BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 28 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Samuelio pirma knygaSkyrius: 1

 Samuelio pirma knyga
  
 Samuelio gimimas
  
1 Sam 1

1 Ramataim Cofime gyveno toks vyras, zufietis iš Efraimo aukštumų, vardu Elkana, efrato Cūfo sūnaus Tohuvo sūnaus Elihuvo sūnaus Jerohamo sūnus. 2 Jis turėjo dvi žmonas. Vienos vardas buvo Ona, o kitos ­ Penina. 3 Tas vyras kasmet eidavo iš savo miesto į Šiloją pagarbinti ir atnašauti aukų Galybių VIEŠPAČIUI. Ten du Elio sūnūs ­ Hofnis ir Finehasas ­ buvo VIEŠPATIES kunigai.

4 Vieną tokią dieną Elkana atnašavo auką. Jis duodavo dalis savo žmonai Peninai ir jos sūnums bei dukterims, 5 bet Onai duodavo dvigubą dalį, nes Oną mylėjo, nors VIEŠPATS ir buvo padaręs ją bevaisę. 6 Be to, jos varžovė, norėdama įskaudinti, tyčiodavosi, kad VIEŠPATS buvo padaręs ją bevaisę. 7 Taip būdavo kasmet: kai tik ji nueidavo į VIEŠPATIES Namus, ši taip iš jos tyčiodavosi, kad ji verkdavo ir nevalgydavo. 8 Jos vyras Elkana klausdavo: „Ona, ko verki? Kodėl nevalgai? Kodėl tu tokia liūdna? Argi aš nesu tau vertesnis už dešimt sūnų?“

9 Jiems pavalgius ir atsigėrus Šilojyje, Ona pakilo. Tuo metu kunigas Elis sėdėjo krėsle prie įėjimo į VIEŠPATIES šventyklą. 10 Pilna kartėlio ji, graudžiai verkdama, meldėsi VIEŠPAČIUI. 11 Darydama įžadą, ji sakė:

„O, Galybių VIEŠPATIE,

jei tu pažvelgsi į savo tarnaitės kančią,

jei atsiminsi mane, neužmirši savo tarnaitės,

jei suteiksi savo tarnaitei palikuonį,

atiduosiu jį tau kaip nazyrą

visoms jo gyvenimo dienoms;

nei vyno, nei svaigių gėrimų jis negers,

ir skustuvas jo galvos nepalies.“

12 Jai ilgai meldžiantis VIEŠPAČIUI, Elis stebėjo jos lūpas. 13 Ona meldėsi širdimi. Judėjo tik lūpos, bet balso nebuvo girdėti. Elis pamanė, kad ji girta. 14 Jis tarė jai: „Kiek ilgai girta svirduliuosi? Išsipagiriok nuo vyno!“ 15 Bet Ona atsakė: „Ne, mano viešpatie! Aš labai nelaiminga moteris. Nesu gėrusi nei vyno, nei kito svaigaus gėrimo. Liejau savo širdį VIEŠPAČIUI. 16 Nepalaikyk savo tarnaitės niekam tikusia moterimi; visą tą laiką kalbėjau iš savo didelio skausmo ir kančios.“ ­ 17 „Tad eik ramybėje, ­ tarė Elis, ­ tesuteikia tau Izraelio Dievas, ko iš jo prašei.“ 18 O ji atsakė: „Teranda tavo tarnaitė malonę tavo akyse.“ Po to moteris nuėjo savo keliu, su savo vyru pavalgė ir atsigėrė, ir jos veidas daugiau nebebuvo prislėgtas. 19 Kitą rytą, anksti pakilę, jie pagarbino VIEŠPATĮ ir leidosi kelionėn į savo namus Ramoje. Elkana pažino savo žmoną, ir VIEŠPATS ją atsiminė. 20 Ona tapo nėščia ir, atėjus metui, pagimdė sūnų. Ji pavadino jį Samueliu, nes sakė: „Aš VIEŠPATIES jo prašiau.“

21 Vyras Elkana ir visa šeima ėjo atnašauti VIEŠPAČIUI metinės aukos ir įvykdyti įžado. 22 Bet Ona nėjo. Vyrui ji sakė: „Kai tik berniukas bus nujunkytas, aš jį nuvesiu. Tada jis atsistos VIEŠPATIES akivaizdoje ir pasiliks ten amžinai. Aš jį atnašausiu kaip nazyrą visam laikui.“ 23 Jos vyras Elkana tarė jai: „Daryk, kas tau atrodo geriausia. Būk namie, kol jį nujunkysi. Tik VIEŠPATS teįvykdo savo žodį!“ Tad moteris pasiliko namie ir žindė savo sūnų, kol nenujunkė. 24 Kai nujunkė, pasiėmė jį drauge su treigiu jaučiu, efa miltų bei vynmaišiu vyno ir, nors buvo dar labai jaunas, atvedė jį į VIEŠPATIES Namus Šilojyje. 25 Atnašavę jautį, jie nuvedė berniuką pas Elį. 26 „Prašyčiau atleisti, mano viešpatie! Kaip tu gyvas, mano viešpatie, aš esu ta moteris, kuri čia, tavo akivaizdoje, stovėjo, melsdamasi VIEŠPAČIUI. 27 Dėl šito berniuko aš meldžiausi. VIEŠPATS suteikė, ko prašiau. 28 Todėl aš savo ruožtu atiduodu jį VIEŠPAČIUI. Visą gyvenimą jis priklausys VIEŠPAČIUI.“

Ir jie ten žemai nusilenkė VIEŠPAČIUI.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Samuelio pirma knygaSkyrius: 1

Samuelio pirma knygaSkyrius: 2

 Samuelio pirma knyga
  
 Onos giesmė
  
1 Sam 2

1 Ona meldėsi, sakydama: „Mano širdis džiūgauja VIEŠPATYJE,

mano jėga mano Dievo išaukštinta.

Mano lūpos juokiasi iš priešų;

džiaugiuosi savo pergale.

2 Nėra kito Šventojo kaip VIEŠPATS,

tikrai nėra kito šalia tavęs;

nėra Uolos kaip mūsų Dievas.

3 Liaukitės išdidžiai kalbėję,

teneišeina iš jūsų lūpų įžūlus žodis.

Juk VIEŠPATS yra visa žinantis Dievas, ­

jis nulemia veiksmus.

4 Galiūnų lankai sulaužomi,

o silpnieji apsijuosia jėga.

5 Kadaise bu-vę sotūs turi tarnauti už duoną,

o alkanieji daugiau nebealksta.

Bevaisė pagimdė septynetą,

o daugelio vaikų motina yra vieniša.

6 VIEŠPATS dalija mirtį ir duoda gyvastį,

nuveda į Šeolą ir prikelia.

7 VIEŠPATS suvargina ir praturtina;

jis nužemina ir išaukština.

8 Jis ištraukia vargšą iš dulkių,

pakelia skurdžių iš šiukšlyno,

pasodina jį su didžiūnais,

suteikia jam garbingą paveldo sostą.

Mat VIEŠPAČIUI priklauso žemės stulpai,

ant jų jis padėjo pasaulį.

9 Žingsnius savo ištikimųjų jis saugo,

o nedorėliai žus tamsybėje,

juk žmogus savo jėga nenugalės.

10 VIEŠPATIES priešai bus sutriuškinti;

Aukščiausiasis sugriaudės danguje.

VIEŠPATS teis žemės pakraščius,

suteiks jėgą savo karaliui

ir pergalę savo Pateptajam.“

11 Tada Elkana sugrįžo namo į Ramą, o berniukas pasiliko tarnauti VIEŠPAČIUI kunigo Elio prižiūrimas.

Elio sūnūs

12 Elio sūnūs buvo niekšai. Jie nepaisė nei VIEŠPATIES, 13 nei kunigų pareigų žmonėms. Kam nors atnašaujant auką, mėsai dar tebeverdant, ateidavo kunigo tarnas su trišake rankoje 14 ir pasmeigdavo ją katile ar katiliuke, ar skardoje, ar puode. Visa, ką šakė iškeldavo, kunigas pasiimdavo sau. Taip jie elgdavosi Šilojyje su visais ateinančiais izraelitais. 15 Be to, prieš sudeginant taukus, kunigo tarnas ateidavo ir liepdavo atnašaujančiam auką: „Duok mėsos kunigo kepsniui, nes iš tavęs jis virtos mėsos nepriims, tik šviežią.“ 16 O jeigu tas žmogus sakydavo: „Leisk pirma taukus paversti dūmais, tuomet imk, ką nori“, ­ jis atsakydavo: „Ne! Turi duoti tuojau pat; jei neduosi, pats pasiimsiu.“ 17 Taigi tų jaunų vyrų nuodėmė VIEŠPAČIUI buvo labai didelė, nes jie išniekino atnašas VIEŠPAČIUI.

18 Tuo tarpu Samuelis, apjuostas lininiu efodu, tarnavo VIEŠPATIES akivaizdoje. 19 Jo motina pasiūdavo jam mažutę skraistę ir kasmet, ateidama su vyru atnašauti metinės aukos, ją atsinešdavo. 20 O Elis palaimindavo Elkaną ir jo žmoną, sakydamas: „Tesuteikia tau VIEŠPATS palikuonių iš šios moters mainais už tą, kurį ji atidavė VIEŠPAČIUI.“ Po to jie sugrįždavo namo. 21 VIEŠPATS aplankė Oną; ji pastojo ir pagimdė tris sūnus ir dvi dukteris. Tuo tarpu jaunasis Samuelis augo VIEŠPATIES Artume.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Samuelio pirma knygaSkyrius: 2