BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 12 02 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 9

 Metraščių (Kronikų) pirma knyga
  
 Jeruzalės gyventojai
  
1 Met 9

1 Taip visas Izraelis buvo surašytas į kilmės sąrašus, kurie įtraukti į Izraelio karalių knygą. Ir Judo gyventojai buvo ištremti į Babiloną už neištikimybę.

2 Pirmi sugrįžo į savo nuosavybę vėl kurtis savo miestuose paprasti izraelitai, kunigai, levitai ir šventyklos tarnai. 3 Kai kurie iš Judo giminės palikuonių, kai kurie iš Benjamino giminės palikuonių ir kai kurie iš Efraimo bei Manaso giminių palikuonių apsigyveno Jeruzalėje.

4 Utajas, sūnus Amihudo, sūnaus Omrio, sūnaus Imrio, sūnaus Banio, vieno iš Judo sūnaus Pereco sūnų. 5 Iš šilojiečių buvo pirmagimis Asaja ir jo sūnūs. 6 Iš Zeracho palikuonių buvo Jeuelis ir jų giminaičiai ­ šeši šimtai devyniasdešimt.

7 Iš Benjamino giminės palikuonių: Saluvas, sūnus Mešulamo, sūnaus Hodavijos, sūnaus Ha Senūvos; 8 Ibnėja, sūnus Jerohamo; Ela, sūnus Uzio, sūnaus Michrio; Mešulamas, sūnus Šefatijos, sūnaus Reuelio, sūnaus Ibnijos; 9 jų giminaičių pagal šeimas ­ devyni šimtai penkiasdešimt šeši. Visi šie vyrai buvo savo kilčių galvos.

10 Iš kunigų: Jedaja, Jehojaribas, Jachinas, 11 vyriausiasis Dievo Namų pareigūnas Azarija, sūnus Hilkijos, sūnaus Cadoko, sūnaus Merajoto, sūnaus Ahitubo, 12 ir Adaja, sūnus Jerohamo, sūnaus Pašhūro, sūnaus Malkijos, ir Masajas, sūnus Adielio, sūnaus Jachzeros, sūnaus Mešulamo, sūnaus Mešilemito, sūnaus Imero; 13 be to, jų giminaičiai, kilčių galvos ­ tūkstantis septyni šimtai šešiasdešimt pajėgių atlikti Dievo Namų tarnybos darbus.

14 Iš levitų: vienas iš Merario sūnų Šemaja, sūnus Hašubo, sūnaus Azrikamo, sūnaus Hašabijos, 15 ir Bakbakaras, Herešas, Galalas, ir Matanija, sūnus Michėjo, sūnaus Zichrio, sūnaus Asafo, 16 ir Abdija, sūnus Šemajos, sūnaus Galalo, sūnaus Jedutūno, ir Berechija, sūnus Asos, sūnaus Elkanos, gyvenusio netofiečių kaimuose.

17 Vartininkai: Šalumas, Akubas, Talmonas, Ahimanas; jų giminaitis Šalumas buvo galva 18 iki šiol Karaliaus vartuose rytų pusėje. Tai levitų stovyklos vartininkai.

19 Šalumas, sūnus Korės, sūnaus Ebjasafo, sūnaus Koracho, ir jo kilties giminaičiai ­ korachai ­ turėjo jiems skirtą pareigą būti Padangtės slenksčio sargais, kaip jų protėviai buvo įėjimo į VIEŠPATIES stovyklą sargai. 20 Seniau Eleazaro sūnus Finehasas buvo jų vadas ­ tebūna su juo VIEŠPATS! 21 Mešelemijos sūnus Zacharija buvo įėjimo į Susitikimo Palapinę sargas. 22 Iš viso išrinktų slenksčių sargais buvo du šimtai dvylika. Jie buvo įtraukti į kilmės sąrašus savo kaimuose. Dovydas ir regėtojas Samuelis patvirtino juos atsakingai tarnybai. 23 Taigi jie ir jų palikuonys, būdami sargai, sergėjo VIEŠPATIES Namų vartus, tai yra Padangtės namus. 24 Vartininkai buvo pastatyti prie visų keturių šonų ­ rytų, vakarų, šiaurės ir pietų. 25 Jų giminaičiai, gyvenę kaimuose, buvo įpareigoti padėti jiems kartkartėmis septynias dienas, 26 tuo tarpu keturi vyriausieji vartininkai budėjo nuolat. Jie buvo levitai, atsakingi už Dievo Namų kambarius bei turtus. 27 Naktį jie praleisdavo Dievo Namų aplinkoje, nes buvo atsakingi už sargybą ir turėjo pareigą juos kas rytą atidaryti.

28 Vieni jų buvo atsakingi už apeiginius reikmenis, nes turėdavo juos suskaičiuoti atnešant ir išnešant. 29 Kiti buvo paskirti rūpintis baldais, visais šventaisiais reikmenimis ir geriausiais miltais, vynu, smilkalais bei kvepalais. 30 Kai kurie iš kunigų kilties ruošė kvepalų mišinį. 31 Matitija, vienas iš levitų ­ Šalumo Koracho pirmagimis, ­ buvo atsakingas už plokštainių kepimą. 32 Kai kurie ir iš Kehato giminaičių buvo atsakingi kas šabą už padėtinės duonos išdėliojimą eilėmis.

33 Giesmininkai, levitų kilčių galvos, gyveno šventyklos kambariuose, laisvi nuo kitos tarnybos, nes ėjo pareigas dieną ir naktį.

34 Tokios tat buvo levitų kilčių galvos pagal jų palikuonis. Jie gyveno Jeruzalėje.

Sauliaus protėviai ir palikuonys

35 Gibeone gyveno Gibeono įkūrėjas Jejelis. Jo žmonos vardas buvo Maaka. 36 Pirmagimis jo sūnus buvo Abdonas, paskui ­ Cūras, Kišas, Baalas, Neras, Nadabas, 37 Gedoras, Achjojas, Zacharija ir Miklotas. 38 Miklotui gimė Šimamas. Jie gyveno šalia savo giminių Jeruzalėje kartu su giminėmis.

39 Nerui gimė Kišas, Kišui ­ Saulius, Sauliui ­ Jehonatanas, Malkišūva, Abinadabas ir Ešbaalas. 40 Jehonatano sūnus buvo Merib Baalas. Merib Baalui gimė Michėjas. 41 Michėjo sūnūs: Pitonas, Melechas, Tachrėja ir Ahazas. 42 Ahazui gimė Jara, Jarai ­ Alemetas, Azmavetas ir Zimris. Zimriui gimė Moca. 43 Mocai gimė Binėja; jo sūnus buvo Refaja, šio sūnus ­ Eleasa, šio sūnus ­ Acelis. 44 Acelis turėjo šešis sūnus; štai jų vardai: Azrikamas, Bochruvas, Izmaelis, Šearija, Abdija ir Hananas. Tai Acelio sūnūs.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 9

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 10

 Metraščių (Kronikų) pirma knyga
  
 Sauliaus mirtis
  
1 Met 10

1 Filistinai kariavo su Izraeliu. Mūšyje izraelitai bėgo nuo filistinų. Daug jų krito nukauti ant Gilbojos kalno. 2 Saulių ir jo sūnus filistinai pasivijo. Filistinams nukovus Sauliaus sūnus Jonataną, Abinadabą ir Malkišūvą, 3 mūšis šėlo aplink Saulių. Lankininkai aptiko jį, ir jis buvo lankininkų sužeistas. 4 „Išsitrauk iš makšties kalaviją ir perdurk mane, ­ ginklanešiui tarė Saulius, ­ kad atėję šie neapipjaustytieji iš manęs nesityčiotų.“ Bet ginklanešys atsisakė tai padaryti, nes buvo siaubo apimtas. Tada Saulius paėmė kalaviją ir pats ant jo pasivėrė. 5 Matydamas Saulių negyvą, ir ginklanešys puolė ant savo kalavijo ir mirė. 6 Taip mirė Saulius ir trys jo sūnūs; taip vienu smūgiu pražuvo visi jo namai. 7 Pamatę, kad izraelitai pabėgo, o Saulius bei jo sūnūs žuvę, palikę savo miestus, pabėgo ir visi Izraelio vyrai, buvę slėnyje. Tada filistinai atėjo ir juose įsikūrė.

8 Kitą dieną filistinai, atėję apiplėšti nukautųjų, rado Saulių ir jo sūnus, kritusius ant Gilbojos kalno. 9 Apiplėšę paėmė jo galvą bei ginklus ir nusiuntė per pasiuntinius visam filistinų kraštui paskelbti gerą žinią savo stabams ir žmonėms. 10 Jo ginklai buvo padėti jų dievų šventykloje, o galva pamauta ant baslio Dagono šventykloje.

11 Kai Jabeš Gileado gyventojai išgirdo visa, ką filistinai buvo padarę Sauliui, 12 visi jų narsuoliai leidosi į kelionę ir, paėmę Sauliaus kūną bei jo sūnų kūnus, atgabeno juos į Jabešą. Jie palaidojo jų kaulus Jabeše po ąžuolu ir pasninkavo septynias dienas.

13 Taip Saulius mirė dėl savo neištikimybės. Jis buvo neištikimas VIEŠPAČIUI, nesilaikydamas VIEŠPATIES įsakymo. Be to, jis prašė dvasių iššaukėjos patarimo. 14 Kadangi jis neprašė VIEŠPATIES patarimo, VIEŠPATS jį užmušė ir perdavė karalystę Jesės sūnui Dovydui.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 10