BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 01 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Išėjimo knygaSkyrius: 13

 Išėjimo knyga
  
 Pirmagimių pašventimas
  
Iš 13

Nendrių jūros link

17 Kai faraonas leido žmonėms išeiti, Dievas nevedė jų filistinų krašto keliu, nors jis ir buvo arčiau, nes Dievas mąstė: „Jei tautai tektų kariauti, ji pradės gailėtis ir sugrįš į Egiptą.“ 18 Todėl Dievas vedė žmones aplinkiniu dykumos keliu Nendrių jūros link. Izraelitai iš Egipto leidosi kelionėn mūšio gretomis. 19 Mozė pasiėmė kaulus Juozapo, kuris buvo iškilmingai prisaikdinęs izraelitus, tardamas: „Dievas tikrai ateis jūsų aplankyti. Tada turite iš čia neštis mano kaulus.“ 20 Iškeliavę iš Sukoto, jie apsistojo Etame, netoli dykumos pakraščio.

21 Dieną VIEŠPATS, rodydamas kelią, ėjo pirma jų debesies stulpu, o naktį ­ ugnies stulpu, teikdamas šviesos, kad jie galėtų keliauti dieną ir naktį. 22 Debesies stulpas dieną ir ugnies stulpas naktį nepasitraukė iš savo vietos žmonių priešakyje.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 13

Išėjimo knygaSkyrius: 14

 Išėjimo knyga
  
Iš 14

1 Tada VIEŠPATS tarė Mozei: 2 „Liepk izraelitams grįžti ir apsistoti priešais Pi Hahirotus, tarp Migdolo ir jūros, priešais Baal Cefoną; įsirenkite stovyklą priešais jį prie jūros. 3 Faraonas tuomet pamanys apie izraelitus: ‘Jie klajoja be tikslo po kraštą. Dykuma jų nepaleidžia.’ 4 Tada aš sukietinsiu faraono širdį, ir jis vysis juos, idant būčiau pašlovintas per faraoną ir visą jo kariuomenę. O egiptiečiai žinos, kad aš esu VIEŠPATS.“ Taip jie ir padarė.

5 Kai Egipto karaliui buvo pranešta, kad žmonės pabėgo, faraonas bei jo pareigūnai apsigalvojo ir sakė: „Ką mes padarėme, atleisdami Izraelį nuo lažo!“ 6 Tada faraonas įsakė pakinkyti kovos vežimą ir pasiėmė su savimi kariuomenės; 7 pasiėmė šešis šimtus rinktinių kovos vežimų, visus Egipto kovos vežimus su galiūnais kiekviename. 8 VIEŠPATS sukietino faraono, Egipto karaliaus, širdį, ir jis vijosi izraelitus. Izraelitai drąsiai žygiavo tolyn, 9 o juos vijosi egiptiečiai ­ visi faraono žirgai ir kovos vežimai, vežimų vežėjai ir kariuomenė. Egiptiečiai užklupo izraelitus, apsistojusius prie jūros ­ prie Pi Hahirotų, priešais Baal Cefoną.

Perėjimas per jūrą

10 Faraonas jau buvo arti, kai izraelitai žvalgydamiesi pamatė, kad egiptiečiai juos vejasi. Siaubo apimti izraelitai šaukėsi VIEŠPATIES. 11 Mozei jie skundėsi: „Nejau nebuvo kapams vietos Egipte, kad išvedei mus mirti į dykumą? Ką gi padarei, išvesdamas mus iš Egipto? 12 Argi ne tą pat mes sakėme tau Egipte: ‘Atstok nuo mūsų! Leisk mums tarnauti egiptiečiams?’ Iš tikrųjų būtų buvę geriau tarnauti egiptiečiams, negu mirti dykumoje.“ 13 Bet Mozė sakė žmonėms: „Nebijokite! Tvirtai laikykitės ir pamatysite išgelbėjimą, kurį VIEŠPATS jums šiandien suteiks. Egiptiečių, kuriuos dabar matote, daugiau niekada nebematysite. 14 Pats VIEŠPATS kovos už jus, o jūs nutilkite.“

15 Tada VIEŠPATS tarė Mozei: „Ko tu manęs šaukiesi? Sakyk izraelitams, kad eitų kaip ėję! 16 O tu pakelk savo lazdą, ištiesk ranką viršum jūros ir perskirk ją, kad izraelitai galėtų pereiti jūrą sausu dugnu. 17 Tada aš, sakau tau, sukietinsiu egiptiečių širdis, kad jie eitų iš paskos. Ir aš būsiu pašlovintas per faraoną ir visą jo kariuomenę, per jo kovos vežimus ir vežėjus. 18 Egiptiečiai žinos, kad aš esu VIEŠPATS, kai būsiu pašlovintas per faraoną, jo kovos vežimus ir kovos vežimų vežėjus.“

19 Dievo angelas, ėjęs izraelitų gretų priešakyje, dabar pakilo ir nuėjo už jų; debesies stulpas pakilo iš jų priekio ir užėmė vietą už jų. 20 Jis atsirado tarp egiptiečių stovyklos ir Izraelio stovyklos. Debesis tapo tamsus, todėl naktis praėjo taip, kad vieni prie kitų negalėjo prisiartinti per visą naktį.

21 Tada Mozė ištiesė ranką viršum jūros. Pučiant stipriam rytų vėjui per visą naktį, VIEŠPATS nuseklino jūrą ir pavertė ją sausa žeme. Kai vandenys buvo perskirti, 22 izraelitai žengė į jūrą sausuma, vandenims sudarius sieną jiems iš dešinės ir iš kairės. 23 O egiptiečiai vydamiesi žygiavo paskui juos į jūrą visi ­ faraono žirgai, kovos vežimai ir vežėjai. 24 Atėjus ryto sargybos metui, VIEŠPATS metė žvilgsnį į egiptiečių kariuomenę iš ugnies ir debesies stulpo ir sukėlė klaiką egiptiečių gretose. 25 Jis taip įklampino jų vežimų ratus, kad tie vos besisuko. Egiptiečiai tarė: „Bėkime nuo izraelitų, nes VIEŠPATS kovoja už juos su Egiptu.“

26 Tada VIEŠPATS paliepė Mozei: „Ištiesk ranką viršum jūros, kad vandenys sugrįžtų ant egiptiečių, jų kovos vežimų ir vežėjų!“ 27 Mozė ištiesė ranką viršum jūros. Auštant jūra ėmė grįžti į savo įprastą vietą, ir egiptiečiai bėgo nuo jos. Bet VIEŠPATS nubloškė juos į jūrą. 28 Vandenys sugrįžo ir paskandino jūroje kovos vežimus ir vežėjus ­ visą faraono kariuomenę, žygiavusią paskui izraelitus. Nė vienas jų neišsigelbėjo. 29 O izraelitai perėjo per jūrą sausa žeme, vandenims sudarius sieną jiems iš dešinės ir iš kairės.

30 Taip VIEŠPATS išgelbėjo tą dieną Izraelį nuo egiptiečių. Izraelis matė gulinčius negyvus egiptiečius ant jūros kranto. 31 Pamatęs galingą ranką, kurią VIEŠPATS pakėlė prieš Egiptą, Izraelis pabūgo VIEŠPATIES ir patikėjo VIEŠPAČIU ir jo tarnu Moze.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 14

Išėjimo knygaSkyrius: 15

 Išėjimo knyga
  
 Pergalės giesmė
  
Iš 15

1 Tada Mozė ir izraelitai giedojo VIEŠPAČIUI šią giesmę: „Aš giedosiu VIEŠPAČIUI,

nes jis šlovingai nugalėjo,

nugramzdino į jūrą žirgą ir vežėją.

2 VIEŠPATS mano jėga ir giesmė ­

jis mane išgelbėjo!

Aš jį garbinsiu,

jis ­ mano Dievas!

Aš jį aukštinsiu,

jis ­ mano tėvo Dievas!

3 VIEŠPATS yra Galiūnas,

VIEŠPATS jo vardas!

4 Faraono kovos vežimus ir kariuomenę

nubloškė į jūrą,

Nendrių jūroje paskandino

jo geriausius vadus! 5 Bedugnės vandenys juos užliejo,

jie nugrimzdo į gelmes kaip akmuo. 6 Tavo dešinė, VIEŠPATIE, nuostabi savo jėga,

tavo dešinė ranka, VIEŠPATIE,

triuškina priešus!

7 Savo didybės šlove

nugalėjai priešininkus,

išliejai savo įniršį,

kuris surijo juos kaip ugnis suryja šiaudus.

8 Tavo nirtulio dvelktelėjimu susitelkė vandenys,

ir bangos iškilo tarsi pylimas,

bedugnės vandenys sustingo viduryje jūros. 9 Priešas sakė: ‘Vysiuosi ir pasivysiu,

pasidalysiu grobį,

pasisotinsiu.

Išsitrauksiu kalaviją,

mano ranka juos sunaikins.’ 10 Bet tu papūtei savo vėju,

ir jūra juos užliejo;

jie nugrimzdo tarsi švinas į gilų vandenį.

11 Kas tarp dievų tau lygus, VIEŠPATIE?

Kas, kaip tu, nuostabus šventumu?

Baisus darbų šlove, darantis stebuklus; 12 kai ištiesei savo dešinę,

žemė juos prarijo.

13 Savo ištikima meile vedei tautą,

kurią išpirkai,

savo galia juos lydėjai

į savo šventąją buveinę. 14 Tai girdėdamos drebėjo tautos,

skausmas apėmė Filistijos gyventojus. 15 Edomo vadus pagavo išgąstis;

drebulys apėmė Moabo galiūnus;

nutirpo iš baimės visi Kanaano gyventojai. 16 Juos apėmė baimė ir siaubas;

tavo rankos galybe jie nutilo kaip akmuo,

kolei praėjo tavo tauta, VIEŠPATIE,

kolei praėjo tauta, kurią išpirkai.

17 Tu juos įvedei ir pasodinai savo paveldo kalne,

toje vietoje, VIEŠPATIE, kurią padarei savo buveine,

toje šventykloje, VIEŠPATIE, kurią pastatė tavo rankos. 18 VIEŠPATS karaliaus per amžių amžius.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Išėjimo knygaSkyrius: 15