BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 03 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Metraščių (Kronikų) antra knygaSkyrius: 4

 Metraščių (Kronikų) antra knyga
  
2 Met 4

1 Jis padarė vario aukurą dvidešimt uolekčių ilgio, dvidešimt uolekčių pločio ir dešimt uolekčių aukščio. 2 Jis nuliedino jūrą. Ji buvo apskrita, dešimt uolekčių nuo vieno krašto ligi kito, penkių uolekčių aukščio, o jos apskritimo ilgis buvo trisdešimt uolekčių. 3 Po ja buvo jaučių atvaizdai, dešimt uolekčių dydžio, supantys jūrą; jaučių, nuliedintų tuo pačiu liejimu, buvo dvi eilės. 4 Jūra stovėjo ant dvylikos jaučių: trys buvo atgręžti į šiaurę, trys ­ į vakarus, trys ­ į pietus ir trys ­ į rytus. Ant jų buvo pastatyta jūra; jaučių užpakaliai buvo nugręžti į vidaus pusę. 5 Jos sienelių storis buvo delno platumo, o briauna padaryta kaip briauna taurės, tarsi lelijos žiedo vainiklapiai; jos talpa buvo du tūkstančiai batų.

6 Jis padarė dešimt praustuvų plovimui; penkis pastatė dešiniame šone ir penkis ­ kairiame. Juose buvo skalaujamos deginamosioms aukoms skirtos atnašų dalys, o jūra buvo skirta kunigams apsiplauti. 7 Jis padarė dešimt žvakidžių iš aukso, kaip įsakyta, ir pastatė jas navoje: penkias ­ dešiniame šone ir penkias ­ kairiame. 8 Jis padarė dešimt stalų ir pastatė juos navoje, penkis ­ dešiniame šone ir penkis ­ kairiame. Jis padarė šimtą aukso dubenų šlakstymui. 9 Jis pastatė kunigų kiemą, didįjį kiemą ir padarė duris didžiajam kiemui; duris aptraukė variu. 10 Jūrą pastatė dešiniame šone, prie pietrytinio Namų kampo.

11 Hiramas taip pat padarė puodų, bertuvių bei dubenų. Taip Hiramas užbaigė darbą, kurį turėjo atlikti karaliui Saliamonui VIEŠPATIES Namuose: 12 du stulpus, du užraitus ir du antgalius stulpų viršūnėms; du vainikus apdengti dviem antgalių užraitams ant stulpų viršūnių; 13 keturis šimtus granatmedžio obuolių dviem vainikams, po dvi eiles granatmedžio obuolių kiekvienam vainikui, dviem antgalių užraitams apdengti ant stulpų viršūnių. 14 Jis padarė pastovus, praustuvus ant pastovų, 15 jūrą ir dvylika jaučių po ja. 16 Puodai, bertuvės, šakės ir visi reikmenys, Hiram Abio padaryti karaliui Saliamonui VIEŠPATIES Namams, buvo iš blizgančio vario. 17 Karalius nuliedino juos molinėje žemėje Jordano lygumoje tarp Sukotų ir Ceredos. 18 Saliamonas padarė šių reikmenų tiek daug, kad vario svorio nebuvo galima nustatyti.

19 Saliamonas padarė visus Dievo Namuose buvusius reikmenis: aukso aukurą, padėtinės duonos stalus, 20 žvakides ir žibintus iš gryno aukso, kad degtų, kaip įsakyta, prieš vidinę šventyklą, 21 vainiklapius, žibintus bei reples iš gryno aukso, 22 žnyples, šlakstymo dubenis, samčius ir keptuves iš gryno aukso. 23 O Namų įėjimo durys į Namų vidinę dalį ­ į šventų šventąją ­ ir Namų navos durys buvo iš aukso.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Metraščių (Kronikų) antra knygaSkyrius: 4

Metraščių (Kronikų) antra knygaSkyrius: 5

 Metraščių (Kronikų) antra knyga
  
 Į Šventyklą atnešama Skrynia
  
2 Met 5

1 Taip buvo užbaigti visi darbai, kurių Saliamonas buvo ėmęsis VIEŠPATIES Namuose. Saliamonas atnešė savo tėvo šventąsias atnašas ­ sidabrą, auksą, reikmenis ­ ir padėjo Dievo Namų ižde.

2 Tada Saliamonas sušaukė Izraelio seniūnus ­ giminių vadus ir izraelitų kilčių vadus ­ atnešti VIEŠPATIES Sandoros Skrynią iš Dovydo miesto, tai yra Siono, į Jeruzalę.

3 Visi izraelitai suėjo pas karalių per septinto mėnesio iškilmes. 4 Suėjus visiems Izraelio seniūnams, levitai paėmė nešti Skrynią. 5 Jie nešė Skrynią, Susitikimo Palapinę ir visus Padangtėje buvusius šventuosius reikmenis; nešė juos levitai kunigai. 6 Tuo tarpu karalius Saliamonas ir visa Izraelio bendrija, susirinkusi pas jį priešais Skrynią, paaukojo tokią daugybę avių ir jaučių, kad nebuvo įmanoma nei suskaičiuoti, nei vertės nustatyti. 7 Kunigai atnešė VIEŠPATIES Sandoros Skrynią į jos vietą vidinėje Namų šventykloje ­ į šventų šventąją, po kerubų sparnais. 8 Kerubai buvo taip išskleidę sparnus virš vietos, skirtos Skryniai, kad kerubai uždengė iš viršaus Skrynią ir jos kartis. 9 Kartys kyšojo iš Skrynios ir nuo vidinės šventyklos priekio tebuvo matyti jų galai. Iš lauko jų nebuvo matyti. Ten ji liko iki šios dienos. 10 Skrynioje buvo tik dvi plokštės, kurias Mozė buvo įdėjęs prie Horebo, kur VIEŠPATS sudarė Sandorą su izraelitais po jų išėjimo iš Egipto.

11 Kunigams išėjus iš Šventyklos ­ visi dalyvaujantys kunigai buvo save pašventinę, nepaisydami padalų eilės, ­ 12 visi levitai giesmininkai ­ Asafas, Hemanas ir Jedutūnas, jų sūnūs bei broliai, apsirengę plonos drobės apdarais, laikydami cimbolus, arfas ir lyras, stovėjo į rytus nuo aukuro su šimtu dvidešimt kunigų, pučiančių trimitus. 13 Trimitininkai ir giesmininkai įsitraukė sutartinai į šlovės ir padėkos giesmę VIEŠPAČIUI, didėjant trimitų, cimbolų ir kitų muzikos instrumentų garsams VIEŠPATIES šlovei,

„nes jis geras,

nes jo ištikimoji meilė amžina.“

Namai, VIEŠPATIES Namai, buvo pripildyti debesies. 14 Dėl šio debesies kunigai nebegalėjo išbūti ir atlikti tarnybos, nes VIEŠPATIES šlovė pripildė Dievo Namus.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Metraščių (Kronikų) antra knygaSkyrius: 5

Metraščių (Kronikų) antra knygaSkyrius: 6

 Metraščių (Kronikų) antra knyga
  
2 Met 6

1 Tada Saliamonas tarė: „VIEŠPATS nori gyventi tamsiame debesyje.

2 Pastačiau tau didingus Namus,

amžiną buveinę tau gyventi.“

3 Paskui, visai Izraelio bendrijai stovint, karalius atsigręžė ir palaimino visą Izraelio bendriją. 4 Jis tarė: „Tebūna pašlovintas VIEŠPATS, Izraelio Dievas, kuris savo ranka įvykdė, ką savo lūpomis buvo pažadėjęs mano tėvui Dovydui, tardamas: 5 ‘Nuo tos dienos, kurią išvedžiau savo tautą iš Egipto žemės, niekada neišsirinkau tarp Izraelio giminių miesto, kuriame būtų pastatyti Namai mano vardui, nei išsirinkau žmogaus savo tautos valdovu. 6 Bet išsirinkau Jeruzalę, kad ten gyventų mano vardas, ir išsirinkau Dovydą būti mano tautos Izraelio karaliumi.’ 7 Mano tėvas Dovydas širdyje geidė pastatyti Namus VIEŠPATIES, Izraelio Dievo, vardui. 8 Bet VIEŠPATS mano tėvui Dovydui pasakė: ‘Gerai darai, norėdamas pastatyti Namus mano vardui. Gerai darai, kad to nori. 9 Tačiau tu Namų nestatysi, bet tavo sūnus, gimęs tau, pastatys Namus mano vardui.’ 10 O dabar VIEŠPATS įvykdė pažadą, kurį buvo davęs, nes aš esu savo tėvo Dovydo vietoje ir sėdžiu Izraelio soste, kaip VIEŠPATS pažadėjo, ir pastačiau Namus VIEŠPATIES, Izraelio Dievo, vardui. 11 Ten aš padėjau Skrynią, kurioje yra VIEŠPATIES Sandora, sudaryta su Izraelio tauta.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Metraščių (Kronikų) antra knygaSkyrius: 6