BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Laiškas hebrajams (žydams)Skyrius: 10

 Laiškas hebrajams (žydams)
  
 Kristaus aukos viršenybė
  
Hbr 10

Ištikimybė tikėjimui

19 Taigi, broliai, dėl Jėzaus kraujo įgavę pasitikėjimo įžengti į šventovę 20 nauju ir gyvu keliu, jo atvertu mums pro uždangą, tai yra per jo kūną; 21 turėdami didį kunigą Dievo Namams, 22 ateikime su tyra širdimi ir giliu tikėjimu, apvalę širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovę kūną švariu vandeniu! 23 Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes ištikimas tas, kuris yra davęs pažadus; 24 sergėkime vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. 25 Nepraleiskime savųjų susirinkimų, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus juo labiau, juo aiškiau įžvelgiate besiartinančią dieną.

26 O jeigu, gavę aiškų tiesos pažinimą, mes sąmoningai darome nuodėmes, tuomet jokios aukos už nuodėmes nebelieka, 27 ir tėra kažkoks baisus laukimas teismo ir naikinančios ugnies, kuri prarys priešininkus. 28 Kas pamina Mozės Įstatymą, tas be jokio pasigailėjimo turi mirti, dviem ar trim liudytojams paliudijus. 29 Tik pagalvokite, kokios dar sunkesnės bausmės nusipelnys tas, kuris sutrypia Dievo Sūnų, išniekina Sandoros kraują, kuriuo buvo pašventintas, ir įžeidžia malonės Dvasią! 30 Juk žinome, kas yra pasakęs:

Mano kerštas, ir aš atsilyginsiu.

Ir vėl:

Viešpats teis savo tautą.

31 Baisu pakliūti į gyvojo Dievo rankas!

32 Prisiminkite ankstesnes dienas, kada jūs apšviesti ištvėrėte didžią kentėjimų kovą, 33 tiek patys išstatyti viešam pajuokimui ir smurtui, tiek būdami bendrininkai tų, kurie taip buvo skriaudžiami. 34 Jūs kentėjote drauge su kaliniais ir linksmai sutikote savo turto išplėšimą, žinodami, jog turite geresnį ir nenykstantį lobį. 35 Tad nepameskite savo pasitikėjimo, už kurį skirtas didelis atlygis! 36 Taip, reikia jums ištvermės, kad, įvykdę Dievo valią, gautumėte, kas pažadėta.

37 Juk dar trumpa, trumpa valandėlė,

ir ateis laukiamasis, ir neužtruks.

38 Mano teisusis gyvens tikėjimu,

ir, jeigu jis bailiai pasitrauktų,

mano siela juo nebesigėrės.

39 Tačiau mes nesame bailūs pabėgėliai savo pražūčiai, bet laikomės tikėjimo, kad išgelbėtume savo sielas.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas hebrajams (žydams)Skyrius: 10