BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 04 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Esteros knygaSkyrius: 1

 Esteros knyga
  
 Ahasvero puota
  
Est 1

1 Tai įvyko Ahasvero dienomis, to Ahasvero, kuris valdė šimtą ir dvidešimt septynias sritis nuo Indijos iki Etiopijos. 2 Sėdėdamas karališkajame soste Sūzų pilyje, karalius Ahasveras 3 trečiais karaliavimo metais iškėlė puotą visiems savo didžiūnams ir dvariškiams: Persijos ir Medijos karvedžiams, didikams ir sričių valdytojams. 4 Šimtą aštuoniasdešimt dienų jis rodė didžiulius savo karalystės turtus ir tviskančią savo didybės šlovę.

5 Pasibaigus toms dienoms, karalius savo sodo rūmų kieme iškėlė septynių dienų puotą visiems žmonėms ­ didikams ir paprastiems, ­ gyvenantiems Sūzų pilyje. 6 Kiemas buvo išpuoštas baltomis ir mėlynomis medvilnės uždangomis, pritvirtintomis lininėmis tamsiai raudonos spalvos virvėmis prie sidabro žiedų ant marmuro stulpų. Ant porfyro, marmuro, perlamutro ir spalvotų akmenų grindų buvo išdėstyti aukso ir sidabro minkštasuoliai. 7 Gėrimai buvo pilstomi į aukso taures, nė viena jų nebuvo panaši į kitas, ir karališko vyno buvo apstu, kaip dera karaliaus dosnumui. 8 Karaliaus įsakymu buvo geriama be varžymosi, nes jis buvo nurodęs visiems savo rūmų padavėjams elgtis su kiekvienu svečiu pagal svečio norą.

9 Be to, ir karalienė Vaštė iškėlė puotą moterims karaliaus Ahasvero rūmuose.

10 Septintą dieną, kai karaliaus širdis buvo įsilinksminusi nuo vyno, jis paliepė Mehumanui, Biztai, Harbonai, Bigtai, Abagtai, Zetarui ir Karkasui ­ septyniems jam tarnavusiems eunuchams ­ 11 atvesti karalienę Vaštę su karališku vainiku ant galvos pas karalių, idant jis parodytų jos grožį svečiams ir pareigūnams, nes ji buvo graži moteris. 12 Tačiau, eunuchams perdavus karaliaus įsakymą, karalienė Vaštė ateiti atsisakė. Todėl karalius įširdo ir užsidegė pykčiu. 13 Nedelsdamas karalius pasitarė su išminčiais, išmanančiais įstatymus. Mat karaliui buvo įprasta kreiptis į visus, kurie išmanė įstatymus ir papročius. 14 Jo artimi patarėjai buvo Karšena, Šetaras, Admata, Taršišas, Meresas, Marsena ir Memuchanas ­ septyni Persijos ir Medijos didžiūnai, kurie asmeniškai kalbėdavosi su karaliumi ir užėmė karalystėje pirmą vietą. 15 „Kaip turi būti pasielgta, ­ klausė jis, ­ pagal įstatymą su karaliene Vašte, kuri atsisakė paklusti karaliaus Ahasvero per eunuchus duotam įsakymui?“

16 Tada Memuchanas karaliaus ir didžiūnų akivaizdoje pareiškė: „Karalienė Vaštė nusikalto ne tik karaliui, bet ir visiems pareigūnams bei žmonėms visose karaliaus Ahasvero valdose. 17 Visos moterys, išgirdusios gandus apie karalienės elgesį, žiūrės su panieka į savo vyrus, manydamos: ‘Karalius Ahasveras įsakė, kad karalienė Vaštė būtų atvesta pas jį, bet ji nėjo.’ 18 Taigi tą dieną Persijos ir Medijos didžiūnės, išgirdusios apie karalienės elgesį, sukils prieš visus karaliaus pareigūnus ir nebus galo paniekai ir pykčiui! 19 Jeigu tai patinka karaliui, tebūna paskelbtas neatšaukiamas karaliaus įsakas ir įrašyta į persų ir medų įstatymus, kad Vaštė niekada daugiau nepasirodys karaliaus Ahasvero akivaizdoje. Tesuteikia karalius jos karališką garbę moteriai, kuri yra vertesnė negu ji. 20 Tebūna šis karaliaus įsakas paskelbtas visoje jo karalystėje ­ ji yra plati, ­ ir visos moterys gerbs savo vyrus, kilmingus ir prasčiokus.“

21 Pasiūlymas patiko karaliui ir jo didžiūnams. Karalius padarė, kaip Memuchanas buvo pasiūlęs. 22 Jis išsiuntė laiškus į visas karaliaus valdas, kiekvienai sričiai jos raštu ir kiekvienai tautai jos kalba, pareikšdamas, kad kiekvienas vyras turi būti šeimininkas savo namuose.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Esteros knygaSkyrius: 1

Esteros knygaSkyrius: 2

 Esteros knyga
  
 Estera tampa karaliene
  
Est 2

1 Po to, karaliaus Ahasvero pykčiui atvėsus, jis pergalvojo, ką Vaštė buvo padariusi ir kas buvo prieš ją nuspręsta. 2 Karaliaus tarnai pakišo mintį: „Karaliui turi būti suieškota jaunų gražių mergelių. 3 Tepaskiria karalius įgaliotinius į kiekvieną savo karalystės valdą, kad surinktų visas jaunas gražias mergeles į Sūzų pilį, į karaliaus eunucho moterų saugotojo Hegajo prižiūrimą haremą. Tebūna joms duota, ko tik reikia pasigražinti. 4 Tuomet mergelė, kuri labiausiai patiks karaliui, tebūna karaliene vietoj Vaštės.“ Karaliui toks pasiūlymas patiko, jis taip ir padarė.

5 Sūzų pilyje gyveno žydas, vardu Mordechajas, sūnus Jayro, sūnaus Šimio, sūnaus Kišo, iš Benjamino giminės. 6 Iš Jeruzalės Kišas buvo išvarytas kartu su Judo karaliumi Jechoniju ir kitais tremtiniais, kuriuos buvo paėmęs į nelaisvę Babilono karalius Nebukadnecaras. 7 Mordechajas užaugino Hadasą, tai yra Esterą, savo dėdės dukterį, nes ji buvo netekusi ir tėvo, ir motinos. Mergelė buvo gražiai nuaugusi ir dailios išvaizdos. Mirus jos tėvui ir motinai, Mordechajas priglaudė ją kaip savo dukterį.

8 Paskelbus karaliaus žodį bei įsaką ir surinkus į Sūzų pilį daug mergelių Hegajo priežiūron, ir Estera buvo paimta į karaliaus rūmus moterų saugotojo Hegajo priežiūron. 9 Mergelė jam patiko ir įgijo jo malonę. Jis ne tik nedelsdamas aprūpino ją pasigražinimo priemonėmis ir maisto daviniu, bet ir davė septynias parinktas tarnaites iš karaliaus rūmų bei perkėlė ją ir jos tarnaites į geriausią haremo vietą. 10 Estera nei savo tautybės, nei šeimos neatskleidė, nes Mordechajas buvo uždraudęs tai daryti.

11 Mordechajas kasdien vaikštinėdavo priešais haremo kiemą, norėdamas sužinoti, kaip Esterai sekasi ir kaip su ja elgiamasi.

12 Po nustatyto moterims dvylikos mėnesių pasirengimo kiekviena mergelė iš eilės ėjo aplankyti karaliaus Ahasvero. Iš šio pasigražinimo laikotarpio šeši mėnesiai buvo praleisti vartojant aliejų ir mirą, o kiti šeši ­ vartojant kvepalus ir moterų pasigražinimo priemones. 13 Tuomet, kai mergelė turėdavo eiti pas karalių, jai būdavo leidžiama pasiimti iš haremo ir neštis į karaliaus rūmus, ko tik ji prašė. 14 Ji nueidavo vakare, o rytmetį grįždavo į kitą haremą karaliaus sugulovių saugotojo eunucho Šaašgazo priežiūron. Pas karalių ji eiti daugiau nebegalėdavo, nebent karalius būdavo ja patenkintas ir pasišaukdavo vardu.

15 O Estera, duktė Abihailo, kurio sūnėnas Mordechajas buvo ją užauginęs kaip savo dukterį, atėjus jos eilei aplankyti karalių, neprašė nieko neštis, bet nešėsi tik tai, kas moterų saugotojo karaliaus eunucho Hegajo buvo paskirta. Bet visi, matydami ją, žavėjosi. 16 Estera buvo nuvesta pas karalių Ahasverą į rūmus septintų jo karaliavimo metų dešimtą mėnesį, kuris yra tebeto mėnuo. 17 Karalius pamilo Esterą labiau už visas kitas moteris; ji įgijo jo malonę ir palankumą labiau, negu visos kitos mergelės. Tad jis uždėjo jai ant galvos karališką vainiką ir padarė ją karaliene vietoj Vaštės. 18 Esteros garbei karalius iškėlė didelę puotą visiems savo didžiūnams ir dvariškiams. Be to, paskelbė sritims atleidimą nuo mokesčių ir dalijo dovanas, kaip dera karaliui.

19 Nuo to meto, kai mergelės buvo surinktos, Mordechajas leido laiką prie Karaliaus vartų. 20 Estera dar nebuvo atskleidusi savo šeimos ar tautos, nes Mordechajas buvo uždraudęs tai daryti. Estera ir toliau klausė Mordechajo pamokymų, kaip buvo dariusi, būdama jo augintinė.

21 Tuo metu, kai Mordechajas leido laiką prie Karaliaus vartų, Bigtanas ir Terešas, du slenkstį saugoję karaliaus eunuchai, supyko ir rengė sąmokslą, norėdami pakelti ranką prieš karalių Ahasverą. 22 Apie tai sužinojęs, Mordechajas pasakė karalienei Esterai, o Estera pranešė karaliui Mordechajo vardu. 23 Reikalas buvo ištirtas ir patikrintas. Jiedu abu buvo pamauti ant kuolų. Tai buvo įrašyta į metraščius karaliaus akivaizdoje.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Esteros knygaSkyrius: 2

Esteros knygaSkyrius: 3

 Esteros knyga
  
 Hamanas ir žydai
  
Est 3

1 Po šių įvykių karalius Ahasveras, paaukštindamas Hamedatos iš Agago palikuonių sūnų Hamaną, davė jam svarbesnę vietą ir pasodino aukščiau už visus kitus su juo buvusius pareigūnus. 2 Visi karaliaus dvariškiai rūmų vartuose klaupdavosi ir puldavo kniūbsti prieš Hamaną, nes taip jį pagerbti buvo įsakęs karalius. Bet Mordechajas nei klaupdavosi, nei puldavo kniūbsčias. 3 Tad karaliaus dvariškiai, buvę su juo Karaliaus vartuose, sakė Mordechajui: „Kodėl tu nepaklūsti karaliaus įsakymui?“ 4 Tai jiems primenant diena po dienos, bet jam nenorint paklusti, jie pranešė Hamanui, norėdami pamatyti, kaip šis priims Mordechajo elgesį. Mat Mordechajas buvo jiems pasisakęs esąs žydas.

5 Patyręs, kad Mordechajas iš tikrųjų nesiklaupia ir nepuola priešais jį kniūbsčias, Hamanas labai įniršo. 6 Bet jam atrodė per maža pakelti ranką tik prieš Mordechają. Kadangi Hamanui buvo pranešta, kad Mordechajas esąs žydas, jis norėjo sunaikinti ir visus žydus, Mordechajo tautą, visoje karaliaus Ahasvero karalystėje. 7 Karaliaus Ahasvero dvyliktų metų pirmą mėnesį, tai yra nisano mėnesį, buvo mestas „pur“, tai reiškia burtas, Hamano akivaizdoje nustatyti dieną ir mėnesį, kada per vieną dieną būtų sunaikinta Mordechajo tauta. Burtas nurodė dvyliktą mėnesį, tai yra adarą.

8 Tada Hamanas tarė karaliui Ahasverui: „Visose tavo karalystės valdose gyvena išblaškyta, bet atskira tauta su savo įstatymais, kurie skiriasi nuo visų kitų tautų įstatymų. Karaliaus įsakų jie nesilaiko! Todėl karaliui nedera jų pakęsti. 9 Jei karaliui atrodo gera, tebūna paskelbtas įsakas juos sunaikinti. O aš atsversiu dešimt tūkstančių sidabro talentų tavo valdytojams padėti į karaliaus iždą.“ 10 Karalius nusiėmė antspaudo žiedą ir padavė jį Hamedatos iš Agago palikuonių sūnui Hamanui, žydų priešui. 11 „Sidabrą gali sau pasilaikyti, ­ tarė karalius Hamanui, ­ o su ta tauta daryk, kas tau atrodo gera.“

12 Taigi buvo pašaukti karaliaus raštininkai. Pirmo mėnesio tryliktą dieną jie parašė Hamano padiktuotą įsaką karaliaus satrapams, visų sričių valdytojams ir kiekvienos tautos pareigūnams, kiekvienai valdai jų raštu ir kiekvienai tautai jos kalba. Įsakas buvo parašytas karaliaus Ahasvero vardu ir užantspauduotas karališkuoju antspaudo žiedu. 13 Per bėgūnus į visas karaliaus valdas buvo išsiųsti laiškai, kad visi žydai ­ jauni ir seni, moterys ir vaikai, ­ turi būti sunaikinti, išžudyti ir išnaikinti per vieną dieną ­ dvylikto mėnesio, tai yra adaro, tryliktą dieną, o jų turtai paimti kaip grobis.

14 Šio rašto nuorašas turėjo būti perduotas į visas valdas, kad būtų paskelbtas kaip įsakas visoms kiekvienos valdos tautoms, idant būtų pasiruošta tai dienai. 15 Karaliaus įsakymu bėgūnai sparčiai išskubėjo į kelionę. Įsakas buvo paskelbtas ir Sūzų pilyje.

Karalius ir Hamanas sėdosi vaišintis, o Sūzų miestas buvo sukrėstas.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Esteros knygaSkyrius: 3