BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 24

 Metraščių (Kronikų) pirma knyga
  
1 Met 24

1 Štai Aarono palikuonių grupės. Aarono sūnūs: Nadabas, Abihuvas, Eleazaras ir Itamaras. 2 Nadabas ir Abihuvas mirė dar tėvui gyvam esant ir neturėjo sūnų, todėl tik Eleazaras ir Itamaras tapo kunigais. 3 Kartu su Cadoku iš Eleazaro palikuonių ir Ahimelechu iš Itamaro palikuonių Dovydas paskirstė kunigiškosios tarnybos pareigas. 4 Kadangi tarp Eleazaro palikuonių kilties vadų buvo rasta daugiau negu tarp Itamaro palikuonių, jie padalijo Eleazaro palikuonis šešiolikai kilties vadų, o Itamaro palikuonis ­ į aštuonias kiltis. 5 Jie buvo padalyti burtų keliu, visi vienodai, nes visi buvo šventovės pareigūnai ir Dievo pareigūnai tarp Eleazaro palikuonių ir Itamaro palikuonių. 6 Raštininkas Netanelio sūnus Šemaja, vienas iš levitų, karaliaus akivaizdoje įtraukė į sąrašą ir pareigūnus, ir kunigą Cadoką, ir Abjataro sūnų Ahimelechą, ir galvas kunigų kilčių bei levitų kilčių, įrašydamas dvi kiltis Eleazarui už kiekvieną įrašytą Itamarui.

7 Pirmas burtų metimas teko Jehojaribui, antras ­ Jedajai, 8 trečias ­ Harimui, ketvirtas ­ Seorimui, 9 penktas ­ Malkijai, šeštas ­ Mijaminui, 10 septintas ­ Hakocui, aštuntas ­ Abijai, 11 devintas ­ Ješūvai, dešimtas ­ Šechanijui, 12 vienuoliktas ­ Eljašibui, dvyliktas ­ Jakimui, 13 tryliktas ­ Hupai, keturioliktas ­ Ješebabui, 14 penkioliktas ­ Bilgai, šešioliktas ­ Imerui, 15 septynioliktas ­ Hezyrui, aštuonioliktas ­ Hapicecui, 16 devynioliktas ­ Petachijai, dvidešimtas ­ Ezechieliui, 17 dvidešimt pirmas ­ Jachinui, dvidešimt antras ­ Gamului, 18 dvidešimt trečias ­ Delajui, dvidešimt ketvirtas ­ Maazijui.

19 Tokia buvo jų tarnybos nustatyta eilė, kai jie atlikdavo pareigas VIEŠPATIES Namuose pagal jiems duotus jų tėvo Aarono įsakus, kaip VIEŠPATS, Izraelio Dievas, buvo jam įsakęs.

20 Iš kitų Levio sūnų buvo Šubaelis iš Amramo palikuonių ir Jechdijas. 21 Iš Rehabijo ­ Rehabijo sūnus Išija, vadas. 22 Iš iccharų ­ Šelomotas; iš Šelomoto sūnų ­ Jahatas. 23 Hebrono sūnūs: Jerijas ­ vadas, antras ­ Amarijas, trečias ­ Jahazielis, ketvirtas ­ Jekamamas. 24 Uzielio sūnus ­ Michėjas; iš Michėjo sūnų ­ Šamyras. 25 Michėjo brolis ­ Išija; iš Išijos sūnų ­ Zacharijas. 26 Merario sūnūs: Machlis ir Mušis. Jaazijo sūnus ­ Benojas. 27 Merario palikuonys iš jo sūnaus Jaazijo: Šohamas, Zakuras ir Ibris. 28 Iš Machlio ­ Eleazaras; jis neturėjo sūnų. 29 Iš Kišo ­ Kišo sūnus Jerachmeelis. 30 Mušio sūnūs: Machlis, Ederas ir Jerimotas. Tokie tad buvo levitų sūnūs pagal jų kiltis.

31 Tokiu pat būdu, kaip jų giminės, Aarono palikuonys ir šie kilčių vadai, vyresni ir jaunesni, metė burtus akivaizdoje karaliaus Dovydo, Cadoko, Ahimelecho ir kunigų bei levitų kilčių galvų.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 24

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 25

 Metraščių (Kronikų) pirma knyga
  
 Giesmininkai
  
1 Met 25

1 Dovydas ir kariuomenės pareigūnai padalijo tarnybai ir Asafo, Hemano bei Jedutūno palikuonis, kad pranašautų, lydimi lyrų, arfų ir cimbolų. Štai sąrašas vyrų, atliekančių šią užduotį pagal savo tarnybą.

