BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Ezechielio knygaSkyrius: 24

 Ezechielio knyga
  
 Verdantis katilas
  
Ez 24

1 Devintų metų dešimto mėnesio dešimtą dieną mane pasiekė VIEŠPATIES žodis: 2 „Žmogau, užsirašyk šią dieną, tikslią datą. Šiandien Babilono karalius pradėjo Jeruzalės apgulą. 3 Kalbėk palyginimu maištingiesiems namams ir sakyk:

‘Taip kalba Viešpats DIEVAS.

Kaisk katilą, užkaisk katilą,

pripilk į jį vandens.

4 Sudėk į jį gabalus,

visus geruosius gabalus,

šlaunį ir mentę,

pridėk į jį rinktinių kaulų.

5 Paimk iš kaimenės geriausią,

prikrauk po katilu malkų,

virk jame gabalus,

virink ir kaulus.“

6 Todėl taip kalba Viešpats DIEVAS:

„Vargas kruvinajam miestui,

tam surūdijusiam katilui,

kurio rūdys nebuvo nušveistos!

Ištuštink jį gabalą po gabalo,

nedarydamas jokio skirtumo.

7 Juk jo pralietas kraujas dar tebėra ant jo;

jis pralietas ant plikos uolos,

ne ant žemės išpiltas,

kad dulkės jį pridengtų.

8 Norėdamas tikrai įniršti

ir atkeršyti,

pralietą kraują palikau ant plikos uolos,

kad nebūtų pridengtas.“

9 Todėl taip kalba Viešpats DIEVAS:

„Vargas kruvinajam miestui!

Aš sukrausiu jam didelį laužą.

10 Krauk malkas, kurk ugnį,

gerai virk mėsą,

įmaišyk prieskonių,

tesvyla kaulai!

11 Pastatyk jį tuščią ant žarijų,

jog įkaistų taip,

kad varis imtų švytėti.

Tuomet jo taršalai ištirps,

ir jo rūdys bus nudegintos.

12 Veltui plušau, ­

storos rūdys iš jo neišeina.

Į ugnį jį su rūdimis!

13 Valiau tavo palaidą nešvarumą,

bet tu netapai švarus ir nesusiteršęs,

todėl niekada daugiau nebebūsi švarus,

kol nenumalšinsiu savo įniršio ant tavęs.

14 Aš, VIEŠPATS, pasakiau: ateina metas, ir aš įvykdysiu! Nesusilaikysiu, nepagailėsiu, nesuminkštėsiu! Būsi teisiamas pagal savo kelią ir darbus“, ­ tai Viešpaties DIEVO žodis.

Pranašo žmonos mirtis

15 Mane pasiekė VIEŠPATIES žodis: 16 „Žmogau, štai atimsiu iš tavęs staigia mirtimi tavo akių džiaugsmą, tačiau tu nei raudok, nei verk ir ašarų neliek. 17 Dūsauk patylomis ir susilaikyk nuo mirusiųjų gedulo. Užsivyniok turbaną, apsiauk kojas sandalais, neužsidenk barzdos ir gedinčiųjų duonos nevalgyk.“ 18 Tai pasakiau žmonėms ryto metą, o vakare mirė mano žmona. Kitą rytą dariau, kaip man buvo įsakyta.

19 Žmonės manęs klausinėjo: „Nejau nepasakysi mums, ką reiškia tai, ką tu darai?“ 20 Tuomet jiems atsakiau: „Mane pasiekė VIEŠPATIES žodis: 21 ‘Sakyk Izraelio namams.’ Taip kalba Viešpats DIEVAS: ‘Tikėkite manimi, išniekinsiu savo Šventyklą, jūsų stiprybės pasididžiavimą, jūsų akių džiaugsmą ir jūsų širdžių troškimą. O jūsų sūnūs ir dukterys, kuriuos ten palikote, žus nuo kalavijo. 22 Tuomet jūs darysite, kaip aš dariau: barzdų neužsidengsite ir gedinčiųjų duonos nevalgysite. 23 Su turbanais ant galvų ir sandalais ant kojų neraudosite ir neverksite, bet būsite savo kalčių prislėgti ir dūsausite vienas kitam. 24 Taip Ezechielis bus jums ženklas: visa, ką jis darė, ir jūs darysite. Kai tai įvyks, žinosite, kad aš esu Viešpats DIEVAS.’

25 O tu, žmogau, tą dieną, kai iš jų atimsiu jų tvirtovę, jų džiugesį ir šlovę, jų akių džiaugsmą ir širdžių troškimą, jų sūnus ir dukteris, 26 tą dieną ateis pas tave bėglys, kad išgirstumei apie tai savo ausimis. 27 Tą dieną tavo lūpos atsivers bėgliui, tu vėl kalbėsi ir nebebūsi nebylys; tu būsi jiems ženklas, ir jie žinos, kad aš esu VIEŠPATS.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Ezechielio knygaSkyrius: 24

Ezechielio knygaSkyrius: 25

 Ezechielio knyga
  
 Pranašavimai kaimyninėms tautoms
  
Ez 25

1 Mane pasiekė VIEŠPATIES žodis: 2 „Žmogau, atsisuk veidu į amonitus ir pranašauk jiems. 3 Sakyk Amonui: ‘Klausyk Viešpaties DIEVO žodžio! Taip kalba Viešpats DIEVAS. Kadangi sakei „Še tau!“ apie mano Šventyklą, kai ji buvo teršiama, apie Izraelio žemę, kai ji buvo niokojama, ir apie Judo namus, kai jie buvo varomi į tremtį, 4 tikėk manimi, atiduosiu tave Rytų žmonėms kaip nuosavybę. Jie įsirengs stovyklas tarp jūsų, statysis palapines tarp jūsų, valgys jūsų vaisius ir gers jūsų pieną. 5 Rabą paversiu ganykla kupranugariams, o Amono miestus ­ gardais kaimenėms.’“ 6 Taip kalba Viešpats DIEVAS: „Kadangi plojai rankomis, trypei kojomis ir šokinėjai iš džiaugsmo dėl savo nuožmaus pykčio ant Izraelio žemės, 7 tikėk manimi, ištiesiu ranką prieš tave ir atiduosiu tave kaip grobį tautoms; išnaikinsiu tave tarp tautų, išdildysiu tave visuose kraštuose ir sunaikinsiu. Tuomet žinosi, kad aš esu VIEŠPATS!’“

8 Taip kalba Viešpats DIEVAS: „Kadangi Moabas ir Seyras sakė: ‘Nagi žiūrėk! Judo namai ­ kaip ir visos kitos tautos!’ ­ 9 apnuoginsiu Moabo petį, visus jo miestus iki paskutinio, visą krašto pažibą, ­ Bet Ješimotus, Baal Meoną ir Kirjataimus. 10 Atiduosiu jį drauge su Amonu Rytų žmonėms kaip nuosavybę. Tautos daugiau nebeminės Amono, 11 bausmėmis nubausiu ir Moabą. Tuomet jie žinos, kad aš esu VIEŠPATS!“

12 Taip kalba Viešpats DIEVAS: „Kadangi Edomas keršijo Judo namams ir sunkiai nusikalto keršydamas, 13 taip kalba Viešpats DIEVAS: ‘Ištiesiu savo ranką prieš Edomą, išnaikinsiu jo žmones bei gyvulius ir paversiu jį griuvėsiais; nuo Temano ligi pat Dedano kris jie nuo kalavijo. 14 Savo kerštą prieš Edomą sudėsiu į savo tautos Izraelio rankas; jie elgsis su Edomu pagal mano pyktį ir įniršį ir pažins mano kerštą’“, ­ tai Viešpaties DIEVO žodis.

15 Taip kalba Viešpats DIEVAS: „Kadangi filistinai elgėsi kerštingai ir kerštavo visa širdimi, norėdami sunaikinti iš senos neapykantos, ­ 16 taip kalba Viešpats DIEVAS: ‘Tikėki manimi, pakelsiu savo ranką prieš filistinus, išnaikinsiu keretus ir nušluosiu pamario likutį. 17 Įvykdysiu jiems didelį kerštą įnirtingomis bausmėmis. Kai jiems atkeršysiu, jie žinos, kad aš esu VIEŠPATS.’“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Ezechielio knygaSkyrius: 25

Ezechielio knygaSkyrius: 26

 Ezechielio knyga
  
 Pranašavimas Tyrui
  
Ez 26

1 Vienuoliktų metų mėnesio pirmą dieną mane pasiekė VIEŠPATIES žodis: 2 „Žmogau, kadangi Tyras sakė apie Jeruzalę:

‘Še tau! Tautų vartai išlaužti,

jie atsivėrė man.

Būsiu turtingas,

kai ji dabar guli griuvėsiuose!’ ­

3 taip kalba Viešpats DIEVAS:

‘Tikėk manimi, aš prieš tave, Tyre!

Kaip jūra sukelia bangas,

taip aš sukelsiu prieš tave daug tautų.

4 Jos išardys Tyro mūrus

ir nuvers jo bokštus.

Nušluosiu nuo jo dulkes

ir paversiu jį plika uola.

5 Jis taps vieta jūroje

tinklams džiovinti,

nes aš pasakiau, ­ tai Viešpaties DIEVO žodis. ­

Jis bus tautų plėšiamas,

6 o jam pavaldūs miestai žemyne

bus išžudyti kalaviju.

Tuomet jie žinos, kad aš esu VIEŠPATS.’“

7 Juk taip kalba Viešpats DIEVAS: „Tikėk manimi, atvesiu prieš Tyrą iš šiaurės Babilono karalių Nebukadnecarą, karalių karalių, drauge su žirgais, vežimais, raiteliais, su didele ir galinga kariuomene.

8 Tau klusnius miestus žemyne

jis išžudys kalaviju.

Prieš tave pasistatys apgulos bokštus,

prieš tave supils pylimą

ir prieš tave pakels skydų stogą.

9 Savo mūrdaužių jėgą jis atgręš į tavo sienas,

tavo bokštus sutrupins savo kirviais.

10 Jo žirgų bus tokia daugybė,

kad jų sukeltos dulkės apdengs tave.

Nuo raitelių, ratų ir vežimų ūžesio

drebės tavo sienos,

kai jis žengs pro tavo vartus,

kaip daro žengiantys į pralaužtą miestą.

11 Savo žirgų kanopomis

jie nutryps visas tavo gatves,

kalaviju išžudys tavo žmones;

nugrius žemėn tavo didingi stulpai.

12 Jie išplėš tavo turtus,

išgrobstys prekes,

išardys tavo mūrus,

sugriaus puikiuosius tavo namus,

sumes į vandenį

tavo akmenis, sijas ir žemes.

13 Padarysiu galą tavo dainų skambėjimui,

nebebus girdėti tavo lyrų garsų.

14 Paversiu tave plika uola,

tu tapsi vieta tinklams džiovinti.

Daugiau niekada nebūsi atstatytas,

nes aš, VIEŠPATS, pasakiau“, ­

tai Viešpaties DIEVO žodis.

15 Taip kalba Viešpats DIEVAS Tyrui: „Ar nedrebės salos, kai tu krisi, kai sužeistieji vaitos, kai tavo viduje vyks žudynės? 16 Tuomet visi pajūrio vadai nužengs nuo savo sostų, nusimes skraistes ir nusivilks išsiuvinėtus drabužius. Apsirengs siaubu, sėdės ant žemės ir be perstojo drebės, apstulbę dėl tavęs. 17 Jie apraudos tave, sakydami:

‘Kaip tu pradingai iš jūrų,

garsusis mieste!

Galingas jūroje buvo jis ir jo gyventojai,

jie kėlė siaubą visiems jos gyventojams.

18 O dabar, tavo kritimo dieną,

dreba visos pamarių salos;

pamarių salos apstulbusios dėl tavo žuvimo.’“

19 Juk taip kalba Viešpats DIEVAS: „Kai būsiu pavertęs tave griuvėsių miestu, tokiu pat, kaip kiti sugriauti miestai, kai būsiu užliejęs tave gelme, ir didieji vandenys bus tave apsėmę, 20 nugramzdinsiu tave drauge su žengiančiais į kapą, pas praėjusių laikų žmones. Apgyvendinsiu tave žemės gilumoje tarp senovės griuvėsių drauge su žengiančiais į kapą, kad daugiau nebūtum gyvenamas ir nebespindėtum didybe gyvųjų šalyje. 21 Privesiu tave prie baisaus galo, ir tavęs nebebus! Nors būsi ieškomas, nebebūsi atrastas per amžius“, ­ tai Viešpaties DIEVO žodis.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Ezechielio knygaSkyrius: 26