ant savo priešų!

25 Pakelsiu ranką prieš tave,

išlydysiu tavo išdagas žaizdre,

sunaikinsiu visą tavo šlaką.

26 Atkursiu jūsų teisėjus, kokie buvo senovėje,

ir patarėjus, kokie buvo pradžioje.

Tada tu būsi vadinama Teisumo miestu,

ištikimuoju miestu.“

27 Sionas bus išgelbėtas per teismą,

o atgailautojai ­ per teisumą.

28 Bet maištininkai ir nusidėjėliai bus drauge sutriuškinti;

tie, kurie palieka VIEŠPATĮ, žus.

29 Tikrai gėdysitės dėl ąžuolų,

kuriuos garbinote,

ir rausite dėl miškelių, kuriuos buvote pamėgę,

30 nes būsite kaip ąžuolas

nuvytusiais lapais,

kaip sodas be vandens.

31 Sukrauti turtai bus kaip pakulos,

o jų krovėjas ­ kaip kibirkštis.

Abu sudegs kartu, ir nebus kam užgesinti.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 1

Izaijo knygaSkyrius: 2

 Izaijo knyga
  
 Sionas ­ Mesijo sostinė
  
Iz 2

1 Žodis, kurį Amoco sūnus Izaijas matė regėjime apie Judą ir Jeruzalę.

2 Ateityje atsitiks taip,

kad VIEŠPATIES Namų kalnas

stovės tvirtai iškilęs virš kalnų

ir bus aukštesnis už kalvas.

Visos tautos plūs jo link;

3 daug tautų ateis ir sakys:

„Ateikite, ir kopkime į VIEŠPATIES kalną,

į Jokūbo Dievo Namus,

kad jis parodytų mums savo kelius,

kad eitume jo takais.“

Iš Siono ateis mokymas

ir VIEŠPATIES žodis iš Jeruzalės.

4 Taip jis išspręs ginčus tarp tautų,

nuspręs daugelio žmonių bylas;

jie perkals savo kalavijus į arklus,

o ietis ­ į geneklius.

Tauta nebekels kalavijo prieš kitą tautą,

nebebus mokomasi kariauti.

5 O Jokūbo namai!

Ateikite, ir gyvenkime VIEŠPATIES šviesoje!

6 Palikote savo tautos kelius, Jokūbo namai!

Juk jie pilni kerėtojų iš Rytų,

žynių kaip pas filistinus;

jie perėmė svetimšalių papročius!

7 Jų kraštas pilnas sidabro ir aukso,

neaprėpiami jų lobiai;

jų kraštas pilnas žirgų,

nesuskaičiuojami jų vežimai.

8 Jų kraštas pilnas stabų,

jie garbina savo rankų darbą ­

tai, ką jų pačių rankos padarė.

9 Taip marusis pažeminamas,

žmogus suniekinamas;

neatleisk jiems!

10 Lįsk giliai tarp uolų,

užsidenk dulkėmis

nuo VIEŠPATIES siaubo

ir jo šlovės žėrėjimo.

11 Įžūlus marusis turės nuleisti akis,

žmonių išdidumas bus pažemintas.

Tik VIEŠPATS tą dieną bus išaukštintas.

12 Juk Galybių VIEŠPATS turi parengęs savo dieną

prieš visa, kas išdidu ir įžūlu,

kas išpuikę ir kas bus pažeminta:

13 prieš visus Libano kedrus, aukštus ir didingus,

ir visus Bašano ąžuolus;

14 prieš visus aukštus kalnus

ir visas didingas kalvas;

15 prieš kiekvieną tvirtą bokštą

ir kiekvieną galingą sieną;

16 prieš visus Taršišo laivus

ir visas eiklias valtis.

17 Tada bus sutramdytas mariųjų pasipūtimas,

pažemintas žmonių išdidumas.

Tik VIEŠPATS tą dieną bus išaukštintas.

18 Stabai pranyks tarsi nebuvę.

19 Žmonės slėpsis kalnų olose

ir žemės urvuose

nuo VIEŠPATIES siaubo

ir jo šlovės žėrėjimo,

kai jis pakils sudrebinti žemės.

20 Tą dieną žmonės

kurmiams ir šikšnosparniams

numes sidabro ir aukso stabus,

kurių prisidarė garbinti.

21 Jie lįs į uolų urvus

ir skardžių plyšius

nuo VIEŠPATIES siaubo

ir jo šlovės žėrėjimo,

kai jis pakils sudrebinti žemės.

22 O, liaukitės kliautis žmogumi!

Juk jis turi tik gyvybės alsavimą!

Kuo gi jis nusipelnė pagarbos?

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 2