BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 03 05 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 15

 Metraščių (Kronikų) pirma knyga
  
 Skrynios pargabenimas į Jeruzalę
  
1 Met 15

1 Dovydas statėsi rūmus Dovydo mieste ir pastatė palapinę, rengdamas vietą Dievo Skryniai. 2 Tada Dovydas įsakė, kad levitai neštų Dievo Skrynią, nes VIEŠPATS buvo išrinkęs juos nešti Skrynią ir amžinai jam tarnauti. 3 Dovydas sušaukė visą Izraelį į Jeruzalę pernešti Dievo Skrynios į jos vietą, kurią buvo parengęs. 4 Dovydas surinko visus Aarono palikuonis ir levitus: 5 iš Kehato sūnų ­ jų didžiūną Ūrielį su šimtu dvidešimt giminaičių; 6 iš Merario sūnų ­ jų didžiūną Asają su šimtu dvidešimt giminaičių; 7 iš Geršomo sūnų ­ jų didžiūną Joelį su šimtu trisdešimt giminaičių; 8 iš Elicafano sūnų ­ jų didžiūną Šemają su dviem šimtais giminaičių; 9 iš Hebrono sūnų ­ jų didžiūną Elielį su aštuoniasdešimt giminaičių; 10 iš Uzielio sūnų ­ jų didžiūną Aminadabą su šimtu dvylika giminaičių.

11 Dovydas pasišaukė kunigus Cadoką bei Abjatarą ir levitus Ūrielį, Asają, Joelį, Šemają, Elielį ir Aminadabą. 12 Jis tarė jiems: „Jūs esate levitų kilčių galvos. Jūs ir jūsų broliai pasišventinkite, kad galėtumėte pernešti VIEŠPATIES, Izraelio Dievo, Skrynią į vietą, kurią esu jai parengęs. 13 Kadangi jūs nenešėte jos pirmą kartą, VIEŠPATS ištiko mus nelaime, nes mes jam neparodėme deramos pagarbos.“ 14 Taigi kunigai ir levitai pasišventino, rengdamiesi pernešti VIEŠPATIES, Izraelio Dievo, Skrynią. 15 Levitai nešė Dievo Skrynią kartimis ant pečių, kaip Mozė buvo įsakęs pagal VIEŠPATIES žodį.

16 Dovydas įsakė levitų didžiūnams paskirti savo brolius giesmininkais, kad giedotų džiaugsmo giesmes, pritariant muzikos instrumentams ­ arfoms, lyroms ir cimbolams. 17 Todėl levitai paskyrė Joelio sūnų Hemaną, o iš jo brolių ­ Berechijo sūnų Asafą, iš Merario sūnų, jų brolių ­ Kušajo sūnų Etaną, 18 ir, antra, jų brolius: Zachariją, Jaazielį, Šemiramotą, Jehielį, Unį, Eliabą, Beną, Maasėją, Matitiją, Elifelehuvą, Miknėją, Obed Edomą ir Jejelį. 19 Giesmininkai Hemanas, Asafas ir Etanas turėjo skambinti bronziniais cimbolais; 20 Zacharija, Azielis, Šemiramotas, Jehielis, Unis, Eliabas, Maasėjas ir Benajas groti arfomis pagal alamotą, 21 o Matitijas, Elifelehuvas, Miknėjas, Obed Edomas, Jejelis ir Azazijas giedojimui pritarti lyromis pagal šeminitą. 22 Kenanijas, būdamas levitų giesmės didžiūnas, vadovavo giedojimui, nes buvo išmanus ir įgudęs. 23 Berechija ir Elkana turėjo būti vartininkai prie Skrynios. 24 Kunigai Šebanijas, Juozapatas, Netanelis, Amasajas, Zacharijas, Benajas ir Eliezeras turėjo pūsti trimitus priešais Dievo Skrynią. Ir Obed Edomas bei Jehija turėjo būti vartininkai prie Skrynios.

25 Taigi Dovydas, Izraelio seniūnai ir tūkstantininkai džiūgaudami nuėjo gabenti VIEŠPATIES Sandoros Skrynios iš Obed Edomo namų. 26 Kadangi Dievas padėjo nešantiems VIEŠPATIES Sandoros Skrynią, buvo atnašauta septyni jaučiai ir septyni avinai. 27 Dovydas bei visi levitai, nešantys Skrynią, ir giesmininkai bei giesmininkų giesmių didžiūnas Kenanija vilkėjo plonos drobės skraistėmis. Dovydas vilkėjo ir lininį efodą. 28 Taip visas Izraelis pernešė VIEŠPATIES Sandoros Skrynią, palydėdami šauksmais, rago gaudesiu, trimitais ir cimbolais, grodami arfomis ir lyromis.

29 VIEŠPATIES Sandoros Skryniai pasiekus Dovydo miestą, Sauliaus duktė Mikalė, žiūrėdama pro langą, pamatė karalių Dovydą šokinėjantį ir šokantį. Savo širdyje ji pajuto jam panieką.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 15

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 16

 Metraščių (Kronikų) pirma knyga
  
1 Met 16

1 Dievo Skrynią atnešus ir padėjus palapinėje, kurią Dovydas buvo jai pastatęs, atnašautos deginamosios aukos ir bendravimo aukos. 2 Baigęs atnašauti deginamąsias aukas ir bendravimo aukas, Dovydas palaimino žmones VIEŠPATIES vardu 3 ir padalijo visiems izraelitams, kiekvienam vyrui ir kiekvienai moteriai, po kepalą duonos, gabalą jautienos ir razinų plokštainį.

4 Be to, jis paskyrė iš levitų tarnus prie Skrynios, kad maldautų, dėkotų ir šlovintų VIEŠPATĮ, Izraelio Dievą: 5 Asafas buvo jų galva, Zacharija ­ pavaduotojas, Jejelis, Šemiramotas, Jehielis, Matitija, Eliabas, Benajas, Obed Edomas ir Jejelis su arfomis ir lyromis; Asafas turėjo skambinti cimbolais, 6 o kunigai Benajas ir Jehazielis buvo nuolatiniai Dievo Sandoros Skrynios trimitininkai.

7 Tuomet Dovydas pirmą kartą pavedė Asafui ir jo broliams šlovinti VIEŠPATĮ:

8 „Dėkokite VIEŠPAČIUI,

šaukitės jo vardo,

skelbkite jo darbus tautoms!

9 Giedokite jam,

šlovinkite jį giesme,

pasakokite apie jo nuostabius darbus!

10 Didžiuokitės jo šventu vardu;

tedžiūgauja širdis tų,

kurie ieško VIEŠPATIES.

11 Pasitikėkite VIEŠPAČIU ir jo galybe,

be paliovos jo veido ieškokite!

12 Atsiminkite, kokius nuostabius darbus

jis yra padaręs,

kokius ženklus ir kokius nuosprendžius

jis yra paskelbęs,

13 jūs, jo tarno Izraelio palikuonys,

Jokūbo vaikai,

jo išrinktieji! 14 Jis, VIEŠPATS, yra mūsų Dievas;

visoje žemėje galioja jo žodžiai.

15 Atsiminkite per amžius jo Sandorą,

pažadą, duotą tūkstančiui kartų~,

16 Sandorą, kurią jis sudarė su Abraomu,

prisiekė Izaokui

17 ir patvirtino įstatu Jokūbui ­

Izraeliui kaip amžiną Sandorą,

18 tardamas: ‘Duosiu tau Kanaano kraštą,

kaip jums paskirtą paveldą.’

19 Tada buvote negausūs, tik saujelė,

tiktai pakeliui,

20 klajodami iš tautos į tautą,

iš vienos karalystės į kitą.

21 Niekam jis neleido jų engti,

dėl jų barė karalius,

22 tardamas: ‘Nelieskite mano pateptųjų,

neužgaukite mano pranašų!’

23 Giedok VIEŠPAČIUI, visa žeme,

skelbkite jo pergalę per dienų dienas!

24 Pasakokite apie jo šlovę tautose,

apie jo nuostabius darbus visiems žmonėms.

25 Juk didis yra VIEŠPATS

ir be galo šlovintinas, šiurpulingesnis, negu visi kiti dievai.

26 Juk visi tautų dievai ­ tik stabai,

o VIEŠPATS padarė dangų;

27 jo priekyje ­ garbė ir didybė,

jo buveinėje ­ jėga ir džiaugsmas.

28 Pripažinkite VIEŠPAČIUI, tautų šeimos,

pripažinkite VIEŠPAČIUI garbę ir jėgą!

29 Teikite VIEŠPAČIUI jo vardo garbę,

imkite atnašą ir eikite pas jį,

garbinkite VIEŠPATĮ šventą ir didį!

30 Drebėk prieš jį, visa žeme!

Iš tikro tvirtai stovi pasaulis;

niekada nebus pajudintas.

31 Tesilinksmina dangus, tedžiūgauja žemė,

tesako tautos: ‘VIEŠPATS yra karalius!’

32 Jūra ir visa, kas joje, teūžauja,

laukai ir visa, kas juose, tedžiūgauja!

33 Visi miško medžiai iš džiaugsmo

teošia VIEŠPAČIUI,

nes jis ateina valdyti žemės.

34 Dėkokite VIEŠPAČIUI, nes jis geras,

nes jo ištikimoji meilė amžina!

35 Sakykite: ‘Gelbėk mus, Dieve, mūsų išganytojau!

Surink mus ir išlaisvink iš tautų,

kad dėkotume tavo šventajam vardui

ir džiūgautume tavo šlovėje.

36 Tebūna pašlovintas VIEŠPATS, Izraelio Dievas,

nuo amžių per amžius!“

Tada visi žmonės tarė: „Amen!“ ir šlovino VIEŠPATĮ.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Metraščių (Kronikų) pirma knygaSkyrius: 16