BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 08 10 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 7

 Metraščių (Kronikų) pirma knyga
  
 Šiaurės giminės
  
1 Met 7

1 Isacharo sūnūs ­ keturi: Tola, Pūva, Jašubas ir Šimronas. 2 Tolos sūnūs: Uzis, Refaja, Jerielis, Jachmajas, Ibsamas ir Samuelis ­ savų Tolos kilčių galvos, narsūs savo kartų kariai. Dovydo dienomis jų suskaičiuota dvidešimt du tūkstančiai šeši šimtai. 3 Uzio sūnus buvo Izrachija. Izrachijos sūnūs buvo penki: Mykolas, Abdija, Joelis ir Išija. Visi jie buvo kilčių galvos. 4 Su jais pagal jų kartas ir protėvių namus buvo trisdešimt šeši tūkstančiai karių gretose, nes jie turėjo daug žmonų ir sūnų. 5 Jų giminaičių, priklausančių visoms Isacharo kiltims, iš viso buvo aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai į kilmės sąrašą įtrauktų narsių karių.

6 Benjamino sūnūs ­ trys: Bela, Becheras ir Jediaelis. 7 Belos sūnūs buvo penki: Ecbonas, Uzis, Uzielis, Jerimotas ir Iris. Jie buvo savo protėvių namų galvos ir narsūs kariai. Į jų kilmės sąrašus įtraukta dvidešimt du tūkstančiai trisdešimt keturi. 8 Bechero sūnūs: Zemyra, Joašas, Eliezeras, Eljoenajas, Omris, Jeremotas, Abija, Anatotas ir Alemetas. Visi jie buvo Bechero sūnūs. 9 Į jų kilmės sąrašus įtraukti pagal jų kiltis, kaip protėvių namų galvos, narsūs vyrai, dvidešimt tūkstančių du šimtai. 10 Jediaelio sūnus buvo Bilhanas, o Bilhano sūnūs ­ Jeušas, Benjaminas, Ehudas, Kenaana, Zetanas, Taršišas ir Ahišaharas. 11 Visi jie buvo Jediaelio sūnūs, jų kilčių galvos, narsūs kariai ­ septyniolika tūkstančių tinkamų karo tarnybai.

12 Šupimas ir Hupimas buvo Iro sūnūs; Hušimas buvo Ahero sūnus.

13 Naftalio sūnūs: Jahacielis, Gūnis, Jeceras ir Šalumas. Jie buvo Bilhos palikuonys.

14 Manaso sūnus ­ Asrielis, kurį jam pagimdė sugulovė aramėjė; ji pagimdė Gileado tėvą Machyrą. 15 Machyras paėmė žmonas Hupimui ir Šupimui, o jo sesers vardas buvo Maaka. Antrojo sūnaus vardas buvo Celofhadas, bet Celofhadas turėjo tik dukterų. 16 Machyro žmona Maaka pagimdė sūnų ir pavadino jį Perešo vardu; jo brolio vardas buvo Šerešas, o šio sūnūs buvo Ulamas ir Rekemas. 17 Ulamo sūnus buvo Bedanas. Tai Manaso sūnaus Machyro sūnaus Gileado palikuonys. 18 O jo sesuo Molecheta pagimdė Išhodą, Abiezerą ir Machlą. 19 Šemidos sūnūs buvo Achjanas, Šechemas, Likhis ir Aniamas.

20 Efraimo palikuonys: Šutelachas, šio sūnus Beredas, šio sūnus Tahatas, šio sūnus Eleada, šio sūnus Tahatas, 21 šio sūnus Zabadas, šio sūnūs Šutelachas, Ezeras ir Eleadas. Gato vyrai ­ vietiniai gyventojai ­ juos užmušė, nes jie buvo nuėję pagrobti jų galvijų. 22 Jų tėvas Efraimas raudojo daug dienų, ir jo broliai atėjo jo paguosti. 23 Jis suėjo su savo žmona, ji pastojo ir pagimdė sūnų; jis pavadino jį vardu Berija, nes nelaimė buvo užgulusi jo namus. 24 Jis turėjo dukterį Šeerą; ji pastatė ir aukštutinį bei žemutinį Bet Horoną, ir Uzen Šeerą. 25 Jo sūnus buvo Refachas, šio sū- nus ­ Rešefas, šio sūnus ­ Telachas, šio sūnus ­ Tahanas, 26 šio sūnus ­ Ladanas, šio sūnus ­ Amihudas, šio sūnus ­ Elišama, 27 šio sūnus ­ Nūnas, šio sūnus ­ Jozuė.

28 Jų nuosavybė ir gyvenvietės buvo Betelis ir jam pavaldūs mies-tai: rytų link ­ Naaranas, o vakarų link ­ Gezeras ir jam pavaldūs miestai, Sichemas ir jam pavaldūs miestai iki pat Ajos ir jai pavaldžių miestų, 29 taip pat palei Manaso giminės ribas Bet Šeanas ir jam pavaldūs miestai, Taanachas ir jam pavaldūs miestai, Megidas ir jam pavaldūs miestai bei Doras ir jam pavaldūs miestai. Ten gyveno Izraelio sūnaus Juozapo sūnūs.

30 Ašero sūnūs: Imna, Išva, Išvis ir Berija; jų sesuo ­ Seracha. 31 Berijos sūnūs ­ Heberas ir Malkielis, o šis buvo Birzaito tėvas. 32 Heberui gimė Jafletas, Šomeras, Hotamas ir jų sesuo Šūva. 33 Jafleto sūnūs: Pasachas, Bimhalas ir Ašvatas. Tai Jafleto sūnūs. 34 Šemero sūnūs: Ahis, Rohga, Jehuba ir Aramas. 35 Jo brolio Helemo sūnūs: Cofachas, Imna, Šelešas ir Amalas. 36 Cofacho sūnūs: Suachas, Harneferas, Šualas, Beris, Imra, 37 Beceras, Hodas, Šama, Šilša, Itranas ir Beera. 38 Jetero sūnūs: Jefunė, Pispa ir Ara. 39 Ulos sūnūs: Arachas, Hanielis ir Ricija. 40 Visi jie buvo Ašero vyrai, kilčių galvos, rinktiniai narsūs kariai, kunigaikščių vadai. Vyrų, įtrauktų į kilmės sąrašą ir tinkamų karo tarnybai, buvo dvidešimt šeši tūkstančiai.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 7

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 8

 Metraščių (Kronikų) pirma knyga
  
 Benjamino palikuonys
  
1 Met 8

1 Benjaminui gimė pirmagimis Bela, antras sūnus ­ Ašbelis, trečias ­ Achrachas, 2 ketvirtas ­ Noha ir penktas ­ Rafa. 3 Bela turėjo sūnų: Adarą, Gerą, Abihudą, 4 Abišūvą, Naamaną, Ahoachą, 5 Gerą, Šefufaną ir Huramą.

6 Štai Ehudo sūnūs. Jie buvo Gebos gyventojų kilčių galvos ir ištremti į Manahatą: 7 Naamanas, Ahija ir Gera, tai yra Heglamas, kuriam gimė Uza ir Ahihudas.

8 Šaharaimui gimė sūnų Moabo lygumoje po to, kai jis atleido savo žmonas Hušimą ir Baarą. 9 Iš žmonos Hodešos jam gimė sūnūs: Jobabas, Cibija, Meša, Malkamas, 10 Jeucas, Sachija ir Mirma. Tai jo sūnūs, kilčių galvos.

11 Iš Hušimos jam gimė Abitubas ir Elpaalas. 12 Elpaalo sūnūs: Eberas, Mišamas, Šemedas (jis pastatė Onoją ir Lodą su jam pavaldžiais miestais) . 13 Berija ir Šema buvo Ajalono gyventojų kilčių vadai, privertę bėgti Gato gyventojus. 14 Achjojas, Šašakas, Jeremotas,

15 Zebadija, Aradas, Ederas, 16 Mykolas, Išpa ir Joha buvo Berijos sūnūs.

17 Zebadija, Mešulamas, Hizkis, Heberas, 18 Išmerajas, Izlija ir Jobabas buvo Elpaalo sūnūs.

19 Jakimas, Zichris, Zabdis, 20 Elienajas, Ciletajas, Elielis, 21 Adaja, Beraja ir Šimratas buvo Šimio sūnūs.

22 Išpanas, Eberas, Elielis, 23 Abdonas, Zichris, Hananas, 24 Hananija, Elamas, Antotija, 25 Ifdėja ir Penuelis buvo Šašako sūnūs.

26 Šamšerajas, Šeharija, Atalija, 27 Jaarešija, Elija ir Zichris buvo Jerohamo sūnūs.

28 Jie buvo kilčių galvos, savo kartų vadai. Jie gyveno Jeruzalėje.

29 Gibeone gyveno Gibeono įkūrėjas Jejelis. Jo žmonos vardas buvo Maaka. 30 Jo pirmagimis sūnus buvo Abdonas, po jo ­ Cūras, Kišas, Baalas, Nadabas, 31 Gedoras, Achjojas, Zecheras 32 ir Miklotas, o šiam gimė Šima. Jie irgi gyveno šalia savo giminių Jeruzalėje kartu su giminėmis.

33 Nerui gimė Kišas, Kišui ­ Saulius, Sauliui ­ Jehonatanas, Malkišūva, Abinadabas ir Ešbaalas. 34 Jehonatano sūnus buvo Merib Baalas, o Merib Baalui gimė Michėjas. 35 Michėjo sūnūs: Pitonas, Melechas, Tarėja ir Ahazas. 36 Ahazui gimė Jehoada, Jehoadai ­ Alemetas, Azmavetas ir Zimris, Zimriui ­ Moca. 37 Mocai gimė Binėja; jo sūnus buvo Rafa, šio sūnus ­ Eleasa, šio sūnus ­ Acelis. 38 Acelis turėjo šešis sūnus; štai jų vardai: Azrikamas, Bochruvas, Izmaelis, Šearija, Abdija ir Hananas. Tai Acelio sūnūs.

39 Jo brolio Ešeko sūnūs: pirmagimis ­ Ulamas, antras ­ Jeušas ir trečias ­ Elifeletas. 40 Ulamo palikuonys buvo narsūs kariai, lankininkai, turėjo daug vaikų ir vaikaičių ­ šimtą penkiasdešimt.

Visi jie buvo Benjamino giminės žmonės.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 8