BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 03 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 2

 Metraščių (Kronikų) pirma knyga
  
 Izraelio palikuonys
  
1 Met 2

18 Hecrono sūnus Kalebas turėjo vaikų iš savo žmonos Azubos ir Jerijotos. Jo sūnūs: Ješeras, Šobabas ir Ardonas. 19 Azubai mirus, Kalebas vedė Efratą, kuri pagimdė jam Hūrą. 20 Hūrui gimė Ūris, o Ūriui ­ Becalelis.

21 Po to Hecronas suėjo su Gileado tėvo Machyro dukterimi, vedė ją, būdamas šešiasdešimtmetis, ir ji pagimdė jam Segubą. 22 Segubui gimė Jayras, turėjęs dvidešimt tris miestus Gileado krašte. 23 Bet Gešūras ir Aramas atėmė iš jų Havot Jayrą ir Kenatą su jiems pavaldžiomis gyvenvietėmis ­ šešiasdešimt miestų. Tai Gileado tėvo Machyro palikuonys. 24 Po Hecrono mirties Kalebas suėjo su savo tėvo našle Efrata, ir ji pagimdė jam Tekojos tėvą Ašhūrą.

25 Hecrono pirmagimio sūnaus Jerachmeelio sūnūs: pirmagimis Ramas, Būna, Orenas, Ocemas ir Ahija. 26 Jerachmeelis turėjo ir kitą žmoną, vardu Atara. Ji buvo Onamo motina.

27 Jerachmeelio pirmagimio Ramo sūnūs: Maacas, Jaminas ir Ekeras.

28 Onamo sūnūs: Šamajas ir Jada. Šamajo sūnūs: Nadabas ir Abišūras. 29 Abišūro žmonos vardas buvo Abihailė; ji pagimdė jam Achbaną ir Molidą. 30 Nadabo sūnūs: Seledas ir Apaimas. Seledas mirė bevaikis. 31 Apaimo sūnus ­ Išis. Išio sūnus ­ Šešanas. Šešano sūnus ­ Achlajas. 32 Šamajo brolio Jados sūnūs: Jeteras ir Jehonatanas. Jeteras mirė bevaikis. 33 Jehonatano sūnūs: Peletas ir Zaza. Tai Jerachmeelio palikuonys.

34 Šešanas sūnų neturėjo, tik dukteris. Bet Šešanas turėjo egiptietį vergą, vardu Jarhą. 35 Tad Šešanas atidavė savo dukterį vergui Jarhai žmona, ir ji pagimdė jam Atają. 36 Atajui gimė Natanas, Natanui ­ Zabadas. 37 Zabadui gimė Eflalas, Eflalui ­ Jobedas. 38 Jobedui gimė Jehuvas, Jehuvui ­ Azarija. 39 Azarijai gimė Helecas, Helecui ­ Eleasa. 40 Eleasai gimė Sismajas, Sismajui ­ Šalumas. 41 Šalumui gimė Jekamija, Jekamijai ­ Elišama.

42 Jerachmeelio brolio Kalebo sūnūs: pirmagimis Meša (jis buvo Zifo tėvas) ir Hebrono tėvo Marešos sūnūs.

43 Hebrono sūnūs: Korachas, Tapuachas, Rekemas ir Šema. 44 Šemai gimė Jorkoamo tėvas Rahamas, Rekemui ­ Šamajas. 45 Šamajo sūnus ­ Maonas. Maonui gimė Betcūras. 46 Kalebo sugulovė Efa pagimdė Haraną, Mocą ir Gazezą. Haranui gimė Gazezas.

47 Jahdojo sūnūs: Regemas, Jotamas, Gešanas, Peletas, Efa ir Šaafas. 48 Kalebo sugulovė Maaka pagimdė Šeberą ir Tirhaną. 49 Ji pagimdė ir Šaafą, Madmanos tėvą, bei Ševą, Machbenos ir Gibėjos tėvą. Achsa buvo Kalebo duktė. 50 Tai Kalebo palikuonys.

Efratos pirmagimio Hūro sūnūs: Šobalas, Kirjat Jearimų tėvas, 51 Salma, Betliejaus tėvas, ir Harefas, Bet Gadero tėvas. 52 Šobalo, Kirjat Jearimų tėvo, sūnūs buvo Harojė, pusė manahatiečių, 53 ir Kirjat Jearimų kiltys: itrai, putai, šumatai ir mišrai. Iš šių kilo coriečiai ir eštaoliečiai.

54 Salmos palikuonys: Betliejus, netofiečiai, Atrot Bet Joabas, pusė manahatiečių, coriečiai, 55 taip pat raštininkų šeimos, gyvenusios Jabece, tiratai, šimatai ir suchatai. Jie buvo kainitai, kilę iš Rechabo tėvo Hamato namų.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 2

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 3

 Metraščių (Kronikų) pirma knyga
  
 Dovydo palikuonys
  
1 Met 3

1 Štai Dovydo sūnūs, gimę jam Hebrone: pirmagimis Amnonas iš Ahinoamos Jezreelietės, antras ­ Danielius iš Abigailės Karmelietės, 2 trečias ­ Abšalomas, Gešūro karaliaus Talmajo dukters Maakos sūnus, ketvirtas ­ Adonijas, Hagitos sūnus, 3 penktas ­ Šefatija iš Abitalės, šeštas ­ Itramas iš žmonos Eglos. 4 Šeši jam gimė Hebrone, kur jis karaliavo septynerius metus ir šešis mėnesius. O Jeruzalėje jis karaliavo trisdešimt trejus metus. 5 Jeruzalėje jam gimė: Šima, Šobabas, Natanas ir Saliamonas ­ keturi iš Amielio dukters Bat Šūvos. 6 Paskui ­ Ibharas, Elišama, Elifeletas, 7 Nogahas, Nefegas, Jafija, 8 Elišama, Eljada ir Elifeletas, iš viso devyni.

9 Visi jie buvo Dovydo sūnūs, neskaitant sugulovių sūnų. Tamara buvo jų sesuo.

10 Saliamono palikuonys: Rehabeamas, šio sūnus Abija, šio sūnus Asa, šio sūnus Juozapatas, 11 šio sūnus Jehoramas, šio sūnus Ahazijas, šio sūnus Jehoašas, 12 šio sūnus Amacijas, šio sūnus Azarija, šio sūnus Jotamas, 13 šio sūnus Ahazas, šio sūnus Ezekijas, šio sūnus Manasas, 14 šio sūnus Amonas, šio sūnus Jošijas. 15 Jošijo sūnūs: pirmagimis ­ Johananas, antras ­ Jehojakimas, trečias ­ Zedekijas, ketvirtas ­ Šalumas. 16 Jehojakimo palikuonys: sūnus Jechonijas, šio sūnus Zedekijas.

17 Kalinio Jechonijo sūnūs: sūnus Šaltielis, 18 Malkiramas, Pedaja, Šenacaras, Jekamija, Hošama ir Nedabija. 19 Pedajos sūnūs: Zerubabelis ir Šimis. Zerubabelio sūnūs: Mešulamas ir Hananija, o Šelomita ­ jų sesuo. 20 Mešulamo sūnūs: Hašuba, Ohelis, Berechija, Hasadija ir Jušab Hesedas, iš viso penki. 21 Hananijos sūnus ­ Pelatija; šio sūnus ­ Izaja, šio sūnus ­ Refaja, šio sūnus ­ Arnanas, šio sūnus ­ Abdija, šio sūnus ­ Šechanija. 22 Šechanijos sūnūs: Šemaja, Hatušas, Igalas, Bariachas, Nearija ir Šafatas, iš viso šeši. 23 Nearijos sūnūs: Eljoenajas, Ezekijas ir Azrikamas, iš viso trys. 24 Eljoenajo sūnūs: Hodavijas, Eljašibas, Pelaja, Akubas, Johananas, Delaja ir Ananis, iš viso septyni.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 3

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 4

 Metraščių (Kronikų) pirma knyga
  
 Pietų giminės
  
1 Met 4

1 Judo sūnūs: Perecas, Hecronas, Karmis, Hūras ir Šobalas. 2 Šobalo sūnui Reajai gimė Jahatas, Jahatui ­ Ahumajas ir Lahadas. Tai coriečių kiltys.

3 [Hūro sūnūs:] Etamo tėvas, Jezreelis, Išma ir Idbašas; jų sesuo buvo vardu Haclelponė. 4 Penuelis buvo Gedoro tėvas, o Ezeras ­ Hušos tėvas. Tai Hūro, Efratos pirmagimio, Betliejaus tėvo, sūnūs.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 4