BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 01 27 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 4

 Metraščių (Kronikų) pirma knyga
  
 Pietų giminės
  
1 Met 4

5 Tekojos tėvas Ašhūras turėjo dvi žmonas: Helą ir Naarą. 6 Naara pagimdė jam Ahuzamą, Heferą, Temaną ir Ahaštarą. Tai Naaros sūnūs. 7 Helos sūnūs: Ceretas, Coharas ir Etnanas. 8 Kocui gimė Anubas, Zobeba ir Harumo sūnaus Aharhelio kiltys. 9 Jabecas buvo labiau gerbiamas, negu jo broliai; jo motina pavadino jį Jabecu, sakydama: „Pagimdžiau jį skausme.“ 10 Jabecas šaukėsi Izraelio Dievo: „Jeigu tu tikrai mane laimini, ­ sakė jis, ­ išplėsk mano žemes, tebūna tavo ranka su manimi, apsaugok mane nuo žalos, neleisk nelaimei mane slėgti!“ Ir Dievas davė, ko jis prašė.

11 Šuhos broliui Kelubui gimė Mehyras; jis buvo Eštono tėvas. 12 Eštonui gimė Recha, Paseachas ir Tehina, Ir Nahašo miesto tėvas. Tai Rekos vyrai.

13 Kenazo sūnūs: Otnielis ir Seraja. Otnielio sūnūs: Hatatas ir Meonotajas. 14 Meonotajui gimė Ofra, o Serajai ­ Joabas, tėvas Meistrų slėnio, taip vadinamo, nes jo žmonės buvo amatininkai.

15 Jefunės sūnaus Kalebo sūnūs: Iruvas, Ela ir Naamas. Elos sūnus ­ Kenazas.

16 Jehalėlelio sūnūs: Zifas, Zifa, Tirija ir Asarelis.

17 Ezros sūnūs: Jeteras, Meredas, Eferas ir Jalonas. Meredas buvo vedęs faraono dukterį Bitiją. Ji pastojo ir pagimdė Mirjamą, Šamają ir Eštemojos tėvą Išbachą. 18 O jo žmona iš judėjų pagimdė Gedoro tėvą Jeredą, Sochojo tėvą Heberą ir Zanoacho tėvą Jekutielį.

19 Hodijos žmonos, Nahamo sesers, sūnūs buvo Keilos Garmo ir Eštemojos Maakiečio tėvai.

20 Šimono sūnūs: Amnonas, Rina, Ben Hananas ir Tilonas.

Išio sūnūs: Zohetas ir Ben Zohetas.

21 Judo sūnaus Šelos palikuonys: Lechos tėvas Eras, Marešos tėvas Lada ir drobės gamintojų kiltys Bet Ašbėjoje, 22 taip pat Jokimas, Kozebos vyrai, Joaša, ir Sarafas, kurie nuėjo užkuriais į Moabą, bet sugrįžo į Lehemą (tai senovės įvykiai) . 23 Jie buvo puodžiai ir gyveno Netaimuose ir Gederoje. Dirbdami karaliui, jie ten turėjo buveinę.

24 Simeono sūnūs: Nemuelis, Jaminas, Jaribas, Zerachas ir Saulius, 25 šio sūnus Šalumas, šio sūnus Mibsamas, šio sūnus Mišma. 26 Mišmos sūnūs: sūnus Hamuelis, šio sūnus Zakūras, šio sūnus Šimis.

27 Šimis turėjo šešiolika sūnų ir šešias dukteris, bet jo broliai neturėjo daug vaikų. Apskritai jų kiltis nesidaugino kaip Judo. 28 Jie gyveno Beer Šeboje, Moladoje, Hacar Šuale, 29 Bilhoje, Eceme, Tolade, 30 Betuelyje, Hormoje, Ciklage, 31 Bet Markabotuose, Hacar Susimuose, Bet Biryje ir Šaarimuose. Tai buvo jų miestai, kol Dovydas tapo karaliumi. 32 O jų gyvenvietės buvo Etamas, Ainas, En Rimonas, Tochenas ir Ašanas ­ penki miestai 33 drauge su šiems miestams pavaldžiais aplinkiniais kaimais iki pat Baalo. Tokios buvo jų gyvenvietės.

