BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 05 30 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Amoso knygaSkyrius: 7

 Amoso knyga
  
 Regėjimai
  
Am 7

1 Viešpats DIEVAS parodė man šitokį dalyką. Žiūriu, jis kuria skėrius tuo metu, kai buvo pradėjęs želti atolas; tai buvo atolas po karaliaus šienapjūtės. 2 Kai jie baigė ryti visą krašto žolę, aš tariau:

„Viešpatie DIEVE, atleisk, maldauju tave!

Kaip gali Jokūbas tai pakelti?

Jis toks mažas!“

3 VIEŠPAČIUI jo pagailo.

„To nebus“, ­ tarė VIEŠPATS.

4 Viešpats DIEVAS parodė man šitokį dalyką. Žiūriu, Viešpats DIEVAS baudžia ugnimi. Ji prarijo didžiąją gelmę ir pradėjo ryti laukus.

5 Aš tariau: „Viešpatie DIEVE, nustok, maldauju tave!

Kaip gali Jokūbas tai pakelti?

Jis toks mažas!“

6 VIEŠPAČIUI jo pagailo.

„Ir to nebus“, ­ tarė Viešpats DIEVAS.

7 Jis man parodė šitokį dalyką. Žiūriu, Viešpats stovi prie sienos, statytos su svambalu. Laikydamas rankoje svambalą, 8 VIEŠPATS mane paklausė: „Ką matai, Amosai?“ Aš atsakiau: „Svambalą.“ Tuomet VIEŠPATS tarė:

„Žiūrėk, dedu svambalą

prie Izraelio, savo tautos;

nebeatleisiu jam niekada daugiau.

9 Izaoko aukštumų alkai bus išardyti,

Izraelio šventyklos sunaikintos;

su kalaviju pakilsiu prieš Jeroboamo namus.“

10 Tuomet Betelio kunigas Amacija nusiuntė žinią Izraelio karaliui Jeroboamui: „Amosas rengia sąmokslą prieš tave pačiuose Izraelio namuose. Kraštas nebegali pakęsti visų jo žodžių.

11 Juk taip kalba Amosas:

‘Jeroboamas žus nuo kalavijo,

Izraelis tikrai bus ištremtas iš savo žemės.’“

12 Amacija tarė Amosui: „Regėtojau, eik sau, bėk į Judo kraštą, ten pelnykis duoną ir pranašauk. 13 Bet niekuomet nebepranašauk Betelyje, nes tai karaliaus šventykla ir karalystės šventykla.“

14 Tuomet Amosas atsakė Amacijai: „Aš nebuvau nei pranašas, nei pranašo sūnus, aš buvau kerdžius ir šilkmedžio vaisių brandintojas. 15 VIEŠPATS paėmė mane, kai ganiau kaimenę, ir VIEŠPATS man įsakė: ‘Eik ir pranašauk Izraeliui, mano tautai!’

16 Tad dabar klausykis VIEŠPATIES žodžio!

Tu sakai: ‘Nepranašauk Izraeliui,

liaukis skelbęs Izaoko namams.’

17 Todėl taip kalba VIEŠPATS:

‘Tavo žmona taps kekše mieste,

tavo sūnūs ir dukterys žus nuo kalavijo,

o tavo žemė bus išdalyta virve.

Tu pats mirsi nešvarioje žemėje,

o Izraelis tikrai bus ištremtas iš savo žemės.’“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Amoso knygaSkyrius: 7

Amoso knygaSkyrius: 8

 Amoso knyga
  
Am 8

1 Viešpats DIEVAS parodė man šitokį dalyką. Žiūriu, vasaros vaisių krepšys. 2 Jis paklausė: „Ką matai, Amosai?“ Atsakiau: „Vasaros vaisių krepšį.“

VIEŠPATS tarė man:

„Galas atėjo Izraeliui, mano tautai,

nebeatleisiu jam niekada daugiau.

3 Tą dieną

šventyklos giesmės virs raudomis, ­

tai Viešpaties DIEVO žodis, ­

daugybė visur išmėtytų lavonų.

Ša! Tylos!“

4 Išklausykite tai jūs, kurie mindote beturtį

ir žudote krašto vargšus!

5 „Kada gi baigsis jaunatis, ­ klausiate, ­

kad galėtume parduoti grūdus,

ir šabas,

kad galėtume nešti į turgų kviečius?

Efą sumažinsime, šekelį padidinsime,

ir svarstykles parengsime apgavystei!

6 Pirksime vargšus už sidabrą,

beturtį už sandalų porą

ir parduosime net kviečių pasturlakus!“

7 VIEŠPATS prisiekė Jokūbo išdidumu:

„Tikrai niekada nepamiršiu nė vieno jų darbų!

8 Argi nesudrebės dėl to žemė,

argi neliūdės visa, kas gyva joje?

Ji visa pakils kaip Nilas,

patvins ir atslūgs kaip Egipto Nilas.

9 Tą dieną, ­ tai Viešpaties DIEVO žodis, ­

padarysiu, kad saulė nusileis vidurdienį,

ir viduryje dienos apdengsiu žemę tamsa.

10 Paversiu jūsų iškilmes gedulu,

o visas jūsų giesmes ­ raudomis.

Apdengsiu visų strėnas ašutine

ir plikai nuskusiu visiems galvas.

Padarysiu ją kaip gedulą dėl vienturčio sūnaus,

o jos pabaigą ­ kaip kartėlio dieną.

11 Tikrai ateina dienos, ­

tai Viešpaties DIEVO žodis, ­

kai siųsiu badą į kraštą.

Ne duonos badą ar vandens troškimą,

bet Dievo žodžių badą.

12 Tuomet žmonės keliaus nuo jūros ligi jūros,

nuo šiaurės ligi rytų, skubės šen ir ten,

ieškodami VIEŠPATIES žodžio,

bet jo neras.

13 Tą dieną alps nuo troškulio

gražios merginos ir vaikinai.

14 O tie, kurie prisiekia Samarijos stabu Ašima

ir sako: ‘Kaip gyvas tavo dievas, Dane!’

arba: ‘Kaip gyvas kelias į Beer Šebą!’ ­

visi kris ir niekada neprisikels.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Amoso knygaSkyrius: 8

Amoso knygaSkyrius: 9

 Amoso knyga
  
Am 9

1 Pamačiau VIEŠPATĮ, stovintį prie aukuro. Jis tarė:

„Daužyk stulpų antgalius tol,

kol pradės drebėti slenksčiai,

ir sutrupink juos į visų žmonių galvas!

Išlikusius nužudysiu kalaviju;

nė vienas jų neištrūks,

nė vienas jų neišliks.

2 Nors jie nužengtų į Šeolą,

mano ranka juos iš ten paims;

nors jie užkoptų į dangų,

iš ten juos nulaipinsiu.

3 Nors jie slėptųsi ant Karmelio viršūnės,

surasiu juos ten ir paimsiu.

Nors jie slėptųsi nuo mano akių jūros dugne,

paliepsiu slibinui, kad jiems įgeltų.

4 Nors jie eitų į tremtį savo priešų priekyje,

paliepsiu kalavijui,

kad juos išžudytų.

Akis įsmeigsiu į juos nelaimei,

o ne palaimai.

5 Viešpats, Galybių DIEVAS,

paliečia žemę, ir ji tirpsta,

o visi jos gyventojai gedi.

Ji visa pakils kaip Nilas

ir vėl atslūgs kaip Egipto Nilas.

6 Jis statosi būstą danguje,

o savo skliautui pamatus deda žemėje; jis pasišaukia jūros vandenis

ir išlieja juos ant žemės;

jis vardu VIEŠPATS.

7 Argi man jūs nesate kaip kušitai,

Izraelio tauta? ­ tai VIEŠPATIES žodis. ­

Argi ne aš išvedžiau Izraelį iš Egipto žemės,

o filistinus iš Kaftoro

ir aramėjus iš Kyro?

8 Tikrai Viešpaties DIEVO akys

įsmeigtos į nuodėmingą karalystę.

Išnaikinsiu ją žemės paviršiuje!

Bet Jokūbo namų visiškai nesunaikinsiu, ­

tai VIEŠPATIES žodis. ­

9 Štai paliepsiu

ir išsijosiu Izraelio namus tarp tautų,

kaip sijojama rėčiu,

neleidžiant jokiam žvirgždui nukristi žemėn.

10 Nuo kalavijo žus

visi mano tautos nusidėjėliai,

sakantys: ‘Nelaimė niekada

mūsų nepasivys ir nepasitiks.’

Pažadas atkurti Izraelį

11 Tą dieną atstatysiu sugriautą Dovydo Padangtę,

užtaisysiu jos plyšius,

prikelsiu jos griuvėsius,

atstatysiu, kokia ji buvo kadaise,

12 kad jie paveldėtų Edomo likutį

ir visas tautas,

pavadintas mano vardu, ­

tai žodis VIEŠPATIES, kuris tai daro. ­

13 Tikrai ateina dienos, ­

tai VIEŠPATIES žodis, ­

kai artojas pasivys pjovėją,

o vynuogių traiškytojas ­ sėjėją,

kai kalnai trykš saldžiu vynu,

ir jis sruvens visomis kalvomis.

14 Sugrąžinsiu Izraelio, savo tautos, tremtinius;

jie atstatys sugriautus miestus ir juose gyvens,

veis vynuogynus ir gers jų vyną,

sodins sodus ir valgys jų vaisius.

15 Pasodinsiu juos jų žemėje,

ir jie niekada daugiau nebebus išrauti

iš žemės, kurią jiems daviau“, ­

sako VIEŠPATS, tavo Dievas.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Amoso knygaSkyrius: 9