BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 01 27 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 26

 Metraščių (Kronikų) pirma knyga
  
 Vartininkai
  
1 Met 26

12 Vartininkų skyriai, suskirstyti pagal jų vadus, turėjo pareigą, kaip ir jų broliai, pamainomis tarnauti VIEŠPATIES Namuose. 13 Burtai buvo mesti kiekvieniems vartams tuo pačiu būdu, nepaisant ar kiltis maža, ar didelė.

14 Burtais rytiniai vartai teko Šelemijui. Tada jie metė burtus jo sūnui Zacharijui, gudriam patarėjui; ir jam pagal burtus teko šiauriniai vartai, 15 Obed Edomui ­ pietiniai vartai, o jo sūnums buvo paskirtas sandėlis; 16 Šupimui ir Hosai ­ vakariniai vartai su Šalecheto vartais ant atšlaitės kelio. Kiekvienoje sargyboje tarnavo: 17 prie rytinių ­ šeši levitai kasdien, prie šiauri- nių ­ keturi kasdien, prie pietinių ­ keturi kasdien, prie sandėlio ­ po du; 18 parbarui vakaruose buvo keturi prie kelio ir du prie pat parbaro.

19 Tokie buvo vartininkų skyriai iš korachų ir Merario palikuonių.

Iždininkai ir kiti tarnautojai

20 Ahijas iš levitų prižiūrėjo Dievo Namų iždus ir įžado aukų iždus.

21 Ladano sūnūs ­ Ladanui priklausantys geršonai, Ladano Geršono kilčių galvos ­ buvo jehielitai. 22 Jehielio sūnūs Zetamas ir jo brolis Joelis tvarkė VIEŠPATIES Namų iždus.

23 Iš Amramo, iccharų, hebronų ir uzielitų 24 Mozės sūnaus Geršomo sūnus Šebuelis buvo vyriausiasis iždų valdytojas.

25 Jo broliai: iš Eliezero ­ jo sūnus Rehabijas, šio sūnus Izaijas, šio sūnus Jehoramas, šio sūnus Zichris, šio sūnus Šelomitas. 26 Šis Šelomitas ir jo broliai valdė visus iždus įžado aukų, kurias buvo atnašavę karalius Dovydas, kilčių vadai, tūkstantininkai bei šimtininkai ir kiti kariuomenės pareigūnai. 27 Iš grobio, paimto karuose, jie buvo skyrę atnašų VIEŠPATIES Namams išlaikyti. 28 Taip pat ir visa, ką buvo atnašavęs regėtojas Samuelis, Kišo sūnus Saulius, Nero sūnus Abneras ir Cerujos sūnus Joabas, ­ visos jų skirtos atnašos buvo Šelomito ir jo brolių prižiūrimos.

29 Iš iccharų Kenanijas ir jo sūnūs buvo paskirti Izraeliui apskaitininkų ir teisėjų pareigoms, nesusijusioms su Šventykla.

30 Iš hebronų Hašabijas ir jo broliai ­ tūkstantis septyni šimtai sumanių vyrų ­ prižiūrėjo Izraelį vakariniame Jordano pakraštyje visais VIEŠPATIES ir karaliaus tarnybos reikalais.

31 Hebrono kiltyje Jerija buvo hebronų galva. Keturiasdešimtais karaliaus Dovydo valdymo metais buvo atliktas kilmės bei kilčių tyrinėjimas ir rasta tarp jų įžymių pareigūnų Gileado Jazere. 32 Jį ir jo brolius ­ du tūkstančius septynis šimtus sumanių vyrų, kilčių galvas ­ karalius Dovydas paskyrė rubenų bei gadų ir pusės Manaso giminės žmonėms valdyti ir tvarkyti viską, kas siejasi su Dievo ir karaliaus reikalais.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 26

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 27

 Metraščių (Kronikų) pirma knyga
  
 Karo vadai ir aukštieji pareigūnai
  
1 Met 27

1 Štai skaičius Izraelio žmonių ­ kilčių galvų, tūkstantininkų ir šimtininkų bei kitų apskaitininkų, buvusių karaliaus tarnyboje ryšiams su būriais, budinčiais mėnesio pamainomis per visus metų mėnesius. Kiekviename būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai vyrų.

2 Zabdielio sūnus Jašobamas vadovavo pirmajam būriui pirmą mėnesį; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai. 3 Jis buvo Pereco palikuonis ir galva visų kariuomenės pareigūnų pirmą mėnesį.

