BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 5

 Metraščių (Kronikų) pirma knyga
  
1 Met 5

18 Rubeno giminė, gadai ir pusė Manaso giminės turėjo narsių karių, pajėgių nešioti skydą ir kalaviją, įtempti lanką ir apmokytų kariauti ­ keturiasdešimt keturis tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt tinkamų karo tarnybai. 19 Jie kariavo su hagarais ­ Jetūru, Nafišu bei Nodabu 20 ir nugalėjo. Hagarai ir visi su jais esantieji buvo atiduoti aniems į rankas, nes jie mūšyje šaukėsi Dievo, ir jis išklausė jų, nes anie pasitikėjo juo. 21 Kartu su šimtu tūkstančių belaisvių jie paėmė ir galvijų: penkiasdešimt tūkstančių kupranugarių, du šimtus penkiasdešimt tūkstančių avių ir du tūkstančius asilų. 22 Daug buvo kritę ir mūšyje, nes tai buvo Dievo karas. Jie liko gyventi jų žemėje iki tremties.

23 Pusės Manaso giminės palikuonys gyveno krašte nuo Bašano iki Baal Hermono, Senyro ir Hermono kalno. Jų buvo labai daug. 24 Štai jų kilčių galvos: Eferas, Išis, Elielis, Azrielis, Jeremija, Hodavija ir Jachdielis ­ narsūs kariai, garsūs vyrai, kilčių galvos. 25 Bet jie nusižengė savo protėvių Dievui ir kekšavo su dievais krašto tautų, kurias Dievas buvo prieš juos išnaikinęs. 26 Užtat Izraelio Dievas sukurstė Asirijos valdovo pulo (Asirijos karaliaus Tiglat Pilesero) dvasią, ir šis ištrėmė juos, būtent rubenus, gadus ir pusę Manaso giminės, nuvarydamas į Halachą, Haborą, Harą ir prie Gozano upės, kur jie pasiliko iki šios dienos.

Levio palikuonys

27 Levio sūnūs: Geršonas, Kehatas ir Meraris. 28 Kehato sūnūs: Amramas, Iccharas, Hebronas ir Uzielis. 29 Amramo sūnūs: Aaronas, Mozė ir Mirjama. Aarono sūnūs: Nadabas, Abihuvas, Eleazaras ir Itamaras. 30 Eleazarui gimė Finehasas, Finehasui ­ Abišūva, 31 Abišūvai ­ Bukis, Bukiui ­ Uzis, 32 Uziui ­ Zerachija, Zerachijai ­ Merajotas, 33 Merajotui ­ Amarija, Amarijai ­ Ahitubas, 34 Ahitubui ­ Cadokas, Cadokui ­ Ahimaacas, 35 Ahimaacui ­ Azarija, Azarijai ­ Johananas 36 ir Johananui ­ Azarija, tarnavęs kunigu Namuose, kuriuos Saliamonas pastatė Jeruzalėje. 37 Azarijai gimė Amarija, Amarijai ­ Ahitubas, 38 Ahitubui ­ Cadokas, Cadokui ­ Šalumas, 39 Šalumui ­ Hilkija, Hilkijai ­ Azarija, 40 Azarijai ­ Seraja, Serajai ­ Jehocadakas; 41 Jehocadakas išėjo į tremtį, kai VIEŠPATS per Nebukadnecarą išsiuntė Judą ir Jeruzalę į tremtį.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 5

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 6

 Metraščių (Kronikų) pirma knyga
  
1 Met 6

1 Levio sūnūs: Geršomas, Kehatas ir Meraris. 2 Štai Geršomo sūnų vardai: Libnis ir Šimis. 3 Kehato sūnūs: Amramas, Iccharas, Hebronas ir Uzielis. 4 Merario sūnūs: Machlis ir Mušis. Tai Levio giminės kiltys pagal jų protėvius.

5 Geršomo [palikuonys]: sūnus Libnis, šio sūnus Jahatas, šio sūnus Zima, 6 šio sūnus Joachas, šio sūnus Idojas, šio sūnus Zerachas, šio sūnus Jeotrajas.

7 Kehato palikuonys: sūnus Aminadabas, šio sūnus Korachas, šio sūnus Asiras, 8 šio sūnus Elkana, šio sūnus Ebjasafas, šio sūnus Asiras, 9 šio sūnus Tahatas, šio sūnus Ūrielis, šio sūnus Uzija ir šio sūnus Saulius. 10 Elkanos sūnūs: Amasajas ir Ahimotas, 11 šio sūnus Elkana, šio sūnus Cofajas, šio sūnus Nahatas, 12 šio sūnus Eliabas, šio sūnus Jerohamas, šio sūnus Elkana. 13 Samuelio sūnūs: pirmagimis Joelis ir antragimis Abija.

14 Merario palikuonys: Machlis, šio sūnus Libnis, šio sūnus Šimis, šio sūnus Uza, 15 šio sūnus Šima, šio sūnus Hagija ir šio sūnus Asaja.

16 Štai vyrai, Dovydo paskirti vadovauti giesmės tarnybai VIEŠPATIES Namuose nuo to laiko, kai Skrynia rado ten nuolatinę buveinę. 17 Kol Saliamonas statė VIEŠPATIES Namus Jeruzalėje, jie tarnavo giesmėmis priešais Padangtę Susitikimo Palapinėje, atlikdami savo pareigas, kaip buvo jiems nustatyta. 18 Štai paskirtieji vadovauti, tarnaujantys drauge su savo sūnumis.

Iš kehatų: giesmininkas Hemanas, sūnus Joelio, sūnaus Samuelio, 19 sūnaus Elkanos, sūnaus Jerohamo, sūnaus Elielio, sūnaus Toacho, 20 sūnaus Cūfo, sūnaus Elkanos, sūnaus Mahato, sūnaus Amasajo, 21 sūnaus Elkanos, sūnaus Joelio, sūnaus Azarijos, sūnaus Sofonijos, 22 sūnaus Tahato, sūnaus Asiro, sūnaus Ebjasafo, sūnaus Koracho, 23 sūnaus Iccharo, sūnaus Kehato, sūnaus Levio, sūnaus Izraelio.

24 Paskui jo giminaitis Asafas, stovėjęs jo dešinėje, būtent Asafas, sūnus Berechijo, sūnaus Šimos, 25 sūnaus Mykolo, sūnaus Baasėjos, sūnaus Malkijos, 26 sūnaus Etnio, sūnaus Zeracho, sūnaus Adajos, 27 sūnaus Etano, sūnaus Zimos, sūnaus Šimio, 28 sūnaus Jahato, sūnaus Geršomo, sūnaus Levio.

29 Jų brolio Merario palikuonys, stovėję kairėje: Etanas, sūnus Kišio, sūnaus Abdžio, sūnaus Malucho, 30 sūnaus Hašabijos, sūnaus Amacijos, sūnaus Hilkijos, 31 sūnaus Amcio, sūnaus Banio, sūnaus Šemero, 32 sūnaus Machlio, sūnaus Mušio, sūnaus Merario, sūnaus Levio.

33 O jų broliai levitai buvo paskirti visai kitai Padangtės ­ Dievo Namų ­ tarnybai. 34 Bet Aaronas ir jo sūnūs atnašavo aukas ant deginamųjų aukų aukuro bei ant smilkalų aukuro, eidami šventų šventosios tarnybą, permaldaudami už Izraelį pagal visa, ką Dievo tarnas Mozė buvo įsakęs. 35 Aarono palikuonys: sūnus Eleazaras, šio sūnus Finehasas, šio sūnus Abišūva, 36 šio sūnus Bukis, šio sūnus Uzis, šio sūnus Zerachija, 37 šio sūnus Merajotas, šio sūnus Amarija, šio sūnus Ahitubas, 38 šio sūnus Zadokas, šio sūnus Ahimaacas.

39 Štai vietovės pagal jų gyvenvietes jiems skirtoje žemėje: Kehato kilčių Aarono palikuonims ­ jiems teko pirmasis burtų metimas ­ 40 buvo paskirta Judo krašte Hebronas ir aplinkinės ganyklos, 41 o miesto laukai ir jam priklausantys kaimai duoti Jefunės sūnui Kalebui. 42 Aarono palikuonims buvo paskirti prieglaudos miestai: Hebronas ir Libna su ganyklomis, Jatyras ir Eštemoja su ganyklomis, 43 Hilezas su ganyklomis, Debyras su ganyklomis, 44 Ašanas su ganyklomis ir Bet Šemešas su ganyklomis. 45 Taip pat iš Benjamino giminės buvo paskirta Geba su ganyklomis, Alemetas su ganyklomis ir Anatotas su ganyklomis. Iš viso per visas kiltis jie turėjo trylika miestų.

46 Kitiems Kehato palikuonims burtų keliu buvo duota dešimt miestų iš Efraimo giminės, iš Dano giminės ir iš pusės Manaso giminės. 47 Geršomo palikuonims pagal jų kiltis buvo skirta trylika miestų iš Isacharo, Ašero, Naftalio ir Manaso Bašane giminių. 48 Merario palikuonims pagal jų kiltis buvo skirta dvylika miestų iš Rubeno, Gado ir Zabulono giminių. 49 Taip izraelitai davė levitams ir miestų, ir ganyklų. 50 Jie davė jiems burtų keliu miestų, minimų vardais, iš Judo giminės, taip pat iš Simeono giminės ir iš Benjamino giminės.

51 Ir Efraimo giminės miestai buvo priskirti kai kurių Kehato palikuonių kilčių žemei. 52 Jiems buvo duoti prieglaudos miestai: Sichemas su ganyklomis Efraimo aukštumose, Gezeras su ganyklomis, 53 Jokmeamas su ganyklomis, Bet Horonas su ganyklomis, 54 Ajalonas su ganyklomis ir Gat Rimonas su ganyklomis, 55 o iš pusės Manaso giminės ­ Aneras su ganyklomis, Bileamas su ganyklomis. Tiek duota kitoms Kehato palikuonių kiltims.

56 Geršomo palikuonims iš pusės Manaso giminės: Golanas Bašane su ganyklomis ir Aštarotas su ganyklomis; 57 iš Isacharo giminės: Kedešas su ganyklomis, Daberatas su ganyklomis, 58 Ramotai su ganyklomis ir Anemas su ganyklomis; 59 iš Ašero giminės: Mašalas su ganyklomis, Abdonas su ganyklomis, 60 Hukokas su ganyklomis ir Rehobas su ganyklomis; 61 iš Naftalio giminės: Kedešas Galilėjoje su ganyklomis, Hamonas su ganyklomis ir Kirjataimai su ganyklomis.

62 Kitiems Merario palikuonims: iš Zabulono giminės ­ Rimonojas su ganyklomis, Taboras su ganyklomis; 63 Užjordanėje nuo Jericho, rytinėje Jordano pusėje, iš Rubeno giminės ­ Beceras stepėje su ganyklomis, Jahacas su ganyklomis, 64 Kedemotai su ganyklomis ir Mefaatas su ganyklomis; 65 iš Gado giminės ­ Ramot Gileadas su ganyklomis, Mahanaimai su ganyklomis, 66 Hešbonas su ganyklomis ir Jazeras su ganyklomis.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 6