BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 01 27 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Ezros (Ezdro) knygaSkyrius: 10

 Ezros (Ezdro) knyga
  
Ezr 10

1 Tautos atgaila Kai Ezra verkdamas parpuolė kniūbsčias prieš VIEŠPATIES Namus, meldėsi ir išpažino kaltę, prie jo susibūrė didžiulė izraelitų ­ vyrų, moterų ir vaikų ­ sueiga. Ir žmonės graudžiai verkė. 2 Jehielio sūnus Šechanija iš Elamo palikuonių kreipėsi į Ezrą, tardamas: „Mes iš tikrųjų nusižengėme savo Dievui, vesdami svetimtautes moteris iš šalies tautų. Bet, nepaisant to, net dabar yra Izraeliui vilties. 3 Tad dabar padarykime sandorą su mūsų Dievu, kad išvarysime visas tas žmonas ir jų vaikus, sekdami tuo, ką patari tu, mano viešpatie, ir tie, kurie sielojasi dėl mūsų Dievo įsakymų. Tebūna laikomasi įstatymo! 4 Imkis priemonių, nes tai tavo pareiga. Mes su tavimi. Būk ryžtingas ir imkis priemonių!“ 5 Tad Ezra atsistojo ir prisaikdino didžiūnus, kunigus, levitus ir visą Izraelį, kad jie elgsis, kaip buvo kalbėta. Jie prisiekė.

6 Tada Ezra pasitraukė iš vietos priešais Dievo Namus, nuėjo į Eljašibo sūnaus Johanano butą ir praleido ten naktį. Ten jis nei duonos valgė, nei vandens gėrė, nes raudojo dėl sugrįžusiųjų iš tremties nusižengimo. 7 Visame Jude ir Jeruzalėje visiems sugrįžusiems iš tremties buvo paskelbta, kad jie privalo sueiti į Jeruzalę, 8 o jei kas per tris dienas nepasirodys, tam pareigūnų ir seniūnų nutarimu bus atimta visa nuosavybė, o jis pats bus atskirtas nuo sugrįžusiųjų iš tremties bendrijos.

9 Visi Judo ir Benjamino vyrai per tris dienas susirinko į Jeruzalę. Tai įvyko devinto mėnesio dvidešimtą dieną. Visi žmonės sėdėjo atviroje aikštėje priešais Dievo Namus, drebėdami ir dėl šio reikalo, ir nuo smarkaus lietaus. 10 Tada kunigas Ezra pakilo ir kreipėsi į juos: „Jūs nusižengėte, vesdami svetimtautes moteris, ir padidinote Izraelio kaltę. 11 Tad dabar pašlovinkite VIEŠPATĮ, savo protėvių Dievą, ir vykdykite jo valią: atsiskirkite nuo krašto tautų ir nuo svetimtaučių žmonų.“

12 Atsakydama visa sueiga garsiai šaukė: „Taip! Mes turime daryti, kaip tu sakai. 13 Bet žmonių yra daug, o dabar lietingasis metas. Neįmanoma stovėti atvirame ore. Juk tai ne vienos dienos ar dviejų užduotis, nes daugelis iš mūsų yra taip nusižengę. 14 Tad teatstovauja mūsų pareigūnai visai bendrijai, o visi mūsų žmonės, vedę svetimtautes moteris, teateina prie jų paskirtu laiku drauge su kiekvieno miesto seniūnais ir teisėjais, kad būtų nugręžtas nuo mūsų degantis Dievo pyktis už šią nuodėmę.“ 15 Tik Asaelio sūnus Jehonatanas ir Tikvos sūnus Jachzėjas, levitų Mešulamo ir Šabetajo remiami, su tuo nesutiko. 16 Bet sugrįžusieji iš tremties darė, kaip buvo pasiūlyta. Kunigas Ezra išrinko vyrus ­ kilčių galvas ­ pagal jų kiltis, kiekvieną jų paskirdamas vadu. Dešimto mėnesio pirmą dieną jie susėdo nagrinėti reikalo. 17 Iki pirmo mėnesio pirmos dienos jie priėmė nuosprendį dėl visų svetimtautes moteris vedusių vyrų.

18 Tarp kunigų palikuonių, vedusių svetimtautes moteris, buvo rasta:

iš Jozuės palikuonių ­ Jehocadako sūnus ir jo broliai: Maasėja, Eliezeras, Jaribas ir Gedalija; 19 jie davė žodį, kad pavarys savo žmonas ir, išpažindami savo kaltę, jai išpirkti atnašavo po aviną iš kaimenės;

20 iš Imero palikuonių ­ Hananis ir Zebadija;

21 iš Harimo palikuonių ­ Maasė-

ja, Elija, Šemaja, Jehielis ir Uzija;

22 iš Pašhūro palikuonių ­ Eljoenajas, Maasėja, Izmaelis, Netanelis, Jehozabadas ir Eleasa;

23 iš levitų ­ Šimis, Kelaja, kuris yra Kelita, Petachija, Judas ir Eliezeras;

24 iš giesmininkų ­ Eljašibas;

iš vartininkų ­ Šalumas, Telemas ir Ūris;

25 tarp izraelitų:

iš Parošo palikuonių ­ Ramija, Izija, Malkija, Mijaminas, Eleazaras, Haašabijas ir Benaja;

26 iš Elamo palikuonių ­ Matanija, Zacharija, Jehielis, Abdis, Jeremotas ir Elija;

27 iš Zatuvo palikuonių ­ Eljoenajas, Eljašibas, Matanija, Jeremotas, Zabadas ir Aziza;

28 iš Bebajo palikuonių ­ Johananas, Hananija, Zabajas ir Atlajas;

29 iš Banio palikuonių ­ Mešulamas, Maluchas, Adaja, Jašubas, Šealas ir Jeramotas;

30 iš Pahat Moabo palikuonių ­ Adna, Kelalas, Benaja, Maasėja, Matanija, Becalelis, Binujas ir Manasas;

31 iš Harimo palikuonių ­ Eliezeras, Išija, Malkija, Šemaja, Simeonas, 32 Benjaminas, Maluchas ir Šemarija;

33 iš Hašumo palikuonių ­ Matenajas, Matata, Zabadas, Elifeletas, Jeremajas, Manasas ir Šimis;

34 iš Banio palikuonių ­ Maadajas, Amramas, Uelis, 35 Benaja, Bedija, Keluhis, 36 Vanija, Meremotas, Eljašibas, 37 Matanija, Matenajas ir Jaasajas;

38 iš Binujo palikuonių ­ Šimis, 39 Šelemija, Natanas, Adaja, 40 Machnadbajas, Šašajas, Šarajas, 41 Azarelis, Šelemija, Šemarija, 42 Šalumas, Amarija ir Juozapas;

43 iš Nebojo palikuonių ­ Jejelis, Matitija, Zabadas, Zebina, Jadajas, Joelis ir Benaja.

44 Visi jie buvo vedę svetimtautes moteris, bet pavarė ir jas, ir jų vaikus.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Ezros (Ezdro) knygaSkyrius: 10