4 Dodajas Ahoachas vadovavo antro mėnesio būriui; Miklotas buvo vyriausias jo būrio pareigūnas. Jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.

5 Trečias vadas trečią mėnesį buvo kunigo Jehojados sūnus Benaja kaip galva; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai. 6 Tai tas Benaja, kuris buvo trisdešimtuko galiūnas ir vadovavo trisdešimtukui; jo sūnus Amizabadas vadovavo jo būriui.

7 Joabo brolis Asaelis buvo ketvirtas ketvirtą mėnesį, o po jo ­ jo sūnus Zebadija; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.

8 Penktas vadas penktą mėnesį buvo Šamhutas Izrachas; jo būryje buvo dvidešimt penki tūkstančiai.

9 Šeštas šeštą mėnesį buvo Ira Tekojietis; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.

10 Septintas septintą mėnesį buvo Helecas Pelojietis iš Efraimo giminės; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.

11 Aštuntas aštuntą mėnesį buvo Sibechajas Hušietis iš zerachų; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.

12 Devintas devintą mėnesį buvo Abiezeras Anatotietis, benjaminas; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.

13 Dešimtas dešimtą mėnesį buvo Mahrajas Netofietis iš zerachų; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.

14 Vienuoliktas vienuoliktą mėnesį buvo Benaja Piratonietis, iš Efraimo giminės; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.

15 Dvyliktas dvyliktą mėnesį buvo Heldajas Netofietis iš Otnielio kilties; jo būryje buvo dvidešimt keturi tūkstančiai.

16 Izraelio giminėms vadovavo: rubenų vyriausias vadas Zichrio sūnus Eliezeras, simeonų ­ Maakos sūnus Šefatijas, 17 Levio ­ Kemuelio sūnus Hašabija, Aarono ­ Cadokas, 18 Judo ­ Elihuvas, vienas iš Dovydo brolių, Isacharo ­ Mykolo sūnus Omris, 19 Zabulono ­ Abdijo sūnus Išmajas, Naftalio ­ Azrielio sūnus Jerimotas, 20 Efraimo giminės žmonių ­ Azazijo sūnus Ozėjas, pusės Manaso giminės ­ Pedajo sūnus Joelis, 21 pusės Manaso giminės Gileade ­ Zacharijo sūnus Idojas, Benjamino ­ Abnero sūnus Jaasielis, 22 Dano ­ Jerohamo sūnus Azarelis. Tokie tat buvo Izraelio giminių vadai.

23 Dovydas neskaičiavo tų, kurie buvo dvidešimtmečiai ar jaunesni, nes VIEŠPATS buvo pažadėjęs padaryti Izraelį tokį gausų, kaip dangaus žvaigždes. 24 Cerujos sūnus Joabas buvo pradėjęs juos skaičiuoti, bet nebaigė. Tačiau rūstybė ištiko Izraelį už tai, ir skaičius nebuvo įtrauktas į karaliaus Dovydo metraščius.

25 Karališkuosius iždus prižiūrėjo Adielio sūnus Azmavetas. Miestų, kaimų ir tvirtovių iždus krašte prižiūrėjo Uzijo sūnus Jehonatanas. 26 Laukų darbus ir žemdirbius prižiūrėjo Kelubo sūnus Ezris. 27 Vynuogynus prižiūrėjo Šimis Ramietis, o vynuogynų gaminius vyno rūsiuose tvarkė Zabdis Šefamietis. 28 Alyvmedžius ir sikomorų medžius Šefeloje prižiūrėjo Baal Hananas Gederietis. Aliejaus sandėlius tvarkė Joašas. 29 Galvijų bandomis, kurios ganėsi Šarono lygumoje, rūpinosi Šitrajas Šaronietis, o galvijų bandomis, kurios ganėsi slėniuose, rūpinosi Adlajo sūnus Šafatas. 30 Kupranugarius prižiūrėjo Obilas Izmaelitas; asiles prižiūrėjo Jechdijas Meronotietis. Avių kaimenėmis rūpinosi Jazizas Hagaras. 31 Visi jie buvo karaliaus Dovydo nuosavybės prižiūrėtojai.

32 Dovydo dėdė Jehonatanas, išmintingas žmogus ir raštininkas, buvo patarėjas. Hachmonio sūnus Jahielis auklėjo Dovydo sūnus. 33 Ahitofelis buvo karaliaus patarėjas, o Hušajas Archas ­ karaliaus bičiulis. 34 Po Ahitofelio atėjo Benajo sūnus Jehojada ir Abjataras. Joabas buvo Dovydo kariuomenės vadas.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 27