BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 01 27 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Laiškas hebrajams (žydams)Skyrius: 2

 Laiškas hebrajams (žydams)
  
Hbr 2

1 Todėl mes turime kuo rūpestingiau apmąstyti, ką girdėjome, kad nepraplauktume pro šalį. 2 Jei per angelus paskelbtas žodis turėjo galią ir kiekvienas nusižengimas bei neklusnumas susilaukdavo teisėtos bausmės, 3 tai kaipgi mes pabėgsime nuo jos, jei paniekinsime tokį didį išganymą? Juk jis, prasidėjęs Viešpaties skelbimu, yra mums patvirtintas tų, kurie patys buvo girdėję, 4 Dievui prisidedant prie jų liudijimo ženklais ir stebuklais, visokiais galybės darbais ir Šventosios Dvasios dovanomis, paskirstytomis jo valia.

Išganymą įvykdė Kristus

5 Ne angelams jis pajungė ateities pasaulį, apie kurį kalbame. 6 Beje, kažkas kažkur yra liudijęs:

Kas yra žmogus, kad jį atsimeni,

kas Žmogaus Sūnus, kad juo rūpiniesi?!

7 Padarei jį trumpam laikui mažesnį už angelus,

didybe ir garbe jį apvainikavai,

8 visa pajungei jo valdžiai.

Jeigu jau visa pajungė, tai nepaliko nieko, kas nebūtų jam pajungta. Vis dėlto dabar mes dar nematome, jog visa jam pajungta. 9 Tačiau regime tą rumpam laikui padarytą mažesnį negu angelai, kad Dievo malone už kiekvieną jis paragautų mirties ­ Jėzų, už mirties kentėjimus apvainikuotą didybe ir garbe. 10 Tasai, kuriam ir iš kurio yra visata, norėjo daugybę savo vaikų nuvesti į garbę. Todėl jam derėjo kentėjimais ištobulinti jų išganymo vadovą. 11 Juk šventintojas ir šventinamieji ­ visi kyla iš vieno. Todėl jis nesigėdija juos vadinti broliais; 12 jis sako:

Aš paskelbsiu tavo vardą savo broliams,

susirinkime tave šlovinsiu giesme.

13 Ir vėl:

Aš juo pasitikėsiu.

Ir vėl:

Štai aš ir vaikai,

kuriuos davė man Dievas.

14 Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir jis lygiomis juos prisiėmė, idant mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties valdžią, tai yra velnią, 15 ir išvaduotų tuos, kurie, bijodami mirties, visam gyvenimui buvo patekę į vergiją. 16 Juk iš tiesų jam rūpėjo ne angelai, o Abraomo palikuonys. 17 Todėl jis turėjo visu kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis kunigas ir galėtų permaldauti už tautos nuodėmes. 18 Pats iškentęs gundymus, jis gali padėti tiems, kurie yra gundomi.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas hebrajams (žydams)Skyrius: 2