2 Iš Asafo sūnų: Zakūras, Juozapas, Netanija ir Asarela; Asafo sūnūs, Asafo vadovaujami, pranašavo karaliaus įsakymu.

3 Iš Jedutūno ­ Jedutūno sūnūs: Gedalijas, Ceris, Izaijas, Šimis, Hašabijas ir Matitijas, iš viso šeši; jie, vadovaujami savo tėvo Jedutūno, pranašavo lydimi lyrų, dėkodami ir šlovindami VIEŠPATĮ.

4 Iš Hemano ­ Hemano sūnūs: Bukijas, Matanijas, Uzielis, Šebuelis, Jerimotas, Hananija, Hananis, Eliata, Gidaltis, Romamti Ezeras, Jošbekaša, Malotis, Hotyras ir Mahazijotas. 5 Visi jie buvo karaliaus regėtojo Hemano sūnūs, pagal Dievo pažadą jam išaukštinti, nes Dievas buvo davęs Hemanui keturiolika sūnų ir tris dukteris. 6 Visi jie, tėvo vadovaujami, kartu su Asafu, Jedutūnu ir Hemanu giedojo VIEŠPATIES Namuose, palydint cimbolams, arfoms ir lyroms, Dievo Namų tarnyboje. 7 Iš viso su jų broliais, parengtais giedoti VIEŠPAČIUI, visų įgudusių giesmininkų buvo du šimtai aštuoniasdešimt aštuoni.

8 Dėl tarnybos pamainų, jauniems ir senesniems, įgudusiems giesmininkams ir mokiniams, buvo mesti burtai.

9 Pirmas burtų metimas teko Asafo Juozapui,

antras ­ Gedalijui, jam ir jo broliams bei sūnums, iš viso dvylikai,

10 trečias ­ Zakūrui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,

11 ketvirtas ­ Icriui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,

12 penktas ­ Netanijui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,

13 šeštas ­ Bukijui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,

14 septintas ­ Jesarelai, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,

15 aštuntas ­ Izaijui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,

16 devintas ­ Matanijui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,

17 dešimtas ­ Šimiui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,

18 vienuoliktas ­ Azareliui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,

19 dvyliktas ­ Hašabijai, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,

20 tryliktas ­ Šubaeliui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,

21 keturioliktas ­ Matitijui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,

22 penkioliktas ­ Jeremotui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,

23 šešioliktas ­ Hananijui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,

24 septynioliktas ­ Jošbekašai, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,

25 aštuonioliktas ­ Hananiui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,

26 devynioliktas ­ Maločiui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,

27 dvidešimtas ­ Eliatai, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,

28 dvidešimt pirmas ­ Hotyrui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,

29 dvidešimt antras ­ Gidalčiui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,

30 dvidešimt trečias ­ Mahazijotui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai,

31 dvidešimt ketvirtas ­ Romamti Ezerui, jo sūnums ir broliams, iš viso dvylikai.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 25

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 26

 Metraščių (Kronikų) pirma knyga
  
 Vartininkai
  
1 Met 26

1 Vartininkų tarnybos skyriai. Iš korachų žmonių buvo Koracho palikuonis Mešelemijas, vienas iš Asafo sūnų. 2 Mešelemijo sūnūs: pirmagimis ­ Zacharijas, antras ­ Jediaelis, trečias ­ Zebadijas, ketvirtas ­ Jatnielis, 3 penktas ­ Elamas, šeštas ­ Jehananas, septintas ­ Eljehoenajas.

4 Obed Edomo sūnūs: pirmagimis ­ Šemaja, antras ­ Jehozabadas, trečias ­ Joachas, ketvirtas ­ Sacharas, penktas ­ Netanelis, 5 šeštas ­ Amielis, septintas ­ Isacharas, aštuntas ­ Peuletajas, nes VIEŠPATS jį laimino; 6 ir jo sūnui Šemajai gimė sūnūs, kurie valdė savo kiltis, nes jie buvo galiūnai. 7 Šemajos sūnūs: Otnis, Refaelis, Jobedas ir Elzabadas, o šio broliai Elihuvas ir Semachijas buvo stiprūs vyrai. 8 Visi šie Obed Edomo sūnūs su jų sūnumis ir broliais buvo pajėgūs vyrai, parengti tarnybai; iš viso šešiasdešimt du iš Obed Edomo.

9 Mešelemijas turėjo sūnų ir brolių ­ aštuoniolika pajėgių vyrų.

10 Hosos, vieno iš Merario palikuonių, sūnūs: Šimris ­ vadas (nors nebuvo pirmagimis, tėvas pastatė jį galva) , 11 antras ­ Hilkijas, trečias ­ Tebalijas, ketvirtas ­ Zacharijas. Iš viso Hosos sūnų ir brolių buvo trylika.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 26