BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 03 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Ezros (Ezdro) knygaSkyrius: 7

 Ezros (Ezdro) knyga
  
 Ezra ­ Rašto žinovas
  
Ezr 7

1 Po šių įvykių, Persijos karaliui Artakserksui viešpataujant, Ezra, sūnus Serajos, sūnaus Azarijos, sūnaus Hilkijos, 2 sūnaus Šalumo, sūnaus Cadoko, sūnaus Ahitubo, 3 sūnaus Amarijos, sūnaus Azarijos, sūnaus Merajoto, 4 sūnaus Zerachijos, sūnaus Uzio, sūnaus Bukio, 5 sūnaus Abišūvos, sūnaus Finehaso, sūnaus Eleazaro, sūnaus vyriausiojo kunigo Aarono, 6 taigi tas Ezra parvyko iš Babilono. Jis buvo raštininkas ­ žinovas Mozės Įstatymo, kurį buvo davęs VIEŠPATS, Izraelio Dievas. Kadangi VIEŠPATIES ranka buvo su juo, karalius buvo suteikęs jam visa, ko tik jis prašė.

7 Kai kurie iš izraelitų ­ kunigų bei levitų, giesmininkų ir vartininkų bei Šventyklos tarnų ­ parvyko į Jeruzalę septintais karaliaus Artakserkso metais. 8 Jie atvyko į Jeruzalę septintų karaliaus metų penktą mėnesį. 9 Kelionė iš Babilono buvo pradėta pirmo mėnesio pirmą dieną, ir penkto mėnesio pirmą dieną jis atvyko į Jeruzalę, nes su juo buvo maloninga VIEŠPATIES ranka. 10 Ezra buvo atsidavęs visa širdimi tyrinėti VIEŠPATIES Įstatymą, laikytis jo ir mokyti Izraelį įstatų ir įsakų.

11 Štai nuorašas laiško Izraeliui, kurį karalius Artakserksas davė Ezrai ­ kunigui raštininkui, žinovui VIEŠPATIES įsakymų žodžių ir jo įstatų;

12 „Artakserksas, karalių karalius, kunigui Ezrai, dangaus Dievo Įstatymo rašto žinovui linki ramybės. Dabar 13 aš skelbiu įsaką, kad kas tik mano karalystėje iš Izraelio žmonių ar jų kunigų bei levitų laisva valia ryžtasi eiti į Jeruzalę, gali eiti su tavimi. 14 Tu esi karaliaus ir jo septynių patarėjų siųstas sutvarkyti Judą ir Jeruzalę pagal tavo rankoje esančio savo Dievo Įstatymą, 15 nugabenti sidabrą bei auksą, karaliaus ir jo patarėjų savanoriškai paaukotus Izraelio Dievui, kurio buveinė yra Jeruzalėje, 16 taip pat visą sidabrą bei auksą, gautą iš Babilono srities, drauge su žmonių ir kunigų geros valios atnašomis, noriai duotomis jų Dievo Namams, esantiems Jeruzalėje. 17 Už tuos pinigus turi nedelsdamas nupirkti jaučių, avinų bei ėriukų, javų atnašų bei liejamųjų atnašų ir paaukoti juos ant savo Dievo Namų aukuro Jeruzalėje. 18 O su likusiu sidabru ir auksu tu ir tavo broliai darykite, kas atrodo jums geriausia pagal jūsų Dievo valią. 19 Tau patikėtus tavo Dievo Namų tarnybos reikmenis turi perduoti Jeruzalės Dievui. 20 O kas daugiau reikalinga tavo Dievo Namams, kuriais rūpintis esi įpareigotas, galėsi aprūpinti iš karaliaus iždo.

21 Aš, karalius Artakserksas, įsakau visiems Užupio srities iždo valdytojams: kokį tik prašymą pateiks jums kunigas Ezra, dangaus Dievo įstatymo rašto žinovas, tebūna jis patenkintas nedelsiant ir rūpestingai 22 iki šimto sidabro talentų, šimto korų kviečių, šimto batų vyno, šimto batų aliejaus, o druskos be saiko. 23 Kas tik dangaus Dievo įsakyta, tebūna vykdoma uoliai dangaus Dievo Namams, antraip pyktis ištiks karaliaus ir jo įpėdinių karalystę. 24 Be to, mes pranešame jums, kad neleidžiama uždėti duoklės, asmens ar žemės mokesčių kunigams, levitams, giesmininkams, vartininkams, Šventyklos tarnams ar kitiems Dievo Namų tarnams.

25 O tu, Ezra, paskirk pareigūnus ir teisėjus pagal užrašytą tavo Dievo išmintį, kad jie teistų visus Užupio srities žmones, žinančius tavo Dievo Įstatymus. Turite pamokyti tuos, kurie jų nežino. 26 Kas nepaklus tavo Dievo Įstatymui ir karaliaus įstatymui, turi būti nubaustas nedelsiant ar mirtimi, ar tremtimi, ar turto atėmimu, ar įkalinimu.“

27 Tebūna pašlovintas VIEŠPATS, mūsų protėvių Dievas, kuris įdėjo į karaliaus širdį tokį dalyką ­ išaukštinti VIEŠPATIES Namus Jeruzalėje, 28 kuris parodė man ištikimą meilę karaliaus bei jo patarėjų akivaizdoje ir visų įtakingų karaliaus pareigūnų akivaizdoje. Aš buvau padrąsintas, nes VIEŠPATIES ranka buvo su manimi, ir surinkau Izraelio šeimų galvas eiti su manimi.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Ezros (Ezdro) knygaSkyrius: 7

Ezros (Ezdro) knygaSkyrius: 8

 Ezros (Ezdro) knyga
  
 Sugrįžimas į Jeruzalę
  
Ezr 8

1 Štai kilčių galvos ir kilmės sąrašas parėjusių su manimi iš Babilono, viešpataujant karaliui Artakserksui. 2 Iš Finehaso palikuonių ­ Geršomas; iš Itamaro palikuonių ­ Danielius; iš Dovydo palikuonių ­ Hatušas, 3 Šechanijos sūnus; iš Parošo palikuonių ­ Zacharija, su kuriuo buvo įtraukti į sąrašą du šimtai penkiasdešimt vyrų; 4 iš Pahat Moabo ­ Zerachijos sūnus Eljehoenajas ir su juo du šimtai vyrų; 5 iš Zatuvo palikuonių ­ Jahazielio sūnus Šechanija ir su juo trys šimtai vyrų; 6 iš Adino palikuonių ­ Jehonatano sūnus Ebedas ir su juo penkiasdešimt vyrų; 7 iš Elamo palikuonių ­ Atalijos sūnus Izaja ir su juo septyniasdešimt vyrų; 8 iš Šefatijos palikuonių ­ Mykolo sūnus Zebadija ir su juo aštuoniasdešimt vyrų; 9 iš Joabo palikuonių ­ Jehielio sūnus Abdija ir su juo du šimtai aštuoniolika vyrų; 10 iš Banio palikuonių ­ Josifijos sūnus Šelomitas ir su juo šimtas šešiasdešimt vyrų; 11 iš Bebajo palikuonių ­ Bebajo sūnus Zacharija ir su juo dvidešimt aštuoni vyrai; 12 iš Azgado palikuonių ­ Ha Katano sūnus Johananas ir su juo šimtas dešimt vyrų; 13 iš Adonikamo palikuonių, atėjusių vėliausiai, buvo šie: Elifeletas, Jejelis bei Šemaja ir su jais šešiasdešimt vyrų; 14 iš Bigvajo palikuonių ­ Utajas ir Zakūras, o su jais septyniasdešimt vyrų.

15 Sutelkiau juos prie upės, tekančios Ahavos link. Ten mes praleidome tris dienas. Apžiūrėdamas mačiau paprastus žmones ir kunigus, bet neradau tarp jų nė vieno iš levitų. 16 Tada pasišaukiau šeimų galvas Eliezerą, Arielį, Šemają, Elnataną, Nataną, Zachariją ir Mešulamą bei mokytojus Jaribą ir Elnataną 17 ir išsiunčiau juos pas Idoją, vietovės, vardu Kasifija, galvą, nurodęs ką sakyti Idojui bei jo broliams ir Šventyklos tarnams Kasifijoje, kad atsiųstų tarnų mūsų Dievo Namams. 18 Kadangi maloningoji Dievo ranka buvo su mumis, jie parvedė mums išmintingą vyrą iš izraelito Levio sūnaus Mahlio palikuonių, būtent Šerebiją su jo sūnumis ir giminėmis, iš viso aštuoniolika, 19 ir Hašabiją, o su juo Izają iš Merario palikuonių su gimine ir sūnumis, iš viso dvidešimt, 20 neskaitant dviejų šimtų dvidešimt palikuonių Šventyklos tarnų, kuriuos Dovydas ir jo didžiūnai buvo paskyrę tarnauti levitams. Visi jie buvo įrašyti į sąrašą vardais.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Ezros (Ezdro) knygaSkyrius: 8