Jų kilmės sąraše buvo: 34 Mešobabas, Jamlechas, Amacijos sūnus Joša, 35 Joelis, Asielio sūnaus Serajos sūnaus Jošibijos sūnus Jehuvas, 36 Eljoenajas, Jaakoba, Ješohaja, Asaja, Adielis, Jesimielis, Benaja, 37 Šemajos sūnaus Šimrio sūnaus Jedajos sūnaus Alono sūnaus Šifio sūnus Ziza. 38 Išvardytieji buvo savo kilčių vadai, ir jų šeimos labai išaugo. 39 Užtat, ieškodami kaimenėms ganyklų, jie kėlėsi Gedoro apylinkių link, į rytinį slėnio galą. 40 Čia jie rado vešlių, gerų ganyklų; vieta buvo labai plati, rami ir taikinga. Pirmieji jos gyventojai priklausė chamitams. 41 Išvardytieji [Simeono giminės] žmonės atsikėlė čia Judo karaliaus Ezekijo dienomis, užpuolė palapines ir ten užtiktus meunus ir, atsikratę jų iki šios dienos, apsigyveno jų vietoje, nes ten kaimenėms buvo ganyklų. 42 O kai kurie jų ­ penki šimtai Simeono giminės vyrų ­ nukeliavo į Seyro kalnus, vedami Išio sūnų Pelatijos, Nearijos, Refajos ir Uzielio, 43 ir sunaikinę išlikusius Amaleko bėglius gyvena ten iki šios dienos.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 4

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 5

 Metraščių (Kronikų) pirma knyga
  
1 Met 5

1 Užjordanės giminės Izraelio pirmagimio Rubeno sūnūs (jis buvo pirmagimis, bet, suteršus jam savo tėvo lovą, jo pirmagimystė buvo atiduota Izraelio sūnaus Juozapo sūnums; taigi jis kilmės sąraše nėra laikomas pirmagimiu; 2 nors Judas tapo iškilus tarp brolių ir iš jo kilo valdovas, pirmagimystė priklausė Juozapui) , 3 taigi Izraelio pirmagimio Rubeno sūnūs: Henochas, Paluvas, Hecronas ir Karmis.

4 Joelio palikuonys: sūnus Šemaja, šio sūnus Gogas, šio sūnus Šimis, 5 šio sūnus Michėjas, šio sūnus Reaja, šio sūnus Baalas, 6 šio sūnus Beera (Asirijos karalius Tilgat Pileseras išvarė jį į tremtį) ­ rubenų vadas. 7 Jo giminaičiai, priklausę jo kiltims, įtraukti į kilmės sąrašus pagal jų palikuonis: galva Jejelis ir Zacharijas 8 bei Joelio sūnaus Šemos sūnaus Azazo sūnus Bela. Rubeno giminės žmonės apsigyveno Aroere ir iki pat Nebojo bei Baal Meono. 9 Rytuose jie kūrėsi iki pat dykumos pakraščio šiapus Eufrato, nes jų galvijų buvo padaugėję Gileado krašte. 10 O Sauliaus dienomis jie kariavo prieš hagarus. Nugalėję jie užėmė jų palapines visoje srityje į rytus nuo Gileado.

11 Šalia jų Bašano krašte iki pat Salchos gyveno Gado palikuonys. 12 Bašane Joelis buvo vyriausias, Šafamas ­ jo pavaduotojas, po jų ­ Janajas ir Šafatas. 13 Jų giminaičiai pagal kiltis: Mykolas, Mešulamas, Šeba, Jorajas, Jakanas, Zija ir Eberas, iš viso septyni. 14 Tai Būzo sūnaus Jechdajo sūnaus Ješišajo sūnaus Mykolo sūnaus Gileado sūnaus Jaroacho sūnaus Hūrio sūnaus Abihailo sūnūs. 15 Gūnio sūnaus Abdielio sūnus Ahis buvo jų kilties galva, 16 gyveno jie Gileade, Bašane bei jam pavaldžiose vietose ir visose Šarono ganyklose iki jų ribų. 17 Visi jie įtraukti į kilmės sąrašus Judo karaliaus Jotamo dienomis ir Izraelio karaliaus Jeroboamo dienomis.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 5