BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 02 26 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Ezechielio knygaSkyrius: 47

 Ezechielio knyga
  
 Upė, tekanti iš šventyklos
  
Ez 47

1 Tuomet jis vėl nuvedė mane prie įėjimo į šventyklą. Žiūriu, vanduo teka iš po šventyklos slenksčio rytų link, nes šventyklos priekis buvo rytų pusėje. Vanduo tekėjo žemyn iš pietinio šventyklos pakraščio galo, į pietus nuo aukuro. 2 Jis išvedė mane pro šiaurinius vartus ir vedė aplink lauko puse prie išorinių vartų, pro kuriuos einama į rytus. Žiūriu, vanduo liejasi pietiniame pakraštyje.

3 Eidamas rytų kryptimi su virve rankoje, vyras atmatavo tūkstantį uolekčių ir pervedė mane per vandenį; vandens buvo ligi kulkšnių. 4 Jis vėl atmatavo tūkstantį uolekčių ir pervedė mane per vandenį; vandens buvo ligi kelių. Jis vėl atmatavo tūkstantį uolekčių ir pervedė mane per vandenį; vandens buvo ligi juosmens. 5 Jis vėl atmatavo tūkstantį uolekčių, ir jau buvo upė, kurios nebegalėjau pereiti, nes vanduo buvo taip patvinęs, jog reikėjo plaukti; upė buvo nepereinama. 6 Jis paklausė mane: „Žmogau, ar matei?“

Tuomet jis parvedė mane atgal prie upės kranto. 7 Eidamas atgal, mačiau ant upės kranto daugybę medžių vienoje ir kitoje pusėje. 8 Jis man paaiškino: „Šis vanduo teka į rytų pusę ir nutekės į Arabą, o kai įtekės į jūrą, dvokiančio vandens jūrą, jos vanduo pasidarys sveikas. 9 Kur tik ta upė nutekės, visa, kas gyva ir kruta, gaus iš jos gyvybę. Vandeniui ten nutekėjus, joje bus daugybė žuvų, nes jis taps sveikas, ir visa gyvuos, kur tik tekės upė. 10 Palei ją stovės žvejai nuo En Gedžio iki pat En Eglaimų, ir bus vietos tinklams džiovinti. Bus gausu visokiausių žuvų, panašiai kaip Didžiojoje jūroje. 11 Bet jos pelkės ir balos nepraras sūrumo, nes turi būti paliktos druskai. 12 Ant krantų abipus upės augs visokiausi vaismedžiai. Jų lapai nenubyrės, ir jiems vaisių nepristigs; kas mėnesį jie neš naujus vaisius, nes vanduo jiems atitekės iš šventyklos. Jų vaisiai bus maistas, o lapai ­ vaistas.“

Naujos krašto ribos

13 Taip kalba Viešpats DIEVAS: „Štai ribos, pagal kurias paskirstysite kraštą kaip paveldą dvylikai Izraelio giminių. Juozapas gaus dvi dalis, 14 o likusį kraštą dalysitės po lygiai. Kadangi prisiekiau duoti jį jūsų protėviams, šis kraštas bus jūsų paveldas.

15 Krašto riba bus tokia. Šiaurės pusėje ­ nuo Didžiosios jūros pro Hetloną ligi Lebo Hamato, Cedado, 16 Berotajo bei Sibraimų, kurie yra tarp Damasko bei Hamato ribos, ir iki pat Hacer Tikono, kuris yra ant Haurano ribos. 17 Taigi riba eis nuo Jūros ligi Hacar Enono, kuris yra į šiaurę nuo Damasko krašto, su Hamato kraštu šiaurės pusėje.

18 Rytų pusėje ­ tarp Haurano ir Damasko palei Jordaną, tarp Gileado ir Izraelio krašto iki Rytų jūros ir ligi pat Tamaros. Tai rytinė riba.

19 Pietų pusėje riba eis nuo Tamaros ligi pat Meribos, o iš ten palei Egipto upės vagą iki Didžiosios jūros. Tai pietinė riba.

20 Vakarų pusėje riba bus Didžioji jūra iki pat vietos priešais Lebo Hamatą. Tai vakarinė riba.

21 Taip padalysite šį kraštą tarp Izraelio giminių. 22 Kaip paveldą paskirstysite jį burtu sau patiems ir ateiviams, gyvenantiems tarp jūsų, kurie pagimdė pas jus vaikų. Su jais elgsitės kaip su gimusiais Izraelyje, su jumis bus jiems burtu paskirtas paveldas tarp Izraelio giminių. 23 Kad ir kokioje giminėje gyventų ateiviai, toje giminėje duosite jiems paveldą“, ­ tai VIEŠPATIES žodis.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Ezechielio knygaSkyrius: 47

Ezechielio knygaSkyrius: 48

 Ezechielio knyga
  
Ez 48

1 Giminių paveldas Štai giminių vardai. Pradedant šiaurine riba ant Hetlono kelio, nuo Lebo Hamato ligi pat Hacar Enono, kuris yra ant Damasko ribos su Hamatu šiaurėje, ir nuo rytinio pakraščio iki Jūros bus Danas ­ viena dalis. 2 Prie Dano žemės, nuo rytinės ribos iki vakarinės ribos, bus Ašeras ­ viena dalis. 3 Prie Ašero žemės, nuo rytinės ribos ligi vakarinės ribos, bus Naftalis ­ viena dalis. 4 Prie Naftalio žemės, nuo rytinės ribos ligi vakarinės ribos, bus Manasas ­ viena dalis. 5 Prie Manaso žemės, nuo rytinės ribos ligi vakarinės ribos, bus Efraimas ­ viena dalis. 6 Prie Efraimo žemės, nuo rytinės ribos ligi vakarinės ribos, bus Rubenas ­ viena dalis. 7 Prie Rubeno žemės, nuo rytinės ribos ligi vakarinės ribos, bus Judas ­ viena dalis.

8 Prie Judo žemės, nuo rytinės ribos ligi vakarinės ribos, bus šventoji dalis, kurią atskirsite dvidešimt penkių tūkstančių uolekčių pločio, o ilgiu lygią vienai iš giminių dalių, nuo rytinės ribos ligi vakarinės ribos su šventykla jos viduryje. 9 Šventoji dalis, kurią atskirsite, bus dvidešimt penkių tūkstančių uolekčių ilgio ir dvidešimt tūkstančių uolekčių pločio.

10 Iš šventosios dalies kunigams priklausys dvidešimt penki tūkstančiai uolekčių šiauriniame pakraštyje, dešimt tūkstančių uolekčių pločio vakariniame pakraštyje ir dešimt tūkstančių uolekčių rytiniame pakraštyje su VIEŠPATIES šventykla viduryje. 11 Ši šventoji vieta bus kunigams iš Cadoko palikuonių, kurie man tarnavo ir nenuklydo su paklydusiais Izraelio žmonėmis, kaip padarė levitai. 12 Ji bus jiems ypatinga dalis iš šventosios krašto dalies, švenčiausia vieta šalia levitų žemės. 13 Greta kunigų žemės levitai turės dalį dvidešimt penkių tūkstančių uolekčių ilgio ir dešimt tūkstančių uolekčių pločio. Visas ilgis bus dvidešimt penkių tūkstančių uolekčių, o plotis ­ dešimt tūkstančių uolekčių. 14 Jokia šios žemės dalis negali būti nei parduota, nei išmainyta, nei perduota, nes tai rinktinė krašto dalis, šventa VIEŠPAČIUI.

15 Likęs plotas ­ penkių tūkstančių uolekčių pločio ir dvidešimt penkių tūkstančių ilgio ­ bus skirtas kasdieniams miesto reikalams, jo trobesiams ir ganykloms. Miestas bus jo viduryje. 16 Štai jo matmenys: šiauriniame pakraštyje ­ keturi tūkstančiai penki šimtai uolekčių, pietiniame pakraštyje ­ penki tūkstančiai, rytiniame pakraštyje ­ keturi tūkstančiai penki šimtai ir vakariniame pakraštyje ­ keturi tūkstančiai penki šimtai. 17 Miestas turės ganyklų: šiaurėje ­ du šimtus penkiasdešimt uolekčių, pietuose ­ du šimtus penkiasdešimt, rytuose ­ du šimtus penkiasdešimt, vakaruose ­ du šimtus penkiasdešimt. 18 Likusio dešimt tūkstančių uolekčių į rytus ir dešimt tūkstančių uolekčių į vakarus ploto derlius bus skirtas mieste dirbančių maistui. 19 Mieste darbuosis darbininkai iš visų Izraelio giminių. 20 Visa atskirta dalis bus dvidešimt penkių tūkstančių uolekčių iš dvidešimt penkių tūkstančių uolekčių ketvirtainis, apimantis šventąją dalį drauge su miesto nuosavybe.

21 O kas atlieka abipus šventosios dalies ir miesto nuosavybės, priklausys vadui. Nuo šventosios dalies dvidešimt penki tūkstančiai uolekčių ligi rytinės krašto ribos ir į vakarus dvidešimt penki tūkstančiai uolekčių ligi vakarinės krašto ribos, šalia giminių dalių, priklausys vadui. Šventoji dalis bus su Namų šventykla viduryje, 22 o levitų ir miesto nuosavybė ­ viduryje žemės, kuri priklauso vadui. Vado žemė bus tarp Judo ribos ir Benjamino ribos.

23 Likutis priklausys kitoms giminėms. Nuo rytinės ribos ligi vakarinės bus Benjaminas ­ viena dalis. 24 Prie Benjamino žemės, nuo rytinės ribos ligi vakarinės ribos, bus Simeonas ­ viena dalis. 25 Prie Simeono žemės, nuo rytinės ribos ligi vakarinės ribos, bus Isacharas ­ viena dalis. 26 Prie Isacharo žemės, nuo rytinės ribos ligi vakarinės ribos, bus Zabulonas ­ viena dalis. 27 Prie Zabulono žemės, nuo rytinės ribos ligi vakarinės ribos, bus Gadas ­ viena dalis. 28 O prie Gado žemės pietų pakraštyje riba eis nuo Tamaros iki Meribat Kadešo vandenų ir nuo ten palei Egipto upės vagą ligi Didžiosios jūros. 29 Toks yra kraštas, kurį padalysite burtu tarp Izraelio giminių, ir tokios jų dalys, ­ tai Viešpaties DIEVO žodis.

Jeruzalės vartai

30 Miesto išėjimai bus tokie. Šiauriniame pakraštyje, kuris bus keturių tūkstančių penkių šimtų uolekčių ilgio, 31 bus treji vartai: vieneri Rubeno vartai, vieneri Judo vartai ir vieneri Levio vartai. Miesto vartai bus vadinami Izraelio giminių vardais. 32 Rytiniame pakraštyje, kuris bus keturių tūkstančių penkių šimtų uolekčių ilgio, bus treji vartai: vieneri Juozapo vartai, vieneri Benjamino vartai ir vieneri Dano vartai. 33 Pietiniame pakraštyje, kuris bus keturių tūkstančių penkių šimtų uolekčių ilgio, bus treji vartai: vieneri Simeono vartai, vieneri Isacharo vartai ir vieneri Zabulono vartai. 34 Vakariniame pakraštyje, kuris bus keturių tūkstančių penkių šimtų uolekčių ilgio, bus treji vartai: vieneri Gado vartai, vieneri Ašero vartai ir vieneri Naftalio vartai. 35 Aplink miestą bus aštuoniolika tūkstančių uolekčių. O miesto vardas nuo tos dienos bus: ‘Ten yra VIEŠPATS’.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Ezechielio knygaSkyrius: 48