BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 04 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Ezechielio knygaSkyrius: 31

 Ezechielio knyga
  
Ez 31

1 Vienuoliktų metų trečio mėnesio pirmą dieną mane pasiekė VIEŠPATIES žodis:

2 „Žmogau, sakyk Egipto karaliui faraonui ir jo gaujoms:

‘Į ką tu panašus su savo didybe?

3 Štai Asirija buvo lyg Libano kedras,

plačiomis šakomis teikęs miškui pavėsį,

aukštaūgis,

su šaunia viršūne tarp debesų.

4 Šaltiniai jį maitino,

požemio vandenys jį išaugino aukštą,

jų srovės drėkino žemę aplink jį

ir upokšnius siuntė visų lauko medžių link.

5 Todėl išlakumu pralenkė visus lauko medžius;

suvešėjo jo šakos, pailgėjo šakelės

nuo gausaus vandens pumpuruose.

6 Ant jo šakų lizdus krovėsi

visi padangių paukščiai,

po jo šakelėmis vaikus vedė visi laukiniai žvėrys,

jo ūksmėje gyveno daugybė tautų.

7 Gražus jis buvo,

didingas ir plačiašakis,

nes jo šaknys siekė gausius vandenis.

8 Kedrai Dievo sode negalėjo su juo lygintis,

kiparisai neprilygo jam savo šakomis,

platanai negalėjo girtis jam savo šakelėmis,

joks medis Dievo sode nebuvo toks gražus kaip jis.

9 Gražų šakų daugybe jį padariau,

pavydėjo jam visi

Dievo sode buvę Edeno medžiai.’“

10 Todėl taip kalba Viešpats DIEVAS: „Kadangi jis išaugo aukštas, iškėlė savo viršūnę tarp debesų, ir jo širdis puikavosi didybe, 11 atidaviau jį tautų valdovui į rankas, kad pasielgtų su juo taip, kaip savo nedorumu buvo nusipelnęs. Išvariau jį. 12 Svetimšaliai, nuožmiausi iš tautų, nukirto jį ir paliko. Jo šakos krito ant kalnų ir į slėnius, jo šakelės guli sulaužytos kiekvienoje upės vagoje, visos žemės tautos pasitraukė iš jo pavėsio ir paliko jį.

13 Ant jo nukirsto kamieno

suka lizdus visi padangių paukščiai,

prie jo šakelių

laikosi visi laukiniai žvėrys.

14 Taip nutiko, idant jokie medžiai prie vandenų nesipuikuotų savo didybe ar nekeltų savo viršūnės tarp debesų ir jokie gausiai drėkinami medžiai nesiektų jų didybės.

Juk jie visi atiduodami mirčiai ­

požemio pasauliui,

drauge su visais mariaisiais,

su tais, kurie žengia į kapą.“

15 Taip kalba Viešpats Dievas: „Tą dieną, kai jis nužengė į Šeolą, paskelbiau gedulą, užvėriau virš jo bedugnę ir uždengiau. Sulaikiau jo upes, ir išseko gausūs vandenys. Dėl jo apvilkau Libaną gedulu, dėl to nusviro visi krašto medžiai. 16 Sviesdamas jį į Šeolą drauge su žengiančiais į kapą, jo kritimo trenksmu sudrebinau tautas. Visi Edeno medžiai, rinktiniai ir geriausi Libano medžiai, visi, kurie buvo gausiai drėkinami, buvo paguosti požemio pasaulyje. 17 Jie taip pat nužengė su juo į Šeolą pas žuvusius nuo kalavijo drauge su rėmėjais, tautose gyvenusiais jo pavėsyje.

18 Kuris iš Edeno medžių prilygo tau garbe ir didybe? Ir tu būsi nutemptas žemyn į požemio pasaulį drauge su Edeno medžiais, gulėsi tarp neapipjaustytųjų su žuvusiais nuo kalavijo. Tokia yra faraono ir visų jo žmonių dalia“, ­ tai VIEŠPATIES žodis.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Ezechielio knygaSkyrius: 31

Ezechielio knygaSkyrius: 32

 Ezechielio knyga
  
 Faraono apraudojimas
  
Ez 32

1 Dvyliktų metų dvylikto mėnesio pirmą dieną mane pasiekė VIEŠPATIES žodis: 2 „Žmogau, raudok dėl Egipto faraono ir sakyk jam:

‘Laikei save liūtu tarp tautų,

bet buvai kaip slibinas jūrose;

blaškeisi savo upėse,

drumstei vandenį kojomis

ir teršei savo upes.’“

3 Taip kalba Viešpats DIEVAS:

„Užmesiu ant tavęs savo tinklą

daugelio tautų suėjime,

ir jie ištrauks tave mano bradiniu.

4 Parmesiu tave ant žemės,

nusviesiu tave į atvirą lauką

ir nutupdysiu ant tavęs visus padangių paukščius,

leisiu misti tavimi visiems žemės žvėrims.

5 Tavo kūną numesiu kalnuose,

slėnius pripildysiu tavo dvokiančios maitos.

6 Palaistysiu kraštą ligi pat kalnų

tavo srūvančiu krauju,

ir tavęs bus pripildytos upių vagos.

7 Kai tu būsi sunaikintas,

uždengsiu dangų

ir aptemdysiu žvaigždes.

Saulę aptrauksiu debesimis,

o mėnulis neduos savo šviesos.

8 Visus šviesulius, žibančius danguje,

dėl tavęs aptemdysiu

ir tavo kraštą apgaubsiu tamsybe, ­

tai Viešpaties DIEVO žodis. ­

9 Sukelsiu širdgėlą daugeliui tautų,

atvesdamas tave jų nelaisvėn

į kraštus, kurių nepažinojai.

10 Tavo dalia baisėsis daug tautų,

jų karalius tu apstulbinsi.

Kai švytruosiu jiems savo kalaviju,

jie visą laiką drebės dėl savo gyvasties,

ir kiekvienas jų drebės tavo žuvimo dieną.“

11 Juk taip kalba Viešpats DIEVAS:

„Babilono karaliaus kalavijas

pakils prieš tave!

12 Pakirsiu tavo gaujas galiūnų kalavijais;

iš visų tautų jie nuožmiausi.

Jie nuniokos Egipto puikybę,

ir visa jo kariuomenė žus.

13 Sunaikinsiu visus jo galvijus,

besiganančius prie gausių vandenų;

nebedrums jų daugiau žmogaus koja,

nebedrums jų nė gyvulių kanopos.

14 Tuomet leisiu drumzlėms nusėsti vandenyse

ir padarysiu, kad jų upės lietųsi kaip aliejus, ­

tai Viešpaties DIEVO žodis. ­

15 Kai paversiu Egipto žemę tyrais,

kai kraštas neteks viso, kas jame yra,

ir kai parblokšiu jo gyventojus,

jie žinos, kad aš esu VIEŠPATS.

16 Tai rauda,

ir ji bus giedama.

Ją giedos tautų dukterys.

Apie Egiptą ir jo žmones

ji bus giedama“, ­

tai Viešpaties DIEVO žodis.

Egipto apraudojimas

17 Dvyliktų metų pirmo mėnesio penkioliktą dieną mane pasiekė VIEŠPATIES žodis:

18 „Žmogau, raudok Egipto žmonių

ir siųsk žemyn juos,

Egiptą ir garbingų tautų dukteris,

į žemės gelmes

drauge su žengiančiais į kapą.

19 ‘Ką tu viršiji grožiu? Ženk žemyn!

Būk palaidotas su neapipjaustytaisiais!’

20 Jie gulės tarp žuvusių nuo kalavijo. Egiptas buvo atiduotas kalavijui, ir šis nutemps jį su visa kariuomene. 21 Iš Šeolo gilumos galingieji vadai, jo padėjėjai, sakys jam: ‘Jie nužengė čia ir guli palaidoti su neapipjaustytaisiais, žuvusiais nuo kalavijo.’

22 Ten Asirija ir visi jos žmonės, jų kapai aplink, visi nužudyti, kritę nuo kalavijo. 23 Kapai jiems duoti toliausiuose duobės užkampiuose. Visur aplink jos kapą ­ jos žmonės, visi kritusieji nuo kalavijo, visi kadaise kėlusieji siaubą gyvųjų šalyje.

24 Ten Elamas ir visa jo kariuomenė aplink jo kapą. Visi nužudytieji kritę nuo kalavijo, nuėjusieji į pasaulį po žeme neapipjaustyti, kadaise kėlusieji siaubą gyvųjų šalyje. Dabar jie kenčia gėdą drauge su žengiančiais į kapą. 25 Tarp užmuštųjų buvo parengtas guolis Elamui tarp jo žmonių su jų kapais aplinkui, visi neapipjaustyti, kritusieji nuo kalavijo. Kadaise jie kėlė siaubą gyvųjų šalyje, o dabar kenčia gėdą drauge su žengiančiais į kapą; jie paguldyti tarp užmuštųjų.

26 Ten Mešechas ir Tubalas, ir visi jo žmonės, visur aplink ­ jų kapai. Jie visi neapipjaustyti, kritę nuo kalavijo, nes kėlė siaubą gyvųjų šalyje. 27 Jie neguli su kritusiais neapi-pjaustytais senovės galiūnais, kurie nužengė į Šeolą su savo ginklais, pasidėjo kardus po galva ir skydus ant savo kaulų, nes galiūnų bijota gyvųjų šalyje. 28 Ir tu būsi sutrintas ir gulėsi tarp neapipjaustytųjų kartu su užmuštaisiais kalaviju.

29 Ten Edomas, jo karaliai ir visi vadai, kurie, nors ir galingi, tačiau paguldyti su žuvusiais nuo kalavijo; jie guli su neapipjaustytaisiais, su žengiančiais į kapą.

30 Ten šiaurės didžiūnai ir visi sidoniečiai, nužengę sugėdinti su užmuštaisiais dėl siaubo, kurį kėlė jų galybė. Jie guli neapipjaustyti su žuvusiais nuo kalavijo ir kenčia gėdą su žengiančiais į kapą.

31 Pamatęs juos, faraonas pasiguos dėl visos savo kariaunos, faraonas ir jo kariuomenė, kritusi nuo kalavijo, ­ tai VIEŠPATIES žodis. ­ 32 Kadangi kėlė siaubą gyvųjų šalyje, jis bus laidojamas tarp neapipjaustytųjų kartu su nužudytaisiais kalaviju, ­ faraonas ir jo žmonės“, ­ tai Viešpaties DIEVO žodis.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Ezechielio knygaSkyrius: 32