BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 01 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 33

 Pakartoto Įstatymo knyga
  
 Mozė palaimina Izraelį
  
Įst 33

1 Štai palaiminimas, kuriuo Dievo vyras Mozė prieš mirdamas palaimino izraelitus. 2 Jis tarė:

„VIEŠPATS atėjo nuo Sinajaus,

užtekėjo jiems nuo Seyro;

jis pasirodė nuo Parano kalno,

dėl jų atkeliavo nuo Rebibot Kadešo,

žaibams tvyksint iš jo dešinės.

3 Iš tikrųjų jis myli savo tautą!

Tavo šventieji visi tavo rankoje;

žygiavo jie paskui tave,

sekdami tavo nurodymais.

4 Kai Mozė įpareigojo mus Įstatymu,

kaip paveldu Jokūbo bendrijai,

5 tada [VIEŠPATS] tapo karaliumi Ješurūne,

tautos galvoms į draugę surinkus Izraelio gimines.

6 Teišlieka gyvas Rubenas ir teneišmiršta,

nors skaičiumi jis yra mažas.“

7 Apie Judą jis sakė:

„VIEŠPATIE, išgirsk Judo balsą

ir parvesk jį pas savo tautą.

Sustiprink jo rankas

ir padėk jam susidūrus su priešais.“

8 O apie Levį sakė:

„Tebūna tavo Tumimai ir Urimai

ištikimajam vyrui,

išmėgintam prie Masos,

su kuriuo grūmeisi prie Meribos vandenų.

9 Apie savo tėvą ir motiną jis sakė:

‘Nepažįstu jų!’

Į savo gimines nekreipė dėmesio,

savo vaikus atsisakė pažinti,

nes laikėsi tik tavo žodžio

ir nenutolo nuo tavo Sandoros.

10 Jokūbą jie moko tavo įsakų

ir Izraelį tavo Įstatymo;

smilkalus jie deda tavo akivaizdoje

ir deginamąsias aukas ant tavo aukuro.

11 Laimink, VIEŠPATIE, jo nuosavybę

ir maloniai priimk jo rankų tarnybą.

Taip smok į strėnas jo priešams,

nekenčiantiems jo,

kad jie daugiau nebeatsikeltų.“

12 Apie Benjaminą jis sakė:

„VIEŠPATIES numylėtinis saugiai ilsisi;

Aukščiausiasis globoja jį visą dieną,

mylimasis ilsisi ant jo pečių.“

13 O apie Juozapą sakė:

„Tebūna VIEŠPATIES palaimintas jo kraštas

rinktine rasos dovana iš dangaus

ir iš bedugnės, glūdinčios po žeme,

14 geriausiais saulės vaisiais

ir geriausiais mėnesių vaisiais,

15 geriausiu senųjų kalnų derliumi

ir amžinųjų kalvų dosnumu,

16 geriausiomis žemės dovanomis

bei jos pilnatve

ir malone Apsireiškusiojo krūme.

Teapvainikuoja visa tai Juozapo galvą,

viršugalvį pašvęstojo tarp brolių.

17 Kaip pirmagimis jautis savo didybėje,

jis turi ragus tarsi laukinio jaučio;

subado jais tautas

iki pat žemės pakraščių.

Tokie tat yra Efraimo miriadai,

tokie tat yra Manaso tūkstančiai.“

18 Apie Zabuloną jis sakė:

„Džiaukis, Zabulonai, savo kelionėse,

o tu, Isacharai, savo palapinėse!

19 Į kalną jie kviečia tautas,

ten atnašauja teisias aukas,

nes jie ragauja jūrų pertekliaus

ir smėlyje slypinčių gėrybių.“

20 O apie Gadą sakė:

„Tebūna palaimintas, kuris plečia Gadą!

Gadas guli kaip liūtas,

nuplėšia aukai ranką ir galvą.

21 Pirmienas sau pasirinko,

nes ten buvo vadui paskirta dalis;

jis atėjo tautos priekyje,

įvykdė VIEŠPATIES teisumą

ir jo įsakus Izraeliui.“

22 Apie Daną jis sakė:

„Danas yra liūtukas,

puolantis iš Bašano.“

23 O apie Naftalį sakė:

„O, Naftali, esi sotus palaimos

ir kupinas VIEŠPATIES palaiminimo;

paveldėk jūrą ir pietus!“

24 Apie Ašerą jis sakė:

„Tebūna Ašeras laimingiausias tarp sūnų;

tebūna jis brolių mėgstamas,

temirko aliejuje savo kojas!

25 Tebūna tavo durų velkės iš geležies ir vario;

būk saugus visas savo dienas!“

26 „O, Ješurūnai, nėra kito tokio, kaip Dievas,

atskriejantis dangumi tau padėti

savo didybėje virš debesų!

27 Dievas ­ prieglobstis nuo seno,

žemėje jo amžinos rankos.

Nuvarė priešą tau nuo kelio

ir tarė: ‘Sunaikink!’

28 Užtat Izraelis saugiai gyvena,

rami Jokūbo buveinė

grūdų ir vyno krašte,

po rasa lynojančiu dangumi.

29 Laimingas tu, Izraeli!

Kas panašus į tave ­

tautą, išgelbėtą VIEŠPATIES,

tave globojančio skydo,

tavo pergalingojo kalavijo!

Tavo priešai gūždamiesi ateis pas tave,

o tu trypsi jų viršūnes.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 33

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 34

 Pakartoto Įstatymo knyga
  
 Mozės mirtis
  
Įst 34

1 Tada Mozė užkopė iš Moabo lygumų į Nebojo kalną, Pisgos viršūnę, esančią priešais Jerichą, ir VIEŠPATS parodė jam visą kraštą: Gileadą iki pat Dano, 2 visą Naftalį, Efraimo ir Manaso kraštą, visą Judo kraštą iki pat Vakarų jūros, 3 Negebą ir Lygumą, Jericho, Palmių miesto, slėnį iki pat Coaro. 4 VIEŠPATS sakė jam: „Tai kraštas, kurį prisiekiau Abraomui, Izaokui ir Jokūbui, tardamas: ‘Aš duosiu jį tavo palikuonims.’ Leidau tau jį pamatyti savo akimis, bet tu ten nenueisi.“

5 Taigi VIEŠPATIES tarnas Mozė numirė ten, Moabo krašte, pagal VIEŠPATIES žodį. 6 Jis buvo palaidotas slėnyje, Moabo krašte, priešais Bet Peorą, bet jo kapo vietos niekas nežino iki šios dienos. 7 Mozė mirė, turėdamas šimtą dvidešimt metų; akys dar nebuvo jam aptemusios, jėgos dar nebuvo išsekusios. 8 Izraelitai raudojo Mozės Moabo lygumose trisdešimt dienų.

Mozės gedulo metas pasibaigė. 9 Nūno sūnus Jozuė buvo kupinas išminties dvasios, nes Mozė buvo uždėjęs ant jo savo rankas, o izraelitai jo klausė, kaip Mozė buvo įsakęs.

10 Niekada nuo tol Izraelyje nebekilo toks pranašas, kaip Mozė, su kuriuo VIEŠPATS susitiko tiesiogiai. 11 Niekas jam neprilygo ženklais ir nuostabiais darbais, kuriuos atlikti VIEŠPATS jį siuntė Egipto žemėn prieš faraoną, visus dvariškius bei visą žemę, 12 ir galinga ranka bei visiems pagarbią baimę keliančiais darbais, atliktais viso Izraelio akyse.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Pakartoto Įstatymo knygaSkyrius